Vákuový systém a endoskopické zariadenie na endoskopickú vákuovú terapiu

Číslo patentu: E 18689

Dátum: 12.03.2012

Autor: Loske Gunnar

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka vákuového systému a endoskopického zariadenie na endoskopickú vákuovú terapiu, predovšetkým na endoskopickú intrakorporálnu, intraluminálnu alebo intrakavitárnu vákuovú terapiu.0002 Endoskopické vyšetrenia horného a dolného gastrointestinálneho traktu (ezofagogastroduodenoskopia/rektm, sigmoido-, ileokoloskopia, endoskopia tenkého čreva) sú rutinné diagnostické a terapeutické vyšetrenia.0003 Vyšetrenie stredného intestinálneho traktu, najmä tenkého čreva. je endoskopicky náročné,pretože črevo je velmi dlhé a mimoriadne pohyblivé. Na jednej strane sa pre takzvanú tlakovú enteroskopiu používajú veľmi dlhé endoskopy, alebo na druhej strane sa používa takzvaná jednobalóniková alebo dvojbalóniková enteroskopia. Neskôr uvedená metóda používa kvôli lepšiemu posúvaniu endoskopu balónikové systémy na endoskope a/alebo krycej trubici, ktoré sa pri vyšetrení nafúknu a môžu sa zvnútra pritlačiť na stenu čreva. Takto sa môže endoskop alebo krycia trubica upevniť na stene čreva, a tým sa môže podariť hlbšie vyšetrenie čreva. Ďalšou možnosťou vyšetrenia čreva je fotografický záznam pomocou videokapsuly, ktorá sa prehltne.0004 Konvenčná podtlaková špongiová terapia (podtlakové uzatváranie rán) sa používa na ošetrovanie vonkajších rán. Do rany sa vloží polyuretánové špongia s otvorenými pórmi alebo iný prostriedok odvádzajúci tekutinu, zabezpečí sa pomocou fólie a potom sa vystaví podtlaku. Takto sa môže uskutočňovať čistenie a liečenie rany.0005 V dokumente DE 10 2009 039 515 A 1 je uvedené zariadenie na podporu hojenia rán pomocou vákuovej terapie.0006 Podľa tohto vynálezu je navrhnutý vákuový systém na endoskopickú intrakavitárnu, intraluminálnu alebo intrakorporálnu terapiu, na odsávanie telesných tekutín, výlučkov z rán alebo plynov z dutého priestoru, ako sú telesné dutiny, duté orgány, abscesy tkanív alebo intestinálneho lúmenu,najmä pri vytváraní dočasného endoskopického uzáveru intestinálneho lúmenu. Vákuový systém zahŕňa- vákuové čerpadlo, ktoré má riadiaci vstup pre príjem riadiaceho signálu na riadenie sacieho výkonu a na podtlakovej strane má prípojku pre vákuové drenážne zariadenie a- tlakovú riadiacu jednotku, ktorá je spojená s, alebo je možnost jej pripojenia na riadiaci vstup vákuového čerpadla,- ktorá má vstup meracieho signálu na prijímanie aspoň jedného signálu merania tlaku, ktorý predstavuje mieru tlaku alebo podtlaku, ktorýje v ošetrovanom dutom priestore,- a ktorá je vytvorená podľa zadaniaa) hodnoty podtlaku v danom dutom priestore určenom na ošetrovanie, ktoré je možné vybrat z vopred definovaného intervalu hodnôt podtlaku, ab) časového intervalu evakuácie volitelného medzi hodnotou 0,5 až 5 sekúnd, i) pri započítani vopred stanoveného mŕtveho objemu vákuového drenážneho zariadenia, pripojitelného k vákuovému čerpadlu, na stanovenie požadovaného prvého sacieho výkonu, na vytvorenie vopred daného podtlaku v dutom priestore určenom na ošetrovanie, na privedenie zodpovedajúceho prvého riadiaceho signálu do riadiaceho vstupu vákuového čerpadla, ii) po vytvorení vopred daného podtlaku v dutom priestore určenom na ošetrovanie na kontrolu signálu merania tlaku a v závislosti na aktuálnom signáli merania tlakuna stanovenie druhého sacieho výkonu vákuového čerpadla na udržiavanie vopred zadaného podtlaku a privedenie zodpovedajúceho druhého riadiaceho signálu do riadiaceho vstupu vákuového čerpadla, aiii) po vytvorení vopred daného podtlaku v dutom priestore určenom na ošetrovanie,pri existencii odchýlky meraného tlaku alebo podtlaku od vopred daného podtlaku,ktorá prekračuje vopred definovanú odchýlku, na stanovenie potrebného tretieho sacieho výkonu, ktorýje potrebný na vytvorenie vopred daného podtlaku vo vnútri vopred daného časového intervalu evakuácie a na privedenie príslušného tretieho riadiaceho signálu k riadiacemu vstupu vákuového čerpadla pričom- je vákuové čerpadlo vytvorené na to, aby vytváralo sacl výkon daný riadiacim signálom na podtlakovej strane v závislosti od riadiaceho signálu, ktorýje aktuálne privedený na riadiaci vstup.0007 V nasledujúcom texte sú bližšie opísané poznatky, ktoré sú základom tohto vynálezu. Potom budú prezentované príklady uskutočnení.0008 Vynález je založený na poznatku, že skúsenosti vákuovej terapie s vonkajšími poraneniami nie sú použiteľné pri endoskopickej vákuovej terapii. Pokial sa z toho vychádza, v tomto vynáleze sa ako podstatný technický predpoklad opisuje rýchle vytvorenie vákua s krátkou dobou evakuácie, ktorý môže rozhodnúť o úspechu endoskopickej terapie.0009 Požiadavky na jednotku vákuového čerpadla na endoskopickú vákuovú terapiu sa dajú podla tohto vynálezu špecifikovať takto podtlak napojený na prvok zhromaždujúci tekutinu musí byť rýchlo dostatočne vysoký, aby sa prvok zhromaždujúci tekutinu mohol pevne prisať na okolité tkanivo. Vákuum nesmie byť príliš vysoké, aby sa mohlo dosiahnut drenážne pôsobenie na okolité tkanivo pomocou štruktúry otvorených pórov pripojeného prvku zhromažďujúceho tekutinu. Pôsobenlm odsávania nesmie vzniknúť žiadne poranenie prisatého tkaniva. V takýchto prípadoch chýba dostatočné drenážne pôsobenie v rane.0010 Preto podľa predloženého vynálezu je možné sací výkon vákuového čerpadla nadimenzovať a prostredníctvom jednotky regulácie tlaku nastaviť tak, že vákuum, ktoré je deñnované týmito okrajovými podmienkami, je možné dosiahnuť vo velmi krátkom časovom intervale, resp. velmi rýchlo a môže sa udržiavať na konštantnej hodnote. Terapia by bola neúčinná, keby parametre, týkajúce sa vytvorenia vákua nezodpovedali špecifickým požiadavkám. Súčasné uzatvorenie perforačného defektu a efektívnu drenáž v rane je možné uskutočniť len rýchlym vytvorením vákua a jeho udržiavaním, alebo, ak je to potrebné, rýchlym opätovným vytvorením vákua, napríklad pri indikácii,ktorá je pre toto ošetrenie typická, a síce ošetrovanie poranenl tráviacich trublc. Permanentné zaistený uzáver a drenáž proti fyziologickému intratorakálnemu podtlaku v smere Iúmenu pažeráka zastaví kontamináciu slinami alebo sekrétom v smere hrudnej dutiny a pôsobí tak ako bariéra infekcie. Pri dlhšom vytváraní vákua a už pri krátkom prerušení vopred daného podtlaku môže dôjsť k poruche prvku, ktorý zhromažďuje tekutinu. Prerušené alebo neúčinné odsávanie v mieste rany vede k zastaveniu terapie alebo k zhoršeniu stavu v rane. Pri intraluminálnom ošetrovaní v pažeráku pri jeho perforácii sa môže pri strate podtlaku prehltnutý viskózny slinný sekrét dostať medzi stenu pažeráka a prvok zhromaždujúci tekutinu a viesť tak k upchatiu pórov a tým k prerušeniu terapie. Pri iných možnostiach použitia v tenkom alebo hrubom čreve môže dôjsť pri nedostatočných tlakových parametroch k upchatiu pórov stolicou z tenkého alebo hrubého čreva.0011 Pri endoskopickej vákuovej terapii sa podla poznatkov predloženého vynálezu vytvorí v rane permanentný podtlak a zabráni sa jeho poklesu pri liečení. V prípade poklesu podtlaku, ku ktorému niekedy nevyhnutne dochádza, sa velmi rýchlo opäť vytvorí Vákuum pomocou vákuového systému podla tohto vynálezu. Pokles vákua môže napríklad nastať pri fyziologickom prehltnutí v systéme špongiovej drenáže v pažeráku, rovnako ako po prehltnutí slín, potravy, vzduchu alebo plynu alebo pri peristaltíke čríev. To isté platí pre použitie vákuovej terapie na tenkom a hrubom čreve alebo žalúdku resp. v celom intestinálnom trakte.0012 Na rozdiel od vákuovej terapie pri vonkajších poraneniach pri endoskopickej vákuovej terapii chýba možnost vizuálne alebo palpačnej kontroly, či podtlak prilieha na prvok zhromaždujúci tekutinu a na vnútornú ranu, pretože prvok zhromaždujúci tekutinu po jeho umiesteni pod povrchom tela už nie je možné vidieť. K prerušeniu terapie dochádza, resp. terapia sa stáva neúčinnou vtedy, keď sa pôsobenie odsávania v rane vytvára príliš pomaly, alebo sa preruší. Prerušenie odsávania môže okrem iného nastať upchatím, zalomením alebo skolabovaním tekutinového komunikačného prvku alebo prvku zhromažďujúceho tekutinu. Aj pri príliš vysokom vákuu môže dôjsť k upchatiu štruktúry s otvorenými pórmi nasatím tkaniva a pri elastickom prvku zhromaždujúcom tekutinu môže dôjsťk úplnému kolapsu tekutinového komunikačného prvku so zrušením sacieho účinku na tkanivo. Účinnú vnútornú vákuovú liečbu umožňujú iba vo vynáleze špecifikované znaky vákuového systému podľa tohto vynálezu.0013 Pri endoskopickej vákuovej terapii, ktorú umožňuje tento vynález, ide zendoskopického hladiska a pomocou endoskopickej techniky o podtlakovú terapiu vnútorných poraneni, ktorá sa uskutočňuje flexíbilnými endoskopmi, pričom sa intrakorporálne do dutín (intrakavitárne), črevných dutín (intralumínálne) prirodzenými alebo umelými telovými otvormi vkladajú vákuové drenáže. Vákuový systém podľa tohto vynálezu, teda, umožňuje endoskopickú vákuovú terapiu vnútorných poraneni, ktoré, pokial sa neliečia, sú čiastočne spojené s vysokou mortalitou, alebo si často vyžadujú komplexnú liečbu operáciou.0014 Na rozdiel od vákuovej terapie vonkajších poraneni, pri endoskopickej intralumlnálnej, intrakavitárnej a intrakorporálnej vákuovej terapii vákuovým systémom podľa predloženého vynálezu sa dosahuje vnútorné uzavretie rany priložením podtlaku až vzájomným nahromadenim poranených a mäkkých telových tkanív okolo prvku zhromažďujúceho tekutinu, ktorý je pri chirurgickom použití spojený s vákuovým čerpadlom vákuového systému podla tohto vynálezu pomocou tekutinových komunikačných prvkov. Len vďaka tomuto uzatvoreniu rany vzniká podla možnosti vzduchotesne uzavretý priestor, ktorý umožňuje trvalé vytváranie a udržiavanie vákua. Dutina, v ktorej sa nachádza prvok zhromažďujúci tekutinu, sa odsaje a skolabuje v dôsledku pôsobenia vákua okolo prvku, ktorý zhromažďuje tekutinu. Ak je konštrukcia prvku zhromažďujúceho tekutinu elastické, skolabuje pôsobením vákua aj on. Pomocou vákuového čerpadla vákuového systému podľa tohto vynálezu pôsobí na ranu permanentné odsávanie, ktorá sa týmto uzavrie. Fixácia prvku zhromažďujúceho tekutinu v mieste pôsobenia sa dosahuje len vďaka pevnému prisatiu na priľahlé tkanivo resp. sliznicu creva.0015 Na rozdiel od vákuovej terapie vonkajších poraneni, pri ktorých sa uzavretie rany dosahuje fóliovým oklúznym obväzom, je uzavretie pri endoskopickej vákuovej terapii, ktoré vzniká až pôsobením vákua na sebe ležiace tkanívá, menej stabilné. Uzavretie a tým aj fixácía prvku zhromažďujúceho tekutinu, prebieha výlučne tým, že sa prvok zhromažďujúci tekutinu pevne prisaje ako prísavka na tkanivo a vákuum sa potom permanentne a konštantne udržiava. Základom vynálezu je preto poznatok, že na úspešné uskutočnenie endoskopickej vákuovej terapie, musí vákuový systém spĺňať špecifikované a tlakovou regulačnou jednotkou nastavené a kontrolované požiadavky. 0016 Aby sa vytvorilo vákuum na vykonanie vákuovej endoskopie, počíta sa vo vákuovom systéme podľa tohto vynálezu s vákuovým čerpadlom, ktorého sací výkon je regulovateľný a je vytvorený tak,aby sa v priebehu krátkeho definovaného časového úseku evakuácie medzi 0,5 až 5 sekundami Vygeneroval vopred daný podtlak v mieste nasadenia prvku zhromažďujúceho tekutinu, ktorý sa potom udržiava na konštantne hodnote.0017 vynález je ďalej založený na poznatku, že ďalšia ovplyvňujúca veličina, a síce objem evakuovanej dutiny rany alebo Iúmen čreva, je zanedbatelná. Naopak, je možné konštatovať, že pri konštantnom objeme, ktorý sa má evakuovať (tekutinový komunikačný prvok, prvok zhromažďujúci tekutinu, nádoba na sekrét), je rýchlosť vytvárania odsávania regulovateľná v danom relevantnom rozsahu hodnôt podtlaku pri známom objeme zbemej nádoby sekrétu prakticky len sacím výkonom vákuového čerpadla (litre za minútu). Pretože sa zberná nádoba na sekrét môže sekrétom naplniť,mŕtvy objem sa potom zmenšuje. Toto sa môže aj merať a sací výkon sa automaticky upraví v závislosti na stave naplnenla nádobky.0018 V nasledujúcom budú opísané príklady uskutočnení vákuového systému podľa tohto vynálezu.0019 V predloženom opise sú uvedené hodnoty podtlaku vzhľadom na okolitý tlak. V literatúre sa tieto hodnoty podtlaku často uvádzajú so záporným znamienkom. Tu sa to vynechá, bude sa uvádzať len samotná hodnota podtlaku. Hodnoty podtlaku sa uvádzajú tak, ako je vtomto odbore bežné,vjednotkách mmHg, pričom kvôli prepočtu na jednotky SI sa môže použiť pomer 1 mmHg 133322368421 Pa. Termín vákuum bude v predloženom opise synonymom termínu podtlak.0020 vynálezca zistil, že v praxi sa nevyžadujú hodnoty podtlaku menšie než 60 mmHg a väčšie než 500 mmHg a výkon vákuového čerpadla sa preto môže do tej miery obmedzit v prospech obmedzene výkonnej, avšak ľahšej a predovšetkým pacientom prenosnej konštrukcie.0021 vákuovým čerpadlom je objemové čerpadlo v rôznych príkladoch uskutočnenia, ako napriklad výveva s otočným piestom, rotačná posúvačová výveva, trochoidné čerpadlo, špirálová čerpadlo,piestové čerpadlo, skrutkové čerpadlo, rotačné piestové čerpadlo alebo membránové čerpadlo. 0022 Ako vákuové čerpadlo, ktoré je usporiadané vo vákuovom systéme podľa tohto vynálezu, sa majú v rámci predloženého opisu chápať aj kombinácie aspoň dvoch čerpadiel alebo viacstupňový čerpadlový systém. Vjednom spôsobe uskutočnenia je vákuové čerpalo vybavené napríklad dvomi-4 čerpacími stupňami. Pritom je vákuové čerpadlo s výhodou vybavené kombináciou čerpadiel. Vákuum sa výhodne vytvára za pomoci počiatočného vákua prostredníctvom vstupného čerpadla. 0023 Parametrom vákuového systému podľa tohto vynálezu, ktorý je dôležitý pre úspešné ošetrenie, je časový interval evakuácie potrebný na evakuáciu každého dotknutého objemu až na potrebný podtlak v častiach dutín určených na ošetrenie. Maximálny sací výkon vákuového čerpadla je vo výhodných spôsoboch uskutočnenia dimenzovaný tak, že pri rešpektovaní v praxi vznikajúcich mŕtvych objemov sa dosiahne vopred stanovená tlaková hodnota vákua v krátkom časovom intervale v rozsahu zhruba pol sekundy.0024 V iných spôsoboch uskutočnenia je maximálny časový interval evakuácie, ktorý je potrebný na dosiahnutie definitívneho kontinuálneho vákua, dlhý až niekolko sekúnd, najmä maximálne 2 sekundy. Obdobneje v uvedených spôsoboch uskutočnenia vákuového systému vytvorená jednotka regulácie tlaku, aby za chodu riadila vákuové čerpadlo s cieľom dosiahnuť vákuum v rozmedzí hodnôt časového intervalu evakuácie, ktorý zahŕňa uvedené minimálne a maximálne hodnoty časového intervalu evakuácie. Po uplynutí časového intervalu evakuácie sa podtlak udržiava na konštantnej hodnote.0025 Výhodné spôsoby uskutočnenia vákuového systému majú navyše užívateľskú vstupnú jednotku spojenú s jednotkou regulácie tlaku, ktorá je vytvorená na prijímanie užívateľského zadania časového intervalu evakuácie a/alebo hodnoty podtlaku a ich privedenie do jednotky regulácie tlaku. Jednotka regulácie tlaku je vytvorená na stanovenie príslušného riadiaceho signálu pri započítaní aktuálneho užívateľského zadania a jeho privádzanie do riadiaceho vstupu vákuového čerpadla. 0026 V jednom variante je pre výnimočné situácie možná aj prevádzka vákuového systému s časovým intervalom evakuácie väčším než 5 sekúnd prostredníctvom zodpovedajúceho zadania uživateľom na užívateľskej vstupnej jednotke (alebo lekárom obsluhovanej pomocnej rukoväti alebo nožného pedálu, ktoré sú spojené s uživateľskou vstupnou jednotkou). Toto môže mať zmysel vtedy. keď sa má pomocou jedného čerpacieho systému uskutočňovať ako tu uvedená vákuová endoskopia, tak aj vákuové ošetrenie vonkajších poranení.0027 Určité dočasné zvýšenie vákua oproti hodnote, ktorá je predpísaná terapiou, sa môže indikovať iniciálne, teda na začiatku terapie, počas krátkeho časového úseku, aby sa zaistilo bezpečné pripevnenie drenáže v mieste terapie. Počiatočný prechodný vyšší podtlak je výhodný aj po umiestnení, aby sa prvok zhromažďujúci tekutinu mohol prisat tak, aby sa napríklad nedislokoval endoskop akcidentálne zavedený do tela v tejto počiatočnej fáze. Pritom sa ale eventuálne jedná v porovnaní s celkovým trvaním terapie o relatívne krátky počiatočný časový úsek trvajúci napríklad 15 minút, zatial čo doba trvania terapie sa typicky môže pohybovať až po dobu niekoľkých dní.0028 Po úspešnom umiestnení vákuového systému ho bude pacient typicky nosiť so sebou. Užívateľská vstupná jednotka má svýhodou uzamykateľný prepínač režimov, ktorý užívateľovi dovoľuje nastavenie bud terapeutického režimu alebo endoskopického režimu, pričom jednotka regulácie tlaku je vytvorená na vydávanie len druhého alebo tretieho riadiaceho signálu vterapeutickom režime, avšak nie prvého riadiaceho signálu a pričom vopred definovaný interval hodnôt podtlakov v terapeutickom móde zahŕňa podtlakové hodnoty medzi minimálnym podtlakom 60 mmHg a maximálnym podtlakom 250 mmHg oproti okolitému tlaku. Uzamknutie prepínače režimov je s výhodou možné len s kľúčom, pričom pod kľúčom sa môže rozumieť aj kód.0029 Podľa poznatku vynálezcu, ktorý vedie k ďalšiemu uskutočneniu vynálezu, sa terapeutický úspech ďalej vylepši, ked sú časový interval evakuácie a podtlak adaptabilné podľa každej vykonanej kontroly alebo terapie. Pri ošetrovaní poranení tráviacich trubíc sú napríklad patofyziologický intratorakálny podtlak a kolísanie tlaku dýchacími pohybmi orientované proti účinku nasávania vákuového čerpadla. Tento fyziologícký podtlak sa musí zrušiť, alebo sa musí pôsobiť proti nemu veľmi krátkym časovým intervalom evakuácie vákuového čerpadla vsmere nasávania čerpadla. Na rozdiel od terapie pažeráka, pri podtlakovej terapii anastomickej netesnosti konečníka pri predradenom bočnom vývode a len malej sekrécii, môže byt terapeuticky úspešný aj dlhší časový interval evakuácie v rámci limitov podľa tohto vynálezu až do 5 sekúnd.0030 Keď sa vytvorí vákuum až na definovaný tlak, potom sa musí tento tlak neustále udržiavať. Pokles podtlaku je vákuovým systémom podľa tohto vynálezu možné ihned zistit pomocou meracej sondy a v rámci časového intervalu evakuácie je možné ho znovu odstrániť, pričom na základe väčšinou ešte pretwávajúceho zvyškového vákua za ešte oveľa kratší čas, než je požadovaný časový interval evakuácie na opätovné vytvorenie požadovanej hodnoty vákua. V tomto zmysle sa v mieste terapie môže zabezpečiť konštantný podtlak. Jednotka regulácie tlaku a vákuové čerpadlo sú výhodne vytvorené preto, aby mohlivytvárať definovaný podtlak vzávislosti na prichádzajúcich meraných signáloch s frekvenciou aspoň 30 vytvorení vákua/minútu. To sa zobrazuje ako výhodné pre uskutočnenie endoskopickej vákuovej špongiovej terapie v hornom gastrointestinálnom trakte.

MPK / Značky

MPK: A61B 1/00, A61B 1/015, A61M 1/00

Značky: vákuovú, vakuový, terapiu, systém, endoskopickú, zariadenie, endoskopické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/85-e18689-vakuovy-system-a-endoskopicke-zariadenie-na-endoskopicku-vakuovu-terapiu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vákuový systém a endoskopické zariadenie na endoskopickú vákuovú terapiu</a>

Podobne patenty