Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Aplikácia sa týka a nárokuje prioritne U.S. dočasnú patentovú aplikáciu č. 60/599,054, podanú 6. augusta 2004,ktorá je tu kompletne zahrnutá s odkazmi, ktoré sa k nej0002 Súčasný vynález sa týka automatického injektora na aplikáciu liečiv do injekčného miesta. Zvlášť je potom súčasný vynález zameraný na autoinjektor, majúci mechanizmus krytia ihly za účelom prevencie, aby užívateľ neprišiel do kontaktu s ihlou autoinjektora po použití. Mechanizmus krytia ihly je zadržaný V uzamknutej pozícii pred aktiváciou autoinjektora. Po injekcii je mechanizmus krytia ihly držaný v uzamknutejpozícii, aby nemohol užívateľ prísť do styku s ihlou.0003 Súčasný vynález je tiež zameraný na autoinjektor,majúci zdroj energie, obsahujúci zatváraciu objímku, formovanú z jedného dielu. Táto formovaná objimka znižuje celkové množstvo vyrobených súčiastok a zvyšuje využiteľnosť. Formovaná objimka môže byť využitá so zásobníkmi rôznych veľkostí, rôzne veľkých ihiel a môže byť využitá k rôznemu0004 Automatický injektor alebo autoinjektor je zariadenie,navrhnuté tak, aby umožnilo užívateľovi samostatné podávanie predmeranej dávky liečiva subkutánne alebo intramuskulárne,zvyčajne V naliehavých prípadoch. Automatické injektory sú používané napr. na liečbu anafylaktických (závažných alergických) reakcií a na podávanie protijedov u určitých jedovatých látok, ako sú chemické nervové agens a rôzne0005 Obvyklý autoinjektor má plášť, vnútri ktorého je zásobník. Zásobník má jednu alebo niekoľko komôr, obsahujúcich liečivé kompozície alebo ich zložky a je upravený na pripojenie na ihlový nástavec. Zásobník môže obsahovať buď zmiešané kvapalné liečivo, alebo pevné liečivo a kvapalinu,ktoré sú zmiešané priamo pred injekciou. Plášť nesie pohonnú jednotku, ktorá zahrnuje zásobný energetický zdroj, napr. stlačenú pružinu. Aktivácia pohonnej jednotky spôsobí sekvenciu pohybov, kedy sa ihla vysunie z autoinjektora do užívateľa tak, že cez ňu prechádza liečivá zlúčenina a pokračuje smerom do užívateľa. Po aplikácii dávky liečiva V injekčnom mieste ihla zostane V predĺženej vysunutej pozícii. Pokiaľ je autoinjektor typom, navrhnutým k neseniu viacerých zložiek liečivej kompozície V oddelených, uzavretých kompartmentoch, potom štruktúra môže byť usporiadaná tak, aby nútila komponenty sa zmiešať v okamžiku, kedy je pohonná0006 Je tu potreba vyvinúť taký autoinjektor, ktorý mákryt, poskytujúci dostatočnú ochranu užívateľa proti ihle, vpred i po aplikácii pomocou autoinjektora. U.S. Patent c.5,295,965 podľa Wilmota a kol. opisuje externú kryciu časť,ktorá poskytuje ochranu proti poraneniu autoinjektorom po použití. Krycia časť sa vysunie po aplikácii tak, že užívateľ nevidí ihlu po použití. Pozícia krycej časti s ohľadom na autoinjektor je vybočená, takže sa ihla nemôže opäť vysunúť0007 U.S. Patent č. 6,767,336 podľa Kaplana opisuje kryt na autoinjekciu. V snahe redukovať súčiastky Kaplan eliminoval vonkajší plášť autoinjektora. Kryt je zabezpečený vonkajšou časťou krytu zásobníkového nosiča. Kryt nosiča zásobníka zahrnuje niekoľko pozícií, ktoré sú veľkostne upravené tak,aby bolo možné zaklapnúť západku krytu. Pokiaľ je autoinjektor V pohybe, potom zásobník V zásobníkovom nosiči spôsobuje uvoľnenie západky zásobníka, a kryt je schopný sa voľne pohybovať pozdĺž osy pružiny. Pretože je kryt, opísaný Kaplanom, umiestnený na vonkajšej strane zásobníkového nosiča,je možné užívateľom uchopiť kryt behom operácie autoinjektora. Tým potom môže užívateľ zabrániť uvoľneniu západiek z určených pozícií, čo zabráni krytu V správnom posune. To potom môže ovplyvniť pohyb zásobníka v nosiči, čo vedie k uvoľneniu liečiva cez ihlu skôr, než ihla dosiahne injekčného miesta. Aby bolo možné predísť týmto nedostatkom, je potreba väčšej sily k spusteniu. Pokiaľ sú západky uvoľnené behom vysunutia krytu, sú potom vychýlené do vonkajšieho priestoru. Týmtovychýlením sa užívateľ môže pichnúť alebo inak poraniť.0008 Pokiaľ sa kryt vysunie pred aplikáciou liečiva, môže nastať život ohrozujúca komplikácia, pretože pacient nemusí dostať potrebnú dávku liečiva. Je tu preto potreba bezpečného krytu, ktorý sa nevysunie pred použitím autoinjektora. Tiež je potrebné, aby kryt neovplyvnil alebo negatívne neovplyvnil funkciu autoinjektora v okamihu, kedy je v kontakte sužívateľom. Je tiež žiaduce, aby kryt bol uzamknutý vovysunutej pozícii po použití autoinjektora, takže ihla nie je odhalená a osoba nemôže byť náhodne poranená. Je tiež žiaduce, aby kryt mal uzamykací a výsuvný mechanizmus, ktorý je ochránený pri kontakte s užívateľom tak, aby nemohol byť0009 US 5,658,259 patent sa týka dentálneho zásobníkového autoinjektora s ochranným krytom ihly. Pevný kryt ihly je normálne udržovaný v neoperatívnej pozícii je posuvný vzhľadom k uvedenému telu do ochrannej pozicie, kedy sa kryt ihly vysunie dopredu až na koniec ihly. Spustiteľná pružina reaguje na vopred stanovenú funkciu tým, že pohybuje objímkou dopredu vo vonkajšom tele a tým umožňuje i) zásobníkovému zariadeniu pohybovať sa vzhľadom k ihle tak, že zadný koniec ihly prepichuje uzáver a tak zaisťuje prívod liečiva, ii) ihla sa pohybuje vzhľadom k telu tak, že vystupuje z prednej časti tela, a iii) kryt ihly sa pohybuje vzhľadom k telu z neoperatívnej pozície do ochrannej pozície, takže ochrannáčasť krytu sa vysunie pred predný koniec ihly.0010 US 2004/225262 patent sa týka autoinjektora s predĺžiteľným ochranným plášťom. Striekačka potom zahrnuje ihlu blízko vzdialenejšieho konca plášťa, ktorá je vysúvateľná 2 prvej pozície ihly do druhej pozície, a ochranný plášť je potom spojený s kompletným plášťom zariadenia. Ochranný plášť je pohyblivý medzi zasunutou a vysunutou pozíciou, pričom obklopuje aspoň časť ihly, kedy je vo vysunutej pozícii. Striekačka tiež zahrnuje blokovacie zariadenie, pružinu plášťa a uzamykacie zariadenie, nastavené tak, aby zabránilo pohybu0011 Jedným z aspektu súčasného vynálezu je autoinjektor

MPK / Značky

MPK: A61M 5/31, A61M 5/32, A61M 5/20, A61M 5/24

Značky: automatický, injektor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/84-e16784-automaticky-injektor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Automatický injektor</a>

Podobne patenty