Soustava pro dlouhodobé zkoušení převodových zařízení

Číslo patentu: 225075

Dátum: 01.12.1984

Autori: Krejčí Václav, Hampl Petr, Schejbal Miroslav

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Soustava pro dlouhodobé zkoušení převodových zařízení pod požadovaným zatížením sestávající ze vstupního elektromotoru, jednoho nebo několika prvků převodových zařízení a výstupního elektromotoru, kdy vstupní elektromotor pracuje jako motor a výstupní elektromotor pracuje jako generátor vyznačující se tím, že celkový převodový poměr(i)všech redukovaných prvků (12) převodových zařízení mezi vstupním elektromotorem (1) a výstupním elektromotorem (11) je stanoven s ohledem na celkovou účinnost všech redukovaných prvků (12) tak, že vstupní elektromotor (1) pracující v motorické oblasti i výstupní elektromotor (11) pracující v generátorické oblasti jsou zatíženy v rozmezí 80% až 120% jejich jmenovitého výkonu.

Text

Pozerať všetko

225 II Vynález se týká soustevy pro dlouhodobé zkoušení jednoho ne bo několika prvků převodových zařízení pod požadoveným zatížením při známé jejich účinnosti ve spojení se dvěma elektromotory,přičemž elektromotor na vstupu souetavy pracuje jako motor a elektromotor na výstupu soustavy jako generátor, Jeden nebo několik převodových zařízení se na zkuěebnáchdlouhodobě zkouší například pomocí uzavřeného silového okruhu, v němž je na požadované zatížení vyvozeno mecnenickytorsním před pětím e spojením hřídelů na vstupu e výstupu soustavy. Toto řešení je energeticky nenáročné, poněvadž hnací elektromotor kryje jen ztráty zkoušené soustavy, hodí se však zejména pro zkoušení čelních převodovek a jen se shodným převodovým poměrem. Prvek vyvozující torsní předpětí a spojení je technicky náročný, nákladnýa univerzélně nepoužitelný, což je z ekonomického hlediska nevýhodně. Zkoušení zatěžováním komutátorovým dynamometrem je energeticky nejvýhodnější pro jeho vysokou účinnost, nevýhodné potřebou velká plochy pro ovládací e regulační zařízení dynamometru a vysoká investiční náklady. Více převodových zařízení nelze soudobč zkoušet zpravidle jinak, ŕež znásobením počtu dynamometrů a tími investičních e prostorových nároku. Jeden nebo několik prvků převodových zařízení lze známým způsobem zatěžovat tak, že elektromotory na vstupu a výstupu soustavy jsou napájeny elektrickým napětím 5 rozdílnou frekvencí. Nevýhodou tohoto způsobu jsou nutné investíční náklady na pořízení frekvenčních měničů.Podle vynálezu se dosáhne značných úspor ne ínvestičních2 ZZSIWS nákladech, sníží se nároky na plochu a umožní se soudobé zkouše ní několika převodových zařízení při minimálních energetických ztrátách a s možností zkoušet í zařízení samosvorná a s nízkou účinností. Toho se dosáhne tím, že celkový převodový poměr i vsech redukovených prvků převodových zařízení mezi vstupním elektromotorem a výstupním elektromotorem je stanoven s ohledem na celkovou účinnost , všech redukovaných prvků tak, že vstupní elektromotor pracující v motorické oblasti jsou zatížený v rozmezí 80 až 120 jejích jmenovitého výkonu. Otáčky výstupního elektromotoru pracujícího v generátorické oblastí n 2 měřené od zá ladny Znsz a jimpříslušející pokles otáček 44 n 2 se stanoví jako kořený kvadratíc ké rovniceVýpočtový točivý moment Mě výstupního elektromotoru se stanoví ze vztahuSkutečný točivý moment výstupního elektromotoru se stanoví z pod mínky rovnosti výkonůeM 2 n 2 Mě . n 2 vztahemVynález je zřejmý z výkresů, na nichž obr.l znázorňuje schematicky soustavu pro dlouhoôobé zkoušení pŕevodových zařízení,obr.2 rovněž schematicky tuto soustavu, kde ŕetězec zkousených prvků je redukován na jeden prvek, obr.3 pak znázorňuje momentové charakteristiky hnacího a hnaného elektromotoru s vyznačením charaktristických točivých momentů a otáček.Soustavu pro dlouhoćobé zkousení převodových zařízení (obr.l) tvoří napr. vstupní elektromotor l, spojený hřídelovou spojkou g s převodovkou dopomala 1, ponánějící řetězovým převodem tvořeným řetězkami 5 a Ž a łetězem Q převoôovku ćorychla 1, která je spojene emenovým převodem tvořeným řemenicemí Q a 2 a ozubeným řemenem gg s výetupním elektromotorem ll. Vstupní elektromotor l na počátku soustavy pracuje jako motor a výstupní elektromotor ll na konci aoustavy pracuje jako generátor. Kterýkoli z prvků této souatavy může být předmětem dlouhodobého zkoušení buő sám nebo s jinými prvky, ostatní prvky v nezbýtném počtu a âruzích jsou čoplšující k dosažení )otřebného převodu. Každý ze zkouěených i po 3 mocných prvků soustavy má známou účinnost. 235 075 Na obr. 2 je taktéž soustava pro dlouhodobé zkoušení zjednodušená tak, že všechny prvky soustavy jsou redukovány na náhradní jediný prvek se shodným celkovým převodem Ä a celkovou účinnosti 7 jako mají všechny prvky nahrazované soustavy.Vstupní elektromotor l s točivým momentem M 1 a otáčkami na je připojen na redukovaný prvek lg s výstupními otáčkami ne výstupního elektromotoru ll s točivým momentem M 2. Celkový převodový poměr i všech redukovaných prvků lg převodových zařízení mezi vstupním elektromotorem l a výstupním elektromotorem ll je stanoven s ohledem na celkovou účinnost p všech redukovaných prvků tak, že vstupní elektromotor l precující v motorické oblastii výstupní elektromotor ll pracující v generátorícké oblasti jsou zatíženy v rozmezí 80 až 120 jejich jmenovitého výkonu.Soustava pro dlouhodobé zkoušení převodových zařízení je provozně ekonomická tehdy, jestliže oba elektromotory l, ll pracují v oblasti charakteristík blízké jmenovitým hodnotám točivých momentů a otáček. Pro známý vstupní točivý moment M 1, otáčky nl,celkovou účinnostay a charakteristiku výstupního motoru ll v geê nerátorickěm běhu stanoví se otáčky n 2(obr.3) z kvadratické rev niceÁ 2- úhel sklonu momentové charakteristiky výstupního elektromotoru pracujícího v generátorické oblasti, sn 2- otáčky elektromotoru pracujícího v generětorické oblas-íti měřené od základny 2 ns 2 , . nsz- synchronní otáčky motoru pracujícího v generátorickě oblasti, M 1 n 1 točivý moment a otáčky vstupního elektromotoru, 17 - celková mechanická účinnost souboru prvků převodovych zařízení mezi občma elektromotory.V Řešením rovnice (1) jsou dva kořeny, z nichž jeden je roven otáčkám gěa druhý jim příslušejícímu poklesu otáček Q 2, skuteč ně °táČky 22 výstupního elektromotoru ll jsou ATočivý moment výstupního elektromotoru ll je dán vztahemCelkový převod musí mít právě tuto velikost a je nutno ji dodržet úpravou některého převodového čísla dílčích prvků.Skutočný točivý moment na hřídeli elektromotoru ll pracujíoího v generátorické oblasti se stanoví z rovnosti výkonů zePřesnost dosažení žáćaného zatížení soustavy je úměrná zavedeným zjednodušením (přímkové charakteristiky elektromotorů v oblasti jmenovitého zatížení), přesností odhadu celkové účinnosti a přesností celkového převodu (při 4/ Ť- 2,5 95 a di i 0,003 bude AM ľ 5 93).Navrhované řešení dle vynálezu dosahuje proti známým řešením tyto vyšší účinkyV řetězci lze odzkoušet různé prvky převodových zařízenípro zkoušení použít běžně dostupných převážně typizovaných prvků, což umožňuje i dlouhodobé zkoušení bez budovaní investičné nákladné zkušebny, nehledě k tomu, že je možno současně postavit více zkušebních stavů při úspoře zejména investičních nákladů. Vedle toho umožňuje vynález dosáhnout přibližně stejných energetických námadů na zkoušky i bez dynamomeitru, přičemž celkové náklady na zkoušky jsou výrazně nižší.Výhoda popsaného řešení dále vyniká při zkoušení prvků s nízkou účinnosti, např. šnekové prvky o vysokém převodovém čísle,kdy některými známými metodami nelze zkoušet a jinými jen za vysokých nákladů. V řetězci převodových zařízení lze odzkoušet i samosvorné prvky, které jinak vyžadují zatěžování pomocí regulačního komutátorového dynamometru, přičemž dále lze dosáhnout stejných výsledků i bez užití frekvenčního měniče.

MPK / Značky

Značky: zařízení, dlouhodobé, prevodových, soustava, zkoušení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-225075-soustava-pro-dlouhodobe-zkouseni-prevodovych-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Soustava pro dlouhodobé zkoušení převodových zařízení</a>

Podobne patenty