Přímočarý hydromotor oboustranně uložený v kulových pánvích s lineárním snímačem polohy

Číslo patentu: 257312

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fellmann Radovan, Dvořáček Jiří

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká přímočarého hydromotoru oboustranně uloženého V kulových pánvích, ve které je umístěn lineární indukční snímač polohy.Jsou v podstatě známa dvě srovnatelná řešení uložení indukčního lineárního snímače polohy.V prvním případě jde o přímočarý hydromotor s uvnitř uloženým lineárním snímačem polohy, kde místa vetknutí tyčového jádra a trubkové části jsou přístupná z vnější části hydromotoru. Druhé řešení je takové, že lineární snímač polohy je umístěn uvnitř trubkového držáku, který je upevněn na vnější části přímočarěho hydromotoru.Řešení podle prvního případu je realizováno u přímočarých hydromotcrů s kloubovými ložisky, ne však u uzavřeného systému kulových pánví. Nevýhodou druhého řešení je, že vzhledem k přímému vystavení lineárního snímače polohy povětrnostním vlivům jej lze využít pouze pro přímočaré hydromotory, které nejsou vystavovány prašnému prostředí. Při umístění snímače vně pístnice může dojít k jeho poškození. Další nevýhodou je i značné zkreslení snímané hodnoty, protože snímaní se neuskutečňuje v ose přímočarého hydromotoru.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny přímočarým hydromotorem oboustranně uloženýmV kulových pánvích s lineárním snímačem polohy podle vynálezu,jehož podstatou je, že lineârní snímač polohy je uložen V ose přímočarého hydromotoru tak, že jádro lineárního snímače je umístěno v kulovém čepu se dnem válce, vedení trubkové části ve vnitřním pístu a elektrický kabel je vyveden V protilehlém kulovém čepu s přírubou. Je výhodné, když jádro lineárního snímače polohy je upevněno v držáku, který je našroubován na konci vnitřního pístu, konec trubkové části je upevněn kuželovým segmentem a maticí na závitovém konci kulového čepus přírubou a elektrický kabel je vyveden přes ochranné pouzdro z přírubové části kulového čepu na vnější část přímočarého hydromotoru. U dalšího výhodného provedení je jádro lineárního snímače uchyceno v kulovém čepu se dnem válce, centrálním šroubem procházejícím kulovou pánví na straně pístového prostoru, konec trubkové části je uchycen v trubkovém držákú s vnitřním vybráním, vsunutém v kulovém čepu s přírubou a vyvedení elektrického kabelu je zajištěno vnitřním vedením trubkového držáku v ose kulového čepu s přírubou do rozvodného konektoru,který je součástí kulové pánve na straně pístnicového prostoru.Výhodnou řešení přímočarěho hydromotoru s lineárním snímačem polohy dle vynálezu je úplná ochrana před vnikáním jemných prachových částí mezi jádro a trubkovou část lineárního snímače i proti přímému poškození nekontrolovatelnou silou. Další předností řešení je jednoduchá montáž trubkové části snímače i jeho jádra bez narušení tlakového prostoru přímočarého hydromotoru. Toto řešení rovněž umožňuje vyvedení elektrického kabelu z trubkové části lineárniho snímače polohy přes rozvodný konektor přímo do elektrického panelového rozvaděče a tím je zaručena maximální bezpečnost proti porušení vnějšími vlivy.Na přiložených výkresech jsou znázorněny příklady provedení přímočarého hydromotoru s lineárním snímačom polohy, kde obr. 1 představuje celkový řez přímočarým hydromotorem s vyvedením elektrického lineárního snímače v přírubově části kulového čepu s přírubou,s naznačenými řezy A, B, C a D. Obr. 3 - řez A zobrazuje upevnění jádra lineárního snímače polohy, obr. 4 - řez B vodicí polyamidové pouzdro, obr. 5 - řez C upevnění trubkové části lineárního snímače a obr. 6 - řez D zobrazuje vyvedení elektrického kabelu z kulového čepu. Obr. 2 představuje celkový řez přímočarým hydromotorem, kde přístup k lineárnímu snímači polohy je oběma kulovými pánvemi s naznačenými řezy E, B, F a G. Obr. 7 - řez E zobrazuje upevnění jádra lineárního snímače polohy, obr. B- řez F upevnění trubkové části a obr. 9 - řez G znázorňuje vyvedení elektrického kabelu z kulového čepu a z kuloyé pánve na straně pístnicového prostoru.Přímočarý hydromotor je proveden s kulovou pánví l na straně pístnicového prostoru a s kulovou pánví g na straně pistnicového prostoru. uvnitř pístnice § jsou vyvrtány kanály Q, A pro přívod hydraulického média před i za píst Q. V pístnici Q je uložen vnitřní píst Q. Dno válce přímočarého hydromotoru je opatřeno kulovým čepem ll se dnem válce, který je uložen v kulové pánvi 1 na straně pístového prostoru. V kulové pánvi 2 na straně pístnicovéhoprostoru je uložen kulový čep gg s přírubou.Při řešení dle obr. 1 je vnitřní píst g upevněn šrouby łg na kulový čep ll se dnem válce. V osové části vnitřního pistu § je našroubován držák 3 jádra lineárního snímače polohy 1(obr. 3). Součástí držáku 13 je těsnici kroužek lg, který dokonale těsní vnitřní tlakový prostor lg pístu od beztlakového prostoru lg vnitžního pístu §. Svěrné spojení jádra lineárního snímače polohy 1 je dosaženo stahováním kuželového elementu ll rozříznuteho pouzdra pomocí šroubu lg s vnitřním kuželovým otvorem. Vodicí pouzdro gl (obr. 4) umožňuje trubkové části lineárního snímače polohy 1 při jeho pohybu uvnitř vnitřního pístu g. vodicí pouzdro gl je opatřeno odlehčenými plochami 23 vodicího pouzdra, aby při pohybu trubkové části lineárního snímače 1 uvnitř vnitřního pístu Q. Vodicí pouzdro gg rovněž zabraňuje eventuálnímu nárůstu tlaku v beztlakovém prostoru 13. Vedení vnitřního pístu § (obr. 5) obstarává vodící dělenéJeho utěsnění proti úniku hydraulického média do beztlakového prostoru lg je zajištěno kombinovaným těsněním gl. Případný únik hydraulického média je odveden odvodným kanálem gg do prostoru 33 v nádrži nad hladinou hydraulického média v centrální nádrži 35. Upevnění trubkové části lineárního snímače 1 je provedeno kuželovým segmentem gl, který vtahuje do svého kuželového otvoru matice gg, našroubovaná na závitovém konci přírubové částiku 1 ovéh 0 čepu gg s přírubou. Kuželový segment gł vyvodí svěrný účinek na válcový povrch trubkové části lineárního snímače 1. Vyvedení elektrického kabelu 3 (obr. 6 v osové části kulového čepu28 s přírubou je zajištěno alkamidovým pouzdrem 33, které přivádí elektrický kabel do ochran»ného pouzdra 35. Ochranné pouzdro 23 zabraňuje poškození elektrického kabelu 33 v jeho lomové části. Po vyvedení průchodkou gg je elektrický kabel âg veden z kulového čepu gg s přírubou na vnější plášť přímočarého hydromotoru.Provedení dle obr. 2 je ke dnu válce kulového čepu li centrâlním šroubem 2 upevněn Vnitřní píst §, v jehož osové částí je uložen lineární snímač 1 polohy (obr. 7). Na konci závitové části centrálního šroubu 2 je uchyceno jádro lineárního snímače 1 pomoci rozříznutého pouzdra lg, které je pojištěno pojistným kroužkem. Vnitřní píst Q je dnem válce kulového čepu ll dále tlakově zajištěn pryžovými kroužky lg a pojistným kolíkem lg. Vedení trubkové části lineárního snímače 1 je ve vnitřním pistu § zajištěno vodicím pouzdrem 3 (obr. 4), které je naraženo na trubkové části lineárního snímače 1. Pro zajištění beztlakového prostoru lg ve vnitřním pístu § jsou na obvodě vodicího pouzdra 3 vytvořeny odlehčené plochy gg. Mezi vnitřním pístem § a pístnicí § je tlakový prostor gg, který je utěsněn dvojím kombinovaným těsněním 31 (obr. 8). Část těsnění je plochý kroužek s těsnicím břitem, zajiščující částečně vedení vnitřního pístu Q a ve spodní části je pryžový těsnicí kroužek.Vedení vnitřního pístu 5 je provedeno vodicími dělenými pouzdry gg. Trubková část 1 ineární~ho snímače 1 je dále vedena osou kulového čepu gg s přírubou, který je uložen v kulové pánvi3 na straně pístnicového prostoru. Konec trubkové části lineárního snímače 1 je uchycenv trubkovém držáku 32 (obr. 9), který je zasunut uvnitř kulového čepu gg s přírubou. V trubkovám držáku §gje vytvořena vnitřní kuželové vybrání, do něhož zapadá kuželový zářez provedený na konci trubkové části lineárního snímače 1. Úpevněni konce trubkového snímače 1 zajištuje pero gg. V prostoru mezi vnitřním pístem § a uchycením konce trubkové části snímače 1 je proveden odvzdušňovací prostor, který je pomoçí propojovacího odvodního kanálu gg průsaků hydraulického oleje propojen s prostorem 23 nad hladinou hydraulického oleje hydraulickénádrže 35. Trubkový držák 32 zajištuje zároveň vedení elektrického kabelu 3 lineárního snímače 1. Elektrický kabel gg prochází těsně před vývodem z kulového čepu gg držákem Al s pryžovou vývodkou 53 a je tak usměrñován do svorek rozvodného elektrického konektoru 55. Konektor35 je upevněn v osové části přímočarého hydromotoru v krytu gl.1. Přímočarý hydromotor oboustranně uložený v kulových pánvích s lineárním snímačem polohy vyznačený tim, že lineární snímač polohy (7) je uložen v ose přímočarého hydromotoru tak, že jádro lineárního snímače (7) je umistěno V kulovém čepu (11) se dnem válce, vedení trubkové části lineárniho snímače (7) ve vnitřním pístu (8) a elektrický kabel (32) je vyveden V protilehlém kulovém čepu (28) s přírubou.2. Přímočarý hydromotor podle bodu 1 vyznačený tim, že jádro lineárniho snímače (7) polohy je upevněno v držáku (12) jádra, který je našroubován na konci vnitřniho pístu (8),spojeného se dnem válce kulového čepu (11), konec trubkové části lineárniho snímače (7) je upevněn kuželovým segmentem (31) a maticí (30) na zâvitovém konci přírubové části kulového čepu (28) a elektrický kabel (32) je vyveden přes ochranné pouzdro (34) z přírubové části kulového čepu (28) na vnější plášť přimočarého hydromotoru.3. Přimočarý hydromotor podle bodu 1 vyznačený tím, že jádro lineárniho snímače (7) je uchyceno v kulovém čepu (11) se dnem válce centrálnim šroubem (9) procházejĺcĺm kulovou pánvi (1) na straně pístového prostoru, konec trubkové části lineárního snímače (7) je uchycen V trubkovém držáku (39) s vnitřním vybráním, který je vsunut V kulovém čepu (28) s přírubou a vyvedení elektrického kabele (32) je zajištěno vnitřním vedením trubkového držáku (39 osou kulového čepu (ZB) s přírubou do rozvodného konektoru (36), který je součástí kulové pánve (2) na straně pistnicového prostoru.

MPK / Značky

MPK: G01B 7/02

Značky: lineárním, snímačem, polohy, oboustranné, kulových, uložený, přímočarý, hydromotor, pánvích

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-257312-primocary-hydromotor-oboustranne-ulozeny-v-kulovych-panvich-s-linearnim-snimacem-polohy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přímočarý hydromotor oboustranně uložený v kulových pánvích s lineárním snímačem polohy</a>

Podobne patenty