Žebrovaný plechový plášť, zejména elektrického stroje točivého

Číslo patentu: 243962

Dátum: 01.07.1988

Autor: Hrubala Henrich

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

V . . 243 982 Vynález se týká žebrovaného plechového pláště, zejména elektrického stroje točivého, dosedajícího vnitřním povrchem těsně k přilehlému povrchu tělesa, například statarovému svazku elektrického stroje točivého, přičemž na pláěti jsou uspořádána Chladicí žebra s chladicími kanály ohyby plechu do tvaruAvlnovce a plášt odděluje první chladící okruh, uspořádaný vněžeber, od druhého chledicího okruhu, jehož kanály tvoří dutiny žeber.Žebrované plechové pláště se dvěma oddělenými chladicími okruhy, zejména pro ekaktrické stroje točivé, bývají obvykle provedeny tak, že jeden chladící okruh je vně žeber a druhý má chladicíkanály v dutinách žeber, které jsou vytvořenyjpřilehlými, k sobě neslisovenými etěnami žeber, pičemž přilehlé stěnv žeber jsou u svých pat slisovány k sobě e obvykle spojeny svarem.-Takto se iocílí velká styková plocha pna přostup tepla ze statqnívého svazku do žebrovaného plechového pláště, jeho větší mechanická pavnost s tuhost a lze rovněž dosáhnout vhodného pomcru.průřezů kanálů jednotlivých chledicích okruhů. Nevýhodou tohoto provedení je však poměrně značná pracnost a technologické náročnost. Jiné ze známých řešení používá pláště ve tvaru vlnov~ ce, který je technologicky méně náročný. K jeho nevýhodám však patří zejména menší mechanická pevnost a tuhost e malá styková plocha mezi stetorovým svezkem a žebrovaným pláštěm pro přestup tepla, případně nevhodný poměr pniřezů kanálů v jednotlivýchchladicích okruzích. Vnitřní okruh peracuje obvykle s menšímm nožstvím chladicího média než vnější okruh, což při üřibližná rovnosti průřezů kanálů v obou chaldicíd 1 oruzích-vede k nižším rychlostem poudění chladiva ve vnitřním okruhu a tím i k niž ším hodnotám součinitele přestupu tepla. Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny u žebrovaného ple chového pláště podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že plášt je po vnějším obvodě těsně.obepnut alespoň jedním výztužŘešením žebrovaného plechového pláště podle vynálezu se docílí zejména jeho větší mechanické pevnosti a tuhosti, snížení pracnosti a technologické náročnosti při jeho výrobě, případně větší stykové plochy mezi pláštěm a statorovým svazkem pro přestup tepla a vhodnějšího poměru průřezů chladicích kanálů jednot livých chladicích okruhů a tím i zlepšení podmínek pro přestup tepla z jjjich povrchů 0 těsnější styk pláště se svazkem statoru.Na výkresoch jsou znázorněny příkladv provedení žebroveného plechového pláště podle vynálezu, kde na obr. l je V příčném řezu, ąjto ve čtyřech variantách rovedení, na obr. 2 je příčnýřez rozvinuté části pláště, na obr. 3 je část rozvinutého pláš tě, na obr. 4 je jeho nárys, ne obr. 5 příčný řez a na obr. 6 je část piáště v podélném řezu.Úseky žebrovaného plechového pláště l ve tvaru vlnovce na obr. 1 jsou po vnějším cbvodě obepnuty výztužnými řmeny g. V horní polovině obrázku vpravo je vlnovec pilovítého tvaru,v levé části vlnkovitého, v dolní části vpravo mají jeho kanály zaoblené rohy, přičemž mezi přilehlýmí stčnami dvou sousedních žeber 3 je vytvořen v tengenciálním směru úsek, který po délce statorového svazku 5 těsně přilěhá k jeho povrchu, a V dolní V části vlevo je vlnovec ve tvaru meandru. Na obr. 2 a 3 je část rozvinutého žebrovaného plechového pláště l ve tvaru meandru,přičemž jeho vnější obvod ne vrcholcích žeber Q obepínsjí dva výztužné třmeny g. Plášt ł je se statorovým svazkem 5 spojen prvními svary 2 a s výztužnými prstenci druhými svary Q. Část pláště ł ve tvaru meandru na obr. 4 a 5 obepínají dva výztužné třmeny g, které slouží jako základna pro připevnění patek 1stroje, přičemž v pravé části obrázků je připevnění provedenoŠrouby a v levé části every. Bočnice § patek 1 mají zářezy od povídající tvsrem vnějěímu obvodu vlnovce e jsou přiveřeny jednak k výztužnému třmenu g, jednak k plášti l. Plášt l na obr. 6 má u Jřaje, na vnitřním průměru, přivařen výztužný dílec 2 vo tvaru mpzikruií, pro připevnění ložiskových štítů a obepnut je výztužnými třmeny g. První chladící okruh stroje je vně žeber 3.Druhý chladícíokruh se z levé částí stroje do pravé části uzavírá kanály v dutinách žeber 1, které jsou vytvořeny přilehlými, k sobě neslisovanými stěnami žeber 3. Odvod tépla ze stroje se děje zejména jednak přestupem tepla z vnějšiho povrchu statorového svazku 5 do částí žebrovaného piechového pláště ł které k němu přiléhaji,jednak přestupem tepla z prőüu ohladiva druhého chladicího okruhu do vnitřnich oovrchů stěn žeber 1 p 1 áště łąProvedeni pláštěis vlnovcem ve tvaru meandru je výhodé zéjména proto, že zajišřuje velké stykové plochy mezi ním a statorovým svazkem 3 pro přestup tepla, pevný styk těchto ploch a velkou mechanickou tuhost pláštěi což je dáno mechanickým namahánim stěn žeberâna vzpěr, přičemž tyto radiální síly jsou vyvoláňy výztužnými třmeny gktexé plášřłtěsně obepi nají243 962 Řešení podle vynálezu umožní snížit počet prvních svarů j, připaäně je vyloučit. Dqcí 1 fse tím snížení pracnos-ti a úspory elektrické energie. Zvýšení tuhosti pláště l výztužnými třmery g vede mvněž ke snížení chvění a hluku. ý

MPK / Značky

MPK: H02K 5/04

Značky: žebrovaný, stroje, plášť, točivého, plechový, elektrického, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-243962-zebrovany-plechovy-plast-zejmena-elektrickeho-stroje-tociveho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Žebrovaný plechový plášť, zejména elektrického stroje točivého</a>

Podobne patenty