Hydrotryskové zariadenie pre zušĺachťovanie dýhovacích materiálov

Číslo patentu: 225330

Dátum: 01.12.1984

Autori: Rajkovič Eduard, Katuščák Svetozár, Jentner Pavel, Werner Peter

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Hydrotryskové zariadenie pre zušľachťovanie dýhovacích materiálov s postupným oddeľovaním jednotlivých dýhových listov prúdom kvapaliny alebo plynu, pozostávajúce z farbiacej nádrže, ktorá je spojená s cirkulačným čerpadlom a výmenníkom tepla, vyznačujúce sa tým, že vo farbiacej nádrži /1/ je pohyblivo uložený nosič dýh /2/ mechanicky spojený s pohonovým systémom /6/, pričom farbiaca nádrž /1/ je opatrená pevne uloženými tryskami /3/.

Text

Pozerať všetko

yg//gg s. ttta., z m 33 a üydrotryskovágzariadeniepre zušlachťovanie dyhovacich mate riálov s postupným oddeľovanim jednotlivých listov prúdom kvapaliny alebo plynuoDoposiaľ používané farbiaoe zariadenia pre hĺbkové farbenie dyhovacioh materiálov sú predstavované farbiaeou vaňou s otvormi pre prívod a odvod farbiacej kvapaliny. čerpadlem a výmennikomtepla U týchto zariadeni je možné dosiahnuť iba nízky výkon,. pretože sa môžu zaplniť iba malým množstvom dýh z dôvodu, že dy hy musia byť voľne uložené. s dodržanim značnéhp volného priesto ru pre dosiahnutie rovnomerného zararbenia. Nevýhody zariadenia spočívajú aj vo vysokej spotrebe vody a syntetických terbív. Ďala šie zo známych zariadeni pozostáva z nádoby naplnenej roztokom,do ktorej je ponorený vertikálne rámový nosič naplnený dyhovými listami, pričom po jeho strane je umiestnená stabilná trubkapo celej výške. bez ktorú je privádzaná a tryskami vystrekovaná kvapalina, čim vzniká virenie medzi dyhovými listami. Nevýhodou tohoto zariadenia je nerovnomerný prestup kvapaliny medzi dyhamie Známy je tiež spôsob farbenia dýh podla A 0 č. 200 763, ČSSR. Dyn hy sú uložené v nosiči, ktorý je pohyblivo zavesený vo Íarbiacojp vani, pričom prúdenia Iarbiaceho roztoku sa dá dosiahnuť pohybomp nosiča s dyhamio Nevýhodou tohoto spôsobu farbenia a príslušného zariadenia je, že hmotnosť nosiča s dyhami v priemysle dosahuje aoo až 1500 kg. nyny sú v nosiči naukladané nahusto, takže tvoria vrátane prirodzeného zvlnenia, prakticky kompaktný blok. Pri tla 225 330 čeni farbiaceho roztoku naraz medzi všetky dyhy präài roztokmiestami najmenšieho odporu a parametre farbenia sú nizke, aj vvzhľadom na hmotnosť nosiča s dyhami a malý voľný priestorvo farbiacej vani, ktorý je nutný pre dodržanie potrebného hydromodulu 2,0 až 4,5 1/ma. Oddialenie dýh naplnených v nosiči je vzhladom na používané hydromoduly možné len na jednom miestena úkor dočasného stlačenia ostatnej časti súboru dýh. Dyhy sú na mnohých miestach vzájomného dotyku nedostatočne prefarbené de totiž nemožné, aby sa oddelenie dýh od seba dosiahlo pohybom objemného ťažkého nosiča s dyhami na krátkej dráhe. Dráha pohybu sa však nemôže predlžovať, pretože bi sa podstatne zvýšil hydromodul, čo je zase nežiadúce. Takto prefarbeně dyhy sa daju v niektorých prípadoch použiť pre výrobu arodýh, ale nie sú vhodné pre priame použitie-vo funkcii okresných dýh.Až ďalej popísané hydrotryskové zariadenia umožňujú vykonávať spôsob farbenia dýh so zvýšeným stupňom zaplnenia nádrže a zniženým hydromodulom. Doposiaľ známe hydrotryskové zariadeniana zušlachťovanie dyhových materiálov, napr. A 0 ČSSR 187 943roztokom, do ktorej sú ponorenédyhové listy uložené horizon~tálne v rámovem nosiči, ktorý je nepohyblivý. Pod nim je umiest~j nená sústava trubiek opatrená tryskami, po celej dĺžke dýh. Sú stavu kmitá pomalým vratným pohybom. pričom dochádza k prestrenkovaniu farbiaceho roztoku medzi jednotlivými dyhami. Nevýhodoutýchto zariadeni je obtiažne tesnenie pohyblivých časti pod hladinou farbiaoeho kúpeľa, ako aj umiestnenie tryskového telesa priamo vo vnútri farbiacej vane, ktoré zaberá 5 až 20 objemu vane a tým nežiaduce zvyšuje hydromodul. iNevýhody popisaných zariadeni do značnej miery odstraňuje hydrotryskové zariadenie podľa vynálezu, ktorého podstata spočiva v tom. že vo farbiecej nádrži je pohyblivo uložený nosič dýh,Ťje opatrená pevne uloženými tryskami.Výhody hydrotryskového zariadenia podľa vynálezu spoěívajúuzV zvýšení kapacity a účinku hlavne v egalite vyfarbenia dyhova čcich materiálov 0 5 až 10 oproti doposiaľ známym zariadeniam, najmä u druhov dýh se silným sklonom k zvlneniu pri fsrbeni a náfslednom sušení, ako sú dyhy vyrobená z drevín buk, topoľ, osika.§dub, javor a jelša. Zvýšený účinok v porovnani so známym hydrotryskovým zariadením sa dosiahne v znížení hydromodulu o 5 až 25 m Nové zariadenie umožňuje znížiť hydromodul vyjadrený ako pomer objemu tarbiaceho roztoku k objemu dýh o objem, ktorýu predchádzajúcich typov zaberá pohybujúce sa tryskové teleso,pretože musí byť umiestnené vo vnútri rarbiacej vane. Možnosť zníženia hydromodulu je obzvlášť výhodná u menších zariadeni pre farbiarne drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. Velkost hydromodulu je veľmi dôležitá pre laboratőrne a väčšie vzorovacie aparáty, u ktorých je pomer objemu. ktorý zaberá tryskovóteleso k objemu farbiacej vane u starších zariadení zvlášť ne jpriaznivý, zatiaľ čo u nami navrhovaného zariadenia je tryskovčteleso s výhodou umiestnené z vonkajšej strany. pričom na vnútornej strane sú vyústené iba otvory trysiek. Navrhovaná zariadenie zvyšuje aj spoľahlivosť oproti doterajšiu zariadeniam s pohyblivými tryskovými telesami. Výroba zariadenia sa podstatne n zjednoduší, hlavne v časti zaistenia vzájomného pohybu nosičas dyhami oproti tryskám. Zvýši sa stupeň zaplnenia zariadenia,zníži sa spotreba vody. energie, organických farbiv e objemu od»padových vôd, čo priaznivo vplýva na prevádzku čistiacich staníc aj z ekologického hľadiska4,225 eso Na pripojených výkresoch je na obr.1 znázornený prikladkompletnej zostavy hydrotryskového zariadenia podľa vynálezu s výkyvným pohybom nosiča dýh, obrŠ 2 schématicky znázorňuje zariadenie s priamočiarym vratným pohybom nosiča dýh, ObľoàApredstavuje predný pohlad na zariadenie s otočným pohybom no siča dýh a obr.4 predstavuje pohľad zhora na zariadenie s otočo ným pohybom nosiča dýh. XHydrotryskové zariadenie podľa vynálezu pozostáva z farbiacej nádrže l, ktorá je spojená s cirkulačným čerpadlem lg a výmenu níkom ll tepla. V tomto okruhu cirkulujúcehe farbiaceho roztou ku môže byť zaradený aj prepadový kanál g ferbiaceho roztoku,jemný filter lg, hrubý filter ll, ventily ll a priotokomer lg.okruh farbiaceho roztoku môže byť opatrený pripravňou farbiace~ho roztoku pozostávajúceho zosústavy ventilov ll, zo zásobnej nádrže lg, miešacej nádrže lg, pomocného čerpadla l§ a hrubého filtra ll, tak ako to znázorňuje obr.1. Vo farbiacej nádrži l je pohyblivo umiestnený nosič dýh g pomocou čapov l, ktoré sú unieatnenő vo výkyvnýchložiakáah §, Výkyvný pohyb nosiča dýh g je zabezpečený cez pevná rameno § a kľukový mechnizmus 1 pohonovým systémom Q, napr. prevodovým elektromotorom, variátorom atď. Farbiaoi roztok je privádzaný prívodnýn potrubim gl do trysiek Q, umiestnených v spodnej časti farbiaceho zariadenia pod nosi čom dýh Q, Potom prúdi pomedzi jednotlivé dýhové listy v nosičoch.dýh 3, ktorý vykonáva pomalý vratný výkyvný pohyb. Týmto usporia danim zariadenia sa dosiahne, že farbiaci roztok postupne oddeľuje jednotlivé dýhové listy, čim sa obnovuje koncentrácia farbian ceho roztoku na povrchu dýh a udržiava sa rovnaký koncentračnýgradicnt medzi povrchom a vnútornými vrstvami dýh a to po celej

MPK / Značky

Značky: dýhovacích, hydrotryskové, zušĺachťovanie, materiálov, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-225330-hydrotryskove-zariadenie-pre-zuslachtovanie-dyhovacich-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydrotryskové zariadenie pre zušĺachťovanie dýhovacích materiálov</a>

Podobne patenty