Železobetonový dutý sloup pro stavební objekty

Číslo patentu: 251705

Dátum: 16.07.1987

Autor: Surý Antonín

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká dutých sloupů vyplněných betonem různých průřezů,zejména prstencovitého, vytvořených vnějším a vnitř~ ním pláštěm,který může mít tvar kruhový,oválný,mnohoúhelníkový případně kombinovaný z uvedených tří tvarů,které jsou opa~ třeny minimálně jednou podélnou dutinou a jsou určený pro ste vební objekty,zejména stavby obytné, občanské, inženýrské a průmyslové, na které jsou kladeny zvýšené požadavky z hledi ska hermetičnosti,klimatizace,tepelné techniky,kvality povrchua u kterých je požadován zvýšený a zvláštní architektonickývnější a vnitřní plášt dutých sloupů může být proveden z kovo~ vých,nekovových i umělých materíálü,případně kombinovaný z uve~ dených tří druhů,kde oba pláště jsou po výšce vzájemné spojený radiálnímí distenčními výztužnýmí pruty a prostor mezi nimi je případně vyplněn betonemo iV podélné dutíně zejména železobetonových.sloupů mohou být umístěna klimatizační,rektifikační zařízení a inženýrské sítě. Zejména železobetonové duté sloupy přenášejí různé kombinovaná zatížení působící od őopravně montážního stadia až po sta~ dium provozní,případne je na ně ještě kladen požadavek zvýšené odolnosti proti korozi a extrémním kladným í záporným teplotám vznikajícíoh například při požáru budov a v klimatických podmínkách s nízkými teplotami»Za další zvýšené požadavky na ně kladené lze považovat sta~ tická a dynamická zatížení,üčinky vznikající od poddolování, seismícíty a podJsou známé železobetonové sloupy průřezu kruhového a mnohoúhelníkového s vertikální nosnou ocelovou výztuží, která- 2 251 705 je ovinuta ocelovými třmínky nebo s tuhou vertikální nosnou ocelovou výztuží z válcovaných profilu a dále železobetonové sloupy s ocelovým pláštěm, vyplněným betonem a s kotevními prvky přivařenými k vnitřní ploše pláště bez podélné vnitřní dutiny, které se betonují klasickým způsobem včetně vibrování betonové směsi pomocí ponorných nebo příložných vibrátorů. Bednění je zhotoveno z dřevěných nebo ocelových dílců, které jsou mezi sebou spojeny v jeden celek, čímž se vytvoří požadovaný průřez železobetonového sloupu.Jsou také známé železobetonové kruhové sknpy bez podélné vnitřní dutiny, které jsou opatřeny ocelovým pláštěm, tvořeným ocelovou rourou, která je vyplněna vtlačovenou betonovou směsí bez delší ocelové výztuže.Dále je známá spřažená ocelobetonová nosná konstrukce věží, komínů, nádrží a potrubí s podélnou vnitřní dutinou, která je tvořene vnější ocelovou obálkou a vnitřní betonovou vrstvou, která je vyztužene ocelovou výztuží a spřežena s vnější ocelovou soustavou spřahovacích zarážek, připojených k vnitřní~ mu líci vnější ocelové obálky.Vynález řeší progresivním způsobem technologii a konstrukci dutých nosných železobetonových sloupů tím, že prostor mezi vnitřním a vnějším pléštěm lze plnit vtlačováním betonové směsi otvorem u patky sloupu pomocí pístových čerpadel nebo jiných vhodných hydraulických zařízení pro tlakovou dopravu betonové směsi. Tímto způsobem se dosáhne zhutnění betonové směsi a dokonalého zaplnění prostoru mezi vnějším a vnitřním pláštěm sloupu bez vzniku kavern.Nevýhodou železobetonových sloupů bez podélné vnitřní dutiny je, že pro sloupy s vertikální nosnou výztuží je zapotřebí vytvořit bednění, do kterého se pak ukládá výztuž z ocelových prutů nebo válcovaných profilu. Prostor v bednění po vložení ocelové výztuže se pak vyplňuje z horní části sloupu betonovou směsí, která se vibruje. Toto provedení železobetonových sloupů je pracné, zejména při bednicích pracích vy- 3 251 705 kazuje nízkou produktivitu práce, je neekonomická z hlediska dopravy a ukládání betonové směsi včetně armatury do předem připraveného bednění. Z hlediska statickéhb lze tyto sloupy zatěžovat až po dosažení předepsané pevnosti betonu v dostředněm tlaku nebo tlaku za chybu, přičemž mají menší únosnost ve srovnání s celkovou spotřebou materiálů a vynaložené energie se sloupy dutými.Nevýhoda železobetonových kruhových sloupů bez podélné vnitřní dutiný, které jsou opatřeny ocelovým pláštěm tvořeným ocelovou rourou, která je vyplněna vtlačovanou betonovou směsí,spočívá v tom, že při smrštování betonu není zajištěna dokonalá soudržnost ocelového pláště s betonem a tudíž nelze tyto sloupy v plném rozsahu v průběhu realizace stavebních objektů staticky a dynamicky využít k přenášení tlakových sil a ohybových momentů. Průřezy těchto sloupů pak vycházejí větší, což se projevuje podstatné zvýšenou spotřebou oceli, cementu a plniva. Tím se zvyšuje pracnost, spotřeba pohonných hmot, energie a klesá produktivita práce ve výrobním procesu.Nevýhoda spřažené ocelobetonové nosné konstrukce věží,komínů, nádrží a potrubí s podélnou vnitřní dutinou, která je tvořena vnější ocelovou obálkou a vnitřní betonovou prstencovitou vrstvou, s níž je spojene soustavou spřahovacích zarážek, spočívá.v tom, že vnitřní podélná dutina je vytvořena pomocí pevného nebo posuvného bednění, což zvyšuje pracnost na bednicích pracích, snižuje produktivitu práce, zvyšuje podstatně spotřebu oce li na.výztužné ocelové pruty a soustavu spřahqvacích zarážek při pojených k vnitřnímu líci vnější ocelové obálky a vnitřním výztužným ocelovým prutům. Dále se pracnost zvyšuje tím, že spřahovací zarážky jsou plnostěnné prstence se soustavou otvorů a jejich tvarů lze dosáhnout skružováním válcovaného ocelovéhó materiálu a vzájemným svařením v prstencovitý tvar, což znamená další zvýšení pracnosti, snížení produktivity práce a prodloužení lhůty výstavby.Další nevýhodou této konstrukce je, že nelze zde použít progresivní technologie betonování pomocí vtlačování betonověsměsi například pístovými čerpadly bez vibrace betonu,protože zde vznikají velké hydraulické odpory, způsobené nosnou vertikální ocelovou výztuží, zejména soustavou spřahovacích zarážek, čímž vznikají značné vodorovné tlakové síly,na které není možno ekonomicky nadimenzovat vnitřní konstrukcí pevného nebo posuvného bednění. Další nevýhodou spřažené ocelobetonové nosné konstrukce při klasiokém způsobu betonáže shora dolů a ne-t dostatečným vibrováním betonové směsi dochází k vytváření vzduchových kavern pod spřahovacími zarážkami, zejména u vnitřního povrchu ocelové obálky, což se projeví sníženou soudržností,tuhostí a tím také únosností celé nosné konstrukce.Uvedené nevýhody odstraňuje železobetonový dutý sloup pro stavební objekty podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, ževnější plášt je spojen s vnitřním pláštěm radiálními distanční-mi výztužnými pruty, kde distanční výztužné prutyprocházejí vnitřním pláštěm sloupu a vnitřní podélnou dutinou sloupu tak,že distanční výztužné pruty, vzájemné souaedící po výšce sloupu, jsou proti sobě pootočeny.U stavebních objektů zejména inženýrských a průmyslových, například mostů a nižších průmyslovýoh hal a dalších objektů lze použít prerabrikovaných železobetonových prvků, které se upevní k hlavicím železobetonových dutých sloupů a tím se vytvoří nosná horizontální konstrukce, která po vzájemném spojení zvýšícelkovou tuhost stavebního objektu. Prefabrikovaně železobeto nové prvky lze upevnit k hlavicím železobetonových dutýoh sloupů k vytvoření nosné horizontální konstrukce.Železobetonové duté sloupy je možno po výšce libovolně nastavovat z jednotlivých dílů a také měnit libovolně jejich průřez podle průběhu zatížení, statických i dynamických účinků, které působí na stavební objekty v průběhu realizace a jejich užívání. U stavebních obJektů,které se nachází zejména na poddolovaněm území,je možno účinky poddolování eliminovat rektifikova telnými elementy, které mohou být umístěny V podélně vnitřní dutině sloupů. l

MPK / Značky

MPK: E04C 3/34

Značky: sloup, železobetonový, objekty, dutý, stavební

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-251705-zelezobetonovy-duty-sloup-pro-stavebni-objekty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Železobetonový dutý sloup pro stavební objekty</a>

Podobne patenty