Superzávitnicové lipopeptidové helikálne zväzky a syntetické častice podobné vírusom

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka Iipopeptidových stavebných prvkov zahŕňajúcich superzávitnicovú doménu aprípadne antigén, ktoré sa spájajú do helikálnych Iipopeptidových zväzkov asyntetických častíc podobných vírusom. Syntetické častice podobné vírusom nesúce antigény sú užitočné ako vakcíny.Je všeobecne známe, že izolované malé peptidy a proteíny sú obyčajne len slabo imunogénne. Toxické adjuvans, napríklad dobre známe kompletné Freundovo adjuvans, majú rozsiahle využitie na stimuláciu imunitných odpovedí proti podjednotkovým vakcínam u zvierat, ale mnohé nemožno použiť u ľudí v dôsledku ich toxických vedľajších účinkov. Ideálnym riešením by bolo úplne sa vyhnúť použitiu externých adjuvans, ale to spravidla vedie k slabým ímunitným odpovediam.(Ľudský) imunitný systém však vytvára silné imunitné odpovede proti patogénom vykazujúcim opakované antigénne štruktúry na určitom povrchu, napríklad na povrchu vlrusu zinkernagel, R., Science, (1996), 171, 173 - 178.Lipozómom sa v priebehu ostatných 30 rokov venovala velká pozornosť ako nosičom farmaceutických produktov vrátane liečiv, nukleových kyselín a biofarmák apoužitie Iipozómov ako dodávkových vehikúl pre antigény, nukleové kyseliny aliečivá je všeobecne známe. Vlastnosti Iipozómov možno zmeniť naviazanlm peptidov alebo proteínov na ich povrch kvôli zacieleniu na konkrétne receptory,pričom sa vytvárajú systémy známe ako proteolipozómy. Peptidy aproteíny sa zabudovali do Iipozómov aj s cieľom vyvolať imunitné odpovede Leserman, L., J Liposome Res, (2004), 14, 175 - 189 Frisch, B., et al., Methods Enzymol., (2003),373, 51 - 73. Konjugácia peptidov na lipidy uľahčuje ich zapracovanie do Iipozómov, kde je Iipid zakotvený vdvojvrstvovej membráne, čo umožňuje rozpoznávanie peptidu na povrchu lipozómu protilátkami. Jedným znedostatkov Iipozómov ako všeobecného dodávkového vehikula je ich nestabilita in vivo spôsobená rýchlou elimináciou zkrvi azáchytom bunkami retikuloendotelového systému Torchilin, V. P., Nat. Rev. Drug Discov., (2005), 4, 145 -160.Potenciálne výhody používania častíc podobných vírusom pozostávajúcich z prírodných alebo geneticky modifikovaných vírusov a chimér vrátane fágov aleboprirodne alebo geneticky modifikovaných vírusových komponentov, napríklad kapsidových proteínov, povrchových proteínov a glykoproteinov alebo ich fragmentov v návrhu vakcín sú známe už dávnejšie Felnerova, D., et al., Curr Opin Biotechnol, (2004), 15, 518 - 529 Garcea, R. L., et al., Curr Opin Biotechnol,(2004), 15, 513 - 517 Doan, L. X., et al., Rev Med Virol, (2005), 15, 75 - 88. Pri výrobe takých častíc podobných vírusom sa využívajú prirodzené vírusové procesy samozostavovania. Prirodzene samozostavovacie jadrové štruktúry mnohých vírusov možno využiť pomocou technológie rekombinantnej DNA na exponovanie jedného alebo viacerých antigénov na povrchu týchto častíc. Tieto častice podobné vírusom nie sú dostupné prostredníctvom chemickej syntézy vzhľadom na svoju značnú velkosť a štruktúrnu zložitosť. Patentové prihlášky W 0 98/014564 aWO 00/035479 uvádzajú syntetické častice podobné vírusom, hoci častice tam uvádzané sú založené na prírodných alebo geneticky modifikovaných vírusových časticiach alebo ich zložkách pripravených pomocou metód rekombinantnej DNA a bunkových metód, nie materiálov vyrobených chemickou syntézou. W 0 00/32227 opisuje použitie jadrových častíc prírodného alebo neprírodného pôvodu, na ktoré sú naviazané antigény usporiadaným a opakujúcim sa spôsobom, ukázané na príkladepoužitia rekombinantného vírusu Sindbis.Značné úsilie bolo vyvinuté aj na návrh samozostavujúcích sa peptidov a proteínov na nanotechnologické aplikácie. Pripravili sa nanoškálové morfológie na základe skonštruovaných amtiñlných peptidov Lowik, D. W. P. M., et al., Chem. Soc. Rev., (2004), 33, 234 - 245 vrátane takých, ktoré mali B-vláknovú, B-rovinnú aa-helikálnu sekundárnu štruktúru RajagopaI, K., et al., Curr. Opin. Struct. Biol.,(2004), 14, 480 - 486 Tu, R. S., et al., Adv. Drug Deliv. Revs., (2004), 56, 1537 1563. Ďalšie príklady použitia lipopeptidov na prípravu nanoštruktúrovaných kompozitných materiálov sa nachádzajú v práci kolektívu Stupp a spolupracovníci Behanna, H. A., et al., J. Am. Chem. Soc., (2005), 127, 1193 - 1200. Už skôr bolo ukázané, že peptidový amññl sa samozostavuje do nanovláken Hartgerink, J. D., et al., Science, (2001), 294, 1684 -1688.Jedným zhlavných problémov pri návrhu účinných vakcín na báze syntetických antigénov bola ich slabá imunogénnosť. Relatívne malé syntetické molekuly majú tendenciu byt málo imunogénne. Jedným z prístupov na prekonanietejto slabej imunogénnosti je kovalentná konjugácia syntetického antigénu na nosič,napriklad proteínúako tetanový toxín alebo KHL (keyhole Iimpet hemocyanin) Herrington, D. A., et al., Nature, (1987), 328, 257 - 259. Konjugát sa však stále musí zvieraťu podávať spolu sadjuvans (napríklad shydroxidom hlinitým alebo Freundovým adjuvans), aby sa vyvolala silná imunitná odpoved. Bolo opísaných niekoľko ďalších metód prípravy multiepitopových konštruktov obsahujúcich epitopy B-lymfocytov aT-Iymfocytov (prehľadný článok Jackson, D. C., et al., Vaccine,(1999), 18, 355 - 361).Syntetickým bakteriálnym lipopeptidovým analógom sa vo výskume vakcín venovala intenzívna pozornosť pre ich adjuvantné účinky aj ako nosičom pre peptidové antigény Ghielmetti, M., et al., Immunobiology, (2005), 210, 211 - 215. Olipidoch a lipopeptidoch je známe, že sú schopné pôsobiť ako adjuvans inak slabých peptidových imunogénov Jung, G., et al., Angew. Chem. lnt. Ed., (1985),10, 872 Martinon, F., et al., J. lmmunol., (1992), 149, 3416. Bolo publikovaných mnoho lipopeptidových konštruktov, vktorých bol lipid so známymi adjuvantnými účinkami naviazaný na peptid, čím vznikli kandidátske samoadjuvantné vakcíny. Osobitne dobre preskúmané sú tripalmitoyl-S-gIycerylcysteín (N-paImitoyI-S-(2,3 bis-(O-palmitoyIoxy)propy|)cysteinyl- alebo Pam 3 Cys) a dipaImitoyl-Sglycerylcysteín (2,S-bis-(O-palmitoyloxy)propyl)cysteinyI- alebo Pam 2 Cys) Ghielmetti, M., et al., Immunobiology, (2005), 210, 211 - 215. Tieto lipidové časti sa nachádzajú v Iipoproteínových zložkách vnútorných a vonkajších membrán gramnegatívnych baktérií. Bolo dokázané, že syntetické lipopeptidy nesúce tieto alebo príbuzné diacylované alebo triacylované S-glycerylcysteínové zvyšky na N konci pôsobia ako špecifické ligandy Toll-Iike receptorov Reutter, F., et al., J. Pept. Res., (2005), 65, 375 - 383 Buwítt-Beckmann, U., et al., Eur. J. lmmunol., (2005),35, 1 - 8. Navyše konjugácia peptidových antigénov na Pam 3 Cys alebo Pam 2 Cys sa použila pri konštrukcii samoadjuvantných syntetických kandidátskych vakcín Bessler, W. G., et al., lnt. J. lmmunopharmac., (1998), 19, 547 - 550 Loleit, M., et al., Biol. Chem. Hoppe-Seyler, (1990), 371, 967 - 975 Muller, C. P., et al., Clin. Exp. lmmunol., (1989), 78, 499 - 504. Patentová prihláška W 0 98/07752 opisuje použitie lipopeptidov na účely zacieľovania liečiv, pričom peptidovou časťou môže byť kolagénu podobná sekvencia schopná indukovať trojzávitnicové štruktúry.Vnedávnom období sa objavilo niekoľko prehladných článkov o konštrukcii superzávitníc Woolfson, D. N., Adv. Prot. Chem., (2005), 70, 79 - 112 vrátane zväzku Advances in Protein Chemistry venovanému superzávitniciam, kolagénu a elastomérom Parry, D. A. D., et al., Advances in Protein Chemistry, (2005), 70. Mnohé prírodné vírusy a mikróby obsahujú superzávitnicové peptidové sekvencie vrámci svojich vlastných povrchových proteínov (napriklad hemaglutinín vírusu chrípky alebo gp 41 vírusu ľudskej imunítnej nedostatočnosti 1 (HIV-1) alebo glykoproteín F respiračného syncytiálneho vírusu (RSV.Vynález sa týka lipopeptidových stavebných prvkov (LBB) pozostávajúcich zpeptidového reťazca (PC) obsahujúceho superzávitnicovú doménu naviazanú kovalentne na Iipidovú časť (LM) obsahujúcu dva alebo tri dlhé uhľovodíkové reťazce a prípadne naviazaných na antigén (A), helikálnych lipopeptidových zväzkov(HLB) obsahujúcich dva, tri, štyri alebo päť lipopeptidpových stavebných prvkov(LBB), pričom počet stavebných prvkov určuje vlastnosti superzávitnicovej domény v peptidovom reťazci lipopeptidových stavebných prvkov (LBB) a syntetických častíc podobných vírusom (SVLP) obsahujúcich veľký počet helikálnych lipopeptidových zväzkov (HLB) amajúcich sférickú alebo sférodinú štruktúru s Iipidovým jadrom a peptidickým vonkajším povrchom.Vynález sa dalej týka postupov výroby lipopeptidových stavebných prvkov(LBB), helikálnych lipopeptidových zväzkov (HLB) a syntetických častíc podobných vírusom (SVLP) použitia lipopeptidových stavebných prvkov (LBB), helikálnych lipopeptidových zväzkov (HLB) a syntetických častíc podobných vírusom (SVLP) nesúcich antigény pri príprave vakcín aspôsobov vakcinácie pomocou týchto vakcín. vynález sa tiež týka farmaceutických prípravkov obsahujúcich syntetickéčastice podobné vírusom nesúce antigény.Rôzne kompozícíe podľa vynáíezu sú vhodné na vyvolávanie imunitnej odpovede vrámci prevencie alebo liečby chorôb, porúch alebo stavov vrátane infekčných chorôb, alergií, rakoviny, drogovej závislosti, otráv a vo všeobecnosti na účinné vyvolávanie antigénovo špecifických imunitných odpovedí.

MPK / Značky

MPK: C07K 14/005, A61K 39/00

Značky: vírusom, helikálne, superzávitnicové, podobně, zväzky, částice, syntetické, lipopeptidové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/88-e12844-superzavitnicove-lipopeptidove-helikalne-zvazky-a-synteticke-castice-podobne-virusom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Superzávitnicové lipopeptidové helikálne zväzky a syntetické častice podobné vírusom</a>

Podobne patenty