Spřádací rotor bezvřetenového dopřádacího stroje

Číslo patentu: 245246

Dátum: 01.07.1988

Autori: Beyerle Rudi, Martorana Piero, Schindler Ursula

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

245 245 vynález se týká spřádacího rotoru bezvřetenového dopřáda V cího stroje, který je vytvořen a pevně spojen ze dvou nebo vícevhodně volených materiálů rozdílných vlastností se schopností tlumit zvukové vlny.Při pohonu spřádacích rotorů, zvláště při vysokých obrátkách nad 80.000 za min. dochází k jeho vibracím a rázům, což se projevuje zvukovými vlnami a tím i lidskému zdraví škodlivými zvuky. Velikost rázů a vibrací se snižuje s nižší hmotností.Vážným problémem zůstává poškozování skluzově plochypláště rotoru přiváděnými vlákny. Částečné zlepšení odolnosti proti oděru zajištují spřádací rotory z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou, čímž se zvyšuje jejich odolnost proti opotřebení. Vyšší odolnosti proti opotřebení se dosahuje u ocelových spřádacích rotorů, ale jejich nevýhodou je vysoká pracnost při výrobě, zvláště pak jejich zvýšená hmotnost a vodivost zvukových vln tak, že je spřádací rotor při vysokých obrátkách zdrojem nežádoucích zvuků, které škodí lidskěmu zdraví.Jsou mámy spřédací rotory ze dvou materiálů, u kterých je problemátické jejich vzájemné spojení nalisováním. Děje se tak např. prostřednictvím tělesa s ventilačním účinkem vytvořeném z plastu, který je vložen mezi pláštovou část rotoru a hřídel rotoru, přičemž všechny tyto díly jsou vzájemné slisovány. Vzhledem k vlastnostem plastů, které se zpravidla po tlakem po čase tvarově mění, hrozí u takto vytvářených spřédacích rotorů nebezpečí vzájomného uvolnění jeho částí.Výše uvedené technické problémy a nedostatky spřádacích rotorů řeší výhodnějším způsobem spřádací rotor podle vynálezu,jehož podstatou je, že plášt rotoru v oblasti svého uložení na náboji nebo hřídeli rotoru je po obvodu opatřen upevňovacími prů niky pro upevňovací a tlumící plastíckou hmotu.Účinky řešení podle vynálezu se projevují zejména v tom,že vzniklé chvění nebo rázy spřádacího rotoru se tlumí přechodem z jednoho materiálu do dalších materiálů, zvláště v tlumící plastické hmotě, jejíž působení se projeví 1 ve drážkách nebo otvorech ve válcové části pláště spřádacího rotoru. Dále uspořádání spřádacího rotoru přináší i naprcstospo 1 ehlívě vzájemné spojení všech jeho částí bez nebezpečí jejích uvolnění za provozu.Další výhody a účinky uspořádání spřádacího rotoru podle vynálezu jsou patrny z následujícího popisu různých alternatív jeho uspořádání a výkresů, kde značí obr. 1 spřádací rotor v částečném pohledu a řezu s pláätěm připevněném k náboji prostřednictvím upevňovací a tlumící plastické hmoty, postupující kruhovýmiupevňovacími průniky na povrch pláště,obr.2 variantní uspořádání spřádacího rotoru s hlubokou drážkou pro upevňovací a tlumící plastickou hmotu v náboji s vyznačením jiného tvaruprůniků, obr. 3 spřádací rotor, u něhož je náboj vytvořen celý z upevňovací a tlumící plastické hmoty, je z vnitřní strany opatřenkruhovým zpevňujícím zástřikem, přecházejícím až do opěrnéstěny, přičemž je zde patrný další jiný tvar otevřených průnikůna plášti, obr. 4 provedeníupevňovacích průniků na plášti rotoru ve formě otevřených drážek,obr.5 spřádací rotor s pláštěmvčetně sběrně drážky a připevněný k náboji upevňovací a tlumící plastickou hmotou, prostupující upevňovacími průniky na povrch pláště,obr.6 jiné uspořádání spřádacího,rotoru s nábojem z upevňcvací tlu mící hmoty, kde plášť je opatřen tvarovým výstupkem pronikajícímdo tohoto náboje, s vyznačením kruhového zpevňujícího zástřikuA Spřádací rotor bezvřetenověho dopřádacího stroje podle vynálezu je složený alespoň ze dvou materiálů, u něhož.zv 1 áště, O plašt 1 se skluzovou plochou g pro přiváděná vlákna je vytvořený u otěruvzdorného materiálu,např. 2 nerezové oceli a jezv požado vaném tvaru vyroben např.1 isováním nebo kovotlačitelským způsobem.V provedení podle obr.1-3 je plášť 1 jednoduchého v podstatě komolého tvaru, přičemž v oblasti svého uložení na náboji 2 je po obvodu opatřen upevňovacími průniky 5 pro upevňovací a tlumící plastickou hmotu g, která zmíněnými upevňovacími-průniky g prostu- puje na povrch p 1 áště.1, přičemž jej bezpečně upevňuje a současně zajišťuje tlumení kmitů a rázů jejich přechodem z jednohomateriá 1 u do druhého s různou homogenitou a jinými fyzikálními vlastnostmi.Upevňovací a tlumící plastická hmota Ž je zalita v drážce § náboje Q, přičemž-např.v provedení podle obr.2 je drážka § v hlubokém provedení pro zesílení tlumícího účinku upevňovací a tlumící plastické hmoty Ž a pro váhové odlehčení náboje Q spřádacího rotoru.Upevňovací průniky Q, průchozí nebo o různé hloubce, nebo tvořené změnou geometrie jinak souvislé plochy pláště,které jsou po obvodu, resp. po kružnici vytvořeny na plášti 1 spřádacího rotoru jsou bud kruhového tvaru,(obr.1) nebo tvaru otevřených drážek,majících vnitřní konec různě tvarově rozšířený (obr.2),nebo jsou tyto upevňovací průniky 5 ve tvaru rovných otevřených drážek (obr.4) jež však mohou být vzájemně různě po obvodu pléště 1 skloněny, aby byla zachována schopnost upevňovacích průniků Q radiélně a axiálně upevňovat plášť 1 na náboji 2 prostřednictvím do nich pronikající upevňo vací a tlumící plastické hmoty Ž.Náboj Ž lze vytvořit přímo z upevňovací a tlumící plastické hmoty Ž (obr. 3, 6), přičemž s výhodou lze aplikovat kruhové zpevňující~zástřiky Z o vyšším modulu pružnosti, např. z tvarových ocelových prvků, které zajistí spolehlivá nalisovéní náboje Ž ná neznázorněném hřídeli spřádacího rotoru a jednak případněumožní vytvářet pomocné skluzové nebo opěrné stěny Q, přicházejícído styku s vlákny, případně dotvářející profil vnitřního prostoru pláště 1, aby byly zachovány podmínky pro vypřédání přízea zajištěna otěruvzdornost spřádacího rotoru v tomto exponovaném prostoru (Ňbr. 3).Navržené uspořádání spřádacího rotoru lze aplikovat přirozeně i v případech, kdy plášř 1 rotoru je vytvořen z kompaktního tvarového výlisku obsahujícího skluzovou plochu g společně se sběrnou drážkou g (obr. 5, 6). Připevnění takového pláště 1 k náboji Q je obdobné jako v předchozích popsaných příkladech,tj. v oblasti svého uložení na náboji 2 je plášť 1 opatřen po obvodu upevňovacími průniky 5 některého z popsanýoh tvarů a držen za současného tlumení kmitů a rázů upevňovací tlumící plastickou hmotou 5 zalitou v drážce Q náboje à a pronikající zmíněnými upevñovacími průniky 3 na vnější povrch pláště 1. ~Je-li náboj 2 vytvořen celý z upevňovaoí a tlumící plastické hmoty Ž (obr, 6), je plášř 1 spřádacího rotoru opatřen v oblasti svého uložení na náboji Ž s výhodou na svém okraji, tvarovanými výstupky lg, které pronikají do upevňovací a tlumící plastické hmoty Ž a spolu s popsanými účinky upevňovacích průniků 5 přispívají k spolehlivému vzéjemnému drženi pláště 1 a náboje 1. Pro zvýšení spolehlivosti uložení takového náboje 1 na neznázorněném hřídeli spřádacího rotoru je náboj à pláště 1 rotoru opatřen z vnitřní strany V oblasti svého uložení na hřídeli rotoru kruhovým zpevňujícím zástřikem 1, např. ve formě ocelového pouzçra.Upevňovací a tlumící plastická hmota pozůstává např. 2 epoxydové, polyuretanové nebo polyesterové pryskyřice nebo je na bázi polykarbonátů, polyamidů a podobně.

MPK / Značky

MPK: D01H 1/12, D01H 7/885

Značky: spřádací, stroje, dopřádacího, bezvřetenového, rotor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-245246-spradaci-rotor-bezvretenoveho-dopradaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spřádací rotor bezvřetenového dopřádacího stroje</a>

Podobne patenty