Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká vyprošťovacího nástroje, zvláště pro střihání pevných částí, sestávající z pevné a pohyblivé střižné čelisti, silového zdroje a případně spojovacího mechanismu pro spojení silového zdroje a střižných čelistí. Dosud známé střižné nástroje jsou tvořeny dvěma pohyblivými čelistmi, které jsou otočně uloženy na tělese nástroje a spojené přez táhla se silovým zdrojem. Střižné čelisti jsou uloženy na tělese nástroje pomoci valcových čepů. Pomocí válcových čepů jsou pak střižné čelisti spojeny s táhly, přenášejícími střižný moment od silového zdroje. Nevýhodou

Text

Pozerať všetko

IIIIII těchto zařízení je vytvoření vůlí v čepových uloženích střiř ných čelistí po určité době používání, což sniřuje funkční schopnost nástroje vlivem oddalování střiřných čelistí při střihání. Funkční životnost třchto nástrojů není proto dostatečnř dlouhá. Při potřeb použití těchto střižných nástrojů pro rozpínání, reep.rozevírání pevných částí je nutno použít konstrukčně náročnčjší silový zdroj, což zvyšuje pořizovací náklady na nástroj.zlepšení funkční životnosti střižných nástrojů bylo dosaženo u konstrukce střižného nástroje, u kterého střižné čelisti tvoří dvouramennou páku čepovč uloženou na tčlese nástroje a jedním koncem spojenñy přímo se silovým zdrojem. I tyto nástroje však nepřinášejí podstatné zvýšení funkční životnosti, přičemž je rovněž nutné použití konstrukčně ná ročnějšího silového zdroje při požadavku na docílení roze vírací funkce nástroje.Další známé vyproštovací nástroje jsou tvořeny jednou pevnou střižnou čelistí, na které je vytvořeno uložení pro výkyvnou nebo posuvnou střižnou čeliet. W těchto nástrojů je možné dooílit větší stálosti vzájemné polohy obou střižných če 1 istí,Anepříznivě se však zde projevují tendence ke vzpříčení pohyblivé střižné čelisti ve vedení pevné etřižné čelisti, přičemž 1 u těchto zařízení je nutné použít pro přídavnou funkci za účelem rozpírání konstrukčně náročnejší ho silového zdroje.5 OH Jako vyproštovací nástroj býu jí použi vény rovněž zařízení a rotuuíoím řezným nástrojom. ťyto nástroje p ou však poměrně větších rozměrů oproti výše uvfděnym, už etěžuje jejich použití zvléětě v malých nebo těžko přístupným proetorech, přičemž tyto nástroje vyvolévejí větší nebezpečí zvléätě pro vyproštované osoby. kcílem vynálezu je vytvoření vyproětovaoího nástroje poměrně jednoduché konstrukce, relativně malych reozměrů, u kterého je možno dooílit. jaketřihací tak rozpím cí funkce při použití jednoduchého ailového zdroje, přičemž tento nie» etroj přináší minimélní nebezpečí pro vyproštované osoby(Tento cíl je řešen u vypr oštovacího nástroje podle vynálezu tím, že vnitřní plochy pohyblivé čelieti jeou vélcové ee spoločnou oeou ro-taoe, přičemž mezi zadní uitüí plochou. a pevnou etřižnou čelietí je uepořédén vodíoí segment e částí své vnitřní ploohy vélcového tvaru, jejíž oea rotace je totož ná e oeou rotaoe vnitřních plooh pohyblivé etřižné ěelieti.Mezi pevnou etřižnou čelietí a pohyblivou etřižnou čelietíje uspořádén rozpěrný člen jehož jeden konec je uložen v pevné etřižné čelieti a jeho druhý konec je uložen v pohyb livé etřižné čelieti mezi oeou rotace vnitřním plooh pohyb livé etřižné čelieti a volnym koncom pohyblivé etřižné česlieti. oaeuýnotace vnitřníoh plooh pohyblivé etřižné čelidti prochází oea píetnice eilového zdroje.~ IIIIII Výhodou vrprošřovacího nástroje podle vjnálezu je po mľrně dlouhá funkční životnost střižných čelistí, daná vedením pohyblivé čelisti, funkční spolehlivost silověho zdroje,na který nepůsobí silové reakce s odchylnýn směrem od směruetřižně síly a možnost jednoduché adaptece nástroje na roz pírací funkci.- Příklad provedení vyproštovacího nástroje podle vynálezu je znázorněn na přiložených obrázcích, kde obr.1. znázorňuje nástroj v nárysu s částečným řezem, obr.2. znázorňuje v v nárvsu a částečném řezu alternativní provedení nástroje s úpravou pro rozpírací funkci a ohr.3. znázorňuje nástroj podle obr.2. s rozevřením volných konců sthižných čelistí.Pevná střižná čelist 3 je tvořena jednak vrchní střiž nou částí a spodní vodící čistí, která vede pohyblivou střiž nou čelist g. Vnitřní plochy 1,§ pohyblivé střižné čelisti g jsou válcově - znázornřno v nárysu, specifikovaně~tvořícími kruřnicemi 5,2, které mají sšlečný střed É. Přední vnitřníplocha § se posouvá po jedné straně vodící části pevné střiž né čelisti 1, zatímco zadní vnitřní plocha 1 zabírá s vodícím Vsérmenten Q, jehož rovinná plocha je vedena po druhé straně vodící části pevné střižně čelisti ł. Jeho plocha zabírající se zadní vnitřní plochou 1 pohyblivé střižné čelisti g jerovnřř válcová s osou rotace ve středu 6. Ve středu E pohybli HQ vé střižné řelistí g je otočně uložena pístnice lg silovêhozdroje łł. Silový zdroj łł je uvolnitelnč spojen s vodící částí pevné střižné čelisti łpomocí reakčního nzubení lg a excentrického zámku łä. Na zadní části pohyB 1 ivéstřičně čelisti g jsou uspořádány doazy lg omezující natáčení pohyblivé střižné čelisti 3 kolem středu Q tvořících kruřníc 1,2 ľadalších obrázcích je patrné uspořádání rozpěrného členu g, jehož spodní část doléná na pohyblivou střižnou čelist g mezi rovinou procházející středem Q a rovnoběžnou s vodícími plochami pevné střižné čelisti l a vo koncem pohyblivé střižaé čelisti 1.Při použití vyprošřovacího nástroje jako střižného nástroje posune se pohyblivé čelist g až do záberu se stři hahým předmřtem. V této poloze se zejistí pomocí excentrického zámku li a reakčního ozubení lg. Další posuv pohyolivé střižné čelisti g je docílen vysouváním pístnice lg silového zdroje łł. Při posuwu pohyblivé střižné čelisti g před uzamčením silového zdroje ll i po jeho uzamčení a následném vysouvání pístnioe lg je s sebou současně unášen vodící segment 2. vzájemné poloha vodícího segmentu 2 a středu § zůstává konstantní. V závislosti na poloze střihaněho předmětu vzhledem ke středu Q tvořících kružnic ł,Ž, se pohyblivá če list 2 může netáčet kolem tohoto středu Q až po dosednutídorazů li na vodící část pevné střižné čelisti L. Při dalším

MPK / Značky

Značky: vyprošťovací, nástroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-225096-vyprostovaci-nastroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vyprošťovací nástroj</a>

Podobne patenty