Zařízení k měření a indikaci nebezpečné koncentrace HCI ve vzduchu

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

253 207 vynález se týká zařízení k měření a indixaci nebezpečné koncentrace HCl ve vzduchu.V současnosti se provádí měření koncentrace HCl přístroji,Která pracují na principu různých metod. Časté je měření pomocí aktivního článku či konduktometrickými metodamio Měřený plyn je zaveden do roztoku a k měření napětí vytvořeného článku nebo vodivosti roztoku se používá měřicích přístrojů s velkou citlivostí,zpravidla ve spojení s referenční elektrodou a měrnou iontově selektivní chloridovou elektrodou. Tato zařízení dosahují citli~ vosti, umožňující indikovat koncentrace od lO 5 M, a menší koncentrace nelze jimí spolehlivě zjišřovat. Zvýšení citlivosti se dosahuje u podobného zařízení podle patentu USA čo 3 058 901 pomocí kumulace koncentrace tak, že měřený plyn prochází po určitou dobu kapalinou v zásobníku e potom se kapalina přečerpá do měrné nádobky, kde se určí koncentrace metodou aktivního článku. Tak se zvýší citlivost měření, ale nelze včas zachytiť nenedálé zvýšení koncentrace, například při havarijním úniku plynu.Uvedené nevýhody řeší zařízení obsahující měrnou nádobku s přívodem.demineralizované vody, s výpustným ventilem, čerpací jednotku vzduchu, průtokoměr vzduchu, měřič napětí s elektrodaw mi v měrné nádobce, sígnalizační zařízení a časovač, jehož poda state spočíva v tom, že měrná nádobka má v sobě umístěnu referenční elektrodu a měrnou iontově selektivní chloridovou elektrodu, které jsou propojeny prvním vodičem a druhým vodičem s měřičem napětí, prow pojeným dálesignalizační vazbou se signalizačním zařízením, měrná nádobka je dále opatřena výpuetným ventilem, vodní přívod ze zásobu níku demineralizované vody je opatřen průtokovým regulačním členem,přičemž dále přívod vzduchu do měrné nádobky je opatřen průtokoměrem vzduchu a vzduchovou čerpací jednotkou, propojenou spouštěcí vazbou s časovačem. Vysílač naměřené hodnoty prütokoměru vzduchumůže být propojen zpětnou vazbou se vzduchovou čerpací jednotkoua signalizační vazbou se signalizačním zařízením. časovač můžebýt propojen uzavírací vazbou s výpustným ventilem a současně napouštěcí vazbou s průtokovým regulačním členem a kontrolní vazbou s hladinovým spínačem umístěným v měrné nádobce. časovač může být propojen také jen s výpustným ventilem a s průtokovým regulačním členem, je-li průtokový regulační člen proveden jako dávkovací čerpadlo. Časovač může být propojen dokonce jen e výpustným venti lem, je-li průtokový regulační člen proveden jako plovákový ventil.Tím se dosáhne kontinuálního měření koncentrace HCl ve vzduchu,přičemž podprahové hodnoty koncentrace se při měření kumulují a současně náhlý vzostup koncentrace při havarijním úniku je indikován prakticky okamžitě.Na připojených wýkresech je na obr. 1 schema zarízení podle vynálezu v základním provedení, na obr. 2 je schema téhož zařízení s regulací vzduchové čerpací jednotky a se signalizací nedodržení potřebného průtoku vzduchu, na obrn 3 je schema téhož zařízení s automatickým ovládáním výměny demineralizované vody ovládaným přímo časovačem, na obr. 4 je schema téhož zařízení se zjednodušeným systémem výměny demineralizované vody, dodávané dávkovacím čerpadlem, a na obr. 5 je schema téhož zařízení s dále zjednodušeným systémem výměny demineralizované vody řízeným s pomocí plovákového ventilu.Měrná nádobka ł má plnění demineralizované vody ze zásobníku 1 provedeno vodním přívodem § přes průtokový regulační člen §, který může být proveden jako ruční ventil nebo jako elektromagnetickýventil nebo jako dávkovací čerpadlo nebo jako plovákový ventil. Vypouštění demineralizované vody z měrné nádobky l je řízeno výo pustným ventilem 3, který může být proveden jako ruční ventil nebo jako elektromagnetický ventil. Přívod měřeného vzduchu je zabezpeo čen vzducnovou čerpací jednotkou lg, čerpající stálé množství vzduo chu přes průtokoměr li přívodem vzduchu ll do měrné nádobky l. Průtokoměr lg může být opatřen vysílačem naměřené hodnoty gg propojev ným zpětnou vazbou lg se vzduchovou čerpací jednotkou lg a dále propojeným signalizační vazbou l§ se signalizačním zařízením lg. Vlastní měření se děje měřičem napětí 2, který je napojen na měřený roztok v měrné-nádobce l prostřednictvím referenční elektrody 3,zde například kalomelové, a měrné iontově selektivní chloridové elektrody l, a to po řadě prvním vodičem lg a druhým vodičem gg. Měřič napětí 2 je popojen poplachovou vazbou gl se signalizačním zařízením lg. Zařízení podle vynálezu je dále opetřeno časovačem Ž, jehož spouštěcí vazba gg je napojena na vzduchovou čerpací jednotku lg. časovač Ž může být napojen uzavírací vazbou gl na výpustný ventil A a napouštěcí vazbou gg na průtoxový regulační člen §,je-li tento proveden jako dávkovací čerpadlo, nebo časovač 5 může být napojen současně na výpustný ventil 1 uzavírací vazbou gą, na hladinový spínač lä Kontrolní vazbou gl a na průtokový regulační člen Q napouštécí vazbou gj, přičemž v této kombinaci je průtokový regulační člen § proveden jako elektrcmagneticaý uzavírací ventila stejně tak i výpustný ventil 5. Je-li průtokový regulační člen § proveden jako plováxový ventil je pak časovač Ž propojen ve své ovládací části pouze uzavírací vazbou g s výpustným ventilem 1.Funkce zařízení je následující. 30 měrné nádobky l je napuště na vodním přívodem § demineralizovaná voda ze zásobníku 1, která je probublávána měřeným vzduchem, dopravovaným vzduchovou čerpací jedu notxou lg, přičemž průtok vzduchu lze sledovat na průtokoměru ll,ze kterého je vzduch zaveden do měrné nádobky l přívodem vzduchu ll. Obsah zjišřovaného Hcl ve vzduchu se měří po rozpuštění v měrné nádobce l pomocí měřiče napětí 2 s referenční elektrodou g a měrnou iontově selektivní elektrodou 1, které tvoří aktivní článek a jsou s měřičem napětí 3 spojeny prvním vodičem lg a druhým vodičom gg. Při překročení prahu nebezpečné koncentrace HCl ve vzduchu dojdeke stoupnutí koncentrace chloridových iontů v demineralizovanévodě v měrné nádobce l, stoupne napětí aktivního článku z referenční elektrody g a měrné iontově selextivní elektrody 1, napětí je indixováno ve stupnici koncentrace na měřiči napětí 2 a je signalizováno nebezpečí signalizačním zařízením lg, připojeným k měřiči napětí 3 pomocí poplachové vazby gl. Koncentrace chloridových íontů se v měrné nádobce l postupně zvyšuje a při dosaženívnebezpečné koncentrace, bud dlouhodobě z nižších hodnot, nebo krátkodobě z vyšších hodnot, nebo téměř okamžitě při havarijním úniku,dojde Ke spuštění signalizačního zařízení lg. Aby za delší dobu nedošlo K signalizaci bud z nepatrných hodnot dlouhodobě akumulavaných, anebo vlivem samovolné polerizace elektrod,-které pracujív takto nízkých koncentrecích mimo rovnovážný stav a samy mohou ovlivnit napětí aktivního článku, je třeba po určitá době roztokv měrné nádobce l vymenit. Pro správnou funkci zařízení je výhodné, aby měřený vzduch procházel demineralizovenou vodou v množství 0,5 až 1,5 objemových dílů za minutu na 1 objemový díl demineralizované vody. Demineralizovaná voda se vyměňuje v měrné nádobce neju později po 200 hodinách měření. Tím se dosáhne obnovení citlivosti měření. Protože provoz měřicího zařízení je závislý především na chodu vzduchové čerpací jednotky lg, spouětí se časovač 2 právěv závislosti na jejím.chodu, a to spouětěcí vezbou gg. Uplynutí nastavené doby do výměny zjistí obsluha na čaeovači Ž, výpustným ventilem 1 vypustí roztok z měrná nádobký l, napustí tamtéž zo zásobníku 1 demineralizovanou vodu vodním vedením Q přes průtokový regulační člen §, provedený zde jako ručně ovládaný ventil, a vynuluje časovač 2. Scheme takového zařízení je na obr. 1. Na obr. 2 je totéž zařízení, kde průtokoměr lg je opatřen vysílačem naměřené hodnoty gg, který řídí zpětnou vazbou lg vzducbovací čerpací jednotku lg, aby davala stále množství vzduchu. Vysílač neměřené hodnoty gg svým napojením na signelizeční zařízení gg signelizační vezbou lg zajišřuje signalizaci v případě, že průtok vzduchu poklesne pod nastavenou přípustnou mez. Na obr. 3 5 zařízení dle obr. 2 s rozšířenou funkcí o automatické vypouštění roztoku z měrné nádobky l na povel česoveče 5 uzavírací vazbou gg výpuatným ventilem 1a následné napouštění-demineralizované vody řízené časovačem 5 přes napouštěcí vazbu gž průtokovým regulačním členem g, přičemž napouw štění se ukončí na povel hladinového spínače li prostřednictvím kontrolní vazby gg a přes časovač 2 zmíněnou napouětěcí vazbou gz. Na obr. 4 je obdobné zařízení, ale se zjednodušenou automatickou výmenou roztoku. Na povel časovače 2 se na určitou dobu otevře prostřednictvím uzavírací vazby g výpustný ventil 1. Z měrné nádůbky l se vypouští roztok, současně se otevírá průtokový regulační člen §, provedený zde jako plovákový ventil e napouští se měrná nádobka l demineralizovanou vodou ze zásobníku 1. Protože průřez průtokového regulačního členu § je menší než průřez výpustného

MPK / Značky

MPK: G01N 27/28

Značky: měření, zařízení, koncentrace, indikaci, nebezpečné, vzduchu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-263207-zarizeni-k-mereni-a-indikaci-nebezpecne-koncentrace-hci-ve-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k měření a indikaci nebezpečné koncentrace HCI ve vzduchu</a>

Podobne patenty