Čerpací zařízení, zejména k postřikování pro elektrickou napařovací žehličku

Číslo patentu: 217267

Dátum: 15.07.1984

Autori: Pellmann Peter, Wünsch Albrecht

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší problém spolehlivého a levně vyrobitelného čerpacího a postřikovacího zařízení pro elektrické napařovací žehličky s přikrápěním. Problém je vyřešen použitím ventilových prvků tvaru pružných jazyků v pružném těsnění místo dosud obvykle používaných kuličkových ventilů, jakož i technologicky účelným vytvoření rozvodných kanálů. Vynález obsahuje řešení zařízení s postřikovací tryskou jakož i zařízení, spojeného s napařovací komorou.

Text

Pozerať všetko

Vynález se vztahuje na čerpací zařízení, zejména k postřikování pro elektrickou napařovací žehličku s přikrápěním,.u něhoz je ve válci upraven píst, jehož pohyb ve válci je ovládán tůačítkovým knoflíkem, přičemž do válce, zejména do jeho dna úetí přívouní potrubí pro vodu, opatřené veutílem a ze epodní části válce jevyvedeno vrtání, tvořící část potrubuíhoveuení mezi proatorem válce n příslušnouJe známi čelá řada čerpacích zařízení pro elektrické napařovací žehličky a přikrápěním, jímiž voda vyčerpává z nádržky, umístěné V zařízení a v jemnérozptýlenem ntavu ae atříké na žehlený materiál před zařízením.Ujednoho známého čerpacího zařízení ústí do menbránové komory a jedné její strany sací potrubí, kdezto na druhú straně je uspořáuána rozprašovací tryeka. na vstupu sacího potrubí do membránové komory u na začátku potrubí K rozprašavací trysce jsou vloženy kuličkové ventily, které při vzniku podtlauu či přetlaku v membránové komoře otevírají nebo zavírají příslušuou větev potrubí. Mémbráua seovládá tlačítkom pomocí pákového meohanismu.Toto čerpací zařízení je roměrne a vyžaduje značnou sílu při obeluze.vmimo to je pákový mechanismua výrobné nákladný.Jiné čerpací zařízení je opątřeno válcem, v němž je vlcen píst, stlačovnný tlačítkovým knoflíkem proti eíle pružiny. Sací potrubí ústí do dna válce a je uzavřeno kuličkou, která je držena pružénou, npírající ae o píet. Záklaoní těleso v němz je zaěroubovánâ rozprašovací tryska, je spojene a válcem potrubím. íoto potrubí je vyvedeno bočné ze spouní části válce. nozprnšovací tryeau je složena zpatního dílu se závitem, skříně, vířivého tělesa 2 z jádro s pružinou a kulič kovým veutilem.Toto uspořádání sice umožňuje umístit rozprašovací trysku vysoko, je všakDalší čerpncí zařízení je opatřeno postřiknvací hlavou, v níže je umíetěno jako kompaktní celek sací potrubí, válec n tryaková hlavice. Pritom je tryska e pružinou a kuličaovým ventilem rovněž zašroubovéna v tryskové hlavíci. Postřikovací hlava je vsunutu svým spodním čepem, v němž je sací potrubí, do nádržky na vodu maboře vyčnívá kuoflíkové tlačítko s píetem n pružinamí ve válcí. Etŕednímdílem poetřikovocí hlavy je vedenn ventiiová tyč kupacího zařízení.I toto čerpaní zařízení je výrobné velmi nákladná.Rovněž je známá čerpací zařízení pro elektrické žehličky s napařováním, jež je oçatřeno dvěma čerpndly. Và skŕíni jsou vytvoŕeny dva váxce, v nichž praćují nezávisle na sobě dva piaty. übavá 1 ce jsou epatřeny spoločným ýřívodním potrubím,přičemž výpuetuý kanál jednoho z nich ústí do přídavné parní komory ve spodkužeh 1 ičky. ovládání pístu ve druhém válci se uskutočňuje vystřimováním vody zToto ěerpucí zařízení , KOEĎÍHOVEHÓ se zařízením pro výrobu přídavné páry jemimeřádně nákladné, v.hLedem k výrobě čtyř kuličkových vqntilů. Mimetc je rozprašo vací trysku vyveáena ze spodku válce, takže rozstříkování vody na látku není optimál-ĽKonečné je známe čerpncí zàřízení, jehàž základní těleso je tvaru hrnce. ho dna úatí přídofní potrubí z nádržky na vouu a bočné emerem šikmo uolü je upevněne základní těleac pre trysku, na které se našroubuje çíko. unheřo je nad ekrajem tělesa umístěno tlačítko, které dole vybíhá v membrânu. ílačítko je opatřeno okrajom.Pohyb čerpadla se děje proti sile pružiny zpětného ventilu přívodního potrubí.U tohute čaŕpncího zařízení vzniká nebezpečí únavy pryžových prvků. Pro vytlančění doetatečného množství postřikuvé vědy je značná sílu, protože zdvih membrányÚčelem vynálazu je odstranit Amínéné neuostatky. Jeho ükulem jelvytvcřit čerpací stanici, zeöménu k ppstřikevání pre elektrickou napařovaei zehličku a přikrá~pénim, jež by bylo Levné, funkčné spolehlivá a aptimálnímĺroztřikem pöärápěné vody.Uvedené neuoatatky odstraňuje čefpací zařízení ąejménu K postřikování pro elektrickou napařovucí žeh 1 Lč 4 u s pŕikrápěnim, u nêhoä je ve válei upravan píst,jehož pohyb ve válci je evlädán knoflíkovým tlučitkem, přičemž do válce, zujménu do jeho dna, úetí přívodní potrubí pre vonu, opatřené vcntixem a za epouuí čáeti válce je vyvedanu vrtání,ťvořící část potrubního vedení mail prcstorem válce a pŕíelušnou tryakou, podle vynálezu jehož podstata spočívâ v tom, že na válcí je uspořáůán nástąvuý díl, spojený e rezprašovací trysxou, opntřený vybránim, jež je uznvřeno těaněním z prožnáho materiálu, v němž je vytuořenu nejméně jedna venfílováklapka, zejména výťlačná ventilová kląpku.Aby postřikovací tryska byía umisjěna uoetatečně vysoâa nad poetřikovací lát~ kou, je náatavuý díl tvořen poätřikovacim nástavcem, do nějž je rězprušovaci tryska veazgna u vybrání je Vytvořeno jako stoupaci kdnál, vyhlouboná na stranědělící roviny a uzavřený těsuěím. Tšsuěni je přitom pružné přitlačeno na jádro poetřiaovaciPodle jíného provedení je těsnění podle vynálezu uloženo na dně válce u eevřenne mezi dnem aálce.u přítlaonou doskou.Dále je pdole vynálezu uvnitř válce uepoŕáuáu píet, Atâľý je spojen v jeden celok o knoflíkovým tlačítkom. Revněž podle dalšího znaku vynáleáu tvoří píet e píetowým těaniním kroužkemČerpucí zařízení, zejména K postřikovámí pro teuktrickou žehlička s přikrápěním, vytvorené podle vynálezu, má ve srovnání e obdobnými známymi vyrobky řadu výhod. mákíady jsou maxé na výrobu kanálů u vybrání, potřebné nástroje jednoduche n levné, Vybrání nad ventilovýmí k-apkami, jež omezují jejich zúvíh proulužují jejich životnost. Počet součástí je menší, než u erovnatelných známych provedení, takže i montáž je levnějäí.Příklady provedení ěerpocího zařízení, zejména k poatřikování pro elektrickou nopařovací Zehličku e přikrápěním, vytvoreného podle vynálezu jsou uvedeny na připojených výkreeech, kde na obr. 1 je znázorněno ěerpncí zarízení e rozprašovací trye~ kou, znázorněné na evielám řezu, na obr. 2 puldorye zarízení z obr. 1, na obr. 3 dolní těsnění zařízení z obr. 1 v pehíedu na obr. 4 boční těsnění zařízení z obr.1 v pohledu, nn obr 5 čerpací zařízení pro elektrickou zehličku e prídovnou púrou,znázorněná ve evielém rezu, na obr. 6 těenění e ventiíovými prvky tvaru jazyků,na obr. 7 těenění e ventilovými-prvky tvaru pružných páeků a na obr. 8 delší provedeníěerpocího zarízení pro elektrickou zehlíčku e přídavnou párou, zobrazená v ŕezu.čerpucí zarízení obsahuje väleo 3, jehož prostor 1 je oucím potrubío L opojen se zäoobníkem vody. mo dno prostoru j válce Q je pototeno eací těsnění Q,v němž je vytvořen pružicí jazyk 2, pŕilćhající k vyúeténí eeoího potrubí 1. Share je prostor 1 válce 1 uzavŕen píetem 1, je polu e pnoflíkovjm tlačítkom 3 tvoří jeden celok. Píat 1 je rohový, kdežto knoflíkovà tlačítko 4 má tvar ětyihranu,aby se neotáčelo. svrohu je píet 1 opntŕen horní hranou §, která v horní úvruti písn tu 1 naráží na nos gjúootrisovucího núetnvoe Lg, čímž je zubrúnäno, aby pri provozu píot 1-vykíouzl z válce 4. na eacím těsnění 5 je avrchu položena nurážková deskuLg Mezi norázkevou doskou 39 o píetem 1 je uepořádána tlaěná prolino 11, která jedennk tlačí píet 1 do jeho horní úvratä, jedną přitlnčuje nnráłkevou desku 19 epaluse eacím toeněním ke dnu píetu 1. uorúžkevú dcera lg zároveň vymozujepo 1 ohudo 1 ní úvratě piatu 1. Mezi nnrážkovou deekou Lg a eacío těoněním§ je ulüleñn ettjnâgm N pre zonnpceaí neěietet. Píet 1 je utěeněn vzhledem ke etěnám válce 4 těenicím krouzkem 3, jež případně může být o píetem vytveřen jake jeden kua.v boční stěně válce i v blízkosti jeho dna je vytvořen boční otvor g.Z vnější strany je na bok válce A příloženo těsnění Ag, v němž je vytvořena výtlačná ventilová klapka Až, příléhající k bočnímu otvoru 5. Těsnění §5 připevněn pomocí šroubü A 3. V postřikovacím nástavoi gg podél těsněníł§ je vytvořena svíslá rýha, jež na volné straně, omezená těsněním§, vytváří stoupací kanál gj.V postřikovacímnástavci § je vytvořena rozprašovací tryska gg, nanojená na horní konec stoupacího kanálu ll. V kruhovém otvoru rozpraěovací trysky gg je zasunuto jádro g válcového tvaru, opatřené podélnými kanály gg. Na čelo jádra gł je vytvořenvprstencový prostor gą, z nějž tangenciální kanáíy 33 vedou do výřívé komůrky gž, spojené s ústím gg rozpraěovací trysky gg. Těsnění łg přitlačuje jádro gg ve směru k úetíłgý rozoraěovací trysky gg.Čerpací zařízení pro elextríckou napařovací žehličku s přikrápěním,vytvořené podle vynélezu, pracuje taktoStisknutím knoflíkového tlačítka 3 stiskne se tlačná pružina A a píst 1 klesne dolů, až narazí na narážkovou desku AQ, čímž dosáhne své dolní úvratá. Po uvolnění tlaku začne se tlačná pružina łł rozpínat a tlačí niet Ž směrem vzhůru. V prostoru Q válce A vzniká poutlak, který přítiskne výtľačnou ventilovou klapkułłž těsnění gg na boční otvor 3. Zároveň pružící qazyk Q sacího těsnění se odxlopí, ale pouze tolik, kolik dovolí aíto gg, takže nemůže nastat nadměrná deformace pružicího jazyku 5. Sacím potrubím g proudí voda kolem pružicího jazyku§, äítem Ag, které zachycuje případné nečistoty a otvory v narážkové desce 49 do prostoruj válce 3. To trva tak dlouho, dokud horní hrana § pístu 1 nenarazí na nos 3 postřikovawího nástavce 1 , čímž píst 1 dosáhne horní úvratě. VPoatřik se provádí tlakom na mnogíkové täsčítko 3. V prostoru 1 válce 1 vznikne přetlak, ktorý přítiskne pružicí jazyk Q sacího těsnění Q k otvoru ve dně válce 3, spojeného se sacím potrubím g. Zároveň tento přetlak odklopí výtlačnou ventilovou klapku łž těsnění g§ od bočního otvorug 3 a voda proudí stoupacím kanálem L do rozprašovací gryskyłgg.Čerpací zařízení může být Vytvořeno rozmanité.-Postřikovací nástavec § může být k válci 3 připevněn například třnmnem, nebo jíným známým způsobem. Pružicí jazyk 2 a výtlačná ventilová klapka łâ mohou-být vytvoreny ve společném těsnění a podobné. ľ AČeppací zařízení pro napařovací žehličku s přídavnou párou nepřivádí vodudo postřikbvacího nástavce, ale do parního prostoru.Čerpací zařízení je složeno se dvou hlavních dílů a to válce já a dolního víka 32, vzájemné spojených šrouby § 35 V prostoruj 3 válce QB je uspořádán píst 1,ovládaný tlačítkom ąg. Do spodního víka 31 je zaúátěno jednak sací potrubí gg,

MPK / Značky

Značky: elektrickou, žehličku, naparovací, čerpací, zařízení, postřikování, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-217267-cerpaci-zarizeni-zejmena-k-postrikovani-pro-elektrickou-naparovaci-zehlicku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čerpací zařízení, zejména k postřikování pro elektrickou napařovací žehličku</a>

Podobne patenty