Odvíjecí zařízení kladecího drátu pro kladecí stroj na plošné drátové spoje

Číslo patentu: 261909

Dátum: 10.02.1989

Autori: Syřiště Milan, Toms Ladislav

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

1 . 261 sme n vynález se týká odvíjecího zařízení kledecího drátu prokladecí stroj na plošné drátové spoje. Dosudznámá odvíjecí zařízení kladecího-drátu jsou v klaeâecích strojích řešena s pevně uloženou cívkou-s osou umístěnousvisle. Na vrchním čele oívky je umístěno otočné rameno, které přivádí kladecí drät z obvodu cívky do jejího osového otvorui ocncua je véaén ke kledecíihlavě. Kladecí drát je tak odebírájn kolmo ke směru vinutí, takže snadno a poměrně často dochází k jeho zadrhnutí vlivem zapadlého závitu ve vretvě vinutí, nebo při.volnémvinutí přesmyknutím závitů přes sebe» Uvedený způsob zhru ba vyhovuje pro běžně užívané lakované dráty s maetným povrchem, ~které jsou nevhodné pro technologii plošných drátových spojů. Prokladecí drát 3 nemastným povrchem je funkce silně zhoršena e pro kladecí drát opetřený ýlinovatelnou vrstvou, která vykazuje vyšší koeficient tření,je funkce zcela nevyhovující. Kromě toho dochází k rázům pri trhovém rozbíhání ramene, odpor proti odvíjení je vlivem tření v ložiskách ramene a vedení drátu na mezi únosnosti. Dále dochází k podélnému překrucování drátu, které zhorčuje jeho navádění pod kludecí hrot.Podstata odvíjecího zařízení kladecího drátu pro kladecí stroj na plošné drútové spoje spočívá V tom, že nu základové desce je upevnčn držák cívky, čidlo odvíjení a pohon drátu. V lošisku,upevnĚném na prvé stojině držáku cívky,je uložen unešeč opntřený třecím kotoučem. Na čepu unašeče je nasazen vodorovný vyjímetelný hřídel, uložený na druhém konci svým ložiskem V lůžku uzevírtelnóm závorou, zejištěnou šroubem a upevněném na druhé stojině dršáku cívky. Mezi kuželové osazení příruby vyjímatelného hřídele à kuželovou metici našroubovanou na vyjímatelněm hřídelí je případně i přes redukcivstaženaoívka S kledecím drátem. Do otvorů V přírubě zapadá alespoň jeden kolík unašeče. V držáku cívky je dále uložen hřídel opatřený ve střední části vyrovnávacím remenem nesoucím na svém oblouku vodicí trubičku. Na letmém konci hřídele je upevněn otočný kámen. Třecí kotouč je opásán planžetou, jejíž jeden konec je sevřen přes příložku.k pevnému kameni uchycenému na držáku cívky a druhý konec plan 2 - 261 909 žety je veden na otočný kämen, kde je vetknut tak, že volná.část planžety mezi kamenem a pábem výztuh na ní oboustranně upevněných tvoří planžetový kloub. Výztuhy jsou u svého druhého konce vedeny dvojici kolíků,upevněných v prvé stojině držáku cívky. Část planžety přiléhající k příložce a čáàt. planžety mezi páren.výztuh jsou tečné k obvodu třecího kotouče. lanžeta je napnuta účinkem pružiny zavěšené mezi otočným kamenem a napínákemvupevněným na držáku cívky. Čidlo odvíjení je tvořeno nosníkem, na němž je otočně uložená střední část vahadla, opatřená na jedné straně ramenem, k jehož konci je upevněna půlkruhová trubička a na druhé straně závitovým koncem.se šroubovacím protizávažím. Na střední části vahadla je dále upevněno křídlo se středním kontaktem a olonkou určenou k ovládání štěrbinového fotoelektrického čidla upevněného na nosníku, kde jsou zároveň upevněny horní kontakt a dolní kontakt, které přitom tvoří dorazy pro střední kontakt. Pohon drátu je tvořen základnou, ve které je otočně uložen hnací kotouč naháněný elektromotorem s paralelně připojeným kondenzátorem a předřadnm odporem. Na hnací kotouč dosedají účinkem pružiny. napnuté mezi raménky dvě kladky, uložené otočně V raménkách, která jsou otočné uložena na základné. Kladecí drát je veden z cívky vodící trubičkou přes naváděcí trubičku,upevněnou na základné, mezi hnacím kotoučem a kladkami do půlkruhové trubičky a odtud ke kladecí hlavě.Hlavní výhodou odvíjecího-zařízení kladecího drátu je,že kladecí drát je z cívky odvíjen tečně bez překrucování podle odběru kladecí hlavy. Ovládací síla v kladecím drátu zatěžující kladecí hlavu je nastavitelná šroubováním protizávaží navahadle, již od 0,01 Ni Pro používané zrychlení při odběru.drátu jsou dynamické síly vyvolané vahadlem ve srovnání s ovládací silou zanedbatelné. Poloměry součástí,přes něž je kladecí drát veden,jsou voleny tak,šže nedochází k plastické deformaci kladecího drátu. Vytahovacíšsíla z cívky v kladecím drátu je nastavitelná napnutím pružiny pomocí napínáku. Pomocí RC členu u hnacího elektromotoru napäjeného přes spínač je nastaven rozběh a doběh hnacího kotouče vytahujícího kladecí drát s ohledem.3 261 sus na moment setrvačnosti plné cívky tàk, aby při daném zdvihuvyrovnávecího.ramene bezpečně nepřestoupila vytahovací síla mez kluzu kladecího drátu. Provedení pásové brzdy s planžetous vetknutými konci umožňuje vysoký brzdný účinek a úplné odbrzdění a zabrzdění již při minimálním zdvihu. Vzhledem k doběhu haecího elektromotoru účinkem paralelního kondenzátorutak nevznikne volná smyčka kladecího drátu mezi hnacím kotoučem e cívkou. Tím jsou definované omezeny rázy v k 1 adecím.drátu při přerušované činnosti odvíjecího zařízení. Štěrbinové fotow elektrické čidlo silově nezatěžuje vahadlo.Konkrétní provedení je znázorněno na připojených obrázcích 1 a 2 Na obrázku 1 je celkový pohled z bokú s vyznačeným řezem,ktorý je nakreslen na obrázku 2.Podle obrázku 1 a 2 sestává odvíjecí zařízení käadecího drátu ze zákledové desky L, na které je upevněn držák cívky g,čidlo odvíjení 3 a pohon drátu 5. V ložisku í,upevněném na prvé stojině držáku cívky g,je uložen unašeč Q opatřený třecím kotou~ čem 1. Na čepu Q unešeče gje nasazen vodorovný vyjímatelný hří~ del 2 u 1 ožený na druhém konci svým ložiskem gg v lůžku Q uzaw víretelném závorou Lg zajištenou šroubem li a upevněném na dru~ hé stojině držáku cívky 3. Mezi kuželové osazení lg příruby Lg vyjímatelného hřídole 2 a kuželovou metici L 1,nešroubovenou.na vyjímetelném hřídelí 2,je případně 1 přes redakci lg stežena cívka li s kladocím drátem 12. Do otvorů v přírubě lg zapedají kolíky gg únašeče 6. v držáku cívky g je dále uložen hřídel gL opatřený ve střední části vyrovnávecím ranenem gg nesoucím na svém oblouku g 3 vodící trubičku gg. Na letmém konci hřídele g je upevněn otočný kámen gą. Třecí kotouč 1 je opásán planžetou gg, jejíž jeden konec je sevřen přes příložkú g 1 k pevnému kameni gg uchycenému na držáku cívky g a druhý konec planžety g§ je veden na otočný kámen~gí, kde je vetknut tak, že volná čásb planžety gg mezi kamenem gą a párem výztuh ąg na ní oboustranně upevněných tvoří planžetový kloub. Výztuhy gg jsou u svého druhého konce vedeny dvojicí kolíků gg upevněných v prvé stojině držáku cívky g. Část plenžety gą přiléhající k,příložce g 1 a část261 909 lplanžety gg mezi párem výztuh ąg jsou tečné k obvodu třecího kotouče.1. Planžeta gg je napnuta účinkem pružiny 31 zavěšené mezi otočným kamenem gz a napínákem ąg upevněným na držáku cív ky g. Čidlo odvíjení 3 je tvořeno nosníkem 33,.na němž je otočně uložená střední část vahadla 35 opatřená na jedné straně ramenem 32, k jehož konci je přípevněna půlkrqhová trubička lá a na druhé straně závitovým koncem 31 se šroubovacím protizávažím 3 §. Na střední části vahadla 35 je dále upevněno křídlo 32 se středním kontaktem gg a clonkou 41 určenou k ovládání ětěrbinového fotoelektrického čidla gg upevněněho na nosníku 33,kde jsou zároveň upevněny horní kontakt 51 a dolní kontakt 45,které přitom tvoří dorazy pro střední kontakt AQ. Pohon drátu je tvořen základnou 11, ve které je otočně uložen hnací kotouñ AQ naháněný elektromotorem 51 3 paralelně připojeným kondenzáterem g a předřadným odporem E. Na hnací kotouč AQ dosedají účinkem pružiny 42 nepnuté mezi raménky 29 dvě kladky gg uložené otočně v raménkách ŽQ, která jsou otočně uložena na základné 52. Kladecí drát li je veden z cívky lg vodicí trubičkou gg přes naváděcí trubičku il upevněnou na základné 45 mezi hnácím kotoučem AQ a kladkami ga do půlkrohové trubičky 3 § a odtud ve směru § ke kladecí hlavě. Vlivem odběru kladecího drátu li ve směru § se sklopí rameno 31 a clonka AL odkryje štěrbinové fotoelektrické čidlo Ag, které způsobí sepnutí napětí pro elektromotor A 1, jehož rozběh a doběh je nastaven pomocí EQ členu. Maximální obvodové rychlost hnacího kotouče AQ je zvolena vyšší než nejvyoší rychlost odběru kladecího drátu lŽ.Ve směru §. Při rozběhu klesá vyrovnávací rameno gg, které nejprve odbrzdí třecí kotouč 1 a vyvozuje účinkem pružiny 31 definovanou sílu V kladecím drátu li, která plynule rozbíhá cívku lg Po vyrovnání obvodové rychlosti cívky lAa obvodové rychlosti hnacího kotouče gg vystoupí vyrovnávací rameno gg zpět a planžeta gg začne přibrzčovat třecí kotouč 1, tukžczmezi hnacím kotoučem íá a cívkou li nevznikne volná smyčka kladecího drátu li. Při rozběhu současně nejprve klesá rameno 31 až do vyrovnání obvodové rychlosti hnacího kotouče AQ a rychlostí odběru kladecího drátu li vesměru §, kdy se pokles ramene 31 zastaví a rameno 31 začne

MPK / Značky

MPK: B21C 47/16, H05K 3/00

Značky: kladecí, zařízení, drátové, spoje, stroj, plošné, kladecího, odvíjecí, drátu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-261909-odvijeci-zarizeni-kladeciho-dratu-pro-kladeci-stroj-na-plosne-dratove-spoje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odvíjecí zařízení kladecího drátu pro kladecí stroj na plošné drátové spoje</a>

Podobne patenty