Substituované deriváty cyklohexán-1,4-diamínu, spôsob ich výroby, lieky tieto látky obsahujúce a ich použitie

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Substituované deriváty cyklohexán-1,4-diamínu všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto zlúčeniny a použitie týchto derivátov na výrobu liečiv najmä na ošetrenie bolesti. Deriváty cyklohexán-1,4-diamínu všeobecného vzorca (I) sú schopné viazať sa na nociceptínový receptor (ORL 1), a tým pôsobiť ako antinociceptívne činidlá.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka substituovaných derivátov cyklohexán-lA-diaminu, spôsobu ich výroby, liekov tieto zlúčeniny obsahujúcich a použitia substituovaných derivátov cyklohexán-lA-diamínu na výrobu liekov.Heptadekapeptid nociceptín je endogénny ligand ORL 1 (opioid-receptor-like)-receptora (Meunier a kol.,Nature, 377, 1995, str. 532 - 535), ktorý patrí do skupiny opioidových receptorov a vyskytuje sa v mnohých oblastiach mozgu a miechy (Mollereau a kol., FEBS Letters, 341, 1994, str. 33 - 38, Darland a kol., Trends in Neurosciences, 21, 1998, str. 215 - 221). Peptid sa vyznačuje vysokou afinitou, hodnotou Kd približne 56 pM(Ardati a kol., M 01. Pharmacol., 51, str. 816 - 824) a vysokou selektivitou pre ORL l-receptor. ORL l-receptor je homológny k , K a ô opioidovým receptorom a aminokyselinová sekvencia nociceptínového peptidu sa veľmi podobá známym opioidovým peptidom. Nociceptínom indukovaná aktivácia receptora vedie cez kopuláciu s Gi/o-proteinmi kinhibícii adenylátcyklázy (Meunier a kol., Nature, 377, 1995, str. 532 - 535). Tiež na celulárnej rovine sú známe funkčné podobnosti , K a ô opioidových receptorov s ORL-1-receptorom s ohľadom na aktiváciu draslíkového kanálu (Matthes a kol., M 01. Pharmacol., 50, 1996, str. 447 - 450 Vaughan a kol., Br. J. Pharmacol., 117, 1996, str. 1609 - 1611) a inhibiciu L-, N- a P/Q-typu draslíkových kanálov (Conner a kol., Br. J. Phamiacol., 118, 1996, str. 205 - 207 Knoŕlach a kol., J. Neuroscience, 16,1996, str. 6657 - 6664).Nociceptín-peptid ukazuje po intercerebroventikulámej aplikácii pronocíceptívnu a hyperalgetickú aktivitu na rôznych zvieracích modeloch (Reínscheid a kol., Science, 270, 1995, str. 792 - 794 Hara a kol., Br. J. Pharrnacol., 121, 1997, str. 401 - 408). Tieto zistenia sa môžu objasniť ako inhibícia stresindukovanej analgézie (Mogil a kol., Neurosci. Letters, 214, 1996, str. 131 - 134 a Neuroscíence, 75, 1996, str. 333 - 337). V tejto súvislosti možno tiež preukázať anxiolytíckú aktivitu nociceptínu (J enck a kol., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 94, 1997, 14854 - 14858).Na druhej strane možno na rôznych zvieracích modeloch, obzvlášť po intrahekálnej aplikácii, tiež ukázať antinociceptivny efekt nociceptinu. Nociceptín stimuluje aktivitu kainát- alebo glutamát-stimulovaných gangliénneurónov (Shu a kol., Neuropeptides, 32, 1998, 567 - 571) alebo glutamát stimulovaných miechových neurónov (Faber a kol., Br. J. Pharrnacol., 119, 1996, str. 189 - 190) pôsobí antinociceptívne v Tail Flick-teste na myšiach (King a kol., Neurosci. Lett., 223, 1997, 113 - 116), V Flexor-Reflex-modeli na krysách(Xu a kol., NeuroReport, 7, 1996, 2092 - 2094) a vo formalínovom teste na krysách (Yamamoto a kol., Neuroscience, 81, 1997, str. 249 - 254). V modeloch pre neuropatícké bolesti možno tiež preukázať rovnako antinociceptívny účinok nociceptínu (Yamamoto a Nozaki-Taguchi, Anesthesiology, 87, 1997), ktorý je viac zaujímavý tým, že zvýši účinok nociceptínu po axotómii spinálnych nervov. Toto je v protiklade ku klasickým opioidom, ktorých účinok za týchto okolností klesá (Abdulla a Smith, J. Neurosci., 18, 1998, str. 9685 - 9694).ORL l-receptor sa ešte okrem toho zúčastňuje na regulácii ďalších fyziologických a patologických procesov. K týmto patrí okrem iného učenie a tvorba pamäti (Sandin a kol., Eur. J. Neurosci., 9, 1997, str. 194 - 197 Manabe a kol., Nature, 394, 1997, str. 577 - 581), sluchové schopnosti (Nishi a kol., EMBO J., 16,1997, str. 1858 - 1864), prijímanie potravy (Pomonis a kol., NeuroReport, 8, 1996, str. 369 - 371), regulácia krvného tlaku (Gemusel a kol., Life Sci., 60, 1997, str. 141 - 145 Campion a Kadowitz, Biochem. Biophys. Res. Comm., 234, 1997, str. 309 - 312), epilepsía (Gutiérrez a kol., Abstract, 536.18, Society for Neuroscience, Vol. 24, 18 th Ann. Meeting, Los Angeles, 7. - 12. november 1998) a diuréza (Kapista a kol., Life Sciences, 60, 1997, PL 15 - 12). Vprehľadnom článku Calo a kol. (Br. J. Pharmacol., 129, 2000, 1261 - 1283) je uvedený prehľad indikácií alebo biologických procesov, v ktorých má úlohu ORL l-receptor alebo môže s vysokou pravdepodobnosťou mať. Uvádza sa okrem iného analgćzía, stimulácia a regulácia prijímania potravy, vplyv na pL-agonisty, ako je morñn, ošetrenie prejavov odpieranía, redukcia potenciálu závislosti od morñnu, anxiolýza, modulácia pohybovej aktivity, poruchy pamäti, epilepsia, modulácia roztrúsenia neurotransmiterov, obzvlášť glutamátu, serotonínu a dopamínu, a tým neurodegenerativne ochorenia ovplyvnenie kardiovaskulárneho systému, vyvolanie erekcie, diuréza, antinatriuréza, hospodárenie s elektrolytmi, arteriálny krvný tlak, ochorenie ukladania vody, intestinálna motilita (diarea), relaxujúce efekty na dýchacie cesty a mikturations reflex (močová ínkontinencia). Ďalej sa diskutuje o použití agonistov a antagonistov ako anoretík, analgetík (tiež v koadministrácii s opioidmi) alebo noon-opík.Rovnako početné sú možnosti použitia zlúčením, ktoré sa viažu na ORL l-receptor a tento aktivujú alebo inhibujú.Úlohou predloženého vynálezu teda je dať k dispozícii liek, ktorý by pôsobil na systém nociceptín/ORL 1-receptor, a teda liek, ktorý by bol obzvlášť vhodný na ošetrenie ochorení, ktore sú podľa stavu techniky spojene s týmto systémom, prípadne ktorý je vhodný na použitie V tu uvedených indikáciách.Predmetom predloženého vynálezu sú teda substituované deriváty cyklohexán-lA-diarninu všeobecného vzorca (I)R a R 2 sú nezávisle od seba vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíkového atómu alkylovej skupiny s l až 8 uhlíkovými atómami alebo cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami, nasýtenej alebo nenasýtenej, rozvetvenej alebo nerozvetvenej, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej arylovej alebo heteroarylovej skupiny, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej alebo cez alkylćnovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atómami viazanej arylovej skupiny, cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami alebo heteroarylovej skupiny, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej pričom R 1 a R 2 nesmú oba znamenať vodíkový atóm, aleboR a R 2 tvoria spoločne kruh a znamenajú CHZCHZOCHZCHZ, CH 2 CH 2 NR 6 CH 2 CH 2 alebo (CH 2)3.5, pričom R 6 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíkového atómu alkylovej skupiny s l až 8 uhllkovýrni atómami alebo cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami, nasýtenej alebo nenasýtenej, rozvetvenej alebo nerozvetvenej, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej arylovej alebo heteroarylovej skupiny, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej alebo cez alkylénovú skupinu s 1 až 3 uhlíkovými atómami viazanej arylovej skupiny, cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami alebo heteroarylovej skupiny, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanejR 3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z alkylovej skupiny s 1 až 8 uhlíkovými atómami alebo cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami, nasýtenej alebo nenasýtenej, rozvetvenej alebo nerozvetvenej,raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej arylovej alebo heteroarylovej skupiny, nesubstituovanej, alebo raz, alebo viackrát substituovanej cez nasýtenú alebo nenasýtenú, rozvetvenú alebo nerozvetvenú, substituovanú alebo nesubstituovanú alkylovú skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atómami viazanej arylovej skupiny, cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami alebo heteroarylovej skupiny, ktoré sú nesubstituované alebo raz, alebo viackrát substituovanéR 4 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíkového atómu alkylovej skupiny s 1 až 8 uhlíkovými atómami nasýtenej alebo nenasýtenej, rozvetvenej alebo nerozvetvenej, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej alebo zo skupiny C(X)R 7, C(X)NR 7 R 8, C(X)OR 9, C(X)SR 9 alebo S(O 2)R 9, pričomX znamená kyslík alebo síru, R 7 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíkového atómu alkylovej skupiny s l až 8 uhlíkovými atómami alebo cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami, nasýtenej alebo nenasýtenej, rozvetvenej alebo nerozvetvenej, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej arylovej alebo heteroarylovej skupiny, nesubstituovanej alebo raz, alebo viackrát substituovanej cez nasýtenú alebo nenasýtenú, rozvetvenú alebo nerozvetvenú, substituovanú alebo nesubstituovanú alkylovú skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atómami viazanej arylovej skupiny, cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami alebo heteroarylovej skupinu, ktoré sú nesubstituované alebo raz, alebo viackrát substituovanéR 8 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíkového atómu alebo alkylovej skupiny s l až 4 uhlíkovými atómami, nasýtenej alebo nenasýtenej, rozvetvenej alebo nerozvetvenej, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej aleboR 7 a R tvoria spoločne kruh a znamenajú CHZCHZOCHZCHZ, CHZCHZNRwCHZCHZ alebo (CH 2)36, pričom R 10 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíkového atómu alkylovej skupiny s l až 8 uhlíkovými atómami alebo cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami, nasýtenej alebo nenasýtenej, rozvetvenej alebo nerozvetvenej, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej arylovej alebo heteroarylovej skupiny, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej alebo cez alkylénovú skupinu s 1 až 3 uh 10líkovými atómami viazanej arylovej skupiny, cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami alebo heteroarylovej skupiny, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanejR 9 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z alkylovej skupiny s l až 8 uhlíkovými atómami alebo cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami, nasýtenej alebo nenasýtenej, rozvetvenej alebo nerozvetvenej,raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej arylovej alebo heteroaxylovej skupiny, nesubstituovanej alebo raz, alebo viackrát substituovanej cez nasýtenú alebo nenasýtenú, rozvetvenú alebo nerozvetvenú, substituovanú alebo nesubstituovanú alkylovú skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atómami viazanej arylovej skupiny, cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami alebo heteroarylovej skupiny, ktoré sú nesubstituované alebo raz, alebo viackrát substituované aR 5 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami, arylovej skupiny alebo heteroarylovej skupiny, nesubstituovanej alebo raz, alebo viackrát substituovanej alebo skupiny -CHRR 2, -CHR-CH 2 R, -cHRllcHz-CHZR, -CHkll-CHZ-CHZ-CHŽR, -C(Y)R, -C(Y)-CH 2 R 2,-C(Y)-CH 2-CHR 12 alebo -C(Y)-CH-CH 2-CH 2 R 12, pričomY znamená kyslík, síru alebo H 2, R je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíkového atómu alkylovej skupiny s l až 7 uhlíkovými atómami, nasýtenej alebo nenasýtenej, rozvetvenej alebo nerozvetvenej, raz alebo viackrát substítuovanej alebo nesubstituovanej alebo C(O)O-alkylovej skupiny s 1 až 6 uhlíkovými atómami v alkyle, nasýtenej alebo nenasýtenej, rozvetvenej alebo nerozvetvenej, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej, aR je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíkového atómu cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami, arylovej skupiny alebo heteroarylovej skupiny, ktore sú nesubstituované alebo raz, alebo viackrát substituované, aleboR 4 a R 5 tvoria spoločne heterocyklus s 3 až 8 atómami v kruhu, nasýtený alebo nenasýtený, raz alebo viackrát substituovaný alebo nesubstituovaný, ktorý pripadne môže byť kondenzovaný s ďalšími kruhrni, pričom v súvislosti s alkylovou skupinou sa pod pojmom raz alebo viackrát substituovaný rozumie substitúcia aspoň jedného vodíkového zvyšku pomocou F, Cl, Br, J, NH 2, SH alebo OH, v súvislosti s cykloalkylovou skupinou sa pod pojmom raz alebo viackrát substituovaná rozumie substitúcia aspoň jedného vodíkového zvyšku pomocou F, Cl, Br, J NHZ, SH alebo OH, O-alkylu s 1 až 3 uhlíkovými atómami alebo alkylu s l až 3 uhlíkovými atómami, vždy raz alebo viackrát substituovanými, alebo nesubstituovanými av súvislosti s arylovou a heteroarylovou skupinou sa pod pojmom raz alebo viackrát substituovaný rozumie substitúcia aspoň jedného vodíkového zvyšku skupinou R a OR, atómom halogenu, ORBRZ, alkylovou skupinou s l až 6 uhlíkovými atómami , nasýtenou alkoxyskupinou s l až 6 uhlíkovými atómami, cykloalkoxyskupinou s 3 až 8 uhlíkovými atómami, cykloalkylovou skupinou s 3 až 8 uhlíkovými atómami alebo alkylénovou skupinou s 2 až 6 uhlíkovými atómami, pričom R 22 znamená vodíkový atóm, alkylovú skupinu s l až 10 uhlíkovými atómami, arylovú skupinu alebo heteroarylovú skupinu, alebo arylový, alebo heteroarylový zvyšok, viazaný cez alkylovú skupinu s 1 až 3 uhlíkovými atómami, nasýtenú alebo nenasýtenú, alebo cez alkylénovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atómami,pričom tieto arylové a heteroarylovć zvyšky samotné nesmú byť substituované arylovýrni alebo heteroarylovými zvyškamí.R 23 a R sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vodíkový atóm, alkylovú skupinu s l až l 0 uhlíkovými atómami, arylovú skupinu, heteroarylovú skupinu, alebo cez alkylovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atómami,nasýtenú alebo nenasýtenú, alebo alkylénovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atómami víazanú arylovú alebo heteroarylovú skupinu, pričom tieto arylové a heteroarylové skupiny samotné nesmú byť substituované arylovými alebo heteroarylovými zvyškami, aleboR 23 a R znamenajú spoločne skupiny CHZCHZOCHZCHZ, CH 2 CH 2 NR 25 CH 2 CH 2 alebo (CH 2)36 aR 25 znamená vodíkový atóm, alkylovú skupinu s l až 10 uhlíkovými atómami, arylovú skupinu alebo heteroarylovú skupinu, alebo cez alkylovú skupinu s 1 až 3 uhlíkovými atómami, nasýtenú alebo nenasýtenú, alebo alkylénovú skupinu s 1 až 3 uhlíkovými atómami viazanú arylovú alebo heteroarylovú skupinu, pričom tieto arylové a heteroarylové skupiny samotné nesmú byť substituovanć arylovými alebo heteroarylovými zvyškami, s tou podmienkou,- že keď R 3 znamená substituovanú alebo nesubstituovanú fenylovú skupinu a aspoň jeden zo substituentov R alebo R 2 znamená vodíkový atóm alebo alkylovú skupinu s l až 8 uhlíkovými atómami, R 4 nesmie znamenať alkylovú skupinu a R 4 a R 5 nesmú spoločne tvoriť heterocyklus, alebo- že keď R 3 znamená nesubstituovanú fenylovú skupinu a R 1 a R 2 spoločne znamenajú skupinu (CH 2)5, R 4 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíkového atórnu alebo alkylovej skupiny s l až 6 uhlíkovými atómami, Y neznamená kyslík alebo siru a R 5 neznamená alkylovú skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atómami, prípadne vo forme svojich racemátov, svojích čistých stereoizomérov, obzvlášť enantíomérov alebo diastereomérov, alebo vo forme zmesí stereoizomérov, obzvlášť enantíomérov alebo diastereomćrov v ľubovoľnompomere V zmesi v znázornenej forme alebo vo forme svojich kyselín alebo svojích báz alebo vo forme svojich solí, obzvlášť fyziologicky prijateľných solí alebo solí fyziologicky prij ateľných kyselín alebo katiónov alebo vo forme svojich solvátov, obzvlášť hydrátov. Výhodné sú substituované deriváty cyklohexán-lA-diamínu všeobecného vzorca (l), podľa nároku l, R ,5 NRR a R 2 sú nezávisle od seba vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíkového atómu alkylovej skupiny s l až 8 uhlíkovými atómami alebo cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami, nasýtenej alebo nenasýtenej, rozvetvenej alebo nerozvetvenej, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej arylovej alebo heteroarylovej skupiny, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej alebo cez alkylénovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atómami viazanej arylovej skupiny, cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami alebo heteroarylovej skupiny, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej pričom R a R 2 ne smú oba znamenať vodíkový atóm, aleboR a R 2 tvoria spoločne kruh a znamenajú CHgCHgOCHgCHg, CH 2 CH 2 NR 6 CH 2 CH 2 alebo (CH 2)36, pričom R 6 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíkového atómu alkylovej skupiny s l až 8 uhlíkovými atómami alebo cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami, nasýtenej alebo nenasýtenej, rozvetvenej alebo nerozvetvenej, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej arylovej alebo heteroarylovej skupiny, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej alebo cez alkylénovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atómami viazanej arylovej skupiny, cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami alebo heteroarylovej skupiny, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanejR 3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z alkylovej skupiny s 1 až 8 uhlíkovými atómami alebo cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami, nasýtenej alebo nenasýtenej, rozvetvenej alebo nerozvetvenej,raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej arylovej alebo heteroarylovej skupiny, nesubstituovanej alebo raz, alebo viackrát substituovanej cez nasýtenú alebo nenasýtenú, rozvetvenú alebo nerozvetvenú, substituovanú alebo nesubstituovanú alkylovú skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atómami viazanej arylovej skupiny, cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami alebo heteroarylovej skupiny, ktore sú nesubstituované alebo raz, alebo viackrát substituovanéR je vybraný zo skupiny pozostávajúoej z vodíkového atómu alebo skupiny C(X)R 7, C(X)NR 7 R, C(X)OR 9,C(X)SR 9 alebo S(O 2)R 9, pričomX znamená kyslík alebo síru, R 7 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíkového atómu alkylovej skupiny s l až 8 uhlíkovými atómami alebo cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami, nasýtenej alebo nenasýtenej, rozvetvenej alebo nerozvetvenej, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej arylovej alebo heteroarylovej skupiny, nesubstituovanej alebo raz, alebo viackrát substituovanej cez nasýtenú alebo nenasýtenú, rozvetvenú alebo nerozvetvenú, substituovanú alebo nesubstituovanú alkylovú skupinu s l až 4 uhlíkovými atómami viazanej arylovej skupiny, cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami alebo heteroarylovej skupiny, ktoré sú nesubstituované alebo raz, alebo viackrát substituovanéR 8 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíkového atómu alebo alkylovej skupiny s l až 4 uhlíkovými atómami, nasýtenej alebo nenasýtenej, rozvetvenej alebo nerozvetvenej, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej aleboR 7 a R tvoria spoločne kruh a znamenajú CH 2 CH 2 OCH 2 CH 2, CHZCHZNRWCHZCHZ alebo (CH 2)3.5, pričom Rwje vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíkového atómu alkylovej skupiny s l až 8 uhlíkovými atómami alebo cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami, nasýtenej alebo nenasýtenej, rozvetvenej alebo nerozvetvenej, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej arylovej alebo heteroarylovej skupiny, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanej alebo cez alkylénovú skupinu s 1 až 3 uhlíkovými atómami viazanej arylovej skupiny, cykloalkylovej skupiny s 3 až 8 uhlíkovými atómami alebo heteroarylovej skupiny, raz alebo viackrát substituovanej alebo nesubstituovanejR 9 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z alkylovej skupiny s l až 8 uhlíkovými atómami alebo cykloalky

MPK / Značky

MPK: C07C 211/00, A61K 31/403, C07D 277/00, C07D 333/00, A61K 31/165, A61P 25/00, C07C 233/00, A61K 31/132, A61K 31/425, A61K 31/38, C07D 209/00

Značky: cyklohexán-1,4-diamínu, lieky, látky, obsahujúce, použitie, výroby, tieto, deriváty, spôsob, substituované

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/83-287319-substituovane-derivaty-cyklohexan-14-diaminu-sposob-ich-vyroby-lieky-tieto-latky-obsahujuce-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Substituované deriváty cyklohexán-1,4-diamínu, spôsob ich výroby, lieky tieto látky obsahujúce a ich použitie</a>

Podobne patenty