Zařízení pro plynulé napínání usní

Číslo patentu: 261222

Dátum: 12.01.1989

Autor: Viljanmaa Leena

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro plynulé napínání usní, sestávajícího ze dvou nad sebou uspořádanýoh dutých pružně roztažitelných pásu oběžných po nekonečných drahách a svírajících mezi sebou napínanou useň a z ústrojí pro roztahování drah napínacích pásů v příčném směru jejich oběhu.Je známo napínat usně jedním úkonem tak, že okraje kruhových či oválných pású se uchopí větším počtem orgánů, které rozpínají pásy radiálně ze středu k okrajům. Okraje pasu, přitlačené k sobě, jsou utěsněny a pásy se přitlačují na sebe, čímž se v prostoru mezi nimi vytvoří odsáváním vakuum. Toto známé zařízení má několik nevýhod. Především je jednorázová činnost pomalé, jelikož všechny jednotlivé úkony je nutno opakovat zvlášč pro každou napínanou useň. Konstrukce zařízení je složitá a nákladná, jelikož vyžaduje několik radiálních silových jednotek k rozpínání pásu. Stlačovací síla je nepravidelná,protože vakuum není rozděleno rovnoměrně směrem ke středu usně. To má za následek nerovnoměrné rozpínání usně. známé zařízení je též nespolehlivé, jeho životnost je krátká, jelikož roztahovací pásy se často v blízkosti úohytných orgánů okraje nebo u vstupních kanálů pro vakuum trhají.Je dále známé rozpínací zařízení, jehož rozpínací členy ve tvaru kotoučů opatřených otvory jsou posuvné po nekonečné dráze. Postranní vodítka této dráhy jsou v jednom úseku blíže u sebe, takže čelisti svírající okraje je možno upevnit v nejbližších otvorech zmíněných kotoučů, načež se poetranní vodítka od sebe odtáhnou do roviny zbytku dráhy vodítek a napínací dráha se posune dopředu. Zařízení nepracuje nepřetržitě, nýbrž upevnění a vyjmutí usní je nutno provádět ručně po zastavení dráhy. Ani pásy se nerozpínají nepřetržitě při jejich dopředném pohybu, nýbrž k rozpínání dochází nejprve místně a větší část nekonečné dráhy slouží jako sklad pro rozpínání usně. Toto známé zařízení je pomalé a vyžaduje mnoho ruční práce. Investiční náklady a provozní náklady jsou v poměru k produtivitě vysoké.Je známé i napínání a roztahování usní mezi nekonečnými pružnými pásy. Pásy se pohybují speciálními smykadly, která pracují mechanicky po obou stranách na sebe přitlačených úseku pásů. Proto je vzájemný záběr mezi pásy a usní způsohený stlačením místní a důsledkem je prokluz mezi pásy a usní v místech, kde stlačení není dostatečně. Napríklad příčné roztažení má za následek podélné smrštění usně. Jestliže v místě roztahování se roztahovací pásy roztáhly více než useň, která se má rozpínat, má to za následek, že jsou pásy taženy zpět za bodem toztažení do svého původního stavu, mačkají useñ mezi sebou a vytvářejí na ní vrásky.Usně se též napínají zařízením sestávajícím ze dvou nad sebou uspořádaných dopravních pásů, jejichž dopravní plocha je vytvořena lanovými nekončitými smyčkami, jejichž větve jsou odkloněny od podélné osy dopravní plochy, která je rozdělena do sekcí, v nichž jsou smyčky uspořádány ve dvou samostatných soustavách střídavě zatížených. Toto zařízení je velmi složité a usně jsou v důsledku velké členitosti dopravní plochy nestejnoměrně napínány.Cílem vynálezu je vyvinout zařízení pro plynulé napínání usní s vysokou produktivitou při zajištění jakosti usní tím, že napínaná useň ee stlačuje mezi drahami napínaćích pasu dostatečnou a rovnoměrnou stlačovací silou.Podstata vynálezu u ehora uvedeného zařízení spočívá v tom, že nekonečnými drahami napínacích pásu jsou vytvořeny tlakové komory utěsněné čelními deskami a těsnicími manžetami a ústrojí pro roztahování drah napínacích pásů obsahuje vodicí žebra a rozbíhavé vodicí dráhy vodicíoh žeber.K vodicím žebrům jsou připevněny řetězy, které tvoří spolu s vodicími žebry dráhu pro sevření okraju napínacích pásu. Řetězy jsou uloženy na reverzačních řetězových kolech,připevněných na otočných hnacích hřídelích, uložených v nosných deskách a napínací pásyjsou uložený na výkyvných válečkách umiscěných na vstupních a výstupních koncích drah napínacích pású, přičemž výkyvné válečky na výstupním konci drah napínacích pásu jsou přikloubeny k hnacím hřídelům spojeným s motorem.Napínací pásy jsou z vnějších stran podepřeny válečky umístěnými na krytech.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněno na výkresech, kde obr. 1 představuje schematický svislý řez zařízením podle vynálezu, obr. 2 pohled na zařízení shore, obr. 3I příčný řez zadním koncem zařízení a obr. 4 detail vodicí patky z obr. 3 ve zvětšenémJak patrno z obr. 1, zařízení má dva napínací pásy l a g ohíhajĺcí po vrchu a spodní nekonečné dráze. Napinací pásy l a 3 jsou vedený na výkyvných válečkách Q a A. Výkyvné válečky g a A jsou umístěny na vstupních a výstupních koncích na sebe přitlačených úseku dráhy napínacích pásů l a 2. Výkyvné válečky i na výstupních koncích jsou poháněny, jak dále uvedena, tak, že se na sebe přitlačené úseky dráhy napínacích pásů Ä a g pohybujíve směru naznačeném šípkami A.Napínací pásy l a 3 jsou k sobě přitlačovány rovnoměrným tlakem stlačeného vzduchu,vedeného dovnitř tlakových komor lg, 25, Otevřené konce tlakových komor lg, ga v napínacíchpásech l, 3 jsou uzavřeny a utěsněny jak je dále popsáno.Napínací pásy l a g jsou z pružného materiálu, například z pryže a jsou roztažitelné napříč ke směru svého pohybu. Alespoñ okraje pásu l a 3 jsou opatřeny výztužnými dráty,vedenými ve směru oběhu uvedených pásu a udržujícími obvodové dílky tlakových komorNapínané usně se zavádějí mezi napínací pásy l a 3 nekonečným pásem á, vedoucim mezi přitlačenými okraji napínacích pásu l a 3. Nekonečný pás 5 je rovněž roztažitelný napříčke směru pohybu. zpětná větev nekonečného pásu Ž je vedena po výkyvných válečkách Q, přičemž jeden výkyvný váleček § je umístěn tak, že se vytváří před vstupním místem mezi výkyvnými válečky 3 podlouhlý přívodní stůl, na nějž se rozprostře useñ, která se má napínat.Napínání usně se tedy provádí tak, že se roztahují na sebe přitlačené úseky dráhy napínacích pásu ł a g napříč jejich oběhu, přičemž roztahovací síla a roztahovací vzdálenost či prodloužení se plynule zvětšuji směrem k výstupnímu konci styčné délky mezi napínacímí pásy l Z Každá useň prochází plynulým napínacím zařízením dvakrát, přičemž druhý průchod slouží k roztažení usně ve směru kolmém na směr roztažení prvního průchodu napínání. Přes dvojí průchod usně zvyšuje se plynulou činností zařízení jeho produktivita je asi trojnásobná ve srovnání se zařízeními pracujícími jednorázově.Ačkcliv napínání by se mohlo zásadné provádět ve všech směrech současně, je popsané provedení výhodné, jelikož prodlužuje trvanlívost a životnost napínacích pásů l, 2, zjednodušuje konstrukci zařízení a účinkem dvojího odděleného navzájem kolmého roztahování či prodloužení se vláknitá struktura usně otevře účinnějí než roztahováním ve všech směrech současně. Useñ se proto může účinněji změkčit. V některých případech podle druhu usně však může být výhodné napínání ve všech směrech současně a je proto i toto řešení krytoTlakovýml komorami lg, gg napínacich pásu l, 3 procházejí přívodní trubky 1, 2 nichž vyčnívají ramena §, na nichž jsou výkyvně uspořádány válečky 3 a 1. stlačený vzduch se přivádí do tlakových komor lg. ga napínacích pásu ł, 3 přívodníml trubkami 1. zpětné úseky dráhy napínacích pásu l, g jsou zevně podepřeny válečkami g, uloženými na krytech lg a ll. Kryty lg a ll je možno sejmcut při údržbě nebo výměně napínacích pásu jako celky.Dále jsou popsána podrobněji napínací ústrojí pro sevření okraju napínacích pásů l a 3 podle obr. 2 až 4. K oběma okrajům uvedených pásů l a g jsou připevněna rovnoběžná vodicí žebra lg, která spolu s řetězy lg (obr. 4), upevněnými na vnitřních plochách vodicích žeber 53 tvoří řetězové dráhy na okrajích pásu l, g.Každý krajní článek lgg řetězů lg je připevněn k vodicímu žebru lg. Kloubové hřidele řetězů lg jsou umístěny ve stejné rovině jako střední rovina napínacích pásů l, 3. Proto nevznikají v úvratích mezi napínacími pásy l, g a řetězovou dráhou tvořenou žebry lg, a řetězem lg napětí. V polochách odpovídajících výkyvným válečkům à a A napinacích pásů 1 a g jsou uspořádána řetězová kola li, jejichž hnací hřídele lg jsou uložený čepy nanosných deskách gł rámu.Hnací hřídele lg s řetězovými koly li umístěnými na zadních výkyvných válečkách A jsou spojeny redukčním soukolím lg s motorem gg (obr. 3). Hnací hřídele 33 jsou spojený neznázorněnými.kloubovými hřídeli s odpovídajícími zadními výkyvnými válečky A, jejichž protilehlé konce jsou opět spojený kloubovými hřídeli s hnacími hřídeli lg (vlevo na obr. 3),takže zadní Výkyvné válečky 1 a řetězové dráhy na obou okrajích pásu napínacích l a g jsou poháněny. Na obr. 3 nejsou výkyvné válečky A a kloubové hřídele, zabírající s jejich konci, znázorněny. Úhel glgg sklonu hnacích hřídelú lg, znázorněný na obr. 3, slouží k zastavení roztahováni napínacích pásu l a 3 ihned za styčnou čarou výkyvných válečků 1, takže roztahování nepokračuje k nejzazšímu bodu výkyvných válečů 3, kde již proto nedochází k roztahovani. Úhel alfa sklonu hnacích hřídelů lg má význam také z hlediska využití prostoru, jelikož i při popsané konstrukcí řetězové dráhy mohou být napínací pásy l, g vedeny vzájemné protilehle.za účelem roztahování napínacích pásů l, g jsou konce vodicích žeber lg opatřeny záhyby 335 ve tvaru hákú, k jejichž vnitřním plochám jsou připevněna kluzátka łgg, prevedená např. z plastické hmoty a dosedající na povrch 15 vodicí dráhy g. Vodicí dráha Q může být provedena jako celek, jehož obrys sleduje tvar tlakových komor lg, ga napínacích pásů l, g zobrazený na obr. 1.V jiném provedení může být vodicí dráha łá opatřena dvěma koly uloženými na hnacích hřídelích lg a oddělenými pevnými členy. Vodicí dráhy lg jsou připevněny k ncsným deskám gł, které jsou Výkyvné do polohy, znázorněné čerchovaně na obr. 2, čímž při postupu ve směru podávání usně se nosné desky gl a současně s nimi vodicí dráhy lg spolu se svými vodicími plochami lži navzájem rozbíhají na protilehlých stranách zařízení. Důsledkem toho se na sebe přitlačené strany napínacích pásu l a 3, postupujících ve směru rozbíhání vodicích drah łá, napínají či roztahují do stran. Roztahovací síla se přenáší prostřednictvím háků łgg vodicích žeher lg a kluzátek ggg na plochy łäg vodicích drah lg. Zpětné dráhy napínacích pásu l a g se pohybují opět ve směru, v němž se sbíhají vodicí dráhy lg na protilehlých stranách zařízení, přičemž pružnost vrací uvedené pásky l, g do jejich původní šířky pro opětovné roztahování a napínání. Nakloněná poloha hnacích hřídelů lg vodicích drah lg a nosných desek gł, znázorněných na obr. 3, způsobuje rychlejší smrštování bez zbytečného nadměrného roztahování za styčnou čarou mezi výkyvnými válečky 1.Protažení či stupeň napínání napínacích pásů l a g je možno snadno plynule seřídit silovým válcem, který je spojen s nosnou deskou gł V místě 3 a může otáčet nosnou deskou gl v místě gg a může otáčet nosnou deskou gl kolem čepu gg. Čep gg se může také posunout napříč zařízení, čímž je možno kdykoliv podle potřeby kompenzovat zbytkové proražení napínacích pásu l, 3.Každé vodicí žebro 3 je připevněno čepem 55 ke kovové svěrací desce ll, která je přinýtována k plechu na protilehlé straně okraje napínacích pásů l, g. současně je mezi svěracími deskami ll sevřena těsnicí manžeta 33, dosedající na čelní desku gg (obr. 3, 4). Každý otevřený konec obou tlakových komor lg, 33 napínacích pásů l, 3 je uzavřen čelní deskou gg, doplñující tvarem obrys těchto komor (obr. 1, 2). Tím jsou tlakové komory lg, 25v napínacich pásech ł, 3 vzduchotěsné pro stlačený vzduch. svěraci tlak vzduchu je rovnoměrný po celých vzájemné k sobě přitlačených plochách napinacich pásů ł a g.Jak je znázorněno na obr. 2, čelni deska 22 je spojene s nosnou deskou gł trubkou gg. Vstup přívodni trubky 1 je utěsněn proti nosné desce gg těsněním gl.Spotřeba energie zařízení je nízká, jelikož energie potřebné k roztahování napínacích pásů ł, 3 se vrací z velké části jako sila smršřující uvedené pásy na vratné straně. Tuto výhodu nemá žádné z jednorázově pracujícich zařízení.Popsané zařízení je pouze příklad provedení, z něhož je možno vytvořit řadu obměn. Napřiklad vodici dráha může být zhotovena 2 řady válečkü, které navzájem zabiraji za úchytnými členy uspořádanými na okrajních napínacích pásu.1. Zařízení pro plynulé napínání usni, sestávající ze dvou nad sebou uspořádaných dutých pružné roztažitelných pásů, oběžných po nekonečných drahách a svirajicích mezi sebou napínanou useñ a z ústrojí pro roztahováni drah napínacích pasu v přičném směru vzhledem k směru jejich oběhu, vyznačujĺci se tím, že nekonečnými drahami napínacich pásů (1, 2) jsou vytvořeny tlakové komory (la, Za) utěsněné čelními deskami (22) a těsnicímimanžetami (23) a ústrojí pro roztahování naoínacích pásü (1, 2) obsahuje vodicí žebra(12) a rozbíhavé vodicí dráhy (15, 15 a) vodicích žeber (12).2. Zařízení podle bodu 1, vyznačujicí se tím, že k vodicím žebrům (12) jsou připevněny řetězy (13), které tvoří s vodicími žebry (12) dráhu pro sevření okrajů napínacĺch pásů(1, 2) 3. zařízení podle bodu 1, 2, vyznačující se tím, že řetězy (13) jsou uloženy na reverzačnich řetězových kolech (14), připevněnýchrm otočných hnacích hřidelích (18). uložených v nosných deskách (21), a napinaci pásy (1, 2) jsou uložený na výkyvných válečkách (3, 4), umístěných na vstupních a výstupních koncích drah napínacích pásů (1, 2), přičemž Výkyvné válečký (3, 4) na výstupnim konci drah napínacích pásů (1, 2) jsou přikloubeny k hnacím hřídelům (18) spojeným s motorem (20).4. Zařízení podle bodu 1 až 3 vyznačující se tím, že napínací pásy (1, 2) jsou z vnějších stran podepřeny válečky (9) umístěnýmí na krytech (10, 11).

MPK / Značky

MPK: C14B 1/26, C14B 1/08

Značky: napínání, usní, plynule, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-261222-zarizeni-pro-plynule-napinani-usni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro plynulé napínání usní</a>

Podobne patenty