Kombinovaný náhon ťažnej tyče a vodiacej skrutky univerzálnych sústruhov

Číslo patentu: 228026

Dátum: 01.12.1985

Autori: Skoupová Štefánia, Baran Ivan, Zemánek Vladimír

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Predmetom vynálezu je zariadenie pre kombinovaný náhon tažnej tyče a vodiacej skrutky u univerzálných sústruhov, ktoré rieši náhon ťažnej tyče od otáček vretena cez remeňový prevod do suportovej skrine. Náhon vodiacej skrutky je vytvorený odvodením otáčavého pohybu vretena alebo predlohy cez ozubený reťazec vo vreteníku, vymeniteľné kolesa lýry do suportovej skrině. Zariadenie ďalej rieši konštrukčnú úpravu posuvovej skrine a sposob ovládania voľby otáčania ťažnej tyče a vodiacej skrutky. Jednoduchosť konštrukcie a ovládania náhonu podľa vanálezu dáva možnosť využitia zariadenia v konštrukcii univerzálnych sústruhov.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka kombinova náhonu ťažnej tyčea vodiace skrutky obrábacieho raja, odvodeného od otá~ čiel ,jeho vretena, resp. predlohového hriadeľa à atavebvnicového konštrukčného riešenia posuvoveJ skrine, spôsobu ovládania volby otáčania ťažnej tyče a vodiacej skrutkyV konštrukcii univerzálnych sústruhov je dosiaľ nadviac používaním spôsobom pohonugtažnej tyče a vodiacejh skrutky stroja, pohon žaložený na prenášani krútiaceho momentu z vretena obrábacieho stroja prostrednictvom sústavy pevných e výmenných ozubných kolies v preenom prevodovom pomere. System ozubných prevodov pozostáva zo sústavy ozubených kolies na prenos otáčiek od vretene alebo od predlohy, sústavy ozubenýoh kolies na dosiahnutie zmeny smeru po» suvu e zmeny zmyslu otáčania vodiacej skrutky /tieto sú v stálom zábere/, dalej zo sústavy ozubených kolies na dosiahnutie celých násobkov posuvov s stúpaní závitov, sústa~ vy vymsniteľných ozubených kolies umiestnených na lýre a i vlastnej posuvovej skrine s možnosťou voľby rôznych veľkos~ ti posuvov a stúpani závitov.Hlučnosť kinematického celku je v zásade daná maximálnymi obvodovými rýchlosťami otáčivý pohyb prenáěajúcieh prvkov a počtom súčasne zaberajúcichčlenov, v tomto pripade spoluzaberajúcich ozubených kolies. K nedostatkom uvedeného spôsobu pohonu patri práve veľké množstvo ozubenýoh kolies v stálom zábere, čo v rozhodujúcej miere ovplyvňuje hlučnosť zariadenia, najmä pri obrábeni s vysokými otáčkami vretena. Vložné ozubené kolesálslúžiace na zmenu zmyslu otáčania vodiacej skrutky v dosiaľ známch konštrukciách pohonovľbývajú umiestnene v prevodovej skrini, resp. vo vren teniku, kde pri vysokých otáčkach vretena pracujú vysokými obvodovými rýchlosťami a spôsobujú spolu eo systemom na lýre uložených vymeniteľných.ozubených kolies zvýšenú hladinuhluku stroja, presehujúcu dovolenú hranicu stanovenú normami.vTento jav má výrazne negatívny vplyv na bezpečnosť a hygienu pracovného prostredia človeka obsluhujúceho zariadenie, as tým súvisiace ekonomické hodnotenie stroja. Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje kombinovaný náhon ťažnej tyče a vodiacej skrutky podľa vynálezu, ktorého podstatou Je, že vretenoĺopatrené hhacou remenicou, 228 U 26Je spojená remeňom s remenicou hnanou, pevne pripojenou k hriadeľu výstupnémuvybavenému pevným kolesomlpripojew ným cez ozubenie presuvnej časti spojky na reťazec náaobkov.prevodov, sekundárnu skriňu a ťažnú tyč, pričom vo» diaca,skrutka je spojená e vretenom, alebo predlohovým hriedeľom, cez pevný prevod, výmenné kolesá lýry, spoJe~ nie pevnej a presuvnej časti spojky reťazec násobkov prevodov a eekundárnu skriňu.Prednoaťou uvedeného riešenia Je, že počet epoluzeberadúcich ozubených kolies pre odvod otáčivého pohybu na ťažnú ekrutku peeuvyŕ pomocou remeňového prevodu od vretena stroja je oproti porovnateľhým, v súčasnosti vyrábaným klasickým sústruhom o 5 až e záberov nižší) ą tým Je 1 mišia predpokledaná hladina hluku pri rovnakých otáčkach vretene e rovnakom posuve. Pre pripadne zväččený rozsah veľkosti posuvov je možná pri blokovaní vyšších stupňov otáčiek A vretena použiť druhý náhon cez vymeniteľné ozubené kolesá,pričom použitie oboch náhonov súčasne je navzájom blokovené. K znížniu hladiny hluku prispeje tiež to, že prevodový t systém násobkov poauvov pracuje pri niekoľkonásobne nižších otáčkach,ako sú otáčky vretena, zo záberu sú vyradené vymenitehnć ozubené kolesá a tiež systém pre zmenu zmyslu otáča~ nie vodiacej skrutky je umiestnený až na konci kinematického reťazca, čiže má nižšie otáčky.Systćn volhobehov slúžiaci k zachovaniu eúslednosti po~ hybov suportov i pri zmene zmyslu otáčania vratane, môže byťriešení pri umiestnení voľhobehov v suportovej skrini sa opro ti doterajším rieäeniam ušetrí Jeden voľnobeh a popritom sys tm voľhobehov okrem zabezpečenia aúslednosti pohybov euportov dovoľuje zaradenie rýchloposuvu od prídavného elektromotora pri súčasnom pracovnom otáčení ťažnej tyče.Ďalšou prednosťou navrhovaného pohonu Je, že voľbu otáčania ťežnej tyče /posuv/, alebo otáčania vodiacej skrutky /rezanie závitov/ súčasne s voľbou zmyslu stúpania závitu Je možné22 a 02 a vykonať jedinou páloou, čo na u doteraz. .zndąvcnrieäení-.vykonávelo dvom . pákemi. Nevrhovenériečenie pohonuunoiňuje prevedenie poeuvovej skrine ako Jednoho celkuelebo dvoch oddelených častí spojených opojkou. Prednooťou rozdelenia poeuvovej ekrinene. dve čaetije zvýšenie etavebnioovoeti.konätrukčného riešenia tým, že umožňuje napojenie základ-rného. prevedenia sekundu-nej skrine a rôznym prevedení primárnej. skrine pre rozdielne stavebné výšky etrojepodľe obečnáho priemeruľdelej dovoľuje rozšírenie prevodového systému oelýchnáeohkov poeuvov /3 - 5/, pričom dáva možnosť prevedenie etroja s automatickým a diaľkovým ovládaním voľby náaobkov posuvov z mieste obsluhy stroje, napr. od supertovej skrine, alebo riadiaceho panelu.Uvedenőĺ riešenie kombinoveného náhonu ťeänej tyče a vodiaoej skrutky rozšíri stavebné možnosti stroje, umožní zvýšiť parametre etroje týkajúce eo počtu a druhupoeuvov, veľkosti etúpenie závitov e modulov, .zjednoduší ovládanie a hlavne .zníži hlučnosť. ndhonu, čím prispeje k zvýšeniu bezpečnoeti e hygieny pracovného prostredia obsluhy stroja.Na pripojene výkrese je znázornený príklad kombinovaněho náhonu ťoänej tyče e vodiace.) .ekrutlq .euportevej skrine podľa vynálezu, vo. forme kinemetickej . echćw.V teleee vreteníłm l uložmé-vreteno i je pohdňenď elektromotorom/na výkrese nezekreelenom/ cez sústavu prevodovýohprvkov umołňujúcich etupňovitú, alebo plynulú zmenu jeho otáčok. Poeun euportovej .shine Lg eo euporteni v závislosti. na otúčhohvretene y .je odvodený od otdčenietałnej tyče g/belná exietruženiel, alebo od otáčania wodiaeej skrutky llotáčanie ťeänejtyče g .jeodvodenć priem od. otáčanie. vzdzene 1.2 cez pevne uložená hneeiu remenieu a, remeňom 21 na hnenúromenicu 24 a prevodom do panela. Hnanárenenioe a

MPK / Značky

Značky: skrutky, vodiacej, kombinovaný, tyče, univerzálnych, náhon, sústruhov, ťažnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-228026-kombinovany-nahon-taznej-tyce-a-vodiacej-skrutky-univerzalnych-sustruhov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinovaný náhon ťažnej tyče a vodiacej skrutky univerzálnych sústruhov</a>

Podobne patenty