Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vrtný výplach na bází parciální alkalické soli kopolymeru sloučeniny styrenu a ethylenicky nenasycené dvojsytné kyseliny se 4 atomy uhlíku nebo jejího anhydridu, vyznačený tím, že obsahuje 0,1 až 10 % hmotnostních soli alkalického kovu a vysoko molekulární kyseliny vzniklé kopolymeraci styrenu nebo (-metylstyrenu s kyselinou maleinovou, jejím anhydridem anebo kyselinou fumarovou a neutralizací vzniklého kopolymeru z 52 až 75 % alkalickým hydroxidem.

Text

Pozerať všetko

Předmět vynálezu je kopolymarový vrtný výplach pro hloube ni hlubinných vrtů na naftu, zemni plyn a vodu, průzkumných vrtů na nerastné suroviny a hlubinných eond pro podaemni skla dování plynu. Vrtný výplech je euspenze diepergovanáho jilu ve voděs přídavkem chemických aditiv, které zejištuji Jeho potřebné fyzikálněchemické vlastnosti, zejměna vlastnosti reologickě Ja ko je viskozita. plastická viekozita, amykově napětí při určité rychlosti deformace, dále strukturně mechanické vlastnostiJako je Binghamoveká men toku, statická hodnota moze toku a tixotropie a konečně koloidní vlastnosti Jako je filtrovatel noet. Reologické e strukturně mechanická vlastnosti vrtnáho výplachu ee regulují přidavkem ztekucovadel, koloidni vlastnosti přidevkem organických polýmerůpolýeecharidověho typu, derivá tů celulony, polyekrylátů a látek typu kopolymerověho. Některáztekucovedla působí Jako etabilizátory vrtného výplachu zejména při vysokých teplotách. Požaâavek termostability vrtněho Výplachu nabývá ne důležitosti při vrtáni velmi hlubokých vrtů,kde je třeba zaručit termostabilitu i při teplotách nad 2000 c Problém dále komplikuje výskyt minerálnich eoli v provrtávaných vretvách hornín. příp. v použitých eurovinách. nspř. v bentonitu či Jilech. Požadavkam vrtné praxe je použití vrtnáho výplachu, který zajietí optimální skladbu jeho vlastndbti pro hlubinný vrt v daných geologických 1 technologických podmínkách. Je nnémo, že pro regulaci koloidnich vlastností vrtněhovýplachu se používají kopolymery akrylátověho nebo metakrylátověho typu. Maji vysoký termostabilizační účinek, eoučaenš všakvrtný výplach nežádoucín způsobem zahuěřují a snižují tak jeho tekutost. Je známa. že se používá kopolymerů o 1 ef 1 n-maleinanhydridu a styren-maleinanhydridu. V literatuře je popisovano jejich použití jako přídavku do vrtnáho Výplachu ve formě alkalických a alkalicko-zemitých solí, kyselě alkalické soli nebopoloamidopoloamoniové soli těchto kopolymerů. V literatuře se neuvádí molekulová hmotnost těchto kopolymerů. Z uváděné hodnoty specifické viskozity 1 roztoku lze molekulovou hmotnost odhadovat v hodnotě maximálně 300 000. Soli uvedených kopolymerů působí jako účinné ztekucovadlo i antifiltrant a to i za vysokých teplot. Alkalickě-soli těchto kopolymerů. které vznikly působením dvojsytné kyseliny, jsou ve vodě sice dobře roz pustné, pH vodného roztoku těchto kopolymerů však dosahuje hodnot 12. Snížením pH klesá rozpustnost těchto kopolymerů. Po loviční alkalické sůl kopolymeru je ve vodě velmi äpatně rozpustná a proto málo účinná. Polóamidopoloamoniová sůl kopoly merů snižuje hodnoty meze toku a tixotropie výplachu až na nulu, čímž se porušuje způsobilost výplachu udržovat ve vznosu zatěžkávad 1 o. 0Laboratorní zkoušky ukázaly, že aplikace solí uvedených kopolymerů je nevhodná při vrtání v podmínkách vrstev solí zavysokých teplot a dále pak vrstev s abnormálními tlaky pőrového média, kdy je zapotřebí výplach zatěžkat.Tyto nedostatky odstraňuje vrtný výplach na bázi parciální alkalické soli kopolymeru sloučeniny styrenu a ethylenicky nenasyceně dvojsýtné kyseliny se 4 atomy uhlíku nebo jejíhoanhydridu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že obsahuje 0,1 - 10 hmotnostních procent soli alkalickěho kovu avysokomolekulární kyseliny, vzniklé kopolymerizací styrenu nebo 4 metylstyrenu s kyselinou maleinovou, jejím anhydridem nebokyselinou fumarovou a neutralizací vzniklého kopolymeru z S 2 - 75 slkalickým hydroxidem. Vrtný výplach podle vynálezu obsahující sůl alkalickěhokovu a vysokomolekulární 2 n sytné kyseliny má vyvážené vlastnosti reologické, etrukturněmechanickě i koloidní zejména provrtání na naftu a zemní plyn. Přídavek alkalické soli kopoly 3 . zzsun meru má výrazný antifiltrační účinek, va vodě je velmi dobře rozpustná, pH jejího roztoku působí účinně v ěirokán intervalu. filtrovatslnost výplaohu na nízkou hodnotu eniš ovlivňuje pod statně viskozitu Výplachu sedinsnteční stabilita zůstává za ohována. Vysoká účinnost vrtného výplacnu podle vynálezu se projsvuje jak u výplachu sodného, vápenstábo i slaného. Výplaohmá vysokou termostabilitu, zůstává čsrpatelný 1 za teplot do 250 ° c. Ztskucovací účinek přídavku se projevujs ivevvýp 1 aohu se zvýšoným obsahsm psvných částic, tj. v zatěžkaných výplaších nebo vo výplašich se zvýšeným obsahom aktivniho jílu.Podle vynálezu byly připraveny výplaohy různých typů a laboratorně testovány na viskozimetru HC za ložiskových pod mínsk. Vlastnosti výplachu byly měřeny na viskozimstru PANI WG- 35 při 20 ° 3 na filtrprsssu API při 0.7 Pa a 20 ° C. Výsled ky ukszuji následující příklady Příklad 1.Sodno-jílový bentonitový výplach. Výplach byl připraven tak, že k 6 bentonitové suspsnze bylo přidáno O - 0,1 - 0.51 - 2 10 hmotnostních kopolymeru.styren - msleinanhydridu v poměru 1,1 1 s průměrnou molekulovou hmotnosti 32 000, neutrali zovaněbo z 52 hydroxidem sodným. Pro snížení pěněni přidánoVliv soli slkalického kovu kopolymeru na bsntonitovou suspenziKoncen- Plastic- ng Filtrovatrace ká vis- vtelnost soli ko- kozita - API polymeru mPas mPas - nl/30 min. v hm 5V IMIUN Z uvedenš tabulky vyplýva, že alkalické sůl kopolymeru výrazněa výhodně ovlivnila filtrovatelnoat. Binghamovakou meztoku a mez toku, přičemž viakozita zůstala zachována. při vyšších koncentracích aditíva ae dokoace zvýšila. Výsledkom je moderní výplach I nízkýni. ale doatačujicími hodnotami Binghamovakě mozetoku a meze toku, e nízkou filtrovetelnoati. který umožní i Jeho zatěžkáni a dobré očištování od vrtné drti.Výplach připravený podle přškladu 1 byl 6 hod. zahřiván v rotačnich celách při teplotě 200 0. Vlastnosti výplaohu byly něřenypo jeho oehlazeni při 20 ° C. Nadto byly u.výp 1 aohů před záhřevem atanoveny filtrovatelnosti při 1500 C E 200 ° C a diferenčnim tlaku 3.5 Hra. řKoncentraoe aoli alkalickěho kovu kopolymeru v hmotnoatnioho Zdánlivá viskozita mPaa 33 oHe toku po 10 s len toku po 10 min.Sodno-Jílový bentonitový výplach, připravený podle vynálezu,Je 1 při 200 ° C atabilizován, což se projevilo především niz kými hodnotami fi 1 townte 1 nosti. Přitom si výplach zachoval

MPK / Značky

Značky: vrtný, výplach

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-225077-vrtny-vyplach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vrtný výplach</a>

Podobne patenty