Těsněné vyrovnávací zařízení čerpadel

Číslo patentu: 217287

Dátum: 15.07.1984

Autor: Král Emil

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je zajištění potřebného průtoku kapaliny vyrovnávacím zařízením, aby nedocházelo k poškození těsnících ploch a zároveň docílení vhodných charakteristik vyrovnávacího zařízení při jeho velmi dobré těsnosti. Uvedeného účelu se dosáhne úpravou vyrovnávacího zařízení jejíž podstatou je, že první ucpávka je umístěna mezi přední pouzdro (3) a vysokotlakou stranu vyrovnávacího kotouče (4) na větším průměru než druhá ucpávka, která je umístěna mezi nízkotlakou stranu vyrovnávacího kotouče (4) a druhým pouzdrem (17). Ucpávky jsou tvořeny jedním nebo dvěma kroužky pro vytvoření radiální těsnící spáry, z nichž nejméně jeden je výkyvně uložen a u jedné z ucpávek je výkyvně uložený kroužek posuvný a je dotlačován v axiálním směru k rotujícímu kroužku (6), (15) nebo vyrovnávacímu kotouči pružinou (7). V předním pouzdru (3), v zadním pouzdru (17) nebo ve vyrovnávacím kotouči (4) jsou vytvořeny obtokové kanálky s tlakovým reduktorem.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká vyrovnivacího zařízení nopdjeeích čerpadel, u nőhoš se řeší průtok ucptvkamí a provozní spelehlivost zařízení.Y seučasnő dobö se peužívejí různé typy vyrovnívaeích zařízení. Jejich hlavní součástí je vyrovnívneí koteuč, nmsazený na hřídeli nmpćjeeíhe čerpadla, na ktorý působí síla vznikli rezdílen tlaků. půsebíeích nn přední a zadní stěmu keteučeĺ Velikost tiskového rezdílu se samečinně nastavuje v závislosti ne velikosti exiílníhe tlaku roteru čerpadlo. peeeuvdnín roteru v sxiílním směru, kterým se mění üířke mezery mezi kotoučon a stejícímí öástmí vyrovnúvaoího zařízení a tím i vzájemü pe~ mär průtočnýeh odporů a velikost tlaků kapaliny, která koteuč ebtekć. Průtočnć odpory kapaliny so docílují vytveřením úzkych uiilníeh mezer mezi hřídell neho vilcovou částí vyrevnívoeího koteuče a tőlosom napćjeöky nebo mezi čelními ploehnmi kotouče a protilehlýni stojíeíni plechmmi vyrevnivacího zařízení. Šířku axiúlníeh mezer je třeba velit s ohledem se vyesoní, průhyb e tepelnou dilztacl hřídele a a šířku radíilníeh mezer s ohledem na úchylky čelních plech vyrovnineíhe zařízení od kelmesti k ese hřídele. Bereme-li v úvahu petřebneu provozní bezpečnost vycházejí šířky mezer relativně velké v důsledku toho i velké objemové ztráty nspdječky,které u vyrcvnívacíhe zařízení činí v průměru 6 z doprevovaného množství.Výše uvedená nevýhody jsou odstrenčny těeněným vyrevnivacím zařízením čerpadel podle vynúlozu, jehož podstatou je, že první ucpivka je umístěna mezi přední pouzdro a vysoketlekon stranu vyrevnívaeího kotouče na větším průměru než druhí ucpúvkn,kteñ je umístčms mezi nízkotlakeu stranou vyrovnivacího ketoučo s druhým pouzdłren,přičemž ucpdvky jsou tvořeny jedním nebo dvěma kroniky pre vytvoření rediälní täsnící spiry. z nichž nejmćnö jeden je výkyvně uležen a u jedná z ucpívek je výkyvně uložený króužek posuvný a je dotlečovún v axiilnín smärv. k rotujícímu kronika nebe vyrovndvecímu. kctouči pružným elementom. Na vysoketlzké straně vyrovniveeíhe kotoučo je prevodom osszení, která přesehujo přes csezení vývkyvmćho kreužku a ehö osezemí tvoří úzkeu spiru Přední pouzdro, zadní pouzdro nebo vyrovnívecí ketouć je opdtřon ebtekevými kenillq o tlnkovýni reduktery. Rotujíeí kroužlq neho výkyvně kroužky jsou cpstřeny kenilky s tlakovýni reduktory na nüš jsou připojeny přívední kemdlky pro příved tlakově kapaliny do rediilní těsníoí spiry. Přívedmí kanílky jsou spojeray-jednak přes první spätný ventil, tlskový spínnö, filtry s výtlakom čerpadlo o jednok přes druhý zpětný ventil s pomocným čerpedlem Přívední kanálu a odtekevć kanvilky jsou opatřeny sítky pre zachyeení nečistot. iumístůní hydreststiokýoh nebe hydrodynamiekýeh mechanických ucpdvek na. vysoketlekó o nízkotlakć straně vyrevníveeůe keteuöe lso deeíllt petřebni průtok uepdv- nu ą jejich bezdotykový chod i m mnłípřesnesti uložení nitra-l. vzhledem k tšlesu napíječky. Výkyvně uložený kroužek zeručújo rovnoběžnost tčsnícísh plech a hezdetykový chod uepivek. vhodnými rozměry, uložením uopívek e vhodún dimenzovigním. redaktori na obtoku so deeílíwýhodnív oharblťťýłistiko vyrovnivseíko zařízení při jeho velmi dobré těsmoiti, vysoke životnosti a provozní spelehlivesti.Výkyvne n. rotuJíoí krouäky lne obrábät s větší přesností než mssivní vyrovnávaoí kotouč n vclit pro nä vhodný materiál nebo povrchovou úpravu. Yýměnmtěchto krouäků Je méně náklndná než výměna. celého vyrovnávaeího nařízení, což přispěje k větší provozní hospodárnosti nspájeoího čerpadla. Výbodou vyrovsávaoího zařízení podle vynálenuje l Jeho menší stavební dőlka ve srovnání s běžnými vyrovnávaoími zařízeními.n připojenýob výkresoch Jsou nnánornäny čtyři příklady provedení vyrovnávsoího zařízení podle vynálenu, kde no obr. 1 je znázornäno zařízení s hydrostatickými uopávkami a obtokovým knnálkem v pedním pouzdřet Na obr. 2 je provedení vyrovnávocího zařízení s hydrostatiokými uepávkami s kanál-ky s tlekovými reduktory ve výkyvnýchmi uopávkami s obtokovým kanálkem v zadním pouzdře. První uopávka (obr. l) je umístěna na. vysokotlaké straně vyrovnávąoího kotouöe ine. větäím průměru než druhá ucpávka na nízkotlakě straně vyrovnávooíhc kotouče A. První výkyvný kroužek 2 první uopávky je uloäen posuvná před pruüinou 1 a těsnící krcuäek 5 kruhcvěho průřezu z pryže v prvním pouzdře l, které Je uloženo ve skřínil čerpadlo. Na vysokotlaké straně vyrovnávacího kotouöe i je umístěn první rotujíoíVkroušek g, ktorý Je utěsněn těsnícím kroužkem g s. tvoří s .prvním výkyvným kroužkemz radiální těsníoí spáru. V prvním pouzdře 2 n proveden obtokový kanálek g s tlakovým reduktorem gg a sítkem l pro zadržení nečistot. Na. vysokotlské straně vyrovnávaoího kotouöe g je provedeno osazení g, které presahuje přes osazení lg prvního výkyvnóhc krouíäku 2 a obě osozeníłg, Q tvoří vúzkou epáru 31. okraj osnení gg půso-v- bí odstředivcu silou proti -vnikání pevných částeček do těsníoí spáry. Druhá ucpávke.je umístäna mezi nízkotlakoustranou vyrovnávaoího kotouöe 3 a zadní pouzdro u. Druhý výkyvný kroužek lg druhé uopávky je umístěn přes těsníoí kroušky lg, gg kruhováho průřezu u zadní pouzdro 11 e. vytváří spolu s druhým rotujíoím krouškem lg, ktorý Je umíetän ne. nízkotloke straně vyrovnávacího kotouče i o dotäsnön těsníoím kroužkem 1,2,radiální těsníeí spâru. Těsníoí kroužek 3,5 zároveň dovoluJe nsklápäní druhého výkyvnáho kronika 1,5. Těsněná kopalint Je vedena z výtloku g do rndiální těsnící spory první uopávky. Při průtoku täsnící rediální spérou se snižuje tlak těeněně kapaliny. V prostoru za první uopávkou se kapnline. z rodiální těsnící spáry mísí s kapolinou, která protekla obtokovým kanálken gs tlakovým reduktorem lg s. dále vtěká kaplina radiál ní täsnící epárou v druhé uopávoe do rpostoru za touto ucpávkou, kde Je udršován konstetní tlak. Při průtcku vyrovuáveoím ařízením vznikne v prostoru mezi rpvní e. druhou ucpávkou tląk, který vyrornáváísíly od tlaku nn přední část vyrovnávsoíhc kotouče s síly, která působí nn rotor čerpadlo. Přizměně táto síly se změní i šířka rsdiální těsníoí spáry u druhé uopávky e tím se umění i tlak ns nínkotlakou stranu vyrovnávacího kotouče tak, že nestane rovnováha sil. První uopávke na vysokotlaká straně vyrovnávecího kctouüe udržuje malý průtok vyrovnávacín zařízením.Na obr. 2 je znázornäno obdobne vyrovnávací zařízení s tím, že v prvním výkyv něm kroužku 2 je proveden kenálek 39 e tlakovým reduktorem gg a v drnhćm výkyvnóm kreeIkI § je proveden kanálek 3 a tlakovým reduktorem 3 §. Kanálek 39 je přee výkyvnou apojku x apojen a přívodním kanálkem 35 do něhož je mąúatön přívodní knnálek 32, který spojuje kanalek 31. Přívodní kenálky 35, 3 e ohtokoví kanálek 3 § e tlakovým reduktorem.3 § je epojen jednak přes první spätný ventil 23, tlakový epíneö 21,dvojici fi 1 trů.32 na výtlek 3 čerpadla a jednak přes druhý spätný ventil 12 na pomocné čerpadlo 23. spojením kanálků 39, 3 e obtokověhe kaníiku 35 na výtlak 3 čerpadla kde je vyšší tlak než před uopávkami, se docílí včaeného oddělení těeníoíoh ploohpři rozbähu. čerpadla. Dvojice filtrů 32 zabraňuje vnikání neöistot do těeníoíoh opar a.je možno je měnit ma provozu čerpadlo. Pomocné čerpadlo 23 pojištuje besporuohový chod vyrovnávaoího nařínoní tek, že než ee roeběhne čerpadlo, dodává öiatou tlakovou kapalinu do těsníoíoh spát. Po ronběhu čerpadla e etoupmutí.tlaku kapaliny na výtlaku 3 nad stanovenom hodnotu ae pomocné öorpmdlo 21 eamoöinně vypne pomocí impuleůn tlakověho spínače 21. Druhý epětný ventil 22 ueavře přívod od pomoonóho čerpadla 21 a první npětný ventil 23 otevře přívod od výtlaku 3 čerpadla.Na obr. 3 je provedení obdobne jako na obr. 2 5 tím rondílen, že kanálky 23 e tlakovýmilreduktory 22 jaou vytvořena v rotujíoíoh krouieíoh Q, 32 e jsou apojeny ñümnmkuüwłgvnmhýmvewnuhnmkuwM 3,ewhúünhúnugg ktorý je na jedné straně opatřen aítkem 53, na druhé etreně tlnkovłn reduktoren 123 a je vjtvoŕen rovněž ve vyrovnávaoím kotouüi 1.Přívodní kanálk 22 jeou na vetnpu do kanálku 23 v prvním rotujíoím kroulku Q täanäny teaníoími kroniky 49 a u druhćho rotujíoího kroužku 32 täaníoími kroułky 53. Botujíoí aítke 33 polu e vyrovndvaeín kotoučem 3 se snižuje jeho Ianáäení. Výhodou provedení je jeho jednoduohoet, nevýhodou jeou teehniokě ohtíłe v případě požadavku napojení na pomocné öerpmdlo, kterő alepšuje ronběhový režim vyrovnávaoího zařízení.Vyrovnávaoí nařízení nn obr. 4 je tvořeno hydroetetihktui neohenickłni uopívkemi. Druhý výkyvný krouüek § druhó uopívky je uloäen euvnö přee pruüinu 1 e töanídí kroułek 3 e pryie v aadníl pouedie 11, ve kterém je vytworen ohtokovł kenllek 55 opatření na etranä k vyrovnlvnoímu kotouöi 5 eítkem 29 pro aądrłovdí nečiatot a na druhé straně tlakovým reduktoren 52. 3 ohtokový kanálek 35 e tlakovín reduktorem 42 elepšuje regulační eohopnoet vyrovnávauího naŕíeení. Naklápäní prvního víkyvného kronike 2 první nopevky je umolnöno jeho uložením přes těaníoí kroniky 2, Q na přední ponedro 2. A 3ěenöná vyrovnávaoí nařízení podle vynálenu je moänć využít především po napájeoí čerpadla na vodu u parníoh nebo jadernýoh elektrden. Deläí moänoati využití t jnou u väeoh obůhovíoh čerpadel, u kterých je třeba neohjtit Jednoetremní takRučné vyrovnávací nařízení čerpadel sestávajíoí s vyrovnávacího kotouöe a hydrmstatických nebo hydrodynamických nachanickicb uopávek vyznačené tím, že první ucplvka Je unístöna nes. přední poundro (3) a vysokotlakou stranu vyrovnávaciu kotouöe (4) na. větlín průměru než druhá ucpâvka, kteráuje umístšną mezi nínkotlakou stranou vyrovnávacího kotouče (4) a druhým pousdrem (17), přičemž ucpávk jsou tvořeny jedním nebo dvěma krouäky pro vytvoření radiální těsníeí opery, s nich nejak jeden Je výkyvnö uloäen a u jedné a ucpávek Je výkyvně uložený kreuäek posuvnł a Je dotlaöován v ałiálnín směru k rotujíoímu kroužku (6), (15) nebo vyrovnávaciu kotouüi (4) pruänfnrelementem (7),) Täenäne vyrovnávaoí nařízení podle bodu 1 vyznačenána vysokotlakě straně vyrovnávaciu kotoude (4) Je provedeno, osaeení (13)přeeahuae pí-ee osanní(12) výkyvněho kzoum (s) a obě oeuení (12), (13) tvoříwúnkou páru (14). Ruční vyrovnávací nařízení podle boduvxl a v 2 vyznačené tím, že přední pouzdrof (3), zadní pouzdro (17) nebo vyrovndvaoíkotouö (4) Je opatien obtokovými kanelkyQäsnönó vyrovnávaoí sařílení podle bodu 1 a 2 vysnačenéAtín, že. rotuJící kroužky(6).(15) nebo vłkłm krouzk (s). (16) Jsou opatřeny kaąálky (ąe),(2 o), (21)a tlakovýní reduktor (35), (as), na, ně Jooupŕipoaeny přívodní kanálky (24),(25), (39) Dre přívod tlakové kapaliny do radíélní těanícíspáry. k Naučná vyrovnávaoí zařízení podle bodu Lvylnnaöené tím, že přívodníkanálky (24),(25) Jsou spojený jednak přes první spätný ventil (32), tlakový spínač (N 34),filtry (Z 9), e výtlakem,(2) čerpadla a. Jednak přes druhý zpětnýkventíle pomocným čerpadlem (31). A Těaeöná vyrovnúvací- nařízení podle bodu 3 a 4 vynaöenó tím, že obtokové kanálu(9), (48), (36) Jsou opatřeny eítky (ll), (50), (42) pro uchycení nečístot.

MPK / Značky

Značky: čerpadel, zařízení, vyrovnávací, těsněné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-217287-tesnene-vyrovnavaci-zarizeni-cerpadel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Těsněné vyrovnávací zařízení čerpadel</a>

Podobne patenty