Spôsob a kódovacie zariadenie pre kombinovanie súborov digitálnych údajov, spôsob dekódovania a dekódovacie zariadenie pre tieto kombinované súbory digitálnych údajov a nosič záznamov pre ukladanie týchto kombinovaných súborov digitálnych údajov

Číslo patentu: E 13601

Dátum: 15.10.2007

Autori: Van Baelen Wilfried, Van Den Berghe Guido

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB A KÓDOVACIE ZARIADENIE PRE KOMBINOVANIE SÚBOROV DIGITÁLNYCH ÚDAJOV, sPôsoB DEKÓDOVANlA A DEKÓDOVACIE ZARIADENIE PRE TIETO KOMBINOVANÉ SÚBORY DIGITÁLNYCH ÚDAJOV A NOSIČ ZÁZNAMOV PRE UKLADANIE TÝCHTO KOMBINOVANÝCH SÚBOROV DIGITÁLNYCH ÚDAJOV0001 Tento vynález sa týka spôsobu kombinovania prvého súboru digitálnych údajov so vzorkami prvej veľkosti adruhého súboru digitálnych údajov so vzorkami druhej veľkosti do tretieho súboru digitálnych údajov so vzorkami tretej veľkosti, ktorá je menšia než súčet prvej veľkosti adruhej veľkosti.0002 Takýto spôsob je známy zdokumentu č. EP 1592008, v ktorom je opísaný spôsob zmiešavania dvoch súborov digitálnych údajov do tretieho súboru digitálnych údajov. Kvôli zlúčeniu dvoch súborov digitálnych údajov do jedného súboru digitálnych údajov, ktorého veľkost je menšia než súčet veľkostí tých dvoch súborov digitálnych údajov, je potrebné zmenšiť množstvo informácií obsiahnutých vtých dvoch súboroch digitálnych údajov. Podľa dokumentu č. EP 1592008 sa toto zmenšenie množstva informácii dosiahne deñnovaním interpolácie na vzorkách medzi pNým súborom pozícií vopred definovaných vtom prvom súbore digitálnych údajov a nekoincidenčným súborom vzoriek medzi vopred deñnovanými pozíciami v tom druhom súbore digitálnych údajov.Hodnota vzoriek medzi vopred deflnovanými pozíciami v súboroch digitálnychúdajov je nastavená na interpolovanú hodnotu. Po takomto zmenšení množstva informácií v tých dvoch súboroch digitálnych údajov sa každá vzorka z prvého súboru digitálnych údajov sčíta s príslušnou vzorkou z druhého súboru digitálnych údajov. Vedie to k vytvoreniu tretieho súboru digitálnych údajov,ktorý obsahuje sčítané vzorky. Toto sčítanie vzoriek spolu so známym vzťahom ofsetu medzi vopred deñnovanými pozíciami medzi prvým súborom digitálnych údajov a druhým súborom digitálnych údajov umožňuje obnoviť prvý súbor digitálnych údajov adruhý súbor digitálnych údajov, ikeď len so vzorkami interpolovanými medzi vopred detinovanými pozíciami. Ked sa spôsob opísaný v dokumente č. 1592008 používa pre prúdy zvukových signálov (audio streams), táto interpolácia nie je zrejmá atretí súbor digitálnych údajov je možné prehrávať ako zmiešanú reprezentáciu tých dvoch súborov digitálnych údajov obsiahnutých vtreťom súbore. Aby bolo možné zrekonštruovať prvý a druhý súbor digitálnych údajov s interpolovanými vzorkami, musí byť známa východisková hodnota prvého aj druhého súboru digitálnych údajov a z tohto dôvodu sa počas zmiešavania uložia aj tieto dve hodnoty, ktoré neskôr umožnia extrahovat tie dva súbory digitálnych údajov z tretieho súboru digitálnych údajov.vyžaduje intenzívne spracovanie na strane kódovania.0004 Cieľom tohto vynálezu je zmenšiť rozsah spracovania potrebného na strane kódovania.0005 Kvôli dosiahnutiu tohto cieľa sú súčasťou spôsobu, ktorý je predmetom tohto vynálezu, kroky- stotožnenie prvého podsúboru vzoriek z prvého súboru digitálnych údajov so susednými vzorkami z druhého podsúboru vzoriek z prvého súboru digitálnych údajov, pričom prvý podsúbor vzoriek je poprekladaný druhým podsúborom vzoriek, EP 2 299 734 3441111- stotožnenie tretieho podsúboru vzoriek z druhého súboru digitálnych údajov so susednými vzorkami zo štvrtého podsúboru vzoriek zdruhého súboru digitálnych údajov, pričom treti podsúbor vzoriek je poprekladaný štvrtým podsúborom vzoriek,- vytvorenie vzoriek ztretieho súboru digitálnych údajov sčítanim vzoriek zprvého súboru digitálnych údajov s tými vzorkami zdruhého súboru digitálnych údajov, ktoré im zodpovedajú v časovej doméne,- vloženie (embedding) prvej východiskovej (Seed) vzorky zpNého súboru digitálnych údajov adruhej východiskovej vzorky zdruhého súboru digitálnych údajov do tretieho súboru digitálnych údajov.0006 Náhradou kroku interpolácie zo spôsobu, opísaného vdokumente č. EP 1592008, krokom, vrámci ktorého sa hodnoty nachádzajúce sa medzi vopred deñnovanými pozíciami nastavia na hodnotu susednej vzorky, sa intenzita spracovania na strane kódovania v značnej miere zmenší. výsledný signál ešte stále umožňuje extrahovať dva súbory digitálnych údajov ztoho tretieho súboru digitálnych údajov. Ked sa dva prúdy (streams) digitálneho zvukového signálu skombinujú do jedného prúdu digitálneho zvukového signálu, tretí súbor digitálnych údajov je ešte stále dobrou monofónnou reprezentáciou tých dvoch skombinovaných prúdov digitálneho zvukového signálu.0007 Tento vynález je založený na myšlienke, že interpolácia na strane kódovania je zbytočná, pretože ju možno rovnako dobre vykonávať na strane dekódovania, pretože súčasný spôsob kombinovania aextrahovania ponecháva vzorky zprvého adruhého súboru digitálnych údajov na ich príslušných vopred definovaných pozíciách nezmenené a rekonštruovateľné, čo umožňuje interpolovať vzorky nachádzajúce sa medzi nezmenenými vzorkami po dekódovaní ztretieho súboru digitálnych údajov. Tretí súbor digitálnych údajov znezávislej prihlášky tohto vynálezu sa odlišuje od tretieho súboru digitálnych údajov z dokumentu č. 1592008 tým, že v prípade tohto vynálezu typicky existuje veľká odchýlka (error) medzi skutočným súčtom prvého a druhého súboru digitálnych údajov a tretím súborom digitálnych údajov.0008 Stotožnenlm prvého podsúboru vzoriek z prvého súboru digitálnych údajov so susednými vzorkami z druhého podsúboru vzoriek z prvého súboru digitálnych údajov, pričom podsúbor vzoriek je poprekladaný druhým podsúborom vzoriek, sa realizuje ľahko vykonateľné zmenšenie množstva informácií v prvom súbore digitálnych údajov.0009 Stotožnením tretieho podsúboru vzoriek zdruhého súboru digitálnych údajov so susednými vzorkami zo štvrtého podsúboru vzoriek zdruhého súboru digitálnych údajov, pričom tretí podsúbor vzoriek je poprekladaný štvrtým podsúborom vzoriek, sa realizuje ľahko vykonateľné zmenšenie množstva informácií v druhom súbore digitálnych údajov.0010 Vytvorením pôvodných hodnôt z prvého a druhého súboru digitálnych údajov, ktoré sú kdispozícii, pričom tieto pôvodné hodnoty môžu fungovať ako východiskové (Seed) hodnoty, a tiež zabezpečením toho, aby bol druhý podsúbor vzoriek poprekladaný štvrtým podsúborom, je možné zrekonštruovať prvý a druhý súbor digitálnych údajov v stave, v ktorom bol prvý podsúbor vzoriek z prvého súboru digitálnych údajov stotožnený so susednými vzorkami z druhého podsúboru vzoriek z prvého súboru digitálnych údajov a tretí podsúbor vzoriek z druhého súboru digitálnych údajov bol stotožnený so susednými vzorkami zo štvrtého podsúboru vzoriek z druhého súboru digitálnych údajov. Po rekonštrukcii prvého a druhého súboru digitálnych údajov v tomto stave je možné využiť interpoláciu alebo tiltrovanie na čo možno najpresnejšie obnovenie pôvodných hodnôt prvého podsúboru vzoriek z prvého prúdu (stream) digitálnych údajov a tretieho podsúboru vzoriek z druhého prúdu digitálnych údajov. Z toho vyplýva, že spôsob kombinujúci prvý prúd digitálnych údajov s druhým prúdom digitálnych údajov do tretieho prúdu digitálnych údajov umožňuje s vysokou presnosťou zrekonštruovať druhý a štvrtý podsúbor vzoriek azrekonštruovat prvý a tretí podsúbor hodnôt a krok interpolácie je v prípade potreby možné vykonať v priebehu dekódovania.0011 Zariadenie koncového užívateľa, ktoré obsahuje dekóder, môže rozhodnúť o tom, aká úroveň kvality sa dosiahne touto rekonštrukciou, pretože

MPK / Značky

MPK: H04S 5/02, H04S 3/00

Značky: kódovacie, digitálnych, záznamov, súbory, spôsob, kombinovanie, zariadenie, dekódovacie, ukladanie, tieto, súborov, nosič, týchto, údajov, kombinované, dekódovania, kombinovaných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/83-e13601-sposob-a-kodovacie-zariadenie-pre-kombinovanie-suborov-digitalnych-udajov-sposob-dekodovania-a-dekodovacie-zariadenie-pre-tieto-kombinovane-subory-digitalnych-udajov-a-nosic-zaznam.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a kódovacie zariadenie pre kombinovanie súborov digitálnych údajov, spôsob dekódovania a dekódovacie zariadenie pre tieto kombinované súbory digitálnych údajov a nosič záznamov pre ukladanie týchto kombinovaných súborov digitálnych údajov</a>

Podobne patenty