Zařízení ke kompenzaci poruchy tahu v pásu u válcovacích tratí

Číslo patentu: 259957

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hercik Petr, Frydrych Milan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

.vynález ee týká zařízení ke kompenzací poruchy tehu v pá~y eu u válcovacích tratí.Až dosud Byl celý regulační servosystém tahu v navíjeném, resp. odvíJenémkovovém pásu navrhován z hlediska poruchy říze ní tehu. Regulátor Je tvořen několika funkčními bloky bez ohledu. zda je realizován analogově či číalicově. Jedná se v podstatě o vlastni regulátor. většinou s proporcionálně integračním, resp. u.čís 1 ícového provedení s proporcionálně sumâčním přenosem. vnější etabílízační blok, tvořený zjednodušeným modelem řízené soustavy. což je tzv. korektor tahu. většinou s přenosem aperíodíckého členu druhého řádu e vnitřní stabilizační blok. tvořený většinou regulátorem úhlové rychlosti tahového mechanismu. ąařízení pracuje tak. že na vstup regulátoru se přivádí žédaná hodnota tehu v pásu, která se na tomto vstupu srov-Vnává se skutečně změřenou hodnotou. Výstupní signál působí již přímo na akční blok celého systému, tj. na měnič se stejnosměr ným motorem tahového mechanismu. Vnější a vnitřní stabilizační bloky slouží k etabílízaci řízení soustavy pružného pásu tak. že ve vnějším etebílizáčním bloku se vytvářejí Jakéei antikmíty zmíněné pružné soustavy pásu a vnitřní stabilizeční blok ovlívňuje dynamiku výšeuvedeného systému.Ne takto koncipovaný eervosyetám působí při vlastní funk» ci v průběhu navíjení, resp. odvíjení pásu řada poruch, z nichž významově největší Jsou poruchy, vzníkající prostřednictvím rychloetních změn rychloetně řízeného a funkčně vázaného mechanismu. např. válcovací stolice, který sám autonomně řídí pohyb pásu. Proto se porucha tehu od rychlostí odregulávala teprve po svém projevu a působení na tahovou veličinu. což mělo negàtivní vliv na kvalitu vyválcovanáho pásu.Uvedená nevýhody odstraňuje zařízení ke kompenzaci poruchy tehu v pásu u vąlcovacích tratí podle vynálezu. které sestáváz čídlp úhlové rychlostí čídle rychlosti. dvou výkonových bloků. dvou čídel kotevního proudu pěti součtových bloků. regulá ktoru.rych 1 ost 1. upravovacího bloku, dvou součinových bloku, dvou podílových bloku a řídícího bloku. t r Podstatou zařízení podle vynálezu je to. že úrovňový výs tup řídícího bloku je spojen ee zadávacím vetupsm druhého eouč-ítováho bloku. první řídící výstup s defíníčním vstupsm prvního součínového bloku. druhý řídící výstup s definíčním vstupom druhého součinového bloku, třetí řídípí výstup s defíníčním vetupem prvního podílového bloku, čtvrtý řídící výstup s definíčním vstupom druhého podílového bloku a první informační vý T stup se zadâvacím vstupom třetího součtového bloku. Výstup tře tího součtového bloku je pak zepojen na odchylkový vstup druhého výkonového bloku. s jehož výstupem je spojen poháněcí motor tahového mechanismu. První etavový vstup třetího součtového bloku je přípojsn na výstup druhého čidla kotevního proudu. dru íhý stavový vstup na výstup čídla rychlostí a kompenzační vstupna výstup upravovacího bloku. jehož kompenzační vstup je spojsn s výstupom prvního součtováho bloku, na jehož informační vstup je zapojen výstup štvrtého eoučtového bloku. K druhému kompenzačnímu vstupu čtvrtého součtového bloku je přípojen výstup prvního podílového bloku, jehož informační vstup je paralelne spojen s ínformeöním vetupem druhého podílováho bloku, odchýlkovým vstupom regulátoru rychlostí a výstupom druhého součtovêho bloku, na jehož první stevový vstup je zapojenvýstup čidle úhlová rychlostí poháněcího motoru rychlostně řízeného mechaniš Imu. Informační vstup druhého součinového bloku je přípojen k vý stupu pátého součtového bloku, na jehož druhý kompenzační vstup je zapojen výstup druhého podííového bloku a jehož první kompenzační vstup je paralelné spojsn s prvním kompenzačním vstupom-čtvrtého součtového bloku. výstupom prvního součtového blokua odchylkovým vstupem prvního výkonového bloku. na jehož výstup je zapojen poháněcí motor rýchlostné řízenáho mechanismuą Vý- stup prvního čidle kotevního proudu je připojen na první stavo vý vstup prvního eoučtového bloku. jehož zadávací vstup je epojen s výstupom regulátoru ryohlosti.Přinosem zařízení podle vynálezu je to, že při eplněni předpokladu správneho parametrickóho návrhu dojde k citelnému potlačeni projevu poruchy změny rychlosti, závislé na regulovaą né veličině tahověho servosyàtému. Přitom neni rozhodujici. zda , vektor měřitelných složek stavu obsahuje vlastni veličinu tehu, při tzv. přimé regulaoi tehu, nebo z určitých důvodůZařízení ke kompenzaci poruchy tehu v pásu u válcovacich trati podle vynálezu je přiklądně schematicky znázorněno blokovým schématem na připojeném výkresu. Á uZařízení podle vynálezu seàtavá z čidla g úhlové rychlosti poháněciho motoru 5 rychlostně řlzeného mechanismu a čidla lg rychlosti poháněciho motoru 55 tahového mechanismu. což jsou vdanémpřipadě tachouynama. dvou výkonových bloku Q. à. realizova ných něniči, včetně regulátorú kotevniho proudu. dvou čidel šáł.§ 43 kotevniho proudu. tvořených proudovými transformátory a pětisoučtových bloků § 43. g,g. §,g. Q, łg, sestavených např. z operačnich zesilovačů. Dále pak zařízení podle vynálezu sestává z regúlátoru Q rychlosti, tvořenáho např. kombinaci operačnich zeupravováciho bloku §, což je např. optoelektrické galvanické odděleni. dvou součinových bloků Z. łłłcož jsou v daném případě čtyřkvadrentové násobičky,dvou podilových blokü 2. łä. realizovaných analogovými děličkaml a řidiciho bloku gg, tvořeného mikropočitačem. Jednotlivé bloky ł až lg jsou pak zapojeny tak.že úrovňový výstup g řidiciho bloku 59 je spojen se zadávacimvetupem g druhého součtového bloku § 45. prvni řídící výstup zl s definičnim vstupem 5 prvního součinového bloku Z, druhý říőľ ci výstup L 22 s definičnim vstupem 5 druhého součinového blokułł, třetí řĺälci výstup zá s definičnim vstupem 1 prvního podilověho bloku Q, čtvrtý řiäĺci výstup z 4 ys definičnim vstupom l druhého podilového bloku łä, prvni inľarmačni výstup uí se zadávacim vstupem 3 třetího součtového bloku äáâ a druhý ľñformačni výstup uz se vstupom neznšzorrąěnáho třetího součtového bloku druhéhoahového mechanismu. Výstup třetího součtového bloku§,gje zapojen na odchylkový vstup z druhého výkonového bloku §, s jehož výstupom je spoJenpoháněcí motor 53 tahovêho moohonismu První stavovývstup yl třetího sbučtového bloku § 43 je připojenna výstup druhého čĺĺladäůł kotevního proudu. druhý stavový vstupy 2 na výanunädla łä rychlostí a kompenzační vstup 5 na výstupüšravovacího bloku §, přičemž sílový vstup 3 druhého výkonového bloku § je přes druhé čidlo ââł kotavního proudu zapojen na na-Ť ználmwlěnou napájecí síř. Kompenzační vstup g upravovacího bloku § Je spojen s výstupom prvního součíngvého bloku Z. na jehož informační vstup 5 Je zapojen výstup čtvrtého aoučtového bloku Q.W k jehož druhému kompenzačnímu vstupu ha je přípojen výstup první ho podílového bloku g. Informační vstüš 5 prvního podílováho blov ku g je paralelné apojan s ínformačním vstupem 5 druhého podí 1 o~ váho bloku gš, odchylkovým vatupem g regulátoru 5 rychlostí a výstupom druhého součtového bloku 543, na jehož první stavový vstup bi je zàpojen výstup čídla g úhlovávrych 1 ost 1.poháněcího motoru 1 rychloatně řízenäho mechanísmu a na druhý stavový vstup bà výstup heznázarněného bloku derívace odchylkyVýstup druhého šőučínového bloku łł je pak apojen s kompenzačním vstupom neznär zcu~něného upravovacího bloku druhého tahového mechanísmu, příčomž informační vstup g druhého součínového bloku łł 3 e připojen k výstupu pátého aoučtového bloku łg,na jehož druhý kompenzační vstup nz je zapojon výstup oruhého podílováho bloku łâ. První kompenžäční vstup nl pátého součtového bloku łg je paralelněřspojen 3 prvním koíäenzačním vstupom hi čtvrtáho aoučtového bloku Q. výstupom prvního eoučtového bI 3 ku.§g a odchylkowvým vstupem g prvního výkonového bloku §. na jehož výstup je za pojen poháněcí motor 3 ryohloatně řízanáho mechanísmu a jehož sílový vstup 1 je spojen přes první čídlo § 45 kotevního proudu s naznázarněnou napájecí sítí. Výstup prvního čídla ěàł kotevního proudu je pak přípojen na první stavový vstup el prvního součtového bloku §,g. 3 ehožzadávací vstup Q Je spojäí a výstupom rogulátoru 3 rychlostí a druhý stavový vstup ez s výstupom naznćàwriäněho bloku dorívace proudu.Funkce zařízení podle vynálazu je následující. Při Jakékoliv rychlostní změně, zpaaobené změnou zádání z úrovňového výstupu g řídícího bloku łg, nebo poruchou rych 1 ostněřízeného

MPK / Značky

MPK: B21B 37/06

Značky: poruchy, válcovacích, pásu, zařízení, kompenzaci, tratí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-259957-zarizeni-ke-kompenzaci-poruchy-tahu-v-pasu-u-valcovacich-trati.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení ke kompenzaci poruchy tahu v pásu u válcovacích tratí</a>

Podobne patenty