Měkký vrstvený plošný materiál a způsob výroby tohoto materiálu

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká měkkého vrstveného plošného materiálu obsahujícího homogenní polymerní lícovou vrstvu a vláknitou podkladovou vrstvu a způsobu výroby tohoto materiálu. Jeho podstatou je, že obsahuje mezi lícovou a podkladovou vrstvou středovou vrstvu o plošné hmotnosti 150 až 700 kg/m3, která je vytvořena z vláken počesu podkladove textilie nespojitě propojených porézní polymerní hmotou. Polymerní hmota pro středovou vrstvu může být na bázi polyuretanu, polyakrylatu nebo jeho kopolymeru, butadienakrylonitrilového případně butadienstyrenového polymeru. Středová vrstva se vytváří odstraněním vody z nánosu vodné disperze příslušného polymeru. Materiál podle vynálezu je použitelný zejména v oděvním průmyslu, jeho výhodou je kvalitní vzhled blízký přírodní kůži a současně odolnost proti chemickému čištění.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká měkkého vrstveného plošného materiálu obsahujiciho homogenní polymerní lícovou vrstvu a vláknitou podkladovou vretvu Dále se vynález týká způeobu výroby tohoto materiáluo.Koženky pre oděvní aplikace, které se v současné době ve světě vyrábějí ve velkých množetvích a v širokém sortimentu, mají zpravidla obdobné řešené hícové a podkladové vrstvy. Nositelem vzhledových vlastností a odolnosti proti otěru a povětrnostním vlivům je u všech typů tenké pružná kompaktní polymerní vrstva téměř vždy na bázi polyuretanůo Společné bývá rovněž podkladové vrstva, kterou je textilní útvar v různém provedení odlíšném napr. vazbou, typem vláken, plošnou hmotností a j.Podle toho, jak jsou uvedené dvě vrstvy vzájemné apojeny lze odlišit tři typy materiálů.Nejjednoduěší koženky mají lícovou a podkladovou vrstvu epojenu kompaktní adhezivní mezivratvou nejčastěji na bázidvousložkových polyuretanů, nověji také na bázi vodných dísper~zí polymerů. Materiály jsou výrobně jednoduché, jejich nevýho dou však je, že při deformacích u nich vystupuje na povrch vezvba podkladového textilu a že postrádejí plny omek odpovídající přírodní uani.zlepšení zde představují koženky, u nichž je adhezivní mezivrstve pripojene na počeaaný vlas podkledového textilu. Počas textílie tak oddělí vlastní podklad od líce e zabránívystupování vazby textilu, dodá materiálu í určitou objemovost. Jelikož však je vlasová vrstva příliš měkká a lehce stlačitelná,vykazuje koženka ostré lomy nepodobné přírodní usnioSoučasným požedavkům nejlépe vyhovují koženky s lehčenou mezivrstvou. Všeobecné se pro mezivrstvy používají chemicky lehčené polyvinylohloridové plastisolyo Jejichnçýhodou však je špatná odolnost chemickému číštšní Příprava kvalitních lehčených struktur v potrebných tenkých vrstvách z vhodnějších typů polymerů představuje poměrně obtížný technologický problém a není dosud v širším měřítku zavedenao pÚčelom tohoto vynélezu proto je odstranit popsané nedostatky dosavadních typů oděvních koženek a vytvořit materiál, který by ve svých vlastnostech vhodně spojoval jejích výhody.Bylo zjíštěno, že tyto požadavky do značné míry splňuje materiál, jehož podstatou je, že mezi lícovou a podkladovou vrstvou obsahuje středovou vrstvu o plošné hmotnosti 150-700.kg/m 3 složenou z vláken počesu podkladové textílie nespojitě propojených porézní polymerní hmotou na bězí polyuretanu, polyakrylátu nebo jeho kopolymeru, butadienakrylového případně butadienstyrenového polymeru, při čemž poměr hmotnosti vláken a pojíva v této vrstvě je 28 až 82. Propojením vlasu podkladového textilu dojde ke zhuštění mszivrstvy a tím ke zvýšení jejího tlumicího účinku,takže se získa kvalitnější vzhled lomu materiálu stejně jako u lehčených mezivrstevo Při větším obsahu vláken v poměru k polymeru je zhušĺující vliv polymeru již nedostatečný , klesá soudržnost vrstev, při menším obsahu se nevytvoří žádoucí porézní struktura. Další výhodou koženky podle vynálezu je skutečnost,že jeho mezivrstva obsahuje jako polymerní složku materiál, který má chemickou odolnost proti působení čisticích prostředkůoVýhodný způsob výroby oděvních koženek se středovou vrstvou podle tohoto vynálezu je takový, že se na dočasné podložce vytvoří lícové vrstva, na kterou se nenese vrstva vodné dieperze vhodného polymeru se zahuětovacími případně síĺovacími prostředkyoDodiaperze se pak vloží počeaená strana podkladového textilu za přítlaku, který žťistí, aby se dispcrze dostala do celého objemu počeau Důležitou podmínkou zde je, aby disperze nepranikla pod počesaný vlas do vlastní struktury textilu, nebot v tom případě vznikl by útvar příliš tuhý. Bylo zjištěno, že tato, podmínka je splněna při použití vodné dispsrze s obsahom t 25-60 hnotnostních aušiny polymeru, která má hodnotu viskozítystanovenou na viskozimetru Rheotsst S l Dr 1,5 50 - 100 Pas.Po vtlačení počeeané tkaniny do vodné disperze polymeru sepřítlak uvolní s zahřátím na 7035170 °C se disperze vysuěía polymer zesítuje. Při této operací naatává zvětšení objemu odpružením tlačeného vlasu a současně odpařením vody z disperza a vzniká lehčená struktura Tato struktura má podobné vlastnosti jako chemicky nsdouvané meživrstvy 2 polyvinylchloridu.yV celku uvedený postup zajišťuje tyto přednosti vyrobených materiálůPlný omak a lom přibližující se charakteru přírodní usně.Rovnoměrné rozložení polymeru a vláken v oblasti přechodu mezi líoovou vrstvou a textilním podkladem.Vyšší strukturní pevnost středové vrstvy a tím celého útvaru. AJednodušší technologie v důsledku součaeného apojování podkladu s lícem e vytváření středevé vrstvy jedinou operací.K-bližšímu objasnění podstaty vynálezu uvádíme následující příklady provedení.Na pomoonou separační podložku opatřsnou desénem imitují cím přírodní useň se nenese v množství 0,080 kg/m 2 líoová poly nerní vrstve v podobě roztoku alifatického polyuretenu (modul 100 4 MPa, tvrdost 85 ° shore A) ve směaném rozpouštědletoluenisopropanol-etylenglykol v pomeru 331 a obąaheg 25 5 sušíny. Do roztoku je přidáno na 100 hmotnoatních dílů roztoku 5 hmotnostních dílů pigmentového koncentrétu.Po vysušení při 140 až 150 °c ąe no tuto vrstvu ną dexa nanáěecí předlošo nenese vodná dioperzo kopolygeru kyseliny akrylové se atyronem obgahujíeí termoreaktivní skupiny ąmiooe vého, metylového a karboxylového charąkteru S 9 bsahen 45 5 suäiny. Na 100 hmotnostních dílů uvedené disperze G Přídéái 3 hmotnostní díly-siłpvacíno šinidla na bázi mšlamin-forggldehydovć pryskyřice o auäíně 65 , 2 hmotnoatní díly zahušíovądla na bázi akrylových polymerů c 40 sušiny a 1,5 hmotnoatúiho dílu koncentrovaného vodního roztoku amoniaku. Do naneaené disperze o viskozitě 1,5 PaS(Rheoteet Dr 40,5 53 v množství 0,130 kg/mg se laminuje jednoatraně počesaná poökladová textílie o hmotnosti 0,190 kg/m 2 na bázi bavlny počeson aměreg do nánosu. Laminace se provádí mezi gumovými válci při nastvenéštěrbině-0,3 mm plus tlouětka separační podložky. Takto se dos§nnç«pron oycení počeaané části textilic, àniž by adhezivní roztok vnikl do struktury textilu. Dále následuje sušení a sítování při teplotěl 40 ~l 50 °C. Po ochlezení se materiál ąepàruje od podložkyoU takto vyrobené syntetické usně vznikne rovnoměrným nespojitým proaycením vlasu počesąné textílie akrylétovýn polymerem mezi strukturou podkladové textílie a kgycím nánoaem lehčenáéadhezivní mezivrstva o objemové hmotnosti 250 kgŕm 3, u níž 40 hmotnostních činí bevlněná vlákna počesu a 60 Shmotnoatních zesítovaný nkrylový polymer..získaný ploäný útvar je mäkký. êplývavýs °ak°VěPlQÝn kde ani pñi poměrně velkém plošném protazeníae.neprozng§uie přes líc textilní struktura podkladové tEXtilieqĺ 3 tBľiá 1 je vhodný pro oděvní.nplikace (aaka, bundy,.kabáty,a pod.) a lehkou galanterii (kabelky, peněženky, noaiêšety a poda)U etejným způsobem pñipnaveného materiálu, kde níato adhezivní vrstvy na bázi vooné disperze byl použit roztokový

MPK / Značky

MPK: D06N 3/08

Značky: materiál, tohoto, plošný, výroby, materiálů, způsob, vrstvený, měkký

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-235753-mekky-vrstveny-plosny-material-a-zpusob-vyroby-tohoto-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Měkký vrstvený plošný materiál a způsob výroby tohoto materiálu</a>

Podobne patenty