Zapojení pro programovatelné řízení cyklu posuvové jednotky se dvěma pracovními stoly

Číslo patentu: 256503

Dátum: 15.04.1988

Autori: Smíšek Josef, Blesík Karel

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ovynàtez se týká zapojení pro programovatelně řigeni cyklo ý posuvové jednotky se dvěma pracovnímí stoly, poháněnýmionovzájemnezávislýmí posuvovými mechąnismy, zejména pŕo automatické obráâ Á.staveboicové.obřáběc 1 stroje a autonmatické obnábàci Lihkyo se konstruuji s využitím funkčních uzlů, ktoré jsou vyvihuťy avyräběnt jako části stovobnjcovésoustavyą současný vývojový brend zeiména u automatických obráběcích Linek směřujo od jednoůñelovýohysoustav k tak zvaným pružným obráběcimhlinkám o ůzhém stupni h pružností. To vyžaduje zkonsťruovánł nových speciálních jednotekŠa uzLů, protože štàvajici součástí stavçbnicově soustavy neumoł-Jĺàňuji-ve většihě pñtpooů snadnou a rýchlou přesťavbú podle okam 4žitě potřeby. Novéspec 1 áĺn 1 jednotgy a uzly potřebují zkoostrooýoš ni nového zapojení ktoré by oředevšfmvyloučito u stávoj 1 c 1 cho姧konstrukcí používané úikrospinače, ktoré výžaduji při přechodu Áo 5 oLho jihý obrobekopřostoýeniAčaàtoovolkěho počtu nanážekĺo vxVýšé uvedonéohěvýhody hoši v odàtatné miře ząpojàn 1 pŕoÁÁ 5|ĺprogramovateLné řiienjqcykçu posuvové jédnotky se dyěmapracov«oj nimi stoly podlo ýynàtezu, jehož podstata spočivà v tom, žo blok oovládání posuvovéĺjodnotky ie přioojeh svým prvním ýýštupemkŤ- prvnimu vstupu bgýko logických obvodů pro řízení cykLoprocovni.o 4 ho sťolú A a svým druhýmlvýstupem k pnvnimu vstupu bLokutog 1 okýoh .Ä -obovdů pro řízení cyktu pracovního stotu á,oz nichž každý blok L W logických obvodů pro řfzoní cýklú procovn 1 ho stola je àpětnovab o VAiebhě.soojeojodnak š pĺislušným pracovnim.stoLom,vjednokÍobLo Á.,ĺkeàx§rogřamovatolně paměti ą dále je svým prvn 1 m výstupom břiQ 0 o jen Ř proniou ýàtúpo hocivšeonołky pracovního stou,fjojiž.prvhŠo ýýstuh jaĺpŕłpoĺoň k hracovnimuostolu a jejąž druHýovýstup.ío 7 y ąpřipojen ke vštupu snímače potohy pracovního stqluľgřipojçněhoĺĺsvým výstupem ke vstupu snímače impulsů, jehož první výstup je připojen ke vstupu indikace polohy a jehož druhý výstup je připojen k prvnímu vstupu bloku porovnávacích a vyhodnocovacích obvodů,přičemž k druhému vstupu bloku porovnávacích a vyhodnocovecích obvodů je připojaisvým třetím výstupem blok ovládání pracovni jednotky a k jeho třetím vstupům je připojen svými druhýmí výstu py blok programovatelných paměti, zatímcofąvým prvním výstupemje blok porovnàvacích a vyhodnocovacich obvodů připojen k prvnímuÁ vstupu bloku programovetelných pamětí, svým druhým výstupem je.připojen ke čtvrtému vstupu bloku logických obvodu pro řízení cykz lu pracovního stolu a svým třetím výstupom je připojen ky pátému vstupu bloku logických obvodů pro řízení cyklu opačného pracovního stolu. V uzapojení pro programovatelné řízení cyklu posuvové jednotky se dvěma pracovnimi stoly podle vynàlezu zabezpečuje plně automatický cyklus obráběni. Nastevani dráhy posuvové jednotky a její korekce v absolutních hodnotách umožňuje nastavit cykly, jejích délky, hloubky vrtaných otvorů, velikosti posuvů pro každý stůl zvlášt a s libovolným stupněm vzájemné závislosti. zapojení tak umožňuje aby se posuvová jednotka stala vhodným stavebnicovým prvkem pro sestavováni pružnýoh výrobních linek.vPříkladné zapojení pro programovatelné řízení cyklu posuvové jednotky se dvěma pracovními stoly je schematicky znázorněno naBlok 1 ovládání posuvové jednotky je přípojen svým prvnímvýstupem ll k prvnímu vstupu 31 bloku 3 logických obvodů pro říze- Žni pracovního stolu Q. Blok 3 logických obvodů pro řízení cyklu pracovního stolu A je zpětnovazebně spojen jednak svým druhým vstupem gg a druhým výstupem ŠL s pracovním stolem A, jednak svým třetím vstupem gł a třetím výstupom àâ s druhým vstupem Z 5 a»A-prvním výstupem Zł bloku 7 programovatelných paměti k programovánídráhy pracovního stolu A. Dále je blok 3 logických obvodů pro-ří-pl zeni cyklu pracovního stolu A připojen svým prvním výstupem ggk prvnímu vstupu žl hnací jednotky Ž, která je připojena svýmprvním výstupem 55 k pracovnímu stolu A a svým druhým výstupom iike vstupu il snímače í polohy pracovního stolu A. Snímač 4 je svým výstupem 55 přípojen ke vstupu gl čítače Ž ímpulsů, jehož první výstup 53 je příppjen ke vstupu gl índíkace Ě polohy pracovního stolu A a jehož druhý výstup gš je připojen k prvnímu vstupu gl bloku g porovnàvacích a vyhodnocovacích obvodů okamžitepolohy pracovního stolu A. Ke druhému vstupu gg to-hoto bloku je.přípojen svým třetím výstupem lg blok 1 ovládání posuvové jednotkya ke třetím vstupům É bloku É porovnávacích e vyhodnocovacích obvodů okamžité polohy pracovního stolu A je přípojen svýmí druhýmí výstupy li blok Z programovatelných pamětí k programování dráhy pracovního stolu A. Blok Q je dále svým prvním výstupem gi přípojen k prvnímu vstupu zl bloku 1 programovatelnýçh pamětí,svým druhým výstupom Q ke čtvrtému vstupu 55 bloku 3 logických Á obvodů pro řízení cyklu pracovního stolu A a svým třetím výstupom gg k pátému vstupu.g§bLoku 2 logíckých obvodů pro řízení cykluobdobné je blok glogjckých obvodů pro řízení cyklupracov-. ního stolu B zpětnovazebně spojen jednak svým druhým vstupem ga a druhým výstupem g 1 s pracovním stoLemg, jednak svým třetím vstupem gä°a třetím výstupem 3 âs druhým vstupem Zga prvním výstupom-Złbloku Zprogramovatelných pamětí k programování dráhy pracovního stolu B. Dále je hlok.glogíckých obvodů pro řízení cyklu pracovního stolu B přípojen svým prvním výstupem gg°ke u vstupu älhnací jednotky 1 která je přípojena svým prvním výstupem šgk pracovnímu stolu B a svým druhým výstupom šłke vstupu41 snímače ipolohy pracovního stolu B. Snímač íje svým výstupemíâpřípojen ke vstupu §lčítače 5 ímpulsů, jehož první výstup ggje přípojen ke vstupu §líndíkace §poLohy pracovního stolu B a jehož druhý výstup §łje přípojen k prvnímu vstupu Élbloku QŤporovnávacích a vyhodnocovacích obvodů okamžité polohy pracovního stolu B. Ke druhému vstupu ggtohoto bloku je přípojen svým tře ĺtím výstupem lgblok 1 ovládání posuvové jednotky a ke třetímvstupům ó 3 bloku 6 porovnávacích a vyhodnocovacích obvodů okamP í . žíté polohy pracovního stolu B je prípojen°svýmí druhýmí výstupy í 74 blok 7 programovatelných pamětí k programování drahy pracovníhostolu B. Blok 6 je dále svým prvním výstupem gípřipojen k prvni mu vstupu Zlbloku 7 programovetelných pàmětí( svým druhým výstu pem ggke čtvrtěmu vstupu gifbloku 2 lopických obvodů pro řízenícyklu pracovního stolu Ba svým třetím výstupem gg k pátěmu vstupu32 bloku 2 logických obvodů pro řízení cyklu pracovního stolu ASepnutím nezakresleného ovládače v bloku 1 ovládání posuvovéjednotky se navolí požadovaný cyklu který se pustí stisknutjm rovněž nezakresleněho startovocího tlačítka. Elektrícký signál je z prvntho výstupu 11 bloku 1 ovládání posuvově jednotky přívedenk prvnímu vstupu gl bloku Š logických obvodů pro řízení cyklu pracovního stolu A. Z prvního výstupu âá tohoto bloku jde elektrícký signál ke vstupu gl hnací jednotky ž pracovního stolu A a hnacíě jednotka 3 se přípojí na síť. současně je elektrickým sígnálemvyslaným ze třetího výstupu~g§ bloku 5 ke druhému vstupu Zł blokuZ programovatelných paměti k programování dráhy pracovního stolu A jvaktívována paměť zvoleného pracovního cyklu. Hnací jednotka Ä po hání pracovní stůl A požadovaným směrem a zvolenou.rychlostíj příčemž současně otáčí snímačem 4 polohý pracovního stolu A. snímač 4vyeílá ímpulsy.do čítače E ímpulsů, kde jsou tyto impulsy zpraco~vávàny a převáděny na jednotky délky atv této podobě vysílány jednak do índíkace g polohy pracovního stolu A, jednak k prvnímuvstupu ál bloku 3 porovnávacích a vyhodnocovacích bbvodů okamžitéÁ polohy pracovního stolu A. K jednomu ze tretích vstupů Q bloku Éje současně příváděn z jednoho ze druhých výstupů li bloku 1 prow gramovatelných pamätí elektrícký signál o hodnotě požadované~drà 4hy pro daný cyklus. obě příváděné hodnoty jsou v bloku Q porovnávacích a vyhodnocovacích obvodů porovnàny a v okamžíku, kdy poLoha pracovního stolu A odpovídá poloze naprogramované, je vyslàn elektrický signál jednak z prvního výstupu gi bloku É k prvnímu í vstupu zl bloku 1 programovàtelných paměti, čímž je dán ímpulske čtení další paměti, jednak z druhého výstupugá bloku a keŤčtvrtěmu vstupu gi bloku 2 logických obvodů pro řízení cyklu prasíneho sílového obvodu, který podle zadanéhb programu v bloku 7covního stolu A. V bloku 3 dojde k sepnutí nebo rozepnutí přísluš programovatelných paměti bud odpojí hnací jednotku ž pracovního L

MPK / Značky

MPK: G05D 5/06

Značky: posuvové, jednotky, stoly, dvěma, cyklu, řízení, pracovními, programovatelné, zapojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-256503-zapojeni-pro-programovatelne-rizeni-cyklu-posuvove-jednotky-se-dvema-pracovnimi-stoly.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro programovatelné řízení cyklu posuvové jednotky se dvěma pracovními stoly</a>

Podobne patenty