Bezkolektorový elektromotor s kompaudní charakteristikou

Číslo patentu: 217270

Dátum: 15.07.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Bezkolektorový elektromotor s kompaudní charakteristikou, vyznačený tím, že statorové sekce vinutí /1, 2, 3/ jsou připojeny přes výkonové tyristory /6, 7, 8/ ke svorkám napájecího napětí, kde v čele motoru /9/ je pevně uchyceno jádro /10/ primárního seriového dobuzování, opatřené vinutím primární cívky /11/ seriového dobuzování a kde v prostoru mezikruží v témže čele motoru /9/ je pevně uchyceno i jádro /41/ primárního obvodu derivačního buzení, opatřené vinutím primární cívky /42/ derivačního buzení, proti kterým jsou na hřídeli /16/ kotvy upevněna protilehlá jádra, a to jednak protilehlé jádro /12 sekundárního obvodu seriového dobuzování, opatřené vinutím sekundární cívky /13/ seriového dobuzování, ke které jsou přes polovodičový usměrňovač /14/, také uložený na hřídeli /16/ kotvy, připojeny dobuzovací cívky /15/ seriového dobuzování kotvy /4/ a jednak protilehlé jádro /43/ sekundárního obvodu derivačního buzení, opatřené vinutím sekundární cívky /44/ derivačního buzení, ke které jsou přes polovodičový usměrňovač /45/, také uložený na hřídeli /16/ kotvy, připojeny budicí cívky /46/ derivačního buzení kotvy /4/ a kde na téže hřídeli /16/ kotvy je upevněn držák /23/ s klemou jádra /24/ řídicího vnějšího obvodu, opatřenou izolační vložkou /25/, na které je uložena klema jádra /26/ řídicího vnitřního obvodu, přičemž jádra /17, 19, 21/ primárních vinutí jsou opatřena primárními vinutími cívek /18, 20, 22/ řídicího obvodu a jádra /31, 33, 35/ sekundárních vinutí jsou opatřena sekundárními vinutími cívek /32, 34, 36/, jež jsou jedním spojeným pólem připojeny přes předřadný odpor /29/ k jedné svorce napájecího napětí a druhými póly přes polovodičové usměrňovače /37, 38, 39/ a přepínač /30/ směru otáčení, k řídicím elektrodám výkonových tyristorů /6, 7, 8/ přičemž transformátor /28/, připojený primárním vinutím ke svorkám napájecího napětí, je připojen sekundárním vinutím jednak k primární cívce /42/ derivačního buzení a jednak k vinutím primárních cívek /18, 20, 22/ řídicího obvodu, zatímco proudový transformátor /40/, zapojený seriově primárním vinutím k jedné svorce napájecího napětí, je sekundárním vinutím připojen k primární cívce /11/ seriového dobuzování.

Text

Pozerať všetko

nepájecího napětí, kde v čele motoru je pevne uohyoeno jádro primárního obvodu eeriového dobuzování, opotřenó vinutím primární oívky oeriovéüo dobuzovíníe kde v prostoru mozikruží v těmže čele motoru je pevoě uohyoeno 1 jádro primárního obvodu derivačníhe buzoní,opetřene vinutím primírní civky derivečního buzení, proti kterým jsou na hřídeli kotvy upevnčueprotilehlá jádro, a to jednak protilehlé jádro eekundírního obvodu aeriovâho dobuzování, opetřenő vinutím sekundärní oívky eeriováho debuzování, ko ktoré jsou přes polovodičový ueměrňovač, také uložený na břídeli kotvy, připojeny dobuzovacíoívky eoriověho dobuzování kotvy a jednak protilehlá jádro eekuudárníbo obvodu derivečního bdzení,opatřeně vinutím oekunděrní oívky derivečního buoení, ka.kterě jsou přoe polovodičový ueměrňovač, taká uložený na hřídeli kotvy, připojeny budioí dívky derivaőního buzeníkotvy e kde na těže hřídeli kotvy je upevhěn držák s klemou jádro řidioího vnějšího obvodu,opatřenou izolační vložkou, na ktoré je uložene klema jádro řídicího vnitřního obvodu, přičemž jádro primirníoh vinutí jeou opatřene primárními vinutími oívek řídicího obvodu a jádro sekundárních vihutí jsou opotřenn eekundárními vinutími oívek, jež jsou jedním spojeným ° Pĺlem připojeny přee předřądný odpor k jedné avorce napájecího napětí e druhými poly přes potovoďíčovő ueměrňoveče e přepíneč eměru otíčení k řídicím elektrodám výkonovýoh tyryetorü a kde troneformätor, připojený přimárním viuutím ke svorkám napíjeoího napětí, je připojen eekundárním vinutím jednak k primírní cívce derivočního Huzení ą jednak i k viuutím primírních oívek řídicího obvodu e kde proudový traneformátor, zapojený eeriově primárním vinutím V jedná svorce nepájecího napětí, je sekuudárním vinutím připojen k primárníoívce eeriového dobuzování. Statorové sekce vinutí jsou výhodně rozděleny každá na několik skupin pro přepínání jak v aerii, tak jednotlivě parelelně nebo částečně v eerii a částečně paralelne. Jádro primárního eeriového dobuzování, opatřené vinutím primární oívky seriováho dobuzování a jádro primárního obvodu derivačníhobuzení, opatřoně vinutím primírní eívky derivačního buzení, tvoříĺvýhodně samostatnou část elektromagnetického obvodu atatoru,zatímoo jádro aekundárního eeriového dobuzování, opetřené vinutím sekundární oívky eeriověho dobuzovíní o jádrosekundirního vinutí derivačního buzení, opatření vinutím eekundární oívky derivečního buzení, jsou uložena na hřídeli kotvy rediálně.Desehovaný vyšší účinek lze epatřovat v tom žetento bazkolektorqvý kompandní elektromotor, ee provozní epolehlivoetí velmi přibližuje aaynohonnímu elektromotoru, nepotřebujo značné množství mědi ne kolektor, lze jej atovět i na vysoká napětí, nepotřebuje rooběbovýohodporu, čímž speří elektrickou energii na těchto odporeoh etrávenou, len jej boze změny v konstrukcí peuhým přopojením uepějot, jak jednofázovým proudem při využití v trekoi, tok 1 třífizovým proudem při využití v obríböoích etrojíoh, přičemž nevyžlduje zvláštní údržbu.Příkladně provedení vynálezu je znäzorněno na výkresoch, kde na obr. 1 jsou znäzornäny ototorově sekce vinutí e výkonovými tyrietory a buzoním kotvy, na obr. 2, primírní a sekundární jšdre o vinutími eeriověho dobuzoviní e derivačního buzení, rozvinutou kotveu e polovými náotovoi, dobuzovsoími 1 budioími oívkemi kotvy, dršákem jádrovýoh klem řízení e primárními i oekundárními obvody říeení a vinutím otetorovýoh sekci, ne obr. 3. je znázorněn boční pohled s řez jádry i vinutím řídioíoh obvodů e ne obr. Ä, je celkové eloktrioká eohome zapojení bez kolekterověho kompeudního elektromotoru.Na obr. 1 je znáoorněno vinutí jednotlivých etatorovýeh eokoí 1, 2, Q e výkonovýmityristory á, 1, g, s bočním pohledem na kotvu i s pělovými nástavci j, s cívkou li,seriověho dobuzování a cívkou łá derivačníhoąbuzení. Statorové sekce vínutí jsou znázorněny v prostorovém uspořádání. Na obr. 2 je znázorhěno prostprové uspořádání jednak primárního jádro lg seriového dobuzování s vinutím primární cívky 1 seríového debuzovánía. jednak primárního jádro g derivačního buzení, s vinutím primární cívky g derívačního buzeníh, jež jsou pevne uložene v čele motoru 9 a protilehlá jádro., jednak jádro L 7 sekundárního obvodu eerioväho dobuzovíní, s vinutím sekundámí oívky l seríového dobuzování a jednak jádro 52 sekundárního derívačního buzení s vinutím sekundární cívky i derivačního buzení,obě uložens na hřídeli já kotvy. Dále je na hřídelí l 6 kotvy znázorněna rozvinutá kotve. i, e pĺlovými nástavci. 2, cívlcemi łâ seriového dobuzování i s cívkami łá derivačního buzenía dršákem 21. Následuje rozvinutá. rovina, primárních řídících obvodu, s primárnímí jádry 3 a, g s vinutím primárních cívek àg, gg, gg řízení a. jejich sekundární část, složená V zo sekundárníoh jedor 2 L, 22, ä, s vinutím eekundárních cívek 32, 21, âá řízení, kteréžto části jsou i na obr. 3, kdo je znázorněn boční pohled jak na priłnární jádro u, Lg, al řízení, s vinutím primárních oívek lg, gg. g 27 řízení, s držákem g a uspořádání v řezu A-A,v bodů kdy jádro 1 L primárního obvodu s vinutím primární dívky E řízení, je přes vnější klon-ai I. vnitřní klemu 26, sklemováno se eekundárním jádrem à řízení s vinutím sekundár ní cívky g řízení. Na obr. 4 je celková elektrické schéma zapojení motoru. Při zapnutíV proudu do svorek napájecího napětí, je zepojen li transformátor gg, jehož sekundární vinutí3 d připojeno jąkna primární vinutí cívek Lą, 2 g, 2 § řízení, tak i na vinutí primárnícívky 53 dorivačního huzení s primárním jádrem il, jež je pcvně uloženo v čele motoru ga jehož elektromsgnetioký tok se uzavírá přes protilehle veekundární jádro i derivečního buzení, jež je upovněno na hřídeli já kotvy, Z vinutí sekundární oívky ü derivačního buzení ee Lndukovanć napětí usměrní v polevodičových ueměršovečíeh jj, take uloženýchna. kotvč i, e tímto stejnosměrrtým napätím jsou napaíjeny budicí cívky 5.6 derivsčníhobuzení kotvy. Přes proudový transtormítor iq, jehož primámí vinutí je zapojono v eerii jedno včtvo nepájecího napětí, začne protékat proud a napětí indukovane v jeho sekundárním Hnutí nepájí primární .cívku l seriováho dobuzování, uloženou na jádruseriového dobuzování, kde i toto jádro 1 g je pevně uloženo v čele potom 2. Elektromegnetický tok prlnírního jádro 1 g serieváho dobuzování se uzevře přes protilehlć sekundćrní jádro 1 g seriověho dobuzování, jež je upevněno na. hřídeli ä kotvy, kde z vinutí jeho sekundární cívky l seriového dobuzování, se indukované napětí usměrní v polovodičovýoh usměräoveěíen li, také uložených na kotvě i a tímto usměrněným napätím jsou nspájeny oívky li seriového dobuzování kotvy. Tvoří tedy proudový transformátor Lg s pevným primárním jádrem l 0 s vinutím priuňrní oívky l a. .rotačním sekundárním jádrem l 2 s vinutím eekundární cívkys. polovodičovými usměrňoveči y, obvod seriovšho dobuzování dobuzovacíoh cívek 1 § kotvy. Transfermítor § 8 s primárním jádrem i derivačního buzení e vinutím .prfunární cívky g, pevně uloženýmv čele motoru g a rotačním sekundárním jádrem Q derivačního buzení s vinutím eekundární cívky ii derivačního buzení s pelovodičovými usměrnoveči 15 tvoří obvod derivačního buzení derivačních budicích oívek i 6 kotvy. Primární vinutí cívek łą, 20, 22 řízení jsou j pod stálym napätím e. v jejich primárních jádreoh u, u, g preteká neustále elektronngnetický tok. Klenąv jader a, 2 § pak uzevírají podle polohy držáku jímž jsou unášenyuelektromagnetický tok primárního jádro ll řízení se sekundárním jádrem 3. řízení a napětí induko-vane ve vínutí sekundární cívky g řízení, usměrněně polavodičovým usměrňovačem 31, dodá.podle polohy přopínače AQ směru. otáčení, kladný náboj na řídící elektrodu výkonového tyrystoru §, který uveden do stavu vodivosti eepne obvod etatorové sekce .. nad procházející etatorovou aekoí 1. ovlivní přímo proud v proudevém tranafomátoru L 1 a napětí na jeho eekundánxím vinutí bude úněrné protékajíoímu proudu v jeho primírním vinutí a toto zvýšené napětí ovlivní proud protékající vinutím primární cívky ll seriového dobuzování a vinutím eekundární cívky l eerievéhe dobuzování, a tím i po ueměivnění v ueměriovačích li proud v oívkách 1 t eeriověho dobuzování kotvy. V případě, že je tento motor připojen na nízká napětí, odpadá preudový traneformłítor łg e. jeden pol nepáj eoího napĺtí je veden přímo přes vinutí primirní cívky ll eerieváhe dobuzování. Sepnutím obvodu eteterové sekce vinutí l e Vibram-elektromagnetických. sil této sekce e. buzených i dobuzovaných pőlových náetavců kotvy ž, dojde k poctočení kotvy i, e tím i držáku g a a ním i klem gg, 26 jader řízení, tyto opustí elektromagnetické pole jader g, g řízení e uzavřou elektromagnetické pole další dvojice jede a, 2 řízení. Pootočením kotvy g přeetane se indukovat ve vinutí eekundámí cívky 2 řízení napětí, nebot klamy jader š,ě již její elektromagnetioký tok neuzevírají e primírním jídrem g řízení, a tím dojde ke ztrítě kladného nábojďns. řídící elektrodě výkonového tyrietoru 6 a. tento v následující půlvlně přejde do závěz-náho stavu, čímž přeruší tok proudu ve statorovê sekci l. V tomto bodu je však již uzavřen elektromagnetioký tok primárního jádra lg řízení ee eekundárním jádrem ž řízení a indukovené napětí na. vinutí eekundírní cívky 141 řízení, usměměně polevodičovým ueměrňovąčem a, přivede kladný náboj opět přes přepínač gg eměru otáčoní na řídicí elektrodu výkonověho tyristoru 1, který uveden do vodiváho stavu eepne obvod etatorové eekoe g, kdo opět vlivem elektromagnetických sil této atctorové sekce e. buzených a dobuzovaných pőlovýoh náetavoů 2 kotvy dojde k epětněmu poetočení kotvy i. Tento děj ee stále opakuje. Předředný odpor gg je v jednofizověm zapojení zapojen na jedné společné evorce napíjecího napětí. Při třírízovém napájení je nutno jej připojit pro každou eekundární oívku řízení a výkonovýtyrietor zvláště. Staíorová sekce vinu-tí 1., g, 2 j eu každá provedena z několika skupin vinutí e jejich přepíníním, jak v eerii neho částečně v sérii a částečně paralelněmebo parelelně, lze vylouüit rozběhově edpory. Také elektronagnetleký obvod soriověhe dobuzování, uložený z primárního jádro l 0 e vinutí primární oívky ll seriovéhodobuzovíní e eekundárního jádro lg s vinutím eekundární cívky Q eeriověho dobuzování,dále pak priminího jádro L 1 derivačního huzení e vinutím primární cívky łg e eokundárního jádro. 11 derivečního buzení e vínutím sekundírní cívky ü derivačního buzení, lze provóot rediilnčv.Tento bezkolektorový kempeudní elektromotor lze výhodné použít zvláště u pásových doprevníkü, jeřőbů, vçíleovaeíohv atolic, kde je nutná regulace otáčok. Ľl. Bozkolektorový elektromotor o konpaudní charakteristikou, vyznečný tím, že etaą terové sekce vinutí /1,2, 3/ Jsou připojony přes výkonové tyristory /6, 7, 8/ keevorkám napájooího napětí, kde v čele motoru /9/ je pevně uohyoeno jádro /lo/ primárníhoIeríovéhe dobuzování, opotřenó vinutím primární oivky /ll/ seriového dobuzování o kdev prostoru nezíkruži v tómže čele motoru /9/ Je pevnä uehyceno 1 jádro /41/ primárního obvodu derivačního buzeni, opatřenó vinutím príuární oívky /42/derivačniho buzení, proti kterým jaou na hřídeli /16/ kotvy upevněno protilehlá jádro. e oo Jednak yrotilehlě jádro/12 eekundirníhe obvodu eeriového dobuzoviní, ooatřoná vinutím sekunnární-oívky /L 3/ oeriov 6 hodobuaováni, ke která jsou přes polovodičový uaměrĺovnč /14/, taká uložený na hřídeli/16/ kotvy, připojeny dobuzovaoí oívky /15( eeriověho dobuzováni kotvy /4/ a jednak proti lehló jádro /43/ sekundárníhe obvodu derivočniho buzeni, opatřené vinutím sekundární cívky/44/ derivočního buzení, ke ktere Jsou přes polovodičový uoměriovač /45/, také uložený na hřídeli /l 6/ kotvy, připojeny hudieíoívky /46/ derivačního buzení kotvy /4/ a kdo na tćše hřídeli /16/ kotvy je upevněn držák /23/ e klemou jádro /24/ řídicího vnějšího.obvodu, opatřenou izolační vložkou /25/, na které je uložena klema jádro /26/ řídicího vnitřního obvodu, přičemž jádro /17, 19, 21/ primárních vinutí jsou opatřena primárními vinutími cívek /18, 20, 22/ řídioího obvodu a jádro /31, 33. 35/Neakundárních vinutí jsou opàtřena aekunlňrními vínutímí cívek /32, 34, 36/, jež Jsou jedním epojeným pőlem připojeny přes předřadný odpor /29/ k jednć evorce napájeoího napětí a druhými poly přes polovodičově ueměršovoěe /37, 38, 39/ I přepínač /30/ směru otáčení, k řídicím elektrodám výkonovýoh tyristorů /6, 7, 8/ přičemž transformátor /28/, připojený pri.mlrním vinutím ke evorkám napáýecího napětí, je připojen sekundárním vinutim jednak kprimdrní oívoe /42/ derivačního buzení a jednak k vinutím primárních cívek /18, 20, 22/ řídicího obvoduzatímoo proudový transformátor /40/, zapoaený aeriově primárním vinutím k Jodnő evoroo napájeciho napětí, Je sekundárním vinutím připojen k primární cívoo /ll/V 2. Bezkolektorový elektromotor a konpaudni oharakteriatikou podle bodu 1, vyznačenýtim, že otatorově sekce vinutí /1, 2, 3/ Jsou rozdčleny, každá na několik skupin pro přepínäní Jak V eĺrii, tak jednotlivě paralelné nebo částečně v sérii a částečně parololnä, 3. Beakolekiorový elekeromotor e kompoudní charakteristikou podle bodu 1 a 2, vyznačený tím, že jádro /10/ prąmárního eeriového dohuzování, opatřenó vinutím primární oívky /ll/ eeriováho dobuzování a jádro /4 l/ prímárního obvodu derivačního buzení, opatření vinutín prinirní cívky derivačního busení, tvoří samostatnou část elektromagnetického obvodu etatoru /27/, zetímoo jádro /12/ eekundñrního oeriověho dobuzování, opatřené vinutím sekuzdárni oívky /13/ seriového dobuzování a Jádra /43/ sekundárniho vinutí derivaěního buzení, opatřenő vinutím sekundární oívky /44/ derivočniho buzení, Jsou uložena na hříde 1 i/16/ kotvy rañiilnč.

MPK / Značky

Značky: bezkolektorový, elektromotor, charakteristikou, kompaudní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-217270-bezkolektorovy-elektromotor-s-kompaudni-charakteristikou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezkolektorový elektromotor s kompaudní charakteristikou</a>

Podobne patenty