Způsob zvýšení soudržnosti pryžových výrobků, zejména hadic, s vícevrstvou výztuží

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší zvýšení soudržnosti vrstev pryžových výrobků, zejména hadic, s vícevrstvou výztuží. Dosud známé způsoby zvýšení soudržnosti mezi výztuží a pryží používají buď úpravy výztuže - impregnací - nebo úpravy pryžové směsi. Úpravou pryžové směsi nelze však dosáhnout soudržnosti mezi jednotlivými vrstvami výztuže. Zde je třeba použít adheziva, nejčastěji nánosu kaučukových cementů v těkavém rozpouštědle, nebo pryžové mezivrstvy. Tyto operace však nezajistí soudržnost krajních vrstev výztuže s pryží, což musí zajistit další operace (úprava podkladu nebo pryžové směsi). Dosud používané způsoby zabezpečení celkové soudržnosti výrobků tedy nejsou dostatečně účinné nebo jsou ekonomicky náročné. Problémy jsou řešeny způsobem podle vynálezu, kdy se mezi vrstvy výztuže nanese reaktivní adhezívní kompozice, která prostoupí až k pryžovým vrstvám a zreagováním zajistí celkovou soudržnost výrobku. Adhezivum se připraví z telechelického polymeru s reaktivními funkčními skupinami a diizokyanátu nebo diepoxidu, získaný kapalný prepolymer se podle potřeby smísí s prodlužovadlem, síťovadlem, katalyzátorem, sušicím činidlem. Směs se nanese mezi výztužné vrstvy výrobku, který se zvulkanizuje.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká způsobu zvýšení soudržnosti vrstev pryžových výrobků, zejména hadic, s vícevrstvou výztuží.Požadavky na soudržnost vrstev Vysokotlakých a nízkotlakých hadic ovlivňují rozhodujíeím způsobem technologii výroby. Nízke hodnoty soudržnosti vrstev hadíc vyztuženýchoplety nebo oviny přízových pramenů nebo drátů se totižnepříznivě promítají do kvality konečných výrobků. Zvláště nízká je aoudržnost pryže duše a obaĺu s neupravenými přírodními a syntetíckými výztužemi.Ke zvýšení soudržnosti se v provozním měřítku nejčastěji používá předem impregnovené příze, nánosu kaučukověho cementu v těkavém rozpouštědle nebo příměsi do pryžových směsí, nejčastějine základě resorcinformaldehydových pryskyřic, podlenejnovějších postupů pak přidání kapalných oligomerních kompo zíc, například hydroxylem končeného olígobutadienu s diizokyanáwt S výjimkou kaučukových cementů lze uvedenými způsoby zejistit-dostatečnou soudržnost pryže s textilem í drátem, níkoliv však soudržnost mezi dvěma zcela se kryjícimi textilními nebo drátovými ovíny nebo opletyo V tomto - velice častém případě je nutno použít buč dvojitého nánosu cementu nebo pryžové mezivrstvy.Použití dvojitého nánosu cementu v těkavém rozpouštědle má některé nevýhody. Je třeba počítat se sušením cementů, což je difuzní operace vyžadující čas. Zachycení a regenerace rez» pouštědel jsou investičné a energeticky náročné. Navíc pracovníI/1/ 232 200 prostředí při práci s rozpouštědly neodpovídá současným zpravotním požadavkům.Pokud se použije pryžové mezivrstvy, musí být upravena bud pryžcvá SJěS pro tuto mezívrstvu - přísadou vyšující adhezi - nebo materiál výztuže - inpregnací. Eásek směsi,který má plnit funkcí mezivrstvy, musí být v návinu sepa~ rován, aby nedošlo k jeho slepení. Tato separace, prováděná často klouzkem, potom zhoršuje soudržnost konečného výrobku. Z hlediska technologie znamená výroba pryžového pásku další operací navíc.Dosud známé způsoby zvýšení soudržnosti pryžových výrobkůs víoevrstvou výztuzí nejsoutedy dostatečně účinné - dosahuje se soudržnosti 300-1000 N/m - a/nebo jsou ekonomicky náročné.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob zvýšení soudržnosti vrstev pryžových výrobků s vícevrstvou výztuží podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že se připraví kapalný prepolymer z telechelického polymeru s reaktivními funkčními skupinami, například hydroxylovými, aminovýmí, merkaptanovými, nebo karboxýlovými, a diizokyanátu nebo diepoxidu, tento prepolymer se případně smísí s prodlužovadlem, katalyzátorem, sušicím činidlem nebo některou z kombinací těchto látek, přičemž reagující funkční skupiny včetně reaktivních skupin obsažených v textilních vláknnch a V nečistotách,především vodě, jsou ve stechiometrickém poměru, získaná reaktivníadhezívní kompozice senanese mezi výztužné vrstvy výrobku, kterýpokud se použije prodlužovadlo, je jím diol, zejména 1,4-butandiol nebo etandiol. Sítovadlem je například trietanolamin nebo glycerin.Je~li třeba použít katalyzátoru, jako je tomu ve většiněąpřípadů, je třeba použít jiné katalyzátory u prepolymerů- zde se ke katalýze použije dibutylcínlaurát nebo trietyléndiamin - a jiné katalyzútroy V případě, že jde o reagujíoí směs karboxylových sloučenin s epoxidy - pak je katalyzátorem chinolín nebo komplex chromu s mastnými kyselinami.«Při zpracování viskőzového vlákna je nutno počítat se znqčnou v 1 hkostíkmeteriá 1 u,vkterádosahuje 5 95 hmotnostních . Voda reąguje při teplotě vulkanizaoe s izokyanátovými skupinami, které tím částečně likviduje a zároveň se uvolňujekysličník uhličitý, který může půeobit mezi nepropustnými pryu Ťžovýmí vrstvami jako separátor. Tento problem je řešen přídav-kem sušicího činidla - kysličníku vápenatého ve formě olejové pasty dosměsí reagujícího prepolymeru. Väževodu i kyslíčník uh 1 ičitý.Nanášení reaktivní adhezivnł kompozice podle vynálezu je vymezeno některými faktoryjak z hlediska chemického, tak zAdhezívní kompozice.je v okamžiku nanášení schopna další reakce,a to i.- 5 přidanými prodlužovadly a sířovadly - tvorba pevné spojoV vacíihmoty-. ~ s reaktivními skupinami materiálu výztuže - bavlna, viskőza, polyamid i AZ hlediska fyzikálního je důležitým faktorem viskozita.reaktivní adhezívní kompozice. Viskozita musí být tak nízká,aby adhezivum mohlo prostoupit mezi vlákny (premeny) výztuže až k pryžovým vrstvám. Adhezivum se nanáší mezi vrstvy výztuže tak, že se vytvoří nános na jedné.výztužné vrstvě a tento nánosse překryje druhou výztužnou vrstvou. Proto je výhodné nastavit rychlost reakce a s ní související růst vískozity adhezíva tak,že druhá výztužná vrstva po přiložení k nánosu adheziva neklnu že a je dobře fixována.Pro přípravu adhezivních kompozic jsou používány telechelioké polymery s reaktivními skupinami, se střední molekulární hmotností SOOÉŠOOO a se střední číselnou funkčnosti 1,3 ~ 2,3, na bázi butadienu a jeho kopolymerů s akrylonitrilem, styrenem,polyizoprenu a jeho kopolymerů, polyéterů a polyesterů.Příklady surovín používaných pro připravu adhezívni kompozice a jejich dávkováni uvádí tabulka I.Směs Reaktívni. Mn fn díly na 100 hmd.RP 0čo polymer Díiz°« - Ž

MPK / Značky

MPK: B29H 7/14

Značky: zvýšení, hadíc, výrobků, výztuží, zejména, vícevrstvou, způsob, pryžových, soudržnosti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-232200-zpusob-zvyseni-soudrznosti-pryzovych-vyrobku-zejmena-hadic-s-vicevrstvou-vyztuzi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zvýšení soudržnosti pryžových výrobků, zejména hadic, s vícevrstvou výztuží</a>

Podobne patenty