Zařízení k podávání a ukládání polovodičových součástek

Číslo patentu: 263415

Dátum: 11.04.1989

Autori: Malík Karel, Poruba Petr

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týkázařízení K podávání a ukládání polovodičových součástek, zejména křemíkových výkonových součástek v kovovém pouzdru TO 3, při němž lze přeložit určité součástky z mezioperačního zásobníku do zásobníku s minimální úložnou plochou a naopak.Doposud se ukládání polovodičových součástek včetně vzhledové kontroly provádí následujícím způsobem Křemíkové výkonové součástky, které jsou po předešlé operací zna čení uloženy v mezioperačních zásobnících po 50 kusech, se vysy pou na určité místo. Potom se provede jednotlivě na každé součástce vzhledová kontrola, nečež se součástka ručně zasune do otvoru ve stávajícím polystyrěnovém zásobníku.Nevýhodu jednotlivého ukládání odstraňuje zařízení k podávání a ukládání polovodičových součástek z mezioperačního zásobníku do polystyrenového zásobníku podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává ze základní desky, na níž je připevněna vodicí lišta a vodicí lišta s ložisky určená pro zajištění mezioperačního zásobníku se součástkami při posuvu z jednoho prostoru přes naváděč do druhého prostoru pod překlápěcí mechanismus,který je se základní deskou spojen.držáky, v nichž je usazena hřídel, na které je připevněno protizávaží a rameno, v jehož druhém konci je točně uložena oska. S oskou je spojena střední lišta s vedením a dorazy pevně, krajní lišty s vedením, dorazy a koly posuvně a zbývající posuvné lišty jsou se střední lištou a krajními lištami spojeny táhly s ozubením, přičemž všechny lišty jsou ve spodní části opatřeny otvory, popř. kolíky pro aretaci součástek překlopených na lištách.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že celá operace ukládání včetně vzhledové kontroly se neprovádí jednotlivé, ale v sérii po 50 součástkách, což má za následek zvýšení produktivity práce. Na uložené součástky je přehlednější pohled,a tím je i větší predpoklad pro zjištění vzhledových vad. Další výhodou je možnost toto ukládání dále automatizovat a zařadit do automaticke linky.Na připojených výkresech je znázorněno zařízení pro ukládání křemíkových výkonových součástek a zásobníky urąené pro tuto operací. Na obr. 1 je půdorys mezioperąčního zásobníku s několika součástkami. Na obr. 2 je celkový pohled shore na základní desku se schematioky znázorněnými mezioperačními zásobníky bez vlastního překlápěcího mechanismu, který je nakreslen na obr. 3 v pohledu P. Obr. A znázorňuje boční pohled L na zařízení pro ukládání polovodičovýoh souöástek s.mezioperačním zásobníkem, na kterém jsou uloženy součástky. Na obr. 5 je nakreslen půdorys polystyrénového zásobníku s několika uloženými součástkami.Zařízení pro ukládání, zejména křemíkových výkonových součástek v kovovém pouzdru T 0 3 z mezioperačního zásobníku g do polystyrénového zásobníku.§ 1, je sestaveno ze základní deskyä, na níž je připevněna vodicí lišta 3, vodicí lišta Ž s ložisky, naväděč § a překlápěoí mechanismus, který je s ní spojen držáky 1, v nichž je usazena hřídel §, na které je připevněno protizávaží 2 a rameno lg, v jehož druhém konci je točně uložena oska 11, s kterou je spojena střední lišta 1 s vedením a dorazy 1 pevně, krajní lišty~ 35 s vedením, dorazy 1 a koly lg posuvně a zbývajíoí posuvné lišty 11 jsou s lištami lg a 15 spojeny táhly 1 § s ozubením, přičemž všechny lišty lg, 1 g 11 jsou ve spodní části opatřeny otvory lg, popř. kolíky gg pro aretaci součástek překlopench na lištách lg, 13, 1 Z.Po operací razítkování číselného znaku, po které jsou součástky 1 uloženy v mezioperačníoh zásobnících g, následuje opera- ce ukládání včetně vzhledové kontroly. Mezioperační zásobník g s minimálně 50 součástkami 1 se uloží do prostoru 5 znázorněném A na obr. 2 na vodicí lišty 5, 5. Nyní se provede vzhledová kontrola součástek 1 z vrchní strany, po níž se mezioperační zásobník g přesune přes naváděč §, který aretuje případně posunutá součástky 1 do prostoru L pod překlápěcí meohanismus znázorněný na obr. 3 a A. Pbté se tento překlápěoí mechanismus sklopí na mezioperační zásobník Q se součástkami 1, rukama se na něj přimáčkne a potom se lišty lg, lg, z i se zásobníkem g otočí na osoe 11tak, že se při otáčení odvaluji kola 1 § po základní desoe Ž a součástky 1 se přitom překlopí do otvorů lg v lištách lg, lg 11. Po sejmutí mezioperačního zásobníku 3 se provede vzhledová kontrola součástek 1 ze spodní strany a poté se lišty lg, 1 11 sesunou k sobě, přičemž se součástky 1 zasunou částečně mezi sebe,a tím se dosáhne jejich uložení s minimální úložnou plochou. Na takto připravené součástky 1 se nasune polystyrénový zásobník 21,přičemž se kolíky součástek 1 zasunou do otvorů v polystyrénovém zásobníku gl a zpětným otočením se součástky 1 překlopí do tohoto zásobníku 31. Nakonec se překlápěcí mechanismus zvedne a lišty lg,lg, 11.se od sebe odsunou zpět do základní polohy znázorněné na obr. 3. Polystyrénové zásobníky gl se součástkami 1 se skládají na sebe a takto jsou připraveny pro expedici.Zařízení podle vynálezu lze využít i v jiných oborech než je obor elektrotechniky,a to všude tam, kde prvky uložené v mezioperačních zásobnících je nutno uložit do zásobníků s podstatně menší úložnou plochou nebo naopak.Zařízení k podávání a ukládání polovodičových součástek z mezioperačního zásobníku do polystyrénového zásobníku, vyznačené tím, že sestává ze základní desky /3/, na níž je připevněna vodicí lišta /4/, vodicí lišta /5/ s ložisky, naváděč /6/ a překlápěcí mechanismus, který je se základní deskou /3/ spojen držáky /7/, v nichž je usazena hřídel /8/, na které je připevněno protizávaží /9/ a rameno /10/, V jehož druhém konci je točně uložena oska /11/, se kterou je spojene střední lišta /12/ s vedením a dorazy /13/ pevně, krajní lišty /14/ s vedením, dorazy /15/ a koly /16/ posuvně a zbývající posuvné lišty /17/ jsou se střední lištou /12/ a krajními lištami /14/ spojeny táhly /1 s/ s ozubením,Příčemž Všechny lišty /12, 14, 17/ jsou ve spodní části opatřeny otvory /19/, popř. kolíky /20/ pro aretaci součástek /1/ překlopených na lištách /12, 14, 17/.

MPK / Značky

MPK: B65B 35/30

Značky: podávání, polovodičových, ukládání, součástek, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-263415-zarizeni-k-podavani-a-ukladani-polovodicovych-soucastek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k podávání a ukládání polovodičových součástek</a>

Podobne patenty