Humanizované protilátky, ktoré spoznajú beta-amyloidový peptid, izolovaná nukleová kyselina, ktorá ich kóduje, vektor, izolovaná hostiteľská bunka, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a spôsob ich prípravy

Číslo patentu: 288209

Dátum: 25.06.2014

Autori: Saldanha José, Basi Guriq

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaný je humanizovaný imunoglobulín, ktorý sa špecificky viaže na beta-amyloidový peptid (A?), a jeho časť viažuca antigén. Sú určené na prípravu liečiva na prevenciu alebo liečenie amyloidogénneho ochorenia, najmä Alzheimerovej choroby.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka látok a spôsobov liečenia ochorení súvisiacich s amyloidovými depozitmi AB v mozgu pacienta.Alzheimerova choroba (AD) je progresívna choroba, ktorá vyústi do senilnej demencie. Pozri všeobecne SELKOE, TINS 16 403 (1993) Hardy a kol., W 0 92/ 13069 Selkoe, J. Neuropathol. Exp. Neurol. 53 438(l 994) Duff a kol., Nature 373 476 (1995) Games a kol., Nature 373 523 (1995). V podstate táto choroba patrí do dvoch kategórií s oneskoreným nástupom, ktorá sa vyskytuje v staršom veku (65 rokov a viac), a so včasným nástupom, ktorá sa vyvinie podstatne skôr pred obdobím senility, t. j. vo veku medzi 35 a 60 rokov. Pri oboch typoch ochoreniaje patológia rovnaká, ale abnormality bývajú ťažšie a rozsiahlejšie v prípadoch,ktoré začínajú v skoršom veku. Chorobu charakterizujú prinajmenšom dva typy lézií V mozgu, neurofibrilárne spletence a senilné plaky. Neuroñbriláme spletence sú intraceluláme ložiská mikrotubúl súvisiace s tau-proteínom pozostávajúce z dvoch vlákien navzájom spletených v pároch. Senilné plaky (t. j. amyloidné plaky) sú oblasti neorganizovanej siete vlákien (neuropilu) do veľkosti v priemere až 150 m s extracelulámymi ložiskami amyloidu v strede, ktoré sú viditeľné mikroskopickou analýzou rezov mozgového tkaniva. Akumulácia amyloídových plakov V mozgu sa tiež vyskytuje pri Downovom syndróme a pri iných kognitívnych poruchách.Hlavnou zložkou plakov je peptid označovaný ako AB alebo B-amyloídový peptid. AB peptid je 4 kDa intemý fragment aminokyselín 39 - 43 väčšieho transmembránového glykoproteínu pomenovaného proteín s názvom amyloídový prekurzorový proteín (APP). Ako dôsledok proteolytického pôsobenia rozličných enzýmov sekretázy na APP sa AP spočiatku nachádza v krátkej forme, s dĺžkou 40 aminokyselín, a v dlhej forme s dĺžkou v rozsahu 42 - 43 aminokyselín. Časť hydrofóbnej transmembránovej domény APP sa nachádza na karboxylovom konci AB a môže vysvetľovať schopnosť AB zhlukovať sa do plakov, najmä V prípade dlhej formy. Akumulácia amyloídových plakov V mozgu nakoniec vedie k smrti nervových buniek. Fyzické symptómy spojené s tymto typom nervovej degenerácie charakterizujú Alzheimerovu chorobu.Niektoré mutácie v APP proteine sa dávali do súvisu s prítomnosťou Alzheimerovej choroby. Pozri napr. Goate a kol., Nature 349 704 (1991) (valínm za izoleucín) Chartier Harlan a kol., Nature 353 844 (1991)(valínm za glycín) Murrell a kol., Science 254 97 (1991) (Valínm za fenylalanín) Mullan a kol., Nature Genet. l 345 (1992) (dvoj itá mutácia meniaca lyzín 595-metionín 59 ó za asparagín 595-1 eucín 596). Predpokladá sa,že takéto mutácie spôsobujú Alzheimerovu chorobu zvýšením alebo zmenou premeny APP na AB, najmä premenou APP na vyššie množstvá dlhej formy AB (t. j. AB-42 a AB-43). Predpokladá sa, že mutácie v iných génoch, ako sú presenílínové gény, PS 1 a PS 2, nepriamo ovplyvňujú premenu APP tak, že sa zvyšujú množstvá dlhej formy AB (pozri Hardy, TINS 20 154 (1997.Na určenie významu amyloidných plakov pri Alzheimerovej choroby sa úspešne použili myšie modely(Games a kol., pozri vyššie, Johnson-Wood a kol., Prac. Natl. Acad. Scí. USA 94 1550 (1997. Najmä V prípade, keď sa PDAPP transgenickým myšiam (ktoré exprimujú mutantnú formu ľudského APP a vyvinie sa u nich Alzheimerova choroba v mladom veku) vstrekne dlhá forma AB, prejavujú spomalenie progresie A 1 zheimera a zvyšujú titre protilátok na AB peptid (Schenk a kol., Nature 400, 173 (1999. Vyššie diskutované pozorovania naznačujú, že AB, najmä V jeho dlhej forme, je pričinným faktorom Alzheimerovej choroby.McMichael V EP 526 511 navrhuje podávanie homeopatických dávok (menších než alebo rovných 104 mg/deň) AB pacientom so stanovenou diagnózou AD. U bežného človeka s asi 5 litrami plazmy sa očakáva, že dokonca aj homý limit tejto dávky vytvorí koncentráciu nie väčšiu než 2 pg/ml. Normálna koncentrácia AB v ľudskej plazme je bežne V rozsahu 50 - 200 pg/ml (Seubert a kol., Nature 359 325 (1992. Pretože dávka navrhnutá v EP 526 511 by sotva zmenila hladinu endogénne cirkulujúceho AB a pretože EP 526 511 neodporúča použiť adjuvant ako imunostimulant, zdá sa nepravdepodobným, že by to malo nejaký terapeutický účinok.Existuje preto potreba nových terapií a činidiel na liečenie Alzheimerovej choroby, najmä terapií a činidiel, ktoré môžu mať terapeutický účinok vo fyziologických (napr. netoxických) dávkach.Tento vynález predstavuje nové imunologicke činidlá, najmä terapeuticke protilátkové činidlá na prevenciu a liečbu amyloidogénnej choroby (napr. Alzheimerovej choroby). Vynález vychádza aspoň sčasti z identifikácie a charakterízácíe dvoch monoklonálnych protilátok, ktoré sa špecificky viažu na AB peptid a sú účinné pri znížení množstva plakov a/alebo pri zmiemení neuritickej dystrofie spojenej s amyloidogénnymiporuchami. Štruktúma a funkčná analýza týchto protilátok vedie k návrhu rozličných humanizovaných protilátok na profylaktické a/alebo terapeutické použitie. Vynález predstavuje najmä humanizáciu variabilných oblastí týchto protilátok, a preto poskytuje humanizovaný imunoglobulín alebo reťazce protilátok, neporušené humanizované imunoglobulíny alebo protilátky a funkčný imunoglobulín alebo fragmenty protilátok,najmä fragmenty víažuce antigén, opisovaných protilátok.Opisujú sa tiež polypeptidy obsahujúce komplementaritu určujúce oblasti opisovaných monoklonálnych protilátok, ako sú polynukleotidové činidlá, vektory a hostitelia vhodní na zakódovanie uvedených polypeptidov.Opisujú sa metódy liečby amyloidogénnych ochorení alebo porúch (napr. Alzheimerovej choroby), ako sú farmaceutické prípravky a súpravy na použitie v takýchto aplikáciách.Vynález tiež predstavuje metódy identifikácie zvyškov V opisovaných monoklonálnych protilátkach, ktoré sú dôležité pre vhodnú imunologíckú funkciu, a na identifikáciu zvyškov, ktoré sú vhodné na substitúciu pri konštrukcii humanizovaných protilátok majúcich zlepšenú schopnosť väzby a/alebo zníženú imunogénnosť, ked sa používajú ako terapeutické činidlá.Tento vynález predstavuje nové imunologické činidlá a metódy prevencie a liečby Alzheimerovej choroby alebo iných amyloidogénnych ochorení. Vynálezje založený aspoň sčasti na charakterizácií monoklonálneho imunoglobulínu, 3 D 6, účinného pri väzbe beta-amyloidového proteínu (AB) (napr. väzbe rozpustného a/alebo agregovaného AB), sprostredkovaní fagocytózy (napr. agregovaného AB), znížení množstva plakov a/alebo pri zmiemení neurítickej dystroñe (napr. u pacienta). Vynález je ďalej založený na určení a štrukturálnej charakterizácii primárnej a sekundámej štruktúry variabilných ľahkých a ťažkých reťazcov tohto imunoglobulínu a identifikácii zvyškov dôležitých pre aktivitu a imunogénnosť.Predstavujú sa tu imunoglobulíny, ktoré obsahujú variabilný ľahký a/alebo variabilný ťažký reťazec opísaných výhodných monoklonálnych imunoglobulínov. Predstavujú sa tu výhodné imunoglobulíny, napr. terapeutické ímunoglobulíny, ktoré obsahujú humanizovaný variabilný ľahký a/alebo humanizovaný variabilný ťažký reťazec. Výhodné variabilné ľahké a/alebo variabilné ťažké reťazce obsahujú komplementaritu určujúcu oblasť (CDR) z monoklonálneho imunoglobulínu (napr. donomý imunoglobulín) a variabilné rámcové oblasti v zásade z ľudského akceptomého imunoglobulínu. Výraz v zásade z ľudského akceptomého imunoglobulínu znamená, že väčšina zvyškov alebo kľúčové zvyšky rámcovej oblasti sú z ľudskej akceptomej sekvencie, ktorá však umožňuje substitúciu zvyškov v určitých polohách zvolených tak, aby sa zlepšila aktivita humanizovaného imunoglobulínu (napr. zlepšila aktivita tak, že lepšie napodobňuje aktivitu donomého imunoglobulínu), alebo zvolených tak, aby znižovali imunogénnosť humanizovaného imunoglobulínu.V jednom praktickom uskutočnení predstavuje vynález ľahký alebo ťažký reťazec humanizovaného imunoglobulínu, ktorý obsahuje 3 D 6 variabilnú oblasť komplementaritu určujúcich oblasti (CDR) (t. j. obsahuje jednu, dve alebo tri CDR zo sekvencie variabilnej oblasti ľahkého reťazca uvedenej ako SEQ ID N 0 2 alebo obsahuje jednu, dve alebo tri CDR zo sekvencie variabilnej oblasti ťažkého reťazca uvedenej ako SEQ ID NO 4) a obsahuje variabilnú rámcovú oblasť v zásade zo sekvencie ľahkého alebo ťažkého reťazca ľudského akceptomého imunoglobulínu za predpokladu, že aspoň jeden zvyšok z rámcovej oblasti je spätne zmutovaný na zodpovedajúci myši zvyšok, pričom uvedená spätná mutácia v zásade neovplyvňuje schopnosť reťazca smerovať väzbu AB.V inom praktickom uskutočnení predstavuje vynález ľahký alebo ťažký reťazec humanizovaného imunoglobulínu, ktorý obsahuje 3 D 6 variabilnú oblasť komplementaritu určujúcich oblastí (CDR) (t. j. obsahuje jednu, dve alebo tri CDR zo sekvencie variabilnej oblasti ľahkého reťazca uvedenej ako SEQ ID NO 2 a/alebo obsahuje jednu, dve alebo tri CDR zo sekvencie variabilnej oblasti ťažkého reťazca uvedenej ako SEQ ID N 014) a obsahuje variabilnú rámcovú oblasť v zásade zo sekvencie ľahkého alebo ťažkého reťazca ľudského akceptomého imunoglobulínu za predpokladu, že aspoň jeden zvyšok z rámcovej oblasti je substituovaný zodpovedajúcim aminokyselinovým zvyškom z myšej 3 D 6 sekvencie variabilnej oblasti ľahkého alebo ťažkého reťazca, pričom zvyšok rámcovej oblasti je vybratý zo skupiny pozostávajúcej (a) zo zvyšku,ktorý nekovalentne viaže priamo antigén (b) zo zvyšku susediaceho s CDR (c) z CDR-interagujúceho zvyšku (napr. identiñkovaného modelovaním ľahkého alebo ťažkého reťazca na vyriešenej štruktúre homológneho známeho imunoglobullnového reťazca) a (d) zo zvyšku nachádzajúceho sa na rozhraní VL-VH.V inom praktickom uskutočnení predstavuje vynález ľahký alebo ťažký reťazec humanizovaného imunoglobulínu, ktorý obsahuje 3 D 6 variabilnú oblasť CDR a variabilné rámcové oblasti zo sekvencie ľahkého alebo ťažkého reťazca ľudského akceptomého imunoglobulínu za predpokladu, že aspoň jeden zvyšok z rámcovej oblasti je substítuovaný zodpovedajúcim aminokyselinovým zvyškom z myšej 3 D 6 sekvencie variabilnej oblasti ľahkého alebo ťažkého reťazca, pričom zvyšok rámcovej oblasti je zvyškom schopným ovplyvňovať konformáciu alebo ñmkciu variabilnej oblasti ľahkého reťazca, ktorá sa identifikuje analýzou trojrozlnemého modelu variabilnej oblasti, napríklad zvyškom schopným interakcie s antigénom, zvyškom blízkym k väzbovému miestu antigénu, zvyškom spôsobilým interakcie s CDR, zvyškom susediacim s CDR, 10zvyškom do vzdialenosti 6 Á od CDR zvyšku, kánonickým zvyškom, zvyškom vernierovej zóny, medzireťazcovým zvyškom, neobvyklým zvyškom alebo zvyškom glykozylačného miesta na povrchu štruktúmeho modelu.V inom praktickom uskutočnení predstavuje vynález ľahký reťazec humanizovaného imunoglobulínu,ktorý obsahuje CDR 3 D 6 variabilnej oblasti (napr. z 3 D 6 sekvencíe variabilnej oblasti ľahkého reťazca uvedenej ako SEQ ID NO 2) a obsahuje variabilnú rámcovú oblasť ľudského akceptomého imunoglobulínu za predpokladu, že aspoň jeden zvyšok z rámcovej oblasti vybratý zo skupiny pozostávajúcej z Ll, L 2, L 36 a L 46 (Kabatovo číslovanie) je substituovaný zodpovedajúcim aminokyselinovým zvyškom z myšej 3 D 6 sekvencíe variabilnej oblasti ľahkého reťazca. V inom praktickom uskutočnení predstavuje vynález ťažký reťazec humanizovaného imunoglobulínu, ktorý obsahuje CDR 3 D 6 variabilnej oblasti (napr. z 3 D 6 sekvencíe variabilnej oblasti ťažkého reťazca uvedenej ako SEQ ID NO 4) a obsahuje variabilnú rámcovú oblasť ľudského akceptomého imunoglobulínu za predpokladu, že aspoň jeden zvyšok z rámcovej oblasti vybratý zo skupiny pozostávajúcej z H 49, H 93 a H 94 (Kabatovo číslovanie) je substituovaný zodpovedajúcim aminokyselinovým zvyškom z myšej 3 D 6 sekvencíe variabilnej oblasti ľahkého reťazca.Výhodné ľahké reťazce obsahujú rámcové oblasti kapa II podtypu kapa II (Kabatova konvencia), napríklad rámcové oblasti z akceptomého imunoglobulínu Kabat ID 019230, Kabat ID 005 l 3 l, Kabat ID 005058,Kabat lD 005057, Kabat lD 005059, Kabat ID U 21040 a Kabat ID U 4 l 645. Výhodne ťažké reťazce obsahujú rámcové oblasti podtypu líI (Kabatova konvencia), napríklad rámcové oblasti z akceptorného imunoglobulínu Kabat ID 045919, Kabat ID 000459, Kabat ID 000553, Kabat ID 000386 a Kabat lD M 2369 l.V inom praktickom uskutočnení vynález predstavuje, okrem opísaných substitúcií, substitúciu aspoň jedného zriedkavého zvyšku ľudskej rámcovej oblasti. Zriedkavý zvyšok sa môže napríklad substituovať aminokyselinovým zvyškom, ktorý je obvyklý pre ľudské sekvencíe variabilného reťazca v tejto polohe. Zriedkavý zvyšok sa môže tiež substituovať zodpovedajúcim aminokyselinovým zvyškom z homológnej zárodočnej sekvencíe variabilného reťazca (napr. Zriedkavý zvyšok rámcovej oblasti ľahkého reťazca sa môže substituovať zodpovedajúcim zárodočným zvyškom z Al, Al 7, A 18, A 2 alebo A 19 zárodočnej imunoglobulínovej sekvencíe alebo sa môže zriedkavý zvyšok rámcovej oblasti ťažkého reťazca substituovať zodpovedajúcim zárodočným zvyškom z VH 3-48, VH 3-23, VH 3-7, VH 3-2 l alebo VH 3-ll zárodočnej imunoglobulínovej sekvencíe).V inom praktickom uskutočnení predstavuje vynález humanizovaný imunoglobulín, ktorý obsahuje ľahký reťazec a ťažký reťazec, ako je opísané vyššie, alebo fragment viažuci antigén uvedeného imunoglobulínu. Vo vzorovom praktickom uskutočnení sa humanizovaný imunoglobulín viaže (napr. špecificky viaže) na beta-amyloidový peptid (AB) s väzbovou afinitou aspoň 107 M 4, 108 M 4 alebo 109 M 4. V inom praktickom uskutočnení imunoglobulín alebo fraginent viažuci antígén obsahuje ťažký reťazec s izotypom yl. V inom praktickom uskutočnení imunoglobulín alebo fragment viažuci antigén sa viaže (napr. špecificky viaže) na rozpustný beta-amyloidový peptid (AB) a agregovaný AB. V inom praktickom uskutočnení imunoglobulín alebo fragment viažuci antigén sprostredkuje fagocytózu (napr. indukuje fagocytózu) beta-amyloidového peptidu (AB). V ešte ďalšom praktickom uskutočnení imunoglobulín alebo fragment viažñici antigén prechádm u pacienta cez hematoencefalitickú bariéru. V ešte ďalšom praktickom uskutočnení znižuje imunoglobulín alebo fragment viažuci antigén tvorbu beta-amyloidového peptídu (AB) a neuritickú dystrofiu u pacienta.V inom praktickom uskutočnení prestavuje vynález chimérické imunoglobulíny, ktoré obsahujú 3 D 6 variabilné oblasti (napr. sekvencíe variabilných oblasti uvedených ako SEQ ID NO 2 alebo SEQ ID NO 4). V ešte ďalšom praktickom uskutočnení predstavuje vynález imunoglobulín alebo jeho fragment viažuci antigén,ktorý obsahuje variabilnú oblasť ťažkého reťazca uvedenú ako SEQ lD NO 8 a variabilnú oblasť ťažkého reťazca uvedenú ako SEQ ID NO 5. V ešte ďalšom praktickom uskutočnení predstavuje vynález imunoglobulín alebo jeho fragment viažuci antigén, ktorý obsahuje variabilnú oblasť ťažkého reťazca uvedenú ako SEQ ID NO 12 a variabilnú oblasť ľahkého reťazca uvedenú ako SEQ ID NO ll. V ešte inom praktickom uskutočnení imunoglobulín alebo jeho fragment viažuci antigén ďalej obsahuje konštantné oblasti z IgG 1.Opísané imunoglobulíny sú predovšetkým vhodné na použitie v liečebných metódach zameraných na prevenciu a liečbu amyloidogénnych ochorení. V jednom praktickom uskutočnení predstavuje vynález spôsob prevencie a liečby amyloidogénneho ochorenia (napr. Alzheimerovej choroby), ktorý zahŕňa podanie účinnej dávky humanizovaného imunoglobulínu pacientovi opísaným spôsobom. V inom praktickom uskutočnení predstavuje vynález farmaceutické prípravky, ktoré obsahujú opísaný humanizovaný imunoglobulín a farmaceutický nosič. Tiež sa tu opisujú izolované molekuly nukleových kyselín, vektory a hostiteľské bunky na prípravu imunoglobulínov alebo tu opísaných imunoglobulínových fragmentov alebo reťazcov, ako aj metódy na prípravu uvedených imunoglobulínov, imunoglobulínových fragmemov alebo imunoglobulínových reťazcov.Tento vynález ďalej predstavuje spôsob identifikácie zvyškov 3 D 6 vhodných na substitúciu pri príprave humanizovaného 3 D 6 imunoglobulínu. Napríklad spôsob identifikácie zvyškov variabilnej rámcovej oblasti vhodnej na substitúciu zahŕňa modelovanie trojrozinemej štruktúry variabilnej oblasti 3 D 6 na vyriešenej štruktúre homológneho imunoglobulínu a analýzu uvedeného modelu na zvyšky schopné ovplyvňovať kon 10fonnáciu alebo ftmkciu 3 D 6 variabílných oblastí imunoglobulínu tak, že sa ídentifikujú zvyšky vhodné na substitúciu. Vynález ďalej predstavuje použitie sekvencie variabilnej oblasti uvedenej ako SEQ 1 D NO 2 alebo SEQ ID NO 4 alebo jej nejakej časti v príprave trojrozmemého obrazu 3 D 6 imunoglobulínu, 3 D 6 imunoglobulínového reťazca alebo jeho domény.Pred opisom tohto vynálezu môže byť na jeho pochopenie užitočné uviesť definície určitých výrazov,ktoré sa budú v ďalšom používať.Výraz imunoglobulín alebo protilátka (ktoré sa tu používajú zameniteľne) označuje proteín viažuci antigén, ktorý má základnú štvorpolypeptidovú reťazcovú štruktúru pozostávajúcu z dvoch ťažkých a z dvoch ľahkých reťazcov, pričom uvedené reťazce sú stabilizované napríklad medzireťazcovými disulñdickými väzbami, ktoré majú schopnosť špecificky viazať antigén. Ťažké aj ľahké reťazce sú poskladané do domén. Výraz doména označuje globulámu oblasť ťažkého alebo ľahkého reťazca polypeptidu obsahujúcu peptidové slučky (napr. obsahujúcu 3 až 4 peptidové slučky) stabilizované napríklad ako B-skladaný list alebo medzireťazcovou disulfidickou väzbou. Domény sú ďalej označované ako konštantné a variabilné, čo je založené na relatívne malej premenlivosti sekvencíí V doménach rozličných prvkov triedy v prípade konštantnej domény alebo významnej premenlivosti v doménach rozličných prvkov triedy V prípade variabilnej domény. Konštantné domény na ľahkom reťazci sa označujú zameniteľne ako konštantné oblasti ľahkého reťazca, konštantné domény ľahkého reťazca, CL oblasti alebo CL domény. Konštantné domény na ťažkom reťazci sa označujú zameniteľne ako konštantné oblasti ťažkého reťazca, konštantné domény ťažkého reťazca, CH oblasti alebo CH domény. Variabilné oblasti na ľahkom reťazci sa označujú zameniteľne ako variabilné oblasti ľahkého reťazca, variabilné domény ľahkého reťazca, VL oblasti alebo VL domény. Variabilné oblasti na ťažkom reťazci sa označujú zameniteľne ako variabilné oblasti ťažkého reťazca, variabilné domény ťažkého reťazca, CH oblasti alebo CH domény.Výraz oblasť označuje časť alebo diel reťazca protilátky a obsahuje tu definované konštantné a variabilné domény, ako aj samostatné diely a časti uvedených domén. Napríklad variabilné domény alebo oblasti ľahkého reťazca obsahujú komplementaritu určujúce oblasti alebo CDR povkladané medzi definovanýmí rámcovými oblasťami alebo FR.lmunoglobulíny alebo protilátky môžu existovať v monomémej alebo V polymémej forme. Výraz fragment viažuci antigén označuje polypeptidový fraginent imunoglobulínu alebo protilátky, ktorý viaže antigén alebo konkuruje intaktnej protilátke (t. j. intaktnej protilátke, z ktorej boli odvodené) pri väzbe antigénu (t. j. špecifickej väzbe). Výraz konformácia označuje terciámu štruktúru proteínu alebo polypeptidu (napr. protilátky, protilátkového reťazca, jej domény alebo oblasti). Napríklad spojenie konformácia ľahkého (alebo ťažkého) reťazca označuje terciámu štruktúru variabilnej oblasti ľahkého (alebo ťažkého) reťazca a spojenie konformácia protilátky alebo konformácia fragmentu protilátky označuje terciámu štruktúru protilátky alebo jej fraginentu. iŠpecifické väzba protilátky znamená, že protilátka prejavuje zjavnú afmitu k antigénu alebo preferovanému epitopu a výhodne neprejavuje významnú krížovú reaktivitu. Zjavná alebo preferovaná väzba je väzba s afinitou aspoň 10 °, 107, 10, 10 ° M alebo 10 M. Afmity väčšie ako 107 M 4, výhodne väčšie ako io M, sú výhodnejšie. Hodnoty medzi týmito hodnotami tiež patria do oblasti tohto vynálezu a výhodná väzbová añnita sa môže vyjadriť ako rozsah afinít, napríklad 10 ° až 1010 M 4, výhodne 107 až 10) M, výhodnejšie 108 až 10 m M. Protilátka, ktorá neprejavuje významnú krížovú reaktivitu, je taká, ktorá sa nebude zjavne viazať na nežiaducu entitu (napr. na nežiaducu bielkovinnú entítu). Napriklad protilátka, ktorá sa špecificky viaže na AB, sa bude zjavne viazať na AB, ale nebude významne reagovať s ne-AB proteínmi alebo peptidmi(napr. s ne-AB proteínmi alebo peptidmi nachádzajúcimi sa v plakoch). Protilátka špecifická na preferovaný epitop nebude napríklad krížovo reagovať so vzdialenýmí epitopmi na rovnakom proteine alebo peptide. špecifická väzba sa môže stanoviť akýmkoľvek spôsobom uznávaným odbomíkmi v problematike na stanovenie takejto väzby. Špecifická väzba sa výhodne stanovuje Scatchardovou analýzou a/alebo kompetíčnými väzbovými skúškami.Štiepením intaktných imunoglobulínov. Väzbové fragmenty zahŕňajú Fab, Fab, F(ab)2, Fabc, Fv, jednoduché reťazce a protilátky s jednoduchým reťazcom. Pod iným ako bišpecifickým alebo bifunkčným imunoglobulínom alebo protilátkou sa rozumie imunoglobulín alebo protilátka, ktorá má všetky jej väzbové miesta identické. Bišpecifická alebo bifunkčná protilátka je umelá hybridná protilátka, ktorá má dva rozličné páry ťažkého/ľahkého reťazca a dve rozličné väzbové miesta. Bišpecifické protilátky sa môžu pripraviť rôznymi metódami zahŕňajúcimi fúzíu hybridómov alebo prepojenie Fab fragmentov. Pozri napr. Songsivilai a Lachmann, Clin. Exp. Immunol. 79 315 - 321 (l 990) Kostelný a kol. J. lmmunol. 148, 1547 - 1553 (1992).Výraz humanizovaný imunoglobulín alebo humanizovaná protilátka označuje imunoglobulín alebo protilátku, ktorá obsahuje aspoň jeden reťazec imunoglobulínu alebo protilátky (t. j. aspoň jeden humanizovaný ľahký alebo ťažký reťazec). Výraz humanizovaný reťazec imunoglobulínu alebo humanizovaný reťazec protilátky (t. j. ľahký reťazec humanizovaného imunoglobulínu alebo ťažký reťazec humanizovaného imunoglobulínu) označujú reťazec imunoglobulínu alebo protilátky (t. j. ľahký resp. ťažký reťazec), ktorá má variabilnú oblasť, ktorá obsahuje variabilnú rámcovú oblasť v zásade z ľudského imunoglobulínu alebo protilátky a

MPK / Značky

MPK: C12N 1/21, C12N 15/13, C12P 21/02, A61P 25/28, C12N 5/10, C12N 1/19, C12N 1/15, C07K 16/18, C12N 15/09, C12N 15/85, A61K 39/395

Značky: peptid, nukleová, kyselina, vektor, humanizované, protilátky, izolovaná, obsahom, kompozícia, kóduje, spoznajú, buňka, ktorá, spôsob, beta-amyloidový, farmaceutická, přípravy, hostiteľská

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/85-288209-humanizovane-protilatky-ktore-spoznaju-beta-amyloidovy-peptid-izolovana-nukleova-kyselina-ktora-ich-koduje-vektor-izolovana-hostitelska-bunka-farmaceuticka-kompozicia-s-ich-obsahom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Humanizované protilátky, ktoré spoznajú beta-amyloidový peptid, izolovaná nukleová kyselina, ktorá ich kóduje, vektor, izolovaná hostiteľská bunka, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a spôsob ich prípravy</a>

Podobne patenty