Spôsob hodnotenia pigmentov a prísad pre farbenie polyolefínov v hmote metódou filtrovateľnosti farebných disperzií a zariadenie pre vykonávanie tohoto spôsobu

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sposob hodnotenia podľa vynálezu spočíva v stanovení filtrovateľnosti disperzie pigmentov v polypropylénovom alebo polyetylénovom oleji o viskozite 0,01 až 100 Pa.s/25 °C ako prírastku tlaku na jednotkovu hmotnosť filtrátu a jednotkovú plochu filtračných sít. Zariadenie na vykonávanie sposobu podľa vynálezu pozostáva z výtlačného prvku, tvoreného valcom skladajúcom sa z bloku, pre temperovanie s vertikalne umiesteným piestom, ďalej zo snímača tlaku a z filtračného bloku pod ktorým je umiestené sito, alebo sústavou sít s veľkosťou 20 až 200 (m.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu hodnotenia pigmentov a prísad pre farbenie polyolefinov v hmote metődou filtrovateľnosti fareb~ ných disperzií a zariadenie pre vykonávanie tohoto spôsobu.Pri farbení polyolefínov V hmote farebným pigmentami,najmä pri výrobe vlákien patrí filtrovateľnoeť polymérnej dis~tperzie k základným parametrom, oharakterizujúcim vhodnost po užitia pigmentu, respektíve modifikačných prísad. Dobrá filtrovateľnost je spravidla výsledkom vysokého etupäa disperzie,rovnomernosti rozloženia pigmentu a predpokladom dobrej spracovateľnoeti vyfarbeného polyméru. Filtrovateľnost sa vyjadruje pri doterajšom spôsobe prírastkom tlaku na 1 kg čistého pigmentu, ktorý prejde cez sito vo forme 5 koncentrátu pigmentu po odpočítani takto vyjadrenej filtrovateľnosti čistého polyméru bez pigmentu. Tento 5 §§ konoentrát sa pripraví riedením IEŠĚ koncentrátu ziskaného z práškových koncentrátov pretavenim. Postup dvojstupňovej homogenizáoie je dôležitý z dôvodu lepšej reprodukovateľnosti výsledkov. Zariadenie pre popíeaný spôsob stanovenia sa skladá z extrudera, zvlákňovacej hlavy, čerpadlového bloku a snímača tlaku pred filtrom.Samotný filter tvori sada štyroch sit z nehrdzavejúoich oceľových v 1 á~ kien, pričom tieto sitá majú priemer otvoru 45 um až 225 nn. Pigmenty, ktoré na základe tejto metody nevyhovujú, čiže vyka~ zujú V tavenine polyméru vysokú filtrovateľnosť sa zeraäujú do nižšej triedy kvality. K nevýhodám metody patrí hlavne materiá~ lová, energetická a časová náročnosť. Pre jedno stanovenie jepotrebné minimálne 10 kg polyméru a 200 g pigmentu. Stanovenie sa robi pri teplotách nad 250 °c. Keäže výsledok stanovenia jezávislý od radu technických parametrov etrojného zariadenia,je nutné považovat jeho hodnotu za relatívna.Tieto nevýhody sú odstránené u spôsobu hodnotenia pigmentov a prísad pre farbenie polyolefínov v hmote metodou filtrovateľnoeti farebných disperzií a zariadenia pre vykonávanie tohoto spôsobu podľa vynálezu, ktorého podstatou je,že sa stanoví filtrovateľnoat disperzie pigmentov v polypropylénovom oleji o viekozite 0,0 l až 100 Pa.a/25 OC ako prírastok tlaku na jednotkovú hmotnosť filtrátu a jednotkovú plochu filtračných sitoPodstatou zariadenia pre vykonávanie spôsobu hodnotenia pigmentov a prísad pre farbenie polyolefinov v hmote podľa vynálezu je, že pozostáva z výtlačného prvku, tvoreného valcom skladajúoom sa z bloku pre temperovanie, v dutina ktorého je vertikálne umiestený piest a dalej zo snímača tlaku a z filtračného bloku umiesteného pod výtlačným prvkom, tvoreného eitom alebo sústavou aít s veľkosťou otvorov 20 až 200 um.Na priloženom obrázku je v reze znázornená zariadenie pre vykonávanie spôsobu podľa vynálezu. Zariadenie tvorí výtlačný prvok 1 tvorený valoom l skladajúcom sa z bloku 2 pre temperovanie a piesta g. Pod výtlačným prvkom 1 je umiestený filtračný blok 5 so sitom 2, alebo sústavou sít s veľkstou otvorovK výhodám metody hodnotenia pigmentov a príaad na základe filtrovateľnosti podľa výnálezu patrí to, že na stanovenie stačia malé množstvá polypropylénového oleja - do 150 g a pigmentupribližne 5 5 na jedno stanovenie, dalej nízka spotreba energietemperovanie bloku na 50 až 150 °C, nízke náklady na zariadenie,variabilnost parametrov pri voľbe rôznych podmienok filtrácie,krátky čas stanovenia e dobrá reprodukovateľnost výsledkov.Metődu je možné výhodne použiť pri testovaní malých vzoriek, napríklad pri laboratőrnej príprave nových typov pigmentov, respektíve hodnotení nových spôsobov prípravy a úpravy pigmentov. Ďalej je možné vypracovaná metodu využiť v prevádzke výroby vlákien a iných výrobkov z polyolefínov pri hodnotení jednotlivých zásielok pigmentov, hodnotení nových typov pig 238 305mentov a podobne, ako aj pri hodnotení vplyvu modifikačných prísad na procese filtrácie.Pri hodnotení pigmentov podľa vynálegu sa na vhodnom die»pergačnom zariadení pripraví napriklad 0,51 až 152 disper-ízia pigmentu v polypropylénovom, respektiúe polyetylénovom oleji. Pritom sa použije olej s viskozitou 0,01 Pa.s až 100 Pa.s/pri 25 0 G/ a disperzia sa výhodne pripraví pri zvýšenej teplote 50 °G až 150 OC. Táto disperzia sa vnesie do zariadenia pre vykonávanie spôsobu podľa vynálezu a pri konštantnej teplotev oblasti napríklad 20 °c až 150 °o sa sleduje závislosť prírastku tlaku na čase pri konštantnej rýchlosti posunu piesta. Filtráoia sa uskutočňuje do dosiahnutia maximálneho tlaku pred filtrom alebo do maximálneho prefiltrovaného objemu disperzie daného objemom valca. Filtrovateľnosť pigmentu je daná vzťa homkde max je maxůnálny tlak dosiahnutý V priebehu filtrácie, m je prefiltrované množstvo disperzie, s je účinná plocha filtra. Podľa opisanej metody sa môže hodnotiť aj vplyv modifikačnej dispergačnej prísady, napríklad ako pomerkde U je tzv. účinnosť dispergačnej prísady,FP je filtrovateľnost pigmentu v polypropylénovom oleji,Fa je filtrovateľnosť pigmentu V polypropylénovom oleji za prítomnosti dispergačnej prísady.Zariadenie pre vykonávanie spôsobu hodnotenia pigmentov a prísad metodou filtrovateľnoeti v polypropylénovom oleji podľa vynálezu tvorí výtlačný prvok umiestený v temperačnom blo 238 305ku, filter so sitami a tlakový snímač.ąRýchlosť posunu piesta je pri meraní konštantné a je zabezpečená napríklad hrebeňovým mechanizmom, prípadne iným zariadením. Temperačný blok,napríklad elektrický, zaisťuje definovaná teplotu pri filtrácii disperzie. Filter je tvorený jedným alebo viacerými sitami o priemere otvorov 20/um až 200 nn. Podľa charakteru dieperzie sa môže menit plocha filtra, počet eít, kombinovať sitá s rôznymi otvormi a menit rýchlosť filtrácie. Pred filtračným sitom je umieetený tlakový snímač.Predmet vynálezu je ilustrovaný na príkladoch prevedenia.Procenta jsou míndna hmatnoetne. Príklad 1Do vysokootáčkového mixéra sa naváži 105,5 3 polypropyléy.nového oleja s viskozitou 0,3 Pa.s/25 °C, predohriatého na 7 QfC a 4,2 3 pigmentu Veraalová stála červen BRN. Mixér sa uzavriea obsah sa dioperguje 1 minútu. Potom sa gumovou stierkou zot rie pigment zo stien mixéra. Dispergovanie aa potom opakuje 2 xpo štyri minúty a opätovným stieraním disperzie pigmentu. Týmto je disperzia pripravená na meranie.Disperzia sa naleje do valca meracieho zariadenia vytemperovanőho na 80 °G a po piatich minútach temperáoie sa disperzia pretláča pieatom rýchlosťou lO 5 m 3 sl cez dve sitá e 10 000 a 6 400 otvormi /priemer otvorov je Sžnm a 7 lm/ na cm Zaznamenáva sa prírastok tlaku na čase. Po dosiahnutí maximálneho tlaku 1,5 M Pa alebo vytlačení celého objemu valca je fil trácia skončená. Filtrovateľnosť sa vypočíta podľa vztahu /1/.V tabuľke l sú uvedené výsledky filtrovatelnosti FP celkom štyroch vzoriek pigmentu Versalovej stálej červeno BRN. Pre porovnanie sú uvedené hodnoty filtrovateľnosti stanovené v tavenine polypropylénu pri 280 °G doterajšou metodou /Fpp/.

MPK / Značky

MPK: D01F 1/04

Značky: farbenie, zariadenie, pigmentov, spôsobu, přísad, hodnotenia, vykonávanie, polyolefínov, metodou, disperzií, filtrovateľnosti, hmotě, farebných, tohoto, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-238305-sposob-hodnotenia-pigmentov-a-prisad-pre-farbenie-polyolefinov-v-hmote-metodou-filtrovatelnosti-farebnych-disperzii-a-zariadenie-pre-vykonavanie-tohoto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob hodnotenia pigmentov a prísad pre farbenie polyolefínov v hmote metódou filtrovateľnosti farebných disperzií a zariadenie pre vykonávanie tohoto spôsobu</a>

Podobne patenty