Způsob výroby krystalického fungicidinu

Číslo patentu: 231653

Dátum: 01.05.1986

Autori: Čulík Karel, Hilbert Otakar, Benda Antonín, Kubec Karel, Pešek Milan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu výroby krystalického fungicidinu z vyfermentované půdy po skončení kultivaci produkčního mikroorganismu Streptomyces noursei. Vyfermentovaná půda se zředí 0,5 až 5 objemy vody při zvýšené teplotě, kapalný podíl se oddělí a pevný podíl se vysuší na obsah vody 1 až 10 %, promyje organickým rozpouštědlem, ve kterém se fungicidin nerozpouští. Fungicidin se z předčištěného pevného podílu extrahuje methanolem načež se přídavkem kyseliny šťavelové vyloučí vápenaté ionty. Po jejich odstranění se extrakt zneutralizuje a směsí s emulzí vody, butanolu a kolpexotvorné látky, ve které se při teplotě 30 až 40 °C provádí krystalizace fungicidinu.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká způsobu výroby krystalického fungicidinu z vyfermsntovaně půdy po skončené kultivaci produkčniho/E.L.Hszen, R.Braun, Proo.Soo.Exp.Bio 1.Med 1 §, 93 /195 o// se původně ziskávalo v amorfní formě /US pat.č. 2 832 719/, pozdě~ ji ve formě krystalické, a to mnohonásobným přesráženim a rozpouštěnim v organických rozpouätědlech. Novější postupy přípravy krystaliokého fungicidinn vyoházejílbuň ze suroviny /vyfermentované půdy nebo mycelia/, jejíž kvaliťw není nijak specifikována /čs.pat.č. 119 507/, nebo ze suroviny, předem stabilizované. Od počátku fermentàční-výroby fungioidinu vzrastly výtěžky biosyntézy vice než desetinásobně. Zdokonalení fermentačni technologie nepřineslo však jen.vyšši výtěžky, nýbrž i komplikace způsobené použivánim živných půd, bohatšich na živiny a pomocné látky /odpěňovadle/, zároveň však též na balaatní látky které se dostávaji do půdy jako naůčinná sou» část levných průmyslových surovin, sloužioich jako zdroje žié vin. Po fermentacina takových bohatých půdách je fungioidin jako nerozýustná látka obsažen převážně v myceliu a v prvním izolačnim stupni se vždy odděli spolu se všemi suspenznimi a hydrcfobnimi látkami, jako jsou mastné kyseliny, zbytky tuků,. protipěnidel /silikonové oleje, monoglyceridy spod/.ýyaŕážeêné bílkoviny a tukové podilyevytvářeji emnlzi která obsahujemyoelium a vzniklýkfungicidin a silně ovlivňuje jeho stabilifu v izolované směsi účinné látky s balesty, l dPři fermentacichąslne příliš vysokým obsahom fungieidinu-venvyfermentovaně půdě lze izolovanou výohozi suspenzi čistitýomocí snáčedel, která emulguji tukové součástí do vodnéhonpztoku. Tento postup umožňuje izolací čistšiho.surového fun gicidinu, nebóř látky, kteŕé lze zemulgovat, odcházejí do2 231 653 filtrátu a dále usnadňuje zpracování surového fungicidinu mokrou cestou, kdy se další balasty vymývají. Jde především o čistící efekt, dosažený vymytím určitého podílu pigmentů a balastních látek methanolem z oddělené biomasy za současné dehydrataoeoNaproti tomu se ukázalo, že fermentace, při kterých se dosahuje zvláště vysokých výtěžků s hodnotami přes 50 000 J/ml,způscbují značné nesnáze při zpracování. Půdy poskytující bohatý výtěžek jsou i mimořádně bohaté na balastní látky, které ovlivňují stabilitu a zpracovatelncst izolovaného surového fungicidinu. Při použití nejjednoduššího způsobu zpracování,tj. vysušením fermentovanő půdy na rozprašovací suiirně, dostávají se do produktu všechny součástí půdy, tedy i balasty a získaný produkt je trvanlivýjen několik dnů. Běžným postupem, tj oddělením fungicidinového mycelia a jeho vysušením,se získá rovněž produkt s omezenou stabilitou, v němž účinná látka rychle inaktivuje.Nyní se podařilo najít postup, kterým se příznivě ovlivňuje stabilita surového fungicidinového preparátu, takže je neomezenou dobu skladovatelný a může sloužit bud v této formě ve výkrmu a terapii hospodářských zvířat nebo jako surovine k přípravě čistého krystalického fungicidinu pro humánní terapii.Na základě nových poznatků byl vypracován postup výroby krystalického íungicidinu z vyfermentované půdy po skončené kultivaci produkčního mikroorganismu Streptomyces noursei podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se vyfermentovaná poda., s obsahom fungicidinu 20 ooo až 60 ooo J/ml, zředí 0,5 až 5 objemy vody, při teplotě 15 až 50 °G, kapalný podíl se odděli odstředěním nebo filtrací, zbývající pevný podíl se vysuší na obsah vody 1 až 10 , promyje takovým organickým roz~ pouštědlem nebo směsí organických rozpouštědel, ve kterých je fungicidin nerozpustný, načež se z předčistěného pevného podílu neutrálním nebo okyseleným methanolem extrahuje fungicidin,ze získaného extraktu se přídavkem kyseliny štavelové vyloučí vápenaté ionty, po jejichž odstranění se extrekt zneutralizuje a amísí e emulzí vody, butanolu a komplexotvorné látky, ve které ee při teplotě 30 až 40 °C provádí kryetalizace fungicidinu, po jejimž ukončení se produkt izoluje a o sobě známým způsobem promýváním organickými rozpouštědly vyčistí.K promývání vysušeného pevného podílu se jako organických rozpouštěde 1 ve kterých je fungicidin nerozpustni, ůčelně používá alkanolů s 2 až 4 etomy uhlíku, zejména ethanolu, kapal lných elifatickýeh uhlovodíků, zejména technického benzínu, dá le chlorovenýcháuhlovodíků 5.1 až 3 atomy uhlíku, zejména tetreohlormethanu, chloroformu nebo ťrichlorethylenu, nebo je jich směsi.Zkušenoet ukázala, že nejőčinnější opatření, jak se zbavit co největšího podílu rozpustných balaetních látek a pigmen tů z vyfermentovaná püdy spočívá v prvni fázi v tom, že se zře dí vodou na őnoanou mez, zpravidla stejným objemem. Tím se zředí nebo rozpuetí též balastní látky provazející fungieidinz fermentaoe Zvýší-li se při tom mírn teplota /asi na 30 °C/,usnadni se rozpouštění a zejména zpracování směsi na sedimentačních odstředivkáeh,poněvadž snížené viskozita podporuje sedimenteei pevných podílů a usnaąňuje jejich zahuštění. Rovněž případný příäavek povrchové ektivních nebo emulgačních látek uvedenou operací usnadňuje. Odatředěním získaná směs zahuštěné biomasy s účinnou látkou je již natolik čistá, že při sušenív rozprašovací sušárně nedochází k inaktivaci účinné látky vlivem balastů, zejméne tukového charakteru, které jsou přítomny ve vyfermentovaně půdě. Usušený produkt je stabilní po velmi dlouhou aobu jak ukazují údaje v tabulce č.15 z 37 ° 37 a 5 T 755 5 materiálu usu ení V dnech 3 měe. osuäená fermpůda 800 650 430 usuäený podíl őč.1 át- V- 4 zmlmm Aby mohl být tento produkt použit jako koncentrát propřípravu preparátů k veterinárním.1 éčebným nebo krmným učelům, je íčelné odstranit další podíly pigmentů, látek způso-V bujicích nepríjemný zápach a ostatních balastnich látek extrakcí organickými rozpouštědly, ve kterých je fungicidin nerozpustný nebo jen omezenč rozpustný. Jako nejůčinnější se ukázaly být alkanoly s 2 až 4 atomy uhliku, zejména ethanol. Methanol neni použitelný, poněvadž značnou měrou fungicidin rozpouští. Dobře se osvědčily i směsi rozpouštědel, např.a 1 kanoly s přidavkem chlorovaných uhlovodiků, např. triohlorethylenu, nebo alifatických uhlovodíků, např. technického benzínu, eve kterých jsou lipofilni látky dobře rozpustne. Tento dalšíčistící stupeň vede k produktu, který obsahuje 30 až 50 5 čistého fungicidinu a který má stabilitu, požadovanom u lékopisnš čistého preparátu, tj. při zahříváni na 100 °G po dobu48 hodin neztrácí vice než 50 své aktivity.0 Aůčinnost popsaného předčistěni organickými rozpouštědly dok 1 ádá tabulka č.2j/mg v euš. Ť Odparek Čistěný Přiklad myoeliu benzin trichlor- váhy produkt ethylen myoelia j/mg 1 1557 O O 4,6 1410 2 1557 10. O 4,4 1400 3 1357 20 O 5.4 1430 4 1357 40 0 5.5 1430 5 1510 O 0 5,5 1590 s 1510 o 10 6,4 16007 1510 O 20 73 1510 844 1510 o 40 9,0 1650------- - Předčistěný fungicidinový koncentrát představuje výhodnou surovinu pro připravu lékopisnä čistého krystalického fungioidinu, jež je neomezeně skladovatelná. Při izolací se postupuje v§ödstatě známou extrakcí neutrálním nebo okyseleným methano

MPK / Značky

MPK: C12P 1/02

Značky: fungicidinu, výroby, způsob, krystalického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-231653-zpusob-vyroby-krystalickeho-fungicidinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby krystalického fungicidinu</a>

Podobne patenty