Zařízení ke svinování za tepla válcovaných kovových pásů

Číslo patentu: 253615

Dátum: 12.11.1987

Autori: Plchová Anna, Pokorný Arnošt, Velecký Jindřich

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení ke svinování za tepla válcovąných kovových pásů, sestávajícího z kalibru tvořeného nosnými tvarovacími válečky a protilehlými tvarovacími válečky a opatřeného zakružovacími válečky, uloženými v rámu, z nichž horní dvojice je stavitelné.U známých konstrukcí zařízení pro svinování kovových pásů jsou zakružovací válečky umístěny ve stroji tak, že při svinování pásu do svitku se počátek prvého závitu svitku opírá při pohybu o ocelovou konstrukcí stroje. Tímto řešením dochází k trvalým deformacím svitku, které znehodnocují kruhový tvar prvého závitu a jeho přesné rozměry.Dále jsou známy konstrukce zařízení pro svinování kovových pásů, kde se kromě zakružovacích válečků používají další válečky, rozmístěné po části obvodu svitku a uložené na pákových mechanismech, které mají za úkol dokončit dotvarování prvého závitu. Nedostatek těchto řešení spočívá V tom, že neumožňují opakované bez dodatočných manipulací s válečkovými mechanismy provést svinutí svitku s presným kruhovým otvorem na předem stanovený rozměr v potřebných úzkých rozměrových odchylkách. Tvarová opakovatelnost svitků u stávajících známých konstrukcí není zabezpečena v potřebných úzkých úchylkách s ohledem na následné zpracování svitků na zařízeníchpro válcování za studena.Tyto hlavní nedostatky způsobují značné potíže při dalších technologíckých operacích se svitky a mají vliv na zvět šené výrobní náklady, na vysokou zmetkovitost při svinování kovových pásů za tepla a na kvalitu povrchu a rozměrové odchylky po délce i šířce u následně za studena válcovaného pásu.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu zařízeníke svinováni.za tepla válcovaných kovových pásů, sestávající z kalibru, tvořeného nosnými tvarovacími válečky a protilehlými tvarovacími válečky a opatřené zakružovacimi válečky,uloženými v rámu, z nichž horní dvojice je stavitelné. Jeho podstata spočíva V tom, že jeden z dvojice zakružovacích válečkú je spojen s přímočarým motorem a protilehlé horní poháněné tvarovací válečky jsou otočně uchyceny ua dalších kyvných ramenech, Clotlačovaných torzní pružinou, přičemž Spodní poháněné tvarovací válečky jsou uchyceny na svisle posuvném stole a krajní spodní poháněné tvarovací válečky jsou opatřeny přímočarými motory.Základní výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom,že umožňuje provedení kvalitního svinování pásu do svitku,u něhož je vnitřní otvor přesně kruhového tvaru. Rovněž jsou zabezpečeny při evinování pásu do svitku potřebné úzké odcuiky od jmenovitého průměru vnitřního kruhového otvoru ve svitku.vynález je blíže popeán na konkrétním příkladu provedení a podle připojených výkresů, na nichž značí obr. l pohled na zařízení se zakružovacími a tvarovacími válečky válečkového kalibru ve fázi svinováni prvého závitu svitku, obr. 2 pohled na zakružovací a tvarovací válečky válečkového kalibru během svinování svitku a obr. 3 pohled na zakružovací a tvarovací válečky válečkového kalibru ve fázi odeouvání svinutého svit ku ze avisle pohyblivého stolu na přepravní rampu.Na obr. 1 až 3 je znázorněno zařízení k svinování za tepla válcovaných pásů. Zařízení k svinování za tepla válcovanýchpásů sestává ze tří poháněných zakružovacích válečků, z nichž první zakružovac váleček l je umístěn V rámu 5 stroje otočně kolem své osy rotace, druhý zakružovací váleček g je umístěnna stavitelných saních 2, vedených v rámu 5 stroje otočně253 615 vzhledem ke své ose, třetí zakružovaci véleček Ž rotuje kolem své osy rotace umístěné na konci kyvného ramene Q, jehož osa kývání Q je umístěna V ose posuvu stavitelných sami Ž. Kyvný pohyb třetího zakružovacího válečku 2 ne kyvném remeni Q je zajištěn přímočarým motorem 1,Aotočně upevněným na stavitelných saních 2. Zavedení svinovaného pásu do zakružovacích válečků l, g, Ž je provedeno dvojici poháněných podávecích válečků §,g, umístěných na rámu l stroje. Horní poháněné tvarovací válečky lg, ll válečkového kalibru jsou otočné kolem své osy rotace, umistěné na dalších kyvných ramenech lg, ll osa kýváni 01 je současně osou torzní pružiny, která přitlačuje oba horhi poháněné tvarovaci válečky lg, ll ke stavitelným dorazůmli, lg umístěných na rámu 5 stroje.Spodní poháněné tvarovací válečky lg, ll, l§, lg Válečkového kalibru jsou umístěné na svisle pohyblivém stole gg. Pravý krejní spodní poháněný tvarovací váleček lg je umístěn na pravém kyvném rameni gl, jehož osa kýváni je totožné s osou rotace pravého středniho spodniho poháněného tvaroveciho válečku l§. Levý krajní spodní poháněný tvarovací váleček lg je umístěn na levém kyvném rameni gg, jehož osa kývání je opět totožné s osou rotace levého středního spodniho poháněného tvarovacího válečku ll. Na kyvném rameni gl, gg je V místě 02 a 92 otočně upevněno zakončení přimočarého motoru gä, gg kyçĺ ně uloženého kolem bodů 95, Si na svisle pohyblivém stole gg. Pohyby přimočarých motorů gž, gg jsou řízeny řídícim systémem V závislosti na délce svinutého pásu tak, aby v každém okamžiku svínováni tvořily spodní poháněné tvarovací válečky lg, ll,lg, lg a horní poháněné tvarovací válečky lg, ll kruhový kalibr.Na obr. 1 je seznatelné tvoření prvého závitu z pásu gž. Nàstavením zakružovacíoh válečků g, Ž do potřebné polohy,zvláště pak zakružovaciho válečku Ž do polohy l se až do dosažení polohy začátku pásu lsvinuje pás gž na zadaný poloměr 5,který odpovídá požadovaným rozměrům vnitřniho průměru svitku gg. Od této polohy se po odskočení zakružovacího válečku Q dopolohy ll svinuje pás gg na poloměr 3. Počátek pásu gž při tom253 615 opisuje trajektorii vyznačenou body laž 1 kdy začíná dokončení prvého závitu svitku gg dotvarováním ve válečkovém kalibru. Po ukončení svinutí prvého závitu svitku gg se navinují další závity, přičemž dochází k plynulému poklesu svisle pohyblivého stolu gg a k řízenému pohybu krajních spodních poháněných tvarovacích válečků lg a lg na kyvných ramenech gl a gg válečkového kalibru.Na obr. 2 je znázorněna situace, kdy probíhá proces svinování pásu gâ do svitku gg a je znovu osvětlena funkce Válečkového kalibru, sestaveného z horních poháněných tvarovacích válečků lg, ll a spodních poháněných tvarovacích válečků lg, šla łêa lí Na obr. 3 je znázorněno, kdy svinutý svítek gg je vytlačován spodním poháněným tvarovacím válečkem lg na pravém kyvném rameni gl za současného poklesu levého krajního spodního poháněného tvarovacího válečku lg na levém kyvném rameni gg z válečkového kalibru na přepravní rampu gz.Zařízení podle vynélezu pracuje tak, že při zakružování pásu gg na vnitřní poloměr 5 svitku gg dojde po dosažení polohy počátku pásu gg v boďě lk odskočení třetího zakružovacího válečku Ž na kyvném rameni Q pomocí přímočarého motoru 1. Dokončení prvého závitu svitku gg se uskutečňuje na poloměru 3 a počátek pásu gž se volně pohybuje po trajektorii laž 1 uvnitř válečkrvého kruhového kalibru, tvořeného horními poháněnými tvarovacími válečky lg, ll, které jsou otočné uloženy na dalších kyvných rameneoh lg, lz. Dále se pohybuje spodními poháněnými tvarovacími válečky lg, ll, lg, lg, umístěnými na kyvných ramenech gl, gg, ovládaných přímočarými motory gž, gl,kyvně v bodech 04 a 05, opřených o svisle pohyblivý stůl gg. Horní poháněné tverovšcí válečky lg, ll válečkového kalibru,otočně uložené na koncích dalších kyvných ramen lg, lä, která konají kyvný pohy) kolem bodu O 1, jsou ve směru růstu průměru svitku gg odpruženy neznázorněnou torzní pružínou, jejíž osa je totožné s osou 01. Ve směru zmenšování průměru svitku ggje poloha dalších kyvných ramen lg, lg pevně fixována stavi

MPK / Značky

MPK: B21B 1/26, B21C 47/02

Značky: válcovaných, tepla, svinování, pásu, kovových, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-253615-zarizeni-ke-svinovani-za-tepla-valcovanych-kovovych-pasu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení ke svinování za tepla válcovaných kovových pásů</a>

Podobne patenty