Imunogénne polypeptidy mycoplazma hyopneumoniae

Číslo patentu: E 14725

Dátum: 27.06.2003

Autori: Minion Chris, Djordjevic Steven

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY 1. Oblasť techniky0001 Vynález opisuje spôsoby a materiály chrániace zvieratá pred enzootickým zápalom pľúc.0002 Enzootický zápal pľúc u prasiat tiež nazvaný mykoplazmatická pneumónia spôsobuje mikroorganizmus Mycoplasma hyopneumoniae. Toto ochorenie je chronické nie však fatálne a postihuje prasatá ľubovoľného veku. Hoci inñkované prasatá vykazujú iba mierne symptómy kašľa a horúčky,ochorenie má významný ekonomický dopad, čo sa týka obmedzenej účinnosti využitia krmiva a obmedzeného prírastku hmotnosti. Enzootický zápal pľúc sa prenáša ako vzdušná nákaza organizmami vypudenými zpľúc nakazených prasiat. Primárna infekcia mikroorganizmom M. hyopneumoniae môže byť nasledovaná sekundarnou infekciou iným Mycoplasma species, napríklad Mycoplasmas hyorhinis a Mycoplasma ñoccu/are, rovnako ako inými bakteriálnymi patogénmi.0003 M. hyopneunaoniae intikuje dýchacie cesty prasiat kolonizáciou trachei, priedušiek a priedušníc. Patogén produkuje ciliostatický faktor, ktorý spôsobuje, že ciiiárna výstelka dýchacích ciest sa prestane hýbať. Nakoniec ciliáry degenerujú a prasatá sú náchylné na sekundárnu infekciu. U infikovaných prasiat sa pozorujú charakteristické Iézie červených a šedých oblastí zhojenia. Štúdie uskutočnené s usmrtenými ošlpanými potvrdili Iézie u 30 až 80 prasiat. Výsledky získané z 37 stád v 13 štátoch ukazujú, že 99 stád zahŕňa prasatá s Iéziami zápalu pľúc, ktoré sú charakteristické v prípade enzootického zápalu pľúc. Preto je nutné dosiahnut účinnú prevenciu a liečbu.0004 Mykoplazmy sa líšia svojou povrchovou štruktúrou komplexnou sériou genetických javov, pričom predkladajú hostitelskému imunitnému systémuštrukturálnu mozaiku. Fázové zmeny povrchových molekúl sa objavujú prostredníctvom rôznych mechanizmov, ako sú zmeny počtu opakujúcich sa jednotiek počas replikácie DNA, genómovej inverzie, transpozície a/alebo génovej konverzie (ako sa opisuje napríklad v publikácii Zhang and Wise, 1997,Mol. Microbiol., 252859-69 Theiss and Wise, 1997, J. Bacteriol., 17914013-22 Sachse et al., 2000, Infect. Immun., 682680-7 Dybvig and Uy, 1994, Mol. Microbiol., 122547-60 a Lysnyansky et al., 1996, J. Bacteriol., 1785395-5401. Všetkými identiñkovanými génmi, ktoré sú variabilné v závislosti od fázy vývoja a prepínajú sa v závislosti od fázy vývoja mykoplazmy a ktoré kódujú povrchové proteíny, sú Iipoproteíny.0005 Vynález opisuje materiály a metódy ochrany zvierat pred enzootickým zápalom pľúc. Skúmali sa nukleové kyseliny Mycoplasma hyopneumoniae,ktoré kódujú bunkové povrchové polypeptidy, ktoré sa môžu použiť na vyvolanie ochrannej imunitnej odozvy u zvierat, ktoré sú náchylné na zápal pľúc. Presnejšie sa opisujú čistené imunogénne polypeptidy týchto polypeptidov, ktoré sa používajú ako antigény na vyvolanie imunitnej odozvy u zvierat napr. u prasiat. Navyše sa opisujú izolované nukleové kyseliny kódujúce tieto imunogénne polypeptidy využívané na vytvorenie imunitnej odozvy u zvierat. Tu opísané čistené polypeptidy a izolované nukleové kyseliny sa môžu kombinovať s farmaceuticky prijateľnými nosičmi na zavedenie do zvierat. Ďalej vynález opisuje materiály a spôsoby na stanovenie. či zvieratá vykazujú protilátky, ktoré reagujú s tu opísanými polypeptidmi.0006 vynález opisuje čistený imunogénny polypeptid obsahujúci 8 až 30 aminokyselín, aminokyselinovú sekvenciu obsahujúcu aspoň osem konzekutívnych zvyškov sekvencie SEQ ID NO 8.0007 Vynález ďalej opisuje mutanty vyššie vtexte opísaného imunogénneho polypeptidu, kde si takéto mutantné polypeptidy ponechávajú imunogénnosť a vykazujú jednu konzervatlvnu aminokyselinovú variáciu v porovnani s polypeptidom štandardného typu.0008 Imunogénne polypeptidy a imunogénne mutantné polypeptidy podľa vynálezu zahŕňajú aspoň osem konzekutívnych zvyškov (napríklad aspoň 10,12, 15, 20 alebo 25) SEQ ID NO 8.0009 V inom uskutočnení vynález opisuje prostriedok, ktorý zahŕňa jeden alebo viac vyššie vtexte opísaných imunogénnych polypeptidov alebo imunogénnych mutantných polypeptidov podľa vynálezu.0010 Vjednom uskutočnení vynález opisuje prostriedok obsahujúci vyššie vtexte opísané imunogénne polypeptidy alebo imunogénne mutantné polypeptidy podľa vynálezu pri vyvolaní imunitnej odozvy u zvieraťa. Takýto prostriedok sa môže aplikovať orálne, intranazálne, intraperitoneálne,intramuskulárne, subkutánne alebo intravenózne. Reprezentatlvne zvieratá,ktorým sa prostriedok podľa vynálezu zavádza, sú prasatá.0011 Vynález ďalej opisuje izolovanú nukleovú kyselinu tvorenú nukleotidovou sekvenciou, ktorá kóduje imunogénny polypeptid obsahujúci 8 až 30 aminokyselín. Táto aminokyselinová sekvencie obsahuje aspoň osem konzekutívnych zvyškov sekvencie SEQ ID NO 8 alebo mutant imunogénneho polypeptidu, kde mutant vykazuje jednu konzervatlvnu aminokyselinovú variáciu v porovnaní s polypeptidom štandardného typu a kde mutantný polypeptid si uchováva imunogénnosť. Reprezentatívna nukleová kyselina kódujúca takéto imunogénne polypeptidy vykazuje nukleotidovú sekvenciu, ktorou je fragment SEQ ID NO 7.0012 Vynález tiež opisuje Vektor obsahujúci nukleovú kyselinu podľa vynálezu. Vektor môže tiež ďalej zahŕňať sekvenciu riadiacu expresiu operatívne spojenú s nukleovou kyselinou. Vynález ďalej opisuje hostitelské bunky obsahujúce takéto vektory. Vynález ďalej opisuje prostriedok, ktorý zahŕňa takéto vektory a farmaceuticky prijateľný nosič.0013 V ďalšom uskutočnení vynález opisuje prostriedok podla vynálezu na vyvolanie imunitnej odozvy u zvierat. Takéto prostriedky sa môžu aplikovať orálne, intranazálne, intraperitoneálne, intramuskulárne, subkutánne alebo intravenózne. Vo všeobecnom prípade zvieraťom je prasa.0014 Vynález ďalej opisuje sposob stanovenia, či zviera vykazuje protilátkyreagujúce s imunogénnym polypeptidom podľa vynálezu. Tento spôsob zahŕňa kontakt testovanej vzorky z uvedeného zvieraťa s imunogénnym polypeptidom za podmienok, ktoré umožňujú špecifické naviazanie imunogénneho polypeptidu na protilátku a detekciu prítomnosti alebo absencie špecifického naviazania, pričom prítomnosť špeciñckého naviazania indikuje, že zviera vykazuje protilátku a absencia špecifického naviazania indikuje, že zviera nevykazuje protilátku.0015 Vhodnou testovanou vzorkou vo všeobecnom prípade je biologická tekutina, ako je krv, nazálna tekutina, tekutina z krku alebo pľúcna tekutina. V niektorých uskutočneniach imunogénny polypeptid je zachytený na pevnom povrchu, ako je mikrotitračná doštička alebo polystyrénové častice. V niektorých uskutočneniach je imunogénny polypeptid značený. Krokom detekcie môže byt rádioimunologický test (RIA), enzýmový imunologický test EIA alebo ELISA.0016 Vinom uskutočnení vynález opisuje diagnostický kit na detekciu prítomnosti protilátky vtestovanej vzorke, kde takáto protilátka reaguje s imunogénnym polypeptidom podľa vynálezu, pričom uvedený kit obsahuje jeden alebo viac imunogénnych polypeptidov podľa vynálezu.0017 Pokial nie je deñnované inak, všetky tu užívané technické a vedecké termíny majú rovnaký význam, ktorý je bežný vodbore, do ktorého vynález spadá. Hoci je možné v praxi alebo pri testovaní vynálezu použiť spôsoby a materiály podobné alebo rovnaké stými tu opisanými, vhodné spôsoby a materiály sa opisujú ďalej vtexte. Vprípade sporu sa význam riadi predkladaným opisom zahrňujúcim deñnície. Navyše materiály, spôsoby a príklady sú iba ilustratívne nie limitujúce.0018 Ďalšie rysy a výhody podľa vynálezu sú zrejmé znasledujúceho podrobného opisu a z nárokov.Obr. 1 je sekvencia nukleovej kyseliny kódujúca C 2-mhp 210 (SEQ ID

MPK / Značky

MPK: C07H 21/04, A61K 39/02, C12N 1/20, C12P 21/06, G01N 33/53, C12N 1/00

Značky: mycoplazma, imunogénne, polypeptidy, hyopneumoniae

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/83-e14725-imunogenne-polypeptidy-mycoplazma-hyopneumoniae.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Imunogénne polypeptidy mycoplazma hyopneumoniae</a>

Podobne patenty