Molekuly protilátky, ktoré sú špecifické pre humánny nádorový nekrotický faktor alfa a ich použitie

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Predložený vynález sa týka protilátkových molekúl, ktoré sú špecifické pre antigénne determinanty nádorového nekrotického faktoru alfa (TNF?) a ktoré obsahujú aspoň jeden úsek CDR z myšej monoklonálnej protilátky. Predložený vynález sa tiež týka tzv. CDR-očkovaných protilátok, kde aspoň jeden z úsekov CDR je hybridný CDR. Ďalej je predmetom DNA sekvencia kódujúca reťazce molekuly protilátky a tiež vektory a transformované hostiteľské bunky. Vynález sa ďalej týka terapeutického využitia protilátkových molekúl na liečenie chorôb sprostredkovaných TNF?.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka molekúl protilátky, ktoré sú špecifické pre antigénne determinanty nádorového nekrotického faktom alfa (TNFa, tumour necrosis factor alpha). Predložený vynález sa tiež týka terapeutického použitia protilátkových molekúl a spôsobov výroby protilátkových molekúl.Vynález sa týka protilátkových molekúl. V molekule protilátky sú dva ťažké reťazce a dva ľahké reťazce. Každý ťažký reťazec a každý ľahký reťazec má vo svojom N-koncovom úseku variabilnú doménu. Každá variabilná doména je zložená zo štyroch rámcových úsekov (FR, framework region), ktoré sa striedajú s troma úsekmi určujúcimi komplementaritu (CDR, complementarity determining region). Zvyšky vo variabilnej doméne sú na základe dohody číslované podľa systému navrhnutého autormi Kabat a kol. Tento systém je uvedený v práci autorov Kabat a kol., 1987, Sequences of Proteins of Immunological lnterest, US Department of Health and Human Services, NIEI, USA (ďalej Kabat a kol. (vyššie. Tento systém číslovania sa tiež použil v predkladanom opise, ak nie je uvedené inak.Kabatovo označenie zvyškov nezodpovedá vždy priamo lineámemu číslovaniu aminokyselinových zvyškov. Aktuálna lineárna aminokyselinová sekvencia môže obsahovať menej aminokyselín alebo ďalšie aminokyseliny ako v presnom Kabatovom číslovaní, čo zodpovedá skráteniu štrukturálnej zložky alebo vloženiu(inzercii) do štrukturálnej zložky, či už do úseku rámca alebo do CDR základnej štruktúry variabilnej domény. Správne Kabatovo číslovanie zvyškov môže byť pre danú protilátku zistené porovnaním homológie zvyškov v sekvencii protilátky so štandardnou sekvenciou číslovanou podľa Kabata.CDR variabilných domén ťažkého reťazca sú lokalizované vo zvyškoch 31 až 35 (CDRHl), zvyškoch 50 až 65 (CDRH 2) a zvyškoch 95 až 102 (CDRH 3) podľa Kabatovho číslovania.CDR variabilných domén ľahkého reťazca sú lokalizované vo zvyškoch 24 až 34 (CDRL 1), zvyškoch 50 až 56 (CDRL 2) a zvyškoch 89 až 97 (CDRL 3) podľa Kabatovho číslovania.Konštrukcia CDR-očkovaných protilátok je opísaná v európskej patentovej prihláške EP-A-0 239 400,ktorá opisuje postup, ktorým sú CDR myšie monoklonálne protilátky očkované do úsekov rámca variabilných domén humánneho imunoglobulínu miestne cielenou mutagenézou s použitím dlhých oligonukleotidov. CDR určujú špecifickosť väzby antigénu protilátkami a sú to relatívne lcrátke peptidové sekvencie nesené v úsekoch rámca variabilných domén.Predchádzajúce práce týkajúce sa humanizácie monoklonálnych protilátok prostredníctvom CDR-očkovania sa vykonávali na monoklonálnych protilátkach rozpoznávajúcich syntetické antigény, ako je napríklad NP. Ale boli opísané príklady, v ktorých myšia monoklonálna protilátka rozpoznávajúca lyzozým a monoklonálna protilátka laboratórneho potkana rozpoznávajúca antigén na humánnych T lymfocytoch sa humanizovali pomocou CDR-očkovania, a to autormi Verhoeyen a kol. (Science, 239, 1534 - 1536, 1988) a Riechmann a kol. (Nature, 332, 323 - 324,1988), v danom poradí.Riechmann a kol. zistili, že transfer samotných CDR (ako definovaný Kabatom (Kabat a kol. (vyššie) a Wu a kol., J. Exp. Med. 132, 211 - 250,1970 nebol dostatočný pre vznik uspokojivej aktivity viažucej antigén u CDR-očkovaného produktu. Zistilo sa, že sa musí zmeniť veľký počet zvyškov rámca tak, aby zodpovedali zvyškom úseku rámca darcu. Navrhované kritériá pre výber, ktoré zvyšky rámca potrebujú byť zmenené, sú opísané v medzinárodnej patentovej prihláške W 0 90/07861.Publikoval sa veľký počet prehľadov pojednávajúcich o CDR-očkovaných protilátkach, vrátane Vaughan a kol. (Nature Biotechnology, 16, 535 - 539, 1998).TNFOt je prozápalový cytokín, ktorý uvoľňujú bunky imunitného systému a interaguje s nimi. Teda,TNFa sa uvoľňuje makrofágmi, ktoré sa aktivovali lipopolysacharidmi (LPS) z gramnegatívnych baktérií. Ukazuje sa, že TNFoL je endogénny mediátor ústredného významu zapojený do rozvoja a patogenézy endotoXického šoku spojeného s bakteríálnou sepsou. Tiež sa zistilo, že sa zvyšuje počet receptorov pre TNFtx pri veľkom počte chorôb človeka, vrátane chronických chorôb, ako je napríklad reumatoidná artritída, Crohnova choroba, ulceratívna kolitída a skleróza multiplex. Myši transgénne pre humánny TNFa produkujú konštitutívne vysokú hladinu TNFa a vyvíja sa u nich spontánna, deštruktívna polyartritída pripomínajúca reumatoidnú artritídu (Kaffer a kol., EMBO J., 10, 4025 - 4031, 1991). TNFoL sa teda nazýva prozápalový cytokín.V stave techniky boli opísané monoklonálne protilátky proti TNFa. Meager a kol., (Hybridoma, 6, 305 311, 1987) opísali myšie monoklonálne protilátky proti rekombinantnému TNFUL Fendly a kol. (Hybridoma,6, 359 - 370, 1987) opísali použitie myších monoklonálnych protilátok proti rekombinantnému TNFa pri deñnovaní neutralizácie epitopov na TNF. Shimamoto a kol. (lmmunology Letters, 17, 311 - 318, 1988) opísali použitie myších monoklonálnych protilátok proti TNFy a ich použitie pri prevencii endotoxického šoku u myší. Ďalej, v medzinárodnej patentovej prihláške WO 92/ 11383, sú opísané rekombinantné protilátky,vrátane CDR-očkovaných protilátok, špecifických pre TNFa. Rankin a kol. (British J. Rheumatology, 34, 10334 - 342, 1995) opísali použitie týchto CDR-očkovaných protilátok V liečení reumatoidnej artritídy. US-A-5 919 452 opisuje anti-TNF chimérické protilátky a ich použitie V liečení patologických stavov spojených s výskytom TNF.Protilátky k TNFu sa navrhli na profylaxiu a liečenie endotoxického šoku (Beutler a kol., Science, 234,470 - 474, 1985). Bodmer a kol. (Critical Care Medicine, 21, S 441 - S 446, 1993) a Wherry a kol. (Critical Care Medicine, 21, S 436 - S 440, 1993) pojednávajú 0 terapeutickom potenciáli anti-TNFOL protilátok pri liečení septického šoku. Použitie anti-TNFoL protilátok pri liečení septického šoku sa tiež pojednáva autormi Kirschenbaum a kol. (Critical Care Medicine, 26, 1625 - 1626, 1998). Artritída vyvolaná kolagénom sa môže účinne liečiť použitím anti-TNFa monoklonálnych protilátok (Wiliam a kol. (PNAS-USA, 89, 9784-9788,1992.U pacientov Irpiacich na reumatoidnú artritídu sa zistili zvýšené hladiny TNFa ako v synoviálnej tekutine, tak v periférnej krvi. Keď sa pacientovi trpiacemu na reumatoidnú artritídu podávajú agens blokujúce TNFa, zmierňuje sa zápal, zlepšujú sa symptómy a odďaľuje sa poškodenie kĺbu (McKown a kol. (Arthritis Rheum., 42, 1204 -1208, 1999.O použití anti-TNFot protilátok pri liečení reumatoidnej artritídy a Crohnovej choroby sa diskutuje v práci autorov Feldman a kol. (Transplantation Proceedings, 30, 4126 - 4127, 1998), Adorini a kol. (Trends in 1 mmunology Today, 18, 209 - 211, 1997) a vo Feldman a kol. (Advances in Immunology, 64, 283 - 350, 1997). Protilátky k TNFOL použité v týchto liečebných postupoch sú všeobecne chimérické protilátky, ako sú napríklad tie, ktoré sú opísané v US-A- 5 919 452.V súčasnosti sú schválené dva produkty blokujúce TNFot na liečenie reumatoidnej artritídy. Prvý, nazývaný etanercept, dodáva na trh firma Immunex Corporation ako EnbrelTM. Je to rekombinantný fúzny proteín obsahujúci dve p 75 rozpustné domény TNF-receptoru spojené s Fc časťou humánneho imunoglobulínu. Druhý, nazývaný infliximab, dodáva na trh firma Centocor Corporation RemicadeTM. Je to chimérická protilátka majúca myšie anti-TNFot variabilné domény a humánne lgGl konštantné domény.Rekombinantné anti-TNFOL protilátkové molekuly podľa stavu techniky všeobecne majú redukovanú afinitu pre TNFGL v porovnaní s protilátkami, z ktorých variabilné úseky alebo CDR pochádzajú, všeobecne sa musia tvoriť v cicavčích bunkách a výroba je nákladná. Anti-TNFu protilátky podľa stavu techniky sú opísané v práci autorov Stefen a kol. (Immunology, 85, 668 - 674, 1995), GB-A-2 246 570 a GB-A-2 297 145.(CDP 571) odvodenú od myšej protilátky CBOO 10 s polčasom približne 13 dní a zníženou imunogenicitou,ktorá je tiež vhodná na opakovanú terapiu.Potrebné sú protilátkové molekuly na liečenie chronických zápalových ochorení, ktoré sa môžu používať opakovane a vyrábajú sa ľahko a účinne. Sú tiež potrebné protilátkové molekuly, ktoré majú vysokú afinitu pre TNFa a pre človeka sú málo imunogénne.Protilátková molekula podľa predloženého vynálezu obsahuje ťažký reťazec, kde variabilná doména obsahuje CDR (ako bolo definované Kabatom a kol.) majúca sekvenciu označenú ako H 1 na obrázku 3 (SEKV. ID. C. 1) pre CDRHl, H 2 alebo H 2 na obrázku 3 (SEKV. 1 D. C. 2 alebo SEKV. ID. C. 7) pre CDRH 2 alebo H 3 na obrázku 3 (SEKV. ID.3) pre CDRH 3 a ľahký reťazec, kde variabilná doména obsahuje CDR (ako bolo definované Kabatom a kol.) majúca sekvenciu označenú ako L 1 na obrázku 3 (SEKV. 1 D.4) pre CDRL 1, L 2 na obrázku 3 (SEKV. ID. Č. 5) pre CDRLZ alebo L 3 na obrázku 3 (SEKV. ID. ć. 6) pre CDRL 3.CDR označené v SEKV. ID.1 a 3 až 7 a na obrázku 3, uvedené vyššie, pochádzajú z myšej monoklonálnej protilátky hTNF 40. Ale SEKV. 1 D. Č. 2 sa skladá z hybridného CDR. Hybridné CDR obsahuje časť ťažkého reťazca CDR 2 z myšej monoklonálnej protilátky hTNF 40 (SEKV. 1 D. Č. 7) a časť ťažkého reťazca CDR 2 z humánnej skupiny 3 zárodkovej línie sekvencie úseku V.Kompletné sekvencie variabilných domén myšej hTNF 40 protilátky sú ukázané na obrázku 6 (ľahký reťazec) (SEKV. ID.99) a obrázku 7 (ťažký reťazec) (SEKV. 1 D.100). Myšia protilátka sa nazýva darcovská protilátka.Prvým výhodným uskutočnením prvého alebo druhého aspektu predloženého vynálezu je myšia monoklonálna protilátka hTNF 40 majúca sekvencie variabilnej domény ľahkého a ťažkého reťazca ukázané na obrázku 6 (SEKV. ID.99) a obrázku 7 (SEKV. 1 D.100), v danom poradí. Konštantný úsek ľahkého reťazca hTNF 40 je kapa a konštantný úsek ťažkého reťazca je IgG 2 a.V druhom výhodnom uskutočnení je protilátka podľa prvého a druhého aspektu predloženého vynálezu chimérická myšia/humánna protilátková molekula, nazývaná v tomto texte chimérická hTNF 40 protilátková molekula. Chimérická protilátková molekula obsahuje variabilné domény myšej monoklonálnej protilátky hTNF 40 (SEKV. ID. Č. 99 a 100) a humánne konštantné domény. Výhodne, chimérická hTNF 40 protilátko 10vá molekula obsahuje humánnu C kapa doménu (Hieter a kol., Cell, 22, 197 - 207, 1980, Genebank pristupoVé číslo 100241) V ľahkom reťazci a humánne gama 4 domény (Flanagan a kol., Nature, 300, 709 - 713,1982) V ťažkom reťazci.V treťom Výhodnom uskutočnení je protilátka podľa prvého a druhého aspektu predloženého vynálezu CDR-očkovaná protilátková molekula. Termín CDR-očkovaná protilátková molekula, použitý V tomto texte,sa týka protilátkovej molekuly, kde ťažký a/alebo ľahký reťazec obsahuje jeden alebo Viacero CDR (Vrátane,ak je to žiaduce, hybridného CDR) z donoroVej (darcoVskej) protilátky (napr. myšej monoklonálnej protilátky) naočkovanej na variabilný úsek rámca ťažkého a/alebo ľahkého reťazca akceptorovej (príjemcoVskej) protilátky (napr. humánnej protilátky).Výhodne má táto CDR-očkovaná protilátka variabilnú doménu obsahujúcu úseky rámca humánneho príjemcu a tiež jeden alebo viacero uvedených darcovských CDR.Keď sú CDR očkované, môže sa použiť každá vhodná sekVencia príjemcu Variabilného úseku rámca s ohľadom na triedu/typ darcoVskej protilátky, z ktorej CDR pochádzajú, Vrátane úsekov rámca myši, primáta a človeka. Príkladmi humánnych rámcoV (rámcových úsekov protilátky), ktoré sa môžu použiť vpredloženom vynáleze, sú KOL, NEWM, REI, EU, TUR, TEI, LAY a POM (Kabat a kol.). Napríklad, KOL a NEWM sa môžu použiť pre ťažký reťazec, REI sa môže použiť pre ľahký reťazec a EU, LAY a POM sa môžu použiť pre oba, ťažký i ľahký reťazec. Výhodné úseky rámca pre ľahký reťazec sú humánna skupina 1 úsekov rámca ukázaná na obrázku 1 (SEKV. ID.83, 85, 87 a 89). Výhodné úseky rámca pre ťažký reťazec sú humánna skupina 1 a skupina 3 úsekov rámca ukázané na obrázku 2 (SEKV. ID.91, 93, 95 a 97 a SEKV. ID.106, 107, 108 a 109), V danom poradí.Pri CDR-očkovaných protilátkach podľa predloženého vynálezu je Výhodné použiť ako príjemcovskú protilátku takú, ktorá má reťazce, ktoré sú homológne k reťazcom darcoVskej protilátky. Príjemcovské ťažké a ľahké reťazce nemusia nevyhnutne pochádzať z rovnakej protilátky a môžu, ak je to žiaduce, obsahovať zložené reťazce majúce úseky rámca pochádzajúce z odlišných reťazcov.V CDR-očkovaných protilátkach podľa predloženého vynálezu úseky rámca nemusia tiež mať presne tú istú sekvenciu, ako je sekVencia príjemcovskej protilátky. Napriklad, nezvyčajné zvyšky sa môžu zmeniť na častejšie sa vyskytujúce zvyšky pre danú triedu alebo typ príjemcovského reťazca. Alternatívne, Vybrané zvyšky V príjemcovských úsekoch rámca sa môžu zmeniť tak, že zodpovedajú zvyšku nájdenému V rovnakej polohe V darcoVskej protilátke. Takéto zmeny by sa mali udržiavať na minime nevyhnutnom na obnovenie añnity darcoVskej protilátky. Protokol pre selekciu zvyškov V príjemcovských úsekoch rámca, ktoré môžu potrebovať zmenu, je uvedený vo WO 91/09967.Výhodne, V CDR-očkovanej protilátkovej molekule podľa predloženého vynálezu, ak príjemcovský ťažký reťazec má úseky rámca z humánnej skupiny 1 (ukázané na obrázku 2) (SEKV. ID.91, 93, 95 a 97),potom príjemcovské úseky rámca ťažkého reťazca obsahujú, navyše k jednému alebo viacerým darcovským CDR, darcovské zvyšky v polohách 28, 69 a 71 (podľa Kabat a kol.).Alternatívne, ak príjemcovský ťažký reťazec má úseky rámca zo skupín 1, potom príjemcovské úseky rámca ťažkého reťazca obsahujú, navyše k jednému alebo viacerým darcovským CDR, darcovské zvyšky V polohách 28, 38, 46, 67, 69 a 71 (podľa Kabat a kol.).Výhodne, V CDR-očkovanej protilátkovej molekule podľa predloženého vynálezu, ak príjemcovský ťažký reťazec má úseky rámca humánnej skupiny 3 (ukázaná na obrázku 2) (SEKV. ID.106, 107, 108 a 109),potom príjemcovské úseky rámca ťažkého reťazca obsahujú, navyše k jednému alebo viacerým darcovským CDR, darcovské zvyšky V polohách 27, 28, 30, 48, 49, 69, 71, 73, 76 a 78 (podľa Kabat a kol.).Výhodne, V CDR-očkovanej protilátkovej molekule podľa predloženého vynálezu, ak príjemcovský ľahký reťazec má úseky rámca humánnej skupiny 1 (ukázaná na obrázku 1) (SEKV. ID.83, 85, 87 a 89), potom príjemcovské úseky rámca ľahkého reťazca obsahujú darcovské zvyšky V polohách 46 a 60 (podľa Kabat a kol.).Darcovské zvyšky sú zvyšky z darcoVskej protilátky, t. j. protilátky, z ktorej pôvodne pochádzajú CDR.Protilátková molekula podľa predloženého vynálezu môže obsahovať kompletnú protilátkovú molekulu,majúcu kompletné ťažké a ľahké reťazce, jej fragment, ako napriklad Fab, modifikovaný Fab, Fab, F(ab)2 alebo FV fragment, monomér alebo dimér ľahkého reťazca alebo ťažkého reťazca, protilátku s jedným reťazcom, napr. jednoreťazcová FV, V ktorej sú variabilné domény ťažkého a ľahkého reťazca spojené peptidovou spojkou. Podobne, variabilné úseky ťažkého a ľahkého reťazca môžu byť spojené s ďalšou protilátkovou doménou, ak je to Vhodné.Výhodne protilátková molekula podľa predloženého vynálezu je Fab fragment. Výhodne Fab fragment má ťažký reťazec majúci sekvenciu označenú ako SEKV. ID.111 a ľahký reťazec majúci sekvenciu označenú ako SEKV. ID.113. Aminokyselinové sekvencie uvedené V SEKV. ID.111 a SEKV. ID.113sú výhodne kódované nukleotidovými sekvenciami uvedenými V SEKV. ID.110 a SEKV. 1 D.112,V danom poradí. Alternatívne je Výhodné, ked protilátková molekula podľa predloženého vynálezu je modiñkovaný Fabfragment, kde modiñkáciou je pridanie na C-koncovú časť jeho ťažkého reťazca jednej aminokyseliny aleboviacerých aminokyselín, aby sa umožnilo pripojenie efektorovej alebo reportérovej molekuly. Výhodne, ďalšie aminokyseliny tvoria modiñkovaný klbový úsek obsahujúci jeden cysteínový zvyšok alebo dva cysteínové zvyšky, ku ktorým sa môže pripojiť efektorová alebo reportérová molekula. Takto modifrkovaný Fab fragment výhodne má ťažký reťazec majúci sekvenciu označenú ako SEKV. ID. Č. 115 a ľahký reťazec majúci sekvenciu označenú ako SEKV. ID.113. Aminokyselinová sekvencia uvedená v SEKV. ID.115 je výhodne kódovaná nukleotidovou sekvenciou uvedenou v SEKV. ID.114.Výhodná efektorová skupina je molekula polyméru, ktorá môže byť pripojená k modifikovanému Fab fragmentu, aby sa zvýšil jeho biologický polčas in viva.Polymerizačné molekuly môžu byť všeobecne syntetické alebo prirodzene sa vyskytujúce polyméry, napríklad voliteľne substituovaný polymér polyalkylénu, polyalkenylénu alebo polyoXyalkylénu s priamym alebo rozvetveným reťazcom, alebo polysacharid s rozvetveným alebo nerozvetveným reťazcom, napr. homo- alebo heteropolysacharid.Konkrétne voliteľné substituenty, ktoré môžu byt prítonmé na uvedených syntetických polyméroch, zahrňujú jednu hydroxyskupinu alebo viacero hydroxyskupín, metylových skupín alebo metoxyskupín. Konkrétne príklady syntetických polymérov zahrňujú voliteľne substituovaný poly(etylénglykol), poly(propylénglykol), poly(vinylalkohol) alebo ich deriváty s priamymi alebo rozvetvenými reťazcami, hlavne voliteľne substituovaný poly(etylénglykol), ako je napríklad metoxypoly(etylénglykol) alebo ich deriváty. Konkrétne prirodzene sa vyskytujúce polyméry zahrňujú laktózu, amylózu, dextrán, glykogén alebo ich deriváty. Termín deriváty, ako sa používa v tomto texte, zahrňuje reaktívne deriváty, napríklad tiol-selektívne reaktívne skupiny, ako sú napríklad maleimidy a podobne. Reaktívna skupina môže byť pripojená kpolyméru priamo alebo cez spojovací segment. Je nutné pochopiť, že zvyšok takejto skupiny v niektorých prípadoch tvorí napríklad časť produktu ako spoj ovacia skupina medzi protilátkovým fragmentom a polymérom.Veľkosť polyméru sa môže meniť podľa želania, ale všeobecne je v priemernom rozmedzí molekulových hmotnosti od 500 (Da) do 50 000 (Da), výhodne 5 000 až 40 000 (Da) a výhodnejšie 25 000 až 40 000 (Da). Veľkosť polyméru sa môže konkrétne vybrat na základe zamýšľaného použitia produktu. Napnklad, ak je v úmysle, aby produkt opustil cirkuláciu a prenikol do tkanív, napríklad na použitie pri liečení nádorov, môže byť výhodné použiť polymér s nízkou molekulovou hmotnosťou, napnklad s molekulovou hmotnosťou približne 5 000 (Da). Pre aplikácie, pri ktorých produkt v cirkulácii zostáva, môže byť výhodné použiť polymér s vyššou molekulovou hmotnosťou, majúci napríklad molekulovú hmotnosť v rozmedzí 25 000 (Da) až 40 000 (Da).Obzvlášť výhodné polyméry zahrňujú polyalkylénové polyméry, ako je napríklad poly(etylénglykol) alebo najmä metoxypoly(etylénglykol) alebo ich deriváty a hlavne polyméry s molekulovou hmotnosťou v rozmedzí približne 25 000 (Da) až približne 40 000 (Da).Každá molekula polyméru pripojená k modifikovanému protilátkovému fragmentu môže byť kovalentne pripojená k atómu síry cysteínového zvyšku lokalizovaného vo fragmente. Kovalentná väzba je všeobecne disulfidová väzba alebo najmä väzba medzi atómami síry a uhlíka.Kde je to žiaduce, môže mať protilátkový fragment pripojenú jednu alebo viacero efektorových alebo reportérových molekúl. Efektorové alebo reportérová molekuly môžu byť pripojené k protilátkovému fragmentu cez ktorýkoľvek dostupný aminokyselinový bočný reťazec alebo terminálnu aminokyselinovú funkčnú skupinu vo fragmente lokalizovanú, napríklad akúkoľvek voľnú aminoskupinu, iminoskupinu, hydroxylovú skupinu alebo karboxylovú skupinu.Na prípravu protilátkových fragmentov modifikovaných polymérom opísaných skôr sa môže použiť ako východisková látka každý aktivovaný polymér. Aktivovaný polymér môže byť každý polymér obsahujúci tiolovú reaktívnu skupinu, ako je napríklad a-halogénkarboxylová kyselina alebo ester, napr. jódacetamid,imid, napr. maleimid, vinylsulfón alebo disulfid. Táto východisková látka sa môže získať komerčne (napríklad od firmy Shearwater Polymers Inc., Huntsville, AL, USA) alebo sa môže pripraviť z komerčne dostupných východiskových látok s použitím bežných chemických postupov.Čo sa týka pripojenia poly(etylénglykol)ových (PEG) skupín, odkazuje sa na práce Poly(ethylenglykol) Chemistry, Biotechnical and Biomedical Applications, 1992, J. Milton Harris (ed.), Plenum Press, New York, Poly(ethylenglykol) Chemistry and Biological Applications, 1997, J. Milton Harris a S. Zalipsky(eds.), American Chemical Society, Washington DC a Bioconjugation Protein Coupling Techniques for the Biomedical Sciences, 1998, M. Aslam a A. Dent, Grove Publishers, New York.Ked je potrebné získať protilátkový fragment pripojený k efektorovej alebo reportérovej molekula, môže sa to pripraviť štandardnými chemickými postupmi alebo technikami rekombinantnej DNA, kedy je protilátkový fragment spojený bud priamo, alebo prostredníctvom kondenzačného činidla k efektorovej alebo reportérovej molekule, bud pred reakciou, alebo po reakcii s vhodným aktivovaným polymérom. Konkrétne chen 1 ické postupy zahrňujú napríklad postupy opísané vo W 0 93/62331, WO 92/22583, W 0 89/00195 a WO 89/01476. Alternatívne, ked je efektorová alebo reportérová molekula proteín alebo polypeptid, môže sa spojenie dosiahnuť s použitím postupov rekombinantnej DNA, opísaných napríklad vo W 0 86/01533 a EP-A-O 392 745.

MPK / Značky

MPK: C12N 15/70, C12N 15/13, A61K 47/48, A61P 19/02, A61K 39/395, C07K 19/00, C12N 1/21, C07K 16/46, C12N 15/62, C07K 16/24, A61P 37/06

Značky: nádorový, použitie, molekuly, faktor, protilátky, nekrotický, specifické, humánny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/85-288343-molekuly-protilatky-ktore-su-specificke-pre-humanny-nadorovy-nekroticky-faktor-alfa-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Molekuly protilátky, ktoré sú špecifické pre humánny nádorový nekrotický faktor alfa a ich použitie</a>

Podobne patenty