Metací kolo tryskačů na odlitky

Číslo patentu: 256529

Dátum: 15.04.1988

Autori: Straka Zdeněk, Švácha Miroslav, Zeman Vladimír

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález ee týká metacího kola tryskačů na odlitkýoV současné dobějeou metecí koletryekačů na odlitky vybah vena rovnými, případně zakřivenými lopatkemi ŕětšinou v počtu 8 kusů, upevněnými různými způeoby k jednomu.kotouči nebo mezi dva kotouča. Nevýhodou těchto metaoích kol tryskačů na odlitky Jsou rozměrné lopetky, vyšší opotřebení 1 opatek,írozměrné kotouče a precné upevnění lopatek v kotoučích.Uvedené nevýhody odstraňuje metací kolo tryskačů na odlitky, eestávajíoí z hnaoího koťouče, na kterém je eouoee připevněn zadní kotouě spojený epojovaoími čepy e předním kotoučem,jehož podstata epočívá v tom, že přední kotouč je opatřen rovnoměrně rozmíetěnými průběžnými drážkami a zadní kotouč je opatřen rovnoměrně rozmíetěnými neprůběžnými drážkami, umístěnými proti průbčžným drážkám předního kotouče e ukončenými za končaním drážky směrem k vnějšímu průměru zedního kotouče. Prů-.běžné drážky a neprůběžné drážky Jsou rovnoběžné e rediální oaou hnaoího kotouče a posunutá proti směŕu otáčení hnaoího kotouče. Zakončení drážky na zadním kotouči je na větším průměru než je průměr předního kotouče. Mezi předním kotoučem a zadnim kotoučem jsou umíetěny lopatky usazeně v průběžnýoh drážkácha neprůběžnýoh drážkáoh a opřené o zakončení drážky v zadním kotoučí. Mezi průběžnou drážkou přadního kotouče e lopetkonje v zahloubení lopatky uložen pružný element. Lopatka je tvořena funkční částí opatřenou-po obou stranách opěrnou čáetí,. jejíž přední čelo je umíetěno před funkční plochou funkčníí části a jejíž zadní čelo je umíetěno před zadní plochou funkční čáetí.Přední čelo a zadní čelo opěrné části spolu evírají ostrý úhel, jehož průeečík leží nad obvodovounploçhou lopatkyoZadní čelo směrem od osy rotaoe přeohází ve válcovou část zu» končenou u předního čela eražením. Na boku opěrné části je vytvořeno.mez 1 spodním čelem a válcovou částí zahloubení. Funkční plocha lopatky je ve tvaru válcové plochy, jejíž oea je rovno~ běžná s oeou rotace hnacího kotouče a je umíetěna nad polovínou výšky funkční části lopatky směrem od osy rotaoe.Pružný element je tvořen pryžovým váloem o větším průměru než je hloubka zahloubení v opěrné části lopatky a déloe menší než je šířka průběžné drážky v předním kotouči.Výhodou metacího kola tryskačů na odlitky podle vynálezu je snížení počtu lopatek, snížení opotřebení lopatek, zmenšenírozměrů lopatek a kotoučů, nižší pracnoet při výrobě a sníženíepotřeby energie při provozu.Příkladné provedení metacího kola tryskačů na odlitky podle.vynálezu je znázorněno na výkreeech, kde představuje obr. 1 řez metacím kolem vedeným drážkemi pro lopatku a spojovacím čepem,obr. 2 pohled na přední kotouč ve směru R vyznačeném na obr. 1,obr. 3 pohled na zadní kotoüč ve eměru S vyznečeném na obr. 1,obr. 4 lopatku v pohledu na funkční plochu, obr. 5 lopatku v ře zu vyznačeném na obr. 4 a obr. 6 lopatku v bočním pohledu P vy- značeném na obr. 4.Jak patrno z výkresů, metací kolo tryekačů na odlitky sestává z hnacího kotouče §, na kterém je eouoee upevněn zadní kotouč 1, ktorý je dále souose apojen s předním kotoučem g epojovacími čepy 5 upevněnými v otvorech gg předního kotouče g àv otvorech 22 zadního kotouče 1. Přední kotouč g.je opatřen rovnoměrně rozmístěnými průběžnými drážkami gł vytvořenými směrem k zadnímu kotouči 1 a zadní kotouč 1 je opatřen neprůběžnými drážkemi Q směrem k přednímu kotouči g tak, že průběž-ené drážky gł a neprůběžné drážky 2 jsou navzájem protilehlé a jsou rovnoběžně posunutá vzhledem k radiálním osám kolmým na Woeu otáčení hnacího kotouče § proti směru otáčení hnacího ko-. touče Q. Mezi předním kotoučem g e zadním kotoučem 2 jsou upevš něny v průběžných drážkách g av neprůběžných drážkách 2 lopatky à. Lopatka ł je vytvořena z funkčňí části łł opaťřené po- 3 obou stranách opěrnou částí gg. Funkční část ll lopatky l je-vytvořeno z funkční plochy lll á zadní plochy lłg zakončonými směrem od osy rbtace obvodovou plochou ll a směrem k ose rotace spodním čelem šli.Opěrná část gg lopgtky l jo vytvořena z předního čela 121 umístěného před funkční plochou lll a ze zadního čela 122, umíatěného před zadní plochou lłg. Přední čelo lg a zadní čelołgg opěrné části gg směrem k ose rotace navazujena spodní čolo llg funkční části ll. Zadní čelo ggg směrem od osy rotaoe přechází ve válcovou část ggg zakončenóu u předního čela gg sražením l 5.Na boku opěrné části gg je Vytvořeno mezi spodním čelemp łgg a válcovou částí lg zahloubení 5. V zahloubení łgj opěr né části gg lopatek l ú předního kotouče g jsou umístěny pružné elementy A, které jsou rovněž opřeny o přední kotouč g V průběžných drážkách gg.Funkoe metacího kola tryskačů na odlitky je následující.Lopatky l jsou vloženy do průběžných drážek gł předního kotoučeí g à neprůběžných drážek 1 zadního kotouče 1 středovým otvorem í předního kotouče g tak, až opěrné části gg lopatek l doaednou do ukončení neprůběžných drážekjł zadního kotouče 1. Do zahloubení łgj opěrné části lg lbpatekł u předního kotouče g jsou vloženy pružné elementy 5, které po zasunutí lopatek mezi zadní kotouč 2 a přední koťouč g do krajní polohy směrem od osy rotace brání samovolnému posunu lopatek l směrem k ose rotace. Při rotaci metacího kola naletuje dávka čistícího prostředkuna funkční plochu lll lopatky l a při pohybu po funkční ploše lll zvyšuje svoji rychlost. Výletová rychlost dávky čistícího prostředku z metacího kola je dána výslednioí obvodové rychlosti»obvodové plochy ll lopatky l a konečné rychlosti získáné poau- .nem po funkční ploše lll lopatky ło11. Metací kqlo tryskačů na odlitky sestávající z hnacího kotou če, na kterém je souose připevněn zadní kotouč spojený apoJovacími čepy s předním kotoučem, vyznačené tím, že přední kotouč (2) je opatřen rovnoměrně rozmístěnými průběžnými dŕážkami (21) a zadní kotouč (3) Je opatřen rovnoměrně rozmístěnýmidneprůběžnými drážkami (31), umístěnými proti průběžným drážkám (21) přadního kotóuče (2), ukončenými zakončením drážky (32) směrem k vnějšímu průměru zadního kotouče,při čemž průběžné drážky (21) a neprůběžné drážky (31) jsou rovnoběžně s radiální osou hnacího kotouče (6)a póäunuté proti směru otáčení hnacího kotouče (6) a kde zakončení drážky (32) nazaůním kotouči (3) de na větším průměru nežje průměr předního kotouče (2) a kde dále mezi předníu kotoučem (2) a zadním kotoučem(3) jsou umístěny lopatky (1) unazené v průběžných drážkách (21) a neprůběžných drážkách (31) a opřené o zakončení drážky (32) V zadním kotouči (3), při čemž mezi průběžnou drážkou (21) předního kotouče (2) a 16 patkou)(l) je v zahloubení (125) lopatky (1) uložen pružnýe 1 ement(4) a kde lopatka (1) je tvořena funkční částí (11), ópatřenou po obou stranáchopěrnou čáàtí (12) jejíž přední čelo (121) je umístěno před funkční plochou (lll) funkční části (ll) a jejíž zadní čelo (122) je umístěno před zadní ulochou (112) funkční části (11) při,čemž přední čelo (121) a zadní čelo (122) opěrné části (12) spolu svírají ostrý úhel, jehož průsečík leží nad obvodovou plochou (113) lopatky (1) a kde zadní čelo (122) směrem od osy rotace ýřecházíp ve válcovou část (123) zàkónčenou u předního čela (121) sra 2 ožením (124). a kdé dále na boku opěrné části (12) je vytvořeno mezi spodním čelem (114) a válcovou částí (123) zahloubeníZařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že funkční plócha (111) lopatky (1) je ve tvàru válcové plochy) jejíž osa je rovnoběžná s osou rotece hnacího kotouče (6) a je umísŕěna nad polovinou výšky funkční části (ll) lópatky (1) směrem od

MPK / Značky

MPK: B24C 5/06

Značky: odlitky, tryskačů, metací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-256529-metaci-kolo-tryskacu-na-odlitky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Metací kolo tryskačů na odlitky</a>

Podobne patenty