Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob výroby syřidlového preparátu, vyznačený tím, že se kultivují kmeny Streptomyces rimosus, Laktoflora č. 950 a/nebo Streptomyces albogriseolus, Laktoflora č. 951 v prostředí, obsahujícím využitelné zdroje uhlíku a dusíku a živné soli, za aerace, při teplotě 26 až 28 °C a počátečním pH 6,0 až 7,0 po dobu 24 až 144 hodin, načež se vyprodukovaný syřidlový preparát od kultivačního média oddělí a koncentrace syřidlových enzymů se zvýší, například odpařením, vysolením a/nebo membránovými metodami.

Text

Pozerať všetko

225 Ill Vynález se týká výrooy syřidlováho pre,arátu kultiva ci vybraných druhů streptomycet.Dosud se vyrábí přírodní syřidlo z telecich žaludků obsahujicich převážně jako syřidlový enzym chymosin a z vepřových žaludků, ktere obsahují převážně pepsin. ŕepsinové syřidlo lze samostatné použit jen k výrobě tvarohů a mäkkých sýrů, zatímco chymosinového syřidla stále ubývá pro nedostatek telecich žaludků na trhu. ŕroto Jsou konány pokusy a vyvijena syřidla mikrobiálni, která maji také koagulační schopnost, aniž by se zvyšdvale kyselost. K po~ kusným výrobám mikrobiálniho syřidla bylo použito řady různých mikrobů. V n 5 rŠrýCh případech byl tento vývoj ukončen, použití mikrobiálnich druhů a kmenů popsáno, připadně atentováno. Tak Je paťentována výrobe syřidla mim krobiálního původu za použití óacillus subtilis, uacillus megaterium, uacillus polymyąa, mucor puscillus, mucor mieL hei, ändothia arasitica, některychdrůhů nub z třídy dasidiomycetes a dalších. Také u streptomycet oyly konánypokusy se získánim enzymů s koagulečni aktivitou.hedostatkem mikrooiálních syřidel, vyrobených za použití výše uvedených mišroorganismü, Je méně výhodné a převážně vyšši proteolytická aktivita oproti přírodnimu syřidlu chymosinovému. oelikož proteolynická i koagulační aktivita gsou prevděpodobně realisovány gednim enzymen, gemalá pravděodobnost isolace takové mutanty, Která by-Z zzsnmu vykazovala podstatné zvýšenou koegulační aktivitu a naopak sníženou aktivitu proteolytickou. Nevhodnä, popřipudě vysoká proteolytická aktivita, především jsou-li vytvářeny v převaze alkalické proteázy, má při výrobě sýrů za následek hořkost, špatnou konzistenci a rychlé přezrávání vVýše uvedené nedostatky se odstraní použitím způsobu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se kultivují kmeny Streptomgoes rimosus, Laktorlora č. 950 a/nebo Streptomyces albogriseolus, Laktoflora č. 951 v prostředí obaahujícímvvyužitelné zdroje uhlíku a dusiku a živné soli,při teplotě 26 až 28 °C a počátečním pH 5,9 až 7,0, po dobu 24 až 144 hodin, načež se vyprodukovaný syřidlový preparát od kultivačniho média oddělí a koncentrace syřidlových enzymů se zvýši napříkled oďpařením, vysolenim a/nebo memr bránovými metodami. Případně je možno získat preparát práškový vhodným sušením, hapříklad vakuovým, kryodesikačním ne bo fluidnim.Výhoäy způsobu podle vynálezu spočívají v tom, ře vyrobený syřiďlový preparát má ve vhodném poměru koagulační a proteolytickou aktivitu a zajišřuje vhodný rozklad kaseinových,frakcí. Koagulačni aktivita ziskaného syřidlového preparátu i proteolytické vlastnosti jsou podobné vlastnostem přírodniho ayřidla chymosinového, získaného z telecich žaludků. Při výrobě syřidlového preparátu kme nem Streptomgces rimosus, označeným v Československé sbír 3. . ZZSIMO ce nikroorganismů Laktoflora č. 950 , a kmenem ptrepto myces albogriseolus, Laktoflora č. 951 , bylo dosaženo překvapivéhc zvýšeného technického účinku tim, že získaný syřidlový preparát má podobné-vlastnosti Jako přírodní syřidlo chymosinové a svou koagulačni a především proteolytickou aktivitou zajišřuje daleko vhodnější jakost sýrůa tvarohů, než dosud známá mikrobiálni syřidlą.Postup výroby syřidlového enzymového preparátu jePříklad l a) Příprava laboratorních kultur produkčniho mikroorganismuKmen Streptomyces rimosus Laktoflora č. 950 byl kultivován 10 dní při teplotě 28 °c na agarové půdě, ob sahující zpñ půdy oylo před sterilisací upraveno na 7,5 ..4. 225 M výrostlé kultury byly uchovávány pri 4 °C a používány pro přípravu vegetativního inonula nejdéle po dobu 2 měsíců. Dvoustupňová submersní kultivace kmene byla provedena na reciprokém třepacím stroji s frekvencí 1,6 Hz, tj. s 96 kyvymin a délkou kyvu 10 cm, při 28 OC v 500 ml varných buňkách, obsahu jících 80 ml tekutého živného prostředí následujícíjho složenípH půdy pred sterilizací bylo upraveno na 6,95.b/ Příprava syřidlového enzymového preparátu7 1 fermentační tekutiny, získané spojením 90 paralelních submerzních kultur 2. generace, starých 96 h, bylo centrifugováno 20 min při 5 000 g. Syřidlový enzymový preparát byl isolován ze supernatantu trojstupňovou frakcionací síranem amonným p.a.1. stupeň balastní bílkoviny, nemající požadovanou koagulační aktivitu, byly odstraněny vysolením síranem amonným p.a. do.stupně nasycení 50 za stálého míchání. sraženina byla po usta

MPK / Značky

Značky: výroby, syřidlového, enzymového, způsob, preparátu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-225066-zpusob-vyroby-syridloveho-enzymoveho-preparatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby syřidlového enzymového preparátu</a>

Podobne patenty