Spôsob stanovenia rizikových faktorov Alzheimerovej choroby

Číslo patentu: E 16776

Dátum: 11.08.2009

Autor: Roses Allen

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka genómovej, genetickej, farmakogenetickej a bioinformačnej oblasti vrátane analýzy genómu a štúdie variácií sekvencie DNA. Vynález sa tiež týka štúdií spojitosti medzi variáciami v DNA sekvenciách a očakávania sklonu jedinca ku konkrétnemuochoreniu, poruche alebo stavu a/alebo odozvy na určite liečivo alebo liečbu.0002 Prebieha hľadanie genetických markerov spojených s komplexnými ochoreniami. Štúdie rozsiahleho skenovania genómu čipom SNP (SNP array) neprestajne poukazujú na ApoE oblasť ako najdôležitejšiu oblasť pre skúmanie pri štúdium Alzheimerovej choroby (Coon a spol., J. Clin. Psychiatry 68 613-8 (2007) Li a spol., Arch. Neurol. 65 45-53 (2007.0003 ApoE 4 izoforma sa predtým spájala hlavne so zvýšeným rizikom rozvinutia Alzheimerovej choroby s oneskoreným nástupom. (Pericak-Vance a spol., Am. J. Hum. Genet. 48, 1034-50 ( 1991) Martin a spol., 2000, US Patent č. 6,027,896 až Roses a spol., US Patent č. 5,716,828 až Roses a spol.) Vzťah je závislý od dávky (Yoshizawa a spol., 1994 Schellenberg,1995). Je potrebné uviesť, že u nositeľa dvoch ApoE 4 aliel je väčšia pravdepodobnosť rozvinutia Alzheimerovej choroby s oneskoreným nástupom (late-onset Alzheimeťs disease (LOAD ako u nositeľa len jednej ApoE 4 alely, a v nižšom veku (Corder a spol., Science 261, 921-3 (1993. 0004 Navyše sa E 4 alely podieľajú len z približne 50 na dedičnej Alzheimerovej chorobe. Jedným vysvetlením je, že ApoE 4 slúži len ako náhradný marker pre niečo popri väzbovej nerovnováhe. Alebo s ohľadom na nedávne zistenia mechanickej úlohy ApoE 4 pri mitochondriálnej toxicite, negatívne účinky ApoE 4 sa môžu odstrániť alebo zhoršiť iným génovým produktom kódovaným v susedstve (Chang a spol., 2005).0005 Pretože sa stav ApoE tiež spája s rizikom koronámeho arteriálneho ochorenia a podobne aj s radou iných chorôb a porúch, dopady štúdie ApoE oblasti nie sú obmedzené na Alzheimerovu chorobu, ale majú potenciálne oveľa väčší dosah (Mahley a spol., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103 5644-51 (2006. V širšej miere, prieskum variantov sekvencií pre procesyalebo cesty okolo gćnov vo väzbovej nerovnováhe s inými genetickými oblasťami, o ktorých jeznáme, že sú zahmuté do procesov komplexu ochorení, poskytnú hodnotné informácie prerozlúštenie mechanizmov týchto ochorení.0006 Je popísaný spôsob identifikácie genetického variantu, ktorá je spojená s rozvinutím skúmaného stavu (napr. skorý alebo oneskorený nástup skúmaného ochorenia), zahŕňajúca (a) stanovenie sekvencii nukleotidov nesených mnohými ľudskými subjektmi na skúmanom genetíckom mieste z biologických vzoriek obsahujúcich DNA, pričom subjekty zahŕňajú ako (i) subjekty postihnuté skúmaným stavom, tak (ii) subjekty nepostihnuté skúmaným stavom (b) identifikáciu genetíckých variantov na uvedenom genetickom mieste zo sekvencii nukleotidov sledovaných umnohých uvedených subjektov (napr. použitím analýzy viacnásobnej analýzy zhodných sekvencii) (c) zmapovanie uvedených genetických variantov pomocou konštrukcie fylogenetickćho stromu uvedených sekvencii nukleotidov uvedených subjektov, uvedený strom zahŕňa vetvy, ktoré identiflkujú zmeny variantov medzi uvedenými subjektmi (napr. zmeny variantov na rovnakom cistróne) (d) skúmanie genetických variantov reprezentovaných vetvami v uvedenom strome a stanovenie pomeru postihnutých a nepostihnutých subjektov pre identifikáciu takýchto zmien, ktoré vedú k zmenenému pomeru postihnutých a nepostihnutých subjektov (pričom je výhodným počiatočným bodom genetický variant reprezentujúci najväčší počet subjektov) a potom (e) identifikácia genetického variantu alebo skupiny variantov(haplotyp), kde je pomer postihnutých subjektov k nepostihnutým subjektom podstatne odlišný od jedného susedného variantu alebo od viacerých susedných variantov na uvedenom strome(napr. z aspoň 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 alebo 90 odlišný),aby sa tým identifikoval genetický variant spojený s rozvojom uvedeného skúmaného stavu. 0007 V niektorých uskutočneniach nesú všetky subjekty rovnaký známy polymorñzmus, ktorý je spojený so skúmaným stavom.0008 V niektorých uskutočneniach je skúmaným stavom neurodegeneratívne ochorenie. V niektorých uskutočneniach je skúmaným ochorením ochorenie, pri ktorom sú ApoE a/alebo TOMM 40 zapojené do patogenézy ochorenia.0009 Vniektorých uskutočneniach je skúmaný stav spojený so zvýšenou alebo zníženoumitochondriálnou dysfunkciou. Tiež je popísané, že skúmaným stavom je schizofrćnia. Ďalej jepopísané, že je skúmaným ochorením koronáme artériové ochorenie. Tiež je popísané, že skúmaným stavom je diabetes mellitus typu II. Tiež je popísané, že skúmaným stavom je Parkinsonova choroba. Vniektorých uskutočneniach je skúmaným stavom Alzheimerova choroba.0010 Vniektorých uskutočneniach je známym rizikovým faktorom polymorñzmu alela Apolipoproteínu E (napr. ApoE 2, ApoE 3, ApoE 4).0011 V niektorých uskutočneniach je skúmané genetické miesto vo väzbovej nerovnovàhe so známym polymorñzmom. V niektorých uskutočneniach je skúmané genetické miesto na rovnakom chromozóme a menej než 10, 20, 30, 40 alebo 50 kilobáz vzdialené od známeho polymorñzmu.0012 V niektorých uskutočneniach je genetické miesto TOMM 40.0013 Tiež je popísaný spôsob stanovenia zvýšeného rizika pre rozvoj skúmaného stavu zahŕňajúci (a) stanovenie genetického variantu, identiñkovaného metódou podľa ktorejkoľvek zpredchádzajúcich odsekov, zbiologickej vzorky obsahujúcej DNA, nesenej jednotlivým subjektom a potom (b) stanovenie, či má subjekt zvýšené riziko rozvoja skúmaného stavu, ked je prítomný genetický variant.0014 Je poskytnutý spôsob stanovenia rizika rozvoja Alzheimerovej choroby u subjektov (napr. subjekt nesúci aspoň jednu Apo E 3 alelu), zahŕňajúci (a) detekciu prítomnosti alebo absencie genetického variantu génu TOMM 40, spojeného so zvýšeným alebo zníženým rizikom Alzheimerovej choroby, z biologickej vzorky obsahujúcej DNA odobratej subjektu, pričom uvedený variant je polymorfizmus delécie/inzercie na intróne 6 alebo intróne 9 génu TOMM 40 a(b) stanovenie, čí má subjekt zvýšené alebo znížené riziko Alzheimerovej choroby, ak je genetický variant prítomný alebo neprítomný.0015 V niektorých uskutočneniach sa stanovuje, čí je subjekt Apo E 2/E 2, E 2/E 3, E 2/E 4, E 3/E 3,E 3/E 4 alebo E 4/E 4 subjektom. Vniektorých uskutočneniach sa stanovuje, či je subjekt Apo E 3/E 3 alebo E 3/E 4 subjektom.0016 Tiež je poskytnuté liečebné účinné množstvo činidla účinného proti Alzheimerovej chorobe vybraného zo skupiny pozostávajúcej z inhibítorov acetylcholínsterázy, antagonistov NMDA receptora, antagonistov alebo modulátorov receptora aktivovaného peroxizómovým proliferátorom (PPAR), protilátok, zmesných proteínov, terapeutických molekúl RNA a ichkombinácií na použitie v spôsobe liečby Alzheimerovej choroby charakterizovanom tým, žespôsob zahŕňa krok stanovenia, či je alebo nie je u subjektu riziko rozvoja Alzheimerovej choroby, pričom riziko sa stanovuje podľa spôsobov stanovenia rizika, ktoré sú tu popísané. 0017 V niektorých uskutočneniach sa krok podania liečiva uskutočňuje u subjektu v skoršom veku, keď sa stanoví, že u subjektuje zvýšené rizikov dôsledku prítomnosti alebo absencie genetického variantu v porovnaní so subjektom, u ktorého genetický variant je neprítomný alebo prítomný (napr. u ApoE 4/4 subjektu je výhodnejšie začať vo veku 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 alebo 53 a spojito každý nasledujúci rok, ako vo veku 55 alebo vyššom u ApoE 4/3 subjektu je výhodnejšie začať vo veku 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 alebo 58 a spojito každý nasledujúci rok ako vo veku 60 alebo vyššom u ApoE 3/3 subjektu je výhodnejšie začať vo veku 55, 56, 57, 58,59, 60, 61, 62 alebo 63 a spojito každý nasledujúci rok ako vo veku 65 alebo vyššom a u ApoE 2/3 subjektu je výhodnejšie začať vo veku 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 alebo 68 a spojito každý nasledujúci rok ako vo veku 70 alebo vyššom).0018 V niektorých uskutočneniach sa aktívne činidlo vyberie zo skupiny pozostávajúcej z inhibítorov acetylcholínsterázy, antagonistov NMDA receptora, agonistov alebo modulátorov PPAR (napr. liečivo v triedach tiazolídindiónu alebo glitazaru), protilátok, zmesných proteínov,terapeutických molekúl RNA a ich kombinácií. V niektorých uskutočneniach je aktívnym činidlom rosiglitazón alebo jeho farmaceutický prijateľná soľ.0019 V niektorých uskutočneniach je genetickým variantom TOMM 40 variant uvedený v Tabuľka l, ako je uvedené nižšie.0020 Tiež je popísaný spôsob liečby subjektu (napr. subjekt, ktorý má aspoň jednu ApoE 3 alelu) na Alzheimerovu chorobu podaním činidla účinného proti Alzheimerovej chorobe v liečebne účinnom množstve zlepšenie zahŕňa podanie aktívneho činidla subjektu v skoršom veku, ked subjekt nesie genetický variant génu TOMM 40 spojeného so zvýšeným rizikom Alzheimerovej choroby V porovnaní so zodpovedajúcim subjektom, ktorý nenesie genetický variant (napr. u ApoE 4/4 subjektu je výhodnejšie začať vo veku 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 alebo 53 a spojito každý nasledujúci rok ako vo veku 55 alebo vyššom u ApoE 4/3 subjektu je výhodnejšie začať vo veku 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 alebo 58 a spojito každý nasledujúci rok ako vo veku 60 alebo vyššom u ApoE 3/3 subjektu je výhodnejšie začať vo veku 55, 56, 57, 58,59, 60, 61, 62 alebo 63 a spojito každý nasledujúci rok ako vo veku 65 alebo vyššom a u ApoE 2/3 subjektu je výhodnejšie začať vo veku 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 alebo 68 a spojito každýnasledujúci rokako vo veku 70 alebo vyššom).

MPK / Značky

MPK: C12Q 1/68

Značky: faktorov, spôsob, alzheimerovej, stanovenia, choroby, rizikových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/85-e16776-sposob-stanovenia-rizikovych-faktorov-alzheimerovej-choroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob stanovenia rizikových faktorov Alzheimerovej choroby</a>

Podobne patenty