Způsob přípravy thixotropního pojiva nátěrových hmot

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob přípravy thyxotropního pojiva nátěrových hmot. K 40 - 90 % roztoku alkydové pryskyřice v lakovém benzinu nebo jeho směsi s aromatickými uhlovodíky, výhodně xylenem se přidá polyamidová pryskyřice. Směs se vyhřeje na teplotu 140 - 180 °C, při níž se udržuje 1,5, - 10 hod., za případného odestilovaní rozpouštědel těkajících v uvedeném teplotním rozmezí za případného přídavku solí karboxylových kyselin s kovy ze skupiny železo, mangan, olovo, kobalt, vápník, barium, zinek a/nebo ketonických nebo kalafunových pryskyřic.

Text

Pozerať všetko

227 792 Vynález se týká způsobu přípravy nového typu thixotrop ního pojiva pro nátěrové hmoty.Thixotropní nátěrové hmoty našly pro své výhodné rheologické chování široké uplatnění jak při průmyslovém zpracování, kdy zvyšují produktivitu práce, tak i u malospotřebitelů. K jejich hlavním výhodám patří snížení či zamezení sedimentece pevných podílů u pigmentovaných systémů s u všech druhů pak to, že nestékají ze svislých ploch při natírání.Thixotropie nátěrových hmot se dosahuje mnoha způsoby,např. přídavkem hydrogenovaného ricinového oleje, stearátu hlinitého, bentonitů, nebo použitím thixotropních pryskyřic, u rozpouětědlových systémů nejčastěji alkydových, Přípravu těchto pryskyřic poprvé uvedli Winchler W. B. a Washhwin T. F.(US pat. č. 2, 663 649) a od té doby byla předmětem mnoha zdokonalení a doplnění (např. US pat. č. 2,962 461)popisující metodu pro stanovení bodu vyjasnění, če. pat. č. 105 029 aj. Thixotropní alkydové pryskyřice nabízí dnes řada firem v bohatém sortimentním výběru (velmi dobrý přehled je na příklad v materiálech britské firmy Gy Valley Product Ltdo). Vedle řady nesporných výhod přináší jejich použití pro průmýslovou výrobu jednu zásadní potíž oproti klasickým alkydům Jsou totiž dodávány ve formě mechanicky či zvýšenou teplotou rozrušitelného gelu, e to nejčastěji ve 200 Í plechových obaloch. Toto představuje náročnom manipulaci jak u výrobce pryekyřic,tak i u výrobce nátěrových hmot a navíc 1 náročnější dopravu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož předmětem je způsob přípravy thixotropního pojiva netě 227 792 rových hmot na bázi alkydových pryakyřic, polyamidů, uhlovodíkových rozpouštědel a případně dalších modifikujících složek. Podstata tohoto vynálezu spočívá v tom, že ke 40 až 90 hmot. roztoku alkydové pryskyřice v lakovém benzinu nebo jeho směsi s arcmatickými uhlovodíky, s výhodou xylenem,se přidá polyamidová pryskyřice v množství odpovídajícímu hmot. poměru obsahů sušiny obou pryskyřic 100 2 až 10, načež se směs vyhřeje na teplotu 140 až 180 OC, při níž se udržuje po dobu 1,5 až 10 hodin za případného oddestilování rozpouštědel těkajících v uvedeném teplotním rozmezí a za případného přídavku 0,03 až 1 hmot. solí karboxylových kyselín s kovy ze skupiny Fe, Mn, Pb, Co, Ca, Ba, Zn a/nebo 5 až 30 hmot. pryskyřic ketonických nebo IalafunovýcHlavní výhodou tohoto způsobu je, že výrobci nátěrových hmot umožňuje přípravu thixotropních pojiv z obvyklých, zejména nakupovaných alkydových pryskyřic a dalších složek a vyrábět je v takových hmožstvích, která by se plynule zpracovávala. Po dobu skladování lze je udržovat při mírně zvýšené teplotě 40 až 60 °C ve stavu tekutěm a přepravovat je čerpadly jako jiné roztoky alkydových pryskyřic. Přitom se vyznačují velmi dobrými thixotropními charakteristikami.Pro příprava thixotropního pojiva nátěrových hmot podle vynálezu lze použít 40 až 90 roztoků alkydových pryskyřic,zejména v lakovém benzínu. Lze použít alkydové pryskyřice modifikované různými rostlinnými oleji či z nich získanými alifatickými monokarboxylovými kyselinami, např. alkydy lněné, eojové, řepkové, a to jednotlivé nebo jejich směsi. Jako po lyamidové pryskyřice lze pak použít středně-molekulární pryskyřice, např. typu Eurelon 900, 930, 935 firmy Schering A. G.,NSR. Jako tvrdých pryskyřic lze použít samotné kalaruny,jejich esterů s glycerolem či pentaerythritolem i dalších pryskyřic na bázi kalafuny, nebo ketonických pryskyřic. Jako sole lze použít zejména oktoátłý, resinátů či naftenátů kobaltu a dalších v předmětu uváděných kovů.227 792 s iľojiva je možno připravovat v jakémkoliv reaktoru dovolujícího práci s rozpouštědly, jako je např. lakový benzin. Reaktor musí být opatřen zpětným chladičem. Přitom je výhodné, aby tento chladič měl pláět pro temperaci a aby byl napojen na kondenzátor a sborník. Při přípravě se obvykle postupuje tak, že se do reaktoru předloží roztok alkydové pryskyřice a za míchání se přidá polyamidová pryskyřice. Směs se vyhřeje k varu a udržuje se při něm po dobu 1,5 až 10 hodin V závislosti na použitých surovinách. Je výhodné níže těkající podíly lakového benzínu či xylen vydestilovat, zkondenzovat a po ukončení vrátit zpět do rozatku, nebo je použít k jinému účelu. Tím se teplota varu reakční směsi zvýši a doba přípravy se zkracuje a navíc se zlepšují i thixotropní charakteristiky. Tvrdá pryskyřice lze přidat již do roztoku před vyhříváním, nebo až na konci. Je možno přidávat je jako pevné, nebo jako roztoky ve vhodných rozpouštědlech,nejlépe opět v lakovém benzínu. Je výhodné přidávat část solí již do počáteční směsi. Zejména sole kobaltnaté a zinečnaté mají na průběh přípravy příznivý vliv - dosahuje se rychleji čirých, homogenních produktů. Je však možno je přidávat až v poslední fázi přípravy.Takto připravené thixotropní pojivo může sloužit pro výrobu laků, nebo pigmentovaných nátěrových hmot. V obou případech může být použito jako samostatná jediná pojivová složka, nebo může být dále kombinováno s jinými pojivy či pryskyřicemi, zejména alkydovými.Podle poměru složek lze připravit thixotropní pojivo s různým stupněm thixotropie.Thixotropie uváděná v příkladech provedení byla měřena metodou popsanou v kmenové normě Alkydové pryskyřiceDo reaktoru se předloží 1 000 kg 55 roztoku CHSšP alkyduL 65/Lb (výrobce n, p. Spolek pro chemickou a hutní výrobu,Ústí nad Labem) a za míchání se přidá 20 kg polyamidové pryskyřice Eurelon 935 (výrobek fy Schering A. G.), 55 kg pryskyřice na bázi kalafuny, glycerolu, maleinahhydridu, Ahimal 125(výrobek n. p. Spolek pro chemickou a hutní výrobu) a 1 kg naftenátu zinečnatého (obsah Zn jako kovu 12,0 hmot.). Směs se vyhřívá, přičemž se chladič vytemperuje na teplotu 170 °C a část lakového benzínu se vydestiluje, zkondenzuje a jiná ve. sborníku. Teplota reakční směsi dosáhne 165 až 168 ° 0 a přitéto teplotě se udržuje 3 hodiny a reflux lakového benzínu sevrací do reaktoru. Po této době se ochladí na 70 °C, přidá se27 kg 1 roztoku naftenátu kobaltnatého v lakovém benzínu.Takto připravené thixotropní pojivo slouží jako lak. Přečerpá se do zásobníku temperovaného na 65 °C a postupně se plní do obalů pro spotřebitele.Takto připravené thixotropní pojivo vykazuje tyto paremetryivrdost kyvadlem po 10 dnech zasychání 23 (čsn 67 3076) Lesk (ösN 67 3063) stupeň 2

MPK / Značky

Značky: způsob, thixotropního, přípravy, pojiva, nátěrových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-227792-zpusob-pripravy-thixotropniho-pojiva-naterovych-hmot.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy thixotropního pojiva nátěrových hmot</a>

Podobne patenty