Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Širokouhlá televízna zobrazovacia sústava obsahuje obrazovku (244
115) s prvým pomerom strán formátu zobrazenia, spriahnutú s mapovacím obvodom (50
113) na umožnenie konverzie výstupného obrazového signálu (Y_MX, U_MX, V_MX) do iného formátu zobrazenia
sústavu vstupov obrazových signálov (Y_M, U_M, V_M
Y_A, U_A, V_A), kde každý z obrazových signálov (Y_M, U_M, V_M
Y_A, U_A, V_A) je signálom nesúcim informáciu o obraze v jednom z rôznych formátov zobrazenia, s obrazovkou (244, 115) spriahnutý obrazový procesor (304, 306) na spracovanie aspoň dvoch zo sústavy obrazových signálov (Y_M, U_M, V_M
Y_A, U_A, V_A) na dosiahnutie vzájomnej kompatibility medzi týmito signálmi (Y_M, U_M, V_M
Y_A, U_A, V_A) a na dosiahnutie kompatibility týchto signálov (Y_M, U_M, V_M
Y_A, U_A, V_A) s obrazovkou (244
115), k vstupom obrazového procesora (304, 306) pripojené spínače (SW1, SW2, SW3, SW4) na privedenie prvého a druhého obrazového signálu (Y_M, U_M, V_M
Y_A, U_A, V_A), s výstupmi obrazového procesora (304, 306) spojený volič (312) výstupného obrazového signálu (Y_MX, U_MX, V_MX) na voľbu jedného z prvých a druhých spracovaných obrazových signálov (Y_MN, U_MN, V_MN
Y_AUX, U_AUX, V_AUX).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka televíznej zobrazovacej sústavy, najmä širokouhlej zobrazovacej sústavy, ktorá interpoluje obrazové dáta s cieľom vytvárať rôzne formáty zobrazenia, a to tak sústavy s obrazovkou na priame pozorovanie, ako aj sústavy s projekčnou obrazovkou.Väčšina dnešných televíznych sústav má pomer strán obrazu, t. j. pomer vodorovnej šírky k zvislej výške rovnajúci sa 4 3. Širokouhlé zobrazenie zziodpovedá skôr zobrazovacicmu formátu filmov, napríklad I 6 9. Televízie s pomerom strán obrazu 4 3, často označovaným ako 4 x 3,majú obmedzené možnosti zobrazovania zo zdrojov jednoduchých a viacnásobných obrazových signálov. Televízne prenosy vysielané komerčnými vysielačmi sú, s výnimkou experimentálnych prenosov, vysielané vo formáte 4 x 3. Mnohí diváci však považujú formát zobrazenia 4 x 3 za menej uspokojivý než širší formát zobrazenia, ktorý je bežný pri filmoch. Televizia so širším formátom zobrazenia poskytuje nielen príjemnejšie zobrazenie, ale je aj schopná zobrazovať zdroje širokouhlých sígnálov v zzodpovedajúcom širokouhlom formáte zobrazenia. Filmy sú zobrazované v pôvodnom formáte a nie v zrezanej alebo skreslenej podobe. Zdroj obrazového signálu nemusí byť zrezaný, a to ani V prípade premenenia filmu na videosignál, napríklad pomocou filmového snímača alebo procesorov v televíznom prijimači.Širokouhlý pomer strán obrazu môže byt uplatnený tak pri základných alebo štandardných rýchlostiach riadkového rozkladu, ako aj pri ich násobkoch a takisto tak pri prekladanom, ako aj neprekladanom riadkovaní. Napríklad štandardné obrazové signály podľa normy NTSC sú zobrazovane prekladaním po sebe nasledujúcich polsnimok, pričom každá polsnímka je generovaná rastrovým rozkladom pri základnej alebo štandardnej rýchlosti riadkového rozkladu rovnajúcej sa približne l 5 734 Hz. Základná rozkladová rýchlosť obrazových signálov sa označuje rôzne, a to tak fH, If alebo 1 H. Skutočný kmitočet signálu lf bude kolísať v závislosti od rozdielnych obrazových noriem. V snahe o zlepšenie kvality obrazu televíznych prístrojov boli vyvinuté sústavy na zobrazovanie obrazových signálov postupným spôsobom bez prekladania. Postupný rozklad vyžaduje, aby každá zobrazená snímka bola rozkladaná v tej istej časovej perióde, aká je pridelená na rozklad jednej alebo dvoch polsnímok prekladaného formátu. Zobrazenia typu AA-BB bez blikania vyžadujú, aby každá polsnímka bola rozkladaná postupne dvakrát za sebou. Kmitočet riadkového rozkladu musí byť v každom prípade dvojnásobkom štandardného riadkového kmitočtu. Rozkladová rýchlosť pre takéto postupne rozkladané zobrazenia alebo zobrazenia bez blikania sa označuje ako ZfH alebo 2 H. Napríklad podľa noriem platných v Spojených štátoch amerických sa rovná rozkladový kmitočet približne 31 468 Hz.Televízie so širokouhlým formátom zobrazenia sú taktiež uspôsobené na rozmanité zobrazovanie tak konvenčných signálov, ako aj signálov so širokouhlým formátom zobrazenia, ako aj ich kombinácií vo viacnásobnej zobrazovacej sústave. Použitie širokouhlého televízneho zobrazenia však prináša početné problémy. Hlavné oblasti týchto problémov spočívajú v striedaní formátov zobrazenia pri viacnásobných zdrojoch signálov, vytváraní zhodných časových signálov z asynchrónnych, ale simultánne zobrazovaných zdrojov, vytváraní obrazov s vysokou rozlišovacouschopnosťou zo zhustených dátových signálov a prepínaní jednotlivých viacnásobných zdrojov kvôli generovaniu vincnásobných zobrazovacích sústav.Uvedené problémy rieši širokouhlé televízna zobrazovacia sústava podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zobrazovacia sústava obsahuje obrazovku v prvom pomere strán formátu zobrazenia spriahnutú s mapovacím obvodom na umožnenie konverzie výstupného obrazového si gnnálu do iného formátu zobrazenia, sústavu vstupov obrazových signálov, kde každý z obrazových signálov je signálom nesúcim informáciu o obraze v jednom z rôznych formátov zobrazenia, s obrazovkou spriahnutý obrazový procesor na spracovanie aspoň dvoch zo sústavy obrazových signálov na dosiahnutie vzájomnej kompatibility medzi týmito signálmi a na dosiahnutie kompatibility týchto signálov s obrazovkou, k vstupom obrazového procesora pr pojenć spínače na privedenie prvého a druhého obrazového signálu, s výstupmi obrazového procesora spojený volič výstupného obrazového signálu na voľbu buďjedného z prvých a druhých spracovaných obrazových signálov,kde je Výstupný obrazový signál zobrazením jediného obrazu. alebo na voľbu kombinácie prvého a druhého spracovanélio obrazového signálu, kde Výstupný obrazový signál je zobrazením násobného obrazu, a riadiaci obvod mapovaciuho obvodu, obrazového procesora a voliča výstupného obrazového signálu na nastavenie každého obrazu prenášaného výstupným obrazovým signálom v pomere strán formxitu zobrazenia a v pomere strán obrazu, v priebehu zobr izenia tak jednotlivého, ako aj násobného obrazu.V jednom výhodnom vyhotovení má obrazovka s prvy m pomerom strán formátu zobrazenia pomer strán širokcuhlého formátu zobrazenia. V ďalšom výhodnom vyhotovení je jeden zo sústavy vstupov obrazových signálov vstupom obrazového signálu s prvým pomerom strán form itu zobrazenia obrazovky..le výhodné, ak má v tomto vyhotovení obrazovka s prvy m pomerom strán formátu zobrazenia pomer strán širokcuhlého formátu zobrazenia.V inom výhodnom vyhotovení je jeden zo sústavy vstupov (ibrazových signálov vstupom obrazového signálu s tomerom strán formátu zobrazenia odlišným od prvého prmcru strán formátu zobrazenia obrazovky..le výhodné, ak má v tomto vyhotovení obrazovka s prvy m pomerom strán formátu zobrazenia pomer strán širokcuhlćho formátu zobrazenia.V ďalšom výhodnom vyhotovení sú dva zo sústavy vstupov obrazových signálov vstupy obrazových sígnálov s pomerom strán formátu zobrazenia odlišným od prvého ptmcru strán formátu zobrazenia obrazovky..le výhodné, ak má v tomto vyhotovení obrazovka s prvy m pomerom strán formátu zobrazenia pomer strán širokt-uhlého formátu zobrazenia.V ešte ďalšom výhodnom vyhotovení je jeden zo sústav vstupov obrazových signálov vstupom obrazového signě lu s prvým pomerom strán formátu zobrazenia zobrazovacích prostriedkov a iný zo sústavy vstupov obrazových signálov je vstupom obrazového signálu s pomerom strán formátu zobrazenia odlišným od prvého pomeru strán formĺitu zobrazenia obrazovky..lc výhodné, ak má v tomto vyhotovení obrazovka s prvm pomerom strán formátu zobrazenia pomer strán širokuuhlćho formátu zobrazenia.Obrazový procesor výhodne obsahuje zrezávací obvod na výberové zrezávanie a interpolátor na výberovú interpoláciu každého z prvých a druhých zo sústavy obrazových signálov.Mapovací obvod výhodne obsahuje rastrovací obvod na vytvorenie rastra pre obrazovku, prípadne obvod na vytváranie adresovej matice pre obrazovku s tekutými kryštálmi.Mapovací obvod je ďalej výhodne vytvorený na zabezpečenie nezávislého nastavenia rozmeru obrazu v prvom smere a obrazový procesor je vytvorený na zabezpečenie nezávislého nastavenia rozmeru obrazu v druhom smere,ktorý je kolmý na prvý smer, pričom obraz je predstavovaný výstupným obrazovým signálom.Je taktiež výhodné, keď je mapovací obvod vytvorený na zabezpečenie nezávislého nastavenia rozmeru obrazu v horizontálnom alebo vertikálnom smere a obrazový procesor je vytvorený na zabezpečenie nezávislého nastavenia rozmeru obrazu vo vertikálnom alebo horizontálnom smere.V ďalšom výhodnom vyhotovení sú mapovací obvod a obrazovka vytvorené na prácu s neprekladanými obrazovými signálmi majúcimi horizontálnu rýchlosť rozmetávania nfH, kde fH je bežná početnosť horizontálneho rozmetávania a n je celé kladné číslo, a ďalej obsahuje prostriedky na prevod obrazových signálov majúcich prekladaný formát a horizontálnu početnosť rozmetávania fH na obrazové signály majúce neprekladaný obrazový formát a horizontálnu početnosť rozmetávania nfH.V ďalšom výhodnom vyhotovení obsahuje k mapovaciemu obvodu pripojený druhý volič na voľbu medzi výstupným obrazovým signálom a ďalším vstupným obrazovým signálom, ktorý je privedený k mapovaciemu obvodu pozdĺž signálovej dráhy, ktorá obchádza obrazový procesor.V inom výhodnom vyhotovení má obrazovka širokouhlý pomer strán formátu zobrazenia, rôzne pomery strán formátu obrazových signálov sú bud konvenčným pomerom strán formátu zobrazenia alebo širokouhlým pomerom strán formátu zobrazenia obrazovky, prvý a dmhý obrazový procesor, z ktorých každý zahŕňa prostriedky na zrezávanie a interpoláciu obrazových signálov, na príslušné spracovanie aspoň dvoch zo sústavy obrazových signálov podľa potreby, riadiaci obvod je vytvorený na selektívne implementovanie sústavy zobrazovacích formátov násobných obrazov na obrazovke, kde niektore zo sústavy zobrazovacích formátov predstavujú rôzne formáty obrazových signálov majúcich vzájomne odlišný pomer strán formátov zobrazenia, pričom aspoň jeden z nich sa líši od prvého pomeru strán formátu zobrazenia obrazovky.V tomto vyhotovení potom výhodne vstup obrazových signálov je vstupom obrazového signálu nesúceho informáciu o hlavnom obraze s pomerom strán širokouhlého formátu a prekrývajúcom prídavnom obraze s pomerom strán konvenčného formátu, a o hlavnom obraze s pomerom strán konvenčného formátu a prekrývajúcom prídavnom obraze s pomerom strán širokouhlého formám.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený na príkladoch uskutočnenia pomocou výkresov, na ktorých znázorňujú obr. 1(a) až 1(i) rozdielne formáty zobrazenia širokouhlou televíziou, obr. 2 blokovú schému širokouhlej televíznej zobrazovacej sústavy podľa vynálezu uspôsobenú na činnosť pri riadkovom rozklade ZfH, obr. 3 blokovú schému širokouhlćho procesora znázomeného na obr. 2, obr. 4(a) blokovúschému širokouhlej televíznej zobrazovacej sústavy podľa vynálezu uspôsobenú na činnosť pri riadkovom rozklade IfH, obr. 4(b) blokovú schému širokouhlej televíznej zobrazovacej sústavy podľa vynálezu uspôsobenú na činnosť so zobrazovacou jednotkou s tekutými kryštálmi, obr. 5 blokovú schému širokouhlého procesora znázomeného na obr. 4, obr. 6 blokovú schému s ďalšími podrobnosťami širokouhlého procesora spoločného schémam podľa obr. 3 a 5,obr. 7 blokovú schému procesora na vytváranie obrazu v obraze znázomeného na obr. 6, obr. 8 blokovú schému hradlového poľa znázomeného na obr. 6 so stranami hlavného, pomocného a výstupného signálu, obr. 9 a 10 schémy časových priebehov vytvárania formátu zobrazenia podľa obr. 1(cl) s úplne zrezanými signálmi, obr. l 1(a) blokovú schému s podrobnejším znázomením dráhy hlavného signálu podľa obr. 8, obr. l 1(b) tvarový priebeh hlavného signálu podľa obr. l 1(a) pri stlačení obrazového signálu, obr. l l(c) tvarový priebeh hlavného signálu podľa obr. l 1(a) pri roztiahnutí obrazového signálu, obr. 12 blokove schémy s podrobnej ším znázomením dráhy pomocného signálu podľa obr. 8, obr. 13 blokovú schému časovacej a riadiacej časti procesora na vytváranie obrazu v obraze podľa obr. 7,obr. 15, 16 a 17 blokové schémy decimačnej časti časovacej a riadiacej časti znázomenej na obr. 14, obr. 18 tabuľku hodnôt použitú na riadenie decimačnej časti znázomenej na obr. 15 až 17, obr. l 9(a) a 19)b) blokové schémy plne programovateľných univerzálnych decimačných obvodov na riadenie pomerov vodorovného a zvislého stlačenia, obr. 20 blokovú schému obvodu na premenu prekladaného riadkovania na riadkovanie postupne znázomeného na obr. 2, obr. 21 blokovú schému obvodu na útlm šumu znázomeného na obr. 20, obr. 22 kombináciu blokovej schémy a schémy zapojenia vychyľovacieho obvodu znázomeného na obr. 2,obr. 23 časové priebehy zvislćho pohybu obrazu, obr. 24(a) až 24(c) formáty zobrazenia podľa časových priebehov znázomených na obr. 23, obr. 25 blokovú schému rozhrania RGB znázomeného na obr. 2, obr. 26 blokovú schému prevodníka RGB na Y, U, V znázomeného na obr. 25, obr. 27 blokovú schému obvodu na vytváranie vnútomého signálu ZfH pri prevode lfH na ZfH, obr. 28 rozdielnu blokovú schému časti dráhy pomocného signálu, znázomenú na obr. 8, obr. 29 schému päťriadkovej pamäte s obsluhou podľa poradia príchodu na zamedzenie kolízií ukazovateľa na čítanie a zápis, obr. 30 blokovú schému zjednodušeného obvodu slúžiaceho ako pomocný dráhový synchronizačný obvod v hradlovom poli, obr. 31 schému časovej závislosti medzi stavom indikátora polsnímok a riadka obrazovej snímky, obr. 32 až 34 schémy spôsobu udržiavania integrity prekladania súčasne zobrazovaných vzájomne sa predbiehajúcich obrazových signálov, obr. 35(a) až 35(c) tvarové priebehy signálov spracovaných obvodom znázomeným na obr. 36, obr. 36 blokovú schému obvodu na udržiavanie integrity prekladania podľa obr. 31 až 35, obr. 37 schému činnosti obrazovej pamäte s ľubovoľným prístupom spojenej s procesorom na vytváranie obrazu v obraze, obr. 38 blokovú schému obvodu na riadenie prepínania výstupov medzi hlavným a pomocným obrazovým signálom, obr. 39 a 40 blokové schémy jednotlivých obvodov redukcie a obnovy dár plniacich funkciu rozlišovacích spracovacích obvodov podľa obr. 6 a 8, obr. 41 a 42 blokové schémy dvojbitového obvodu redukcie a obnovy dát na doplnenie rozlišovacích spracovacích obvodov podľa obr. 6 a 8, obr. 43 tabuľku hodnôt tvoriacich schému natočenia na zlepšenie činnosti obvodov redukcie a obnovy dát, obr. 44 schematickú tabuľku vysvetľujúcu ďalšiu altematívu predvedenia rozlišovacích spracovacích obvodov podľa obr. 6 a 8, obr. 45 a 46 schémy vysvetľujúce činnosť automatického obál SK 280556 B 6kového detektora, obr. 47 blokovú schému automatického obálkového detektora, obr. 48 blokovú schému altematívneho predvedenia obvodu automatického obálkovćho detektora, obr. 49 blokovú schému obvodu na nastavovanie zvislého rozmeru obrazu vrátane obálkového detektora,obr. 50(a) až 50(f) tvarové priebehy farebných zložiek hlavného obrazového signálu pri prevode z analógovej do digitálnej podoby, obr. 5 l(a) a 51(b) tvarové priebehy vysvetľujúce sklon zložiek jasu a farebných zložiek pri prechode hlavného signálu hradlovým poľom, obr. 52(a) a 52(b) časti dráhy zložiek jasu a farebných zložiek hlavného signálu pri stlačení obrazu, obr. 53(a) až 53(l) tvarové priebehy vysvetľujúce stlačenie farebných zložiek vzhľadom na zložky jasu, obr. 54(a) a 54(b) časti dráhy zložiek jasu a farebných zložiek hlavného signálu pri roztiahnutí obrazu,obr. 55(a) až 55(l) tvarové priebehy vysvetľujúce roztiahnutie farebných zložiek vzhľadom na zložky jasu, obr. 55 a 57 schémy obrazových prvkov vysvetľujúce činnosť dvojstupňových premenných interpolačných filtrov použiteľných v interpolátoroch podľa obr. 8, 1 l(a) a 12, obr. 58 blokové schémy dvojstupňového kompenzovaného premenného interpolačnćho filtra, obr. 59 blokovú schému dvojstupňového kompenzovaného premenného filtra usporiadaného na transfokáciu, obr. 60 blokovú schému obvodu osemodbočkového dvojstupňového interpolačnćho filtra,obr. 61 blokovú schému rozlišovacieho interpolátora 1/16 alebo 1/32, obr. 62 tabuľku hodnôt K a C pre interpolátor znázomený na obr. 61, obr. 63 blokovú schému obvodu na určovanie hodnôt C z hodnôt K, obr. 64 tabuľku hodnôt počítaných obvodom podľa obr. 63, obr. 65 blokovú schému alternatívneho zhotovenia obvodu na určovanie hodnôt C z hodnôt K, obr. 66 blokovú schému iného altematívneho zhotovenia obvodu na určovanie hodnôt C z hodnôt K, obr. 67 priebehy kriviek kmitočtovej ozvy konvenčného dvojstupňového štvorbodového interpolátora, obr. 68 tabuľku a obr, 69 graf, spoločne vyjadrujúcich priebeh kmitočtovej ozvy osembodového interpolátora a obr. 70 blokovú schému osembodového interpolátora s kmitočtovou ozvou zzodpovedajúcou obr. 68 a 69.Jednotlivé časti obr. l znázorňujú niektoré, ale nie všetky, z rôznych kombinácií jednoduchých a viacnásobných obrazových formátov, ktoré môžu byť vyhotovené rôznymi usporiadaniami zobrazovacej sústavy podľa vynálezu. Vybrané znázomenia sú určené na uľahčenie opisu jednotlivých obvodov obsiahnutých v širokouhlej televíznej zobrazovacej sústave podľa vynálezu. Na zjednodušenie znázornenia a opisu je tu za konvenčný pomer šírky a výšky formátu zobrazenia pre obrazový zdroj alebo signál pokladaný pomer 4 x 3, zatiaľ čo za širokouhlý pomer šírky a výšky formátu zobrazenia je všeobecne pokladaná hodnota 16 x 9. Jednotlivé vyhotovenia zobrazovacej sústavy podľa vynálezu však nie sú obmedzené iba na tieto pomery.Obr. 1(a) znázorňuje televíziu na priame pozorovanie,alebo projekčnú s konvenčným formátom zobrazenia 4 x 3. Ak je prenášaný obraz s formátom zobrazenia s pomerom strán 16 x 9 ako signál vo formáte 4 x 3, objavia sa v hornej a spodnej časti obrazovky čieme pásy. Toto sa obyčajne označuje ako obálkový formát. V tomto prípade je pozorovateľný obraz dosť malý vzhľadom na celkovú zobrazovaciu plochu, ktorá je k dispozícii. Ďalšia možnosť spočíva v tom, že zdroj zobrazenia s formátom 16 x 9 je pred prenosom zmenený, takže obraz vyplni celý zvislý rozsah pozorovacej plochy zobrazovacej jednotky vo formáte 4 x 3. Vtomto prípade sa však odreže veľa informácií na ľavej a/alebo na pravej strane. Iná alternatíva spočíva v tom, že obraz v obálkovom formáte môže byť rozšírený zvisle, nie však vodorovne, pričom však výsledný obraz bude zvislým pretiahnutim značne skreslený. Žiadna z týchto troch možnosti nie je vhodná.Obr. 1(b) znázorňuje obrazovku vo formáte 16 x 9. Zdroj obrazu vo formáte zobrazenia s pomerom strán 16 x x 9 sa zobrazuje celý, bez zrezania a skreslenia.Obraz v obálkovom formáte s pomerom strán 26 x 9,ktorý sám je menený signálom vo formáte 4 x 3, môže byť postupne rozkladaný zdvojovaním alebo pričítaním riadkov s cieľom vytvoriť väčšie zobrazenie s uspokojivou zvislou rozlišovacou schopnosťou. Širokouhlá televízna zobrazovacia sústava podľa vynálezu môže zobrazovať takýto signál vo formáte s pomerom strán zobrazenia 16 x 9, či už z hlavného zdroja, z pomocného zdroja alebo z externého ZClI oja farebného signálu.Obr. l(c) znázorňuje zobrazenie hlavného signálu vo formáte 16 x 9, v ktorom je vložený obraz vo formáte zobrazenia s pomerom strán 4 x 3. Ak sú tak hlavný, ako aj pomocný obrazový signál zdrojmi formátov zobrazenia 16 x 9, môže mať vložený obraz rovnako formát zobrazenia s pomerom strán obrazu 16 x 9. Vložený obraz môže byť zohrazovaný v rôznych polohách.Obr. 1(d) znázorňuje formát zobrazenia, v ktorom sú hlavný a pomocný obrazový signál zobrazené s rovnakými rozmermi. Každá z obrazových oblastí má formát zobrazenia v pomere 8 x 9, ktorý je však odlišný tak od formátu 16 x 9, ako aj od formátu 4 x 3. Aby bolo možné v takejto obrazovej oblasti zobraziť zdroj vo formáte zobrazenia 4 ,x 3, bez toho aby prišlo kjeho vodorovnému alebo zvislen 1 u skresleniu, musí byť signál na ľavej a/alebo pravej strane zrezaný. Väčšia časť takéhoto obrazu môže byť zobrazená s menším zrezanim vtedy, ak je prípustné určité skreslenie pomeru strán vodorovným stlačením. Vodorovné stlnčenie má za následok zvislé pretiahnutie predmetov v obraze. Širokouhlá televízia podľa vynálezu je schopná zabezpečiť akúkoľvek kombináciu zrezania a skreslenia pomcru strán, od maximálneho zrezania bez deformácie pomeru strán po maximálne skreslenie pomeru strán bez zrezania.Obmedzenia dane vzorkovaním dát pri spracovaní pomccnćho obrazového signálu sťažujú vytváranie obrazu s vysokou rozlišovacou schopnosťou, ktorý by mal rovnaký rozmer ako zobrazenie hlavného obrazového signálu. Tieto ťažkostije možné prekonať rôznymi spôsobmi.Obr. l(c) znázorňuje formát zobrazenia, v ktorom je v strede obrazovky s fomuátom 16 x 9 zobrazený obraz s formátom 4 x 3. Na pravej a ľavej strane sú zrejmé zvislé tmavé pásy. iObr. l(f) znázorňuje obrazovku, na ktorej je súčasne zobrazený jeden veľký obraz vo formáte 4 x 3 a tri menšie obrazy vo fonnáte 4 x 3. Menší obraz mimo obvodu veľkého obrazu sa niekedy označuje ako obraz mimo obrazu,skor ako obraz v obraze. Termín obraz v obraze je tu použir, pre obidva formáty zobrazenia. Ak je širokouhlé televízia vybavená dvomi tunermi, bud oboma vnútomými, alebo jedným vnútomým a jedným vonkajším, napríklad v pripojenom videorekordéri (magnetoskope, zariadení na obrazový záznam), dva zo zobrazených obrazov môžu zobrazovať pohyb v reálnom čase v súlade so zdrojom. Zostávajúce obrazy môžu byť zobrazené vo formáte nepohyblivých snímok. Je zrejmé, že pridaním ďalších tunerov a obvodov na spracovanie pomocných signálov je možné vytvoriť viac než dva pohyblivé obrazy. Ďalej je zrejmé, ževeľký obraz a tri malé obrazy môžu byť prepnuté tiež do polohy znázomenej na obr. 1(g).Obr. 1(h) znázorňuje altematívu, pri ktorej je v strede obrazovky umiestnený obraz formátu 4 x 3 a vo zvislých stlpcoch na každej strane je usporiadaných po šesť menších obrazov, takisto vo formáte 4 x 3. Rovnako ako pri predchádzajúcom usporiadaní môže širokouhlá televízia vybavená dvoma tunermi poskytnúť dva pohyblivé obrazy. Ostávajúcich jedenásť obrazov bude v podobe nepohyblivých snímok.Obr. l(i) znázorňuje obrazovku s poľom dvanástich obrazov vo formáte zobrazenia 4 x 3. Takéto usporiadanie je výhodné hlavne ako vodidlo pri voľbe kanálov, keď je každý z obrazov aspoň nepohyblivou snímkou prislúchajúcou kurčítému kanálu. Rovnako ako pri opísaných usporiadaniach bude počet pohyblivých obrazov závisieť od počtu tunerov a obvodov na spracovanie signálov, ktoré sú k dispozícii.Rôzne formáty znázomené na obr. l sú ilustratívnym,nie však Vymedzujúcim vymenovaním a môžu byť zobrazované šírokouhlou televíziou znázomenou na ostatných výkresoch a podrobnejšie opísanou ďalej.Na obr. 2 je znázornená celková blokovà schéma širokouhlej televíznej zobrazovacej sústavy 10 podľa vynálezu,uspôsobená na činnosť s riadkovým rozkladom 2 f. Televízna zobrazovacia sústava 10 všeobecne pozostáva zo vstupného obvodu 20. obrazových signálov, šasi alebo televízneho mikroprocesora 216, procesora 30 širokouhlého obrazu, prevodníka 40 IfH/ZfH, mapovacieho obvodu 50,vytvoreného ako vychyľovaci obvod, druhého voliča 60 rozhrania farieb, prevodníka 240 YUV/RGB, budiča 242 obrazovky, obrazovky 244 na priame pozorovanie alebo projekčného typu a napájacieho zdroja 70. Zoskupenie rôznych obvodov do rozdielnych funkčných blokov je urobené kvôli uľahčeniu opisu a nie je ním vymedzená vzájomná fyzická poloha týchto obvodov.Vstupný obvod 20 obrazových signálov je uspôsobený na príjem niekoľkých úplných obrazových signálov z rôznych zdrojov. Obrazové signály môžu byť voliteľne prepínané tak, aby boli zobrazované ako signály hlavné alebo pomocné. Vysokofrekvenčný prepínač 204 má dva anténové vstupy ANTI a ANT 2. Tieto predstavujú vstupy tak na príjem vonkajšou anténou, ako aj na káblový príjem. Vysokofrekvenčný prepínač 204 určuje, ktorý anténový vstup je privedený k prvému tuneru 206 a ktorý k druhému tuneru 208. Výstup prvého tunera 206 je vstupom jednočipového obvodu 202, ktorý vykonáva rad funkcií súvisiacich s ladením, vodorovným a zvislým vychyľovaním a riadením obrazového signálu. Konkrétny znázomený čip má priemyselne označenie TA 7730. V jednočipovom obvode 202 sa zo signálu prvého tuneru 206 vytvára obrazový signál VIDEO OUT základného pásma, ktorý je vedený jednak do prepínača 200 obrazového signálu a jednak na vstup TV 1 procesora 30 širokouhlého obrazu. Ďalšie vstupy základného pásma do obrazového prepínača 200 sú označené AUXl a AUX 2. Tieto môžu byť využité pre videokamery, laserové prehrávače kompaktných platní, videoprehrávače, videohry a podobné zariadenia. Výstup obrazového prepínača 200, ktorý je riadený televíznym mikroprocesorom 216, je označený SWITCHED VIDEO a je ďalším vstupom do procesora 30 širokouhlého obrazu.Ako je ďalej zrejme z obr. 3, vykonáva prepínač SW 1 procesora 30 širokouhlého obrazu voľbu medzi signálmi TVl a SWITCHED VIDEO, pričom výstupom je obrazový signál SEL COMP OUT vedený na vstup Y/C dekodéra 210, Y/C dekodér 210 môže byť vyhotovený ako adaptívny riadkový hrebeňový filter. Ďalšie dva zdroje Sl a S 2 obra zových signálov sú taktiež vstupmi Y/C dekodéra 210. Každý zo vstupov Sl a S 2 predstavuje rozdielny S-VHS zdroj a skladá sa zo samostatných jasových a farbonosných signálov. Prepínač, ktorý môže byť vyhotovený ako súčasť Y/C dekodéra 210 v niektorom z adaptívnych riadkových hrebeňových filtrov alebo ako samostatný prepínač, reaguje ozvou na signály TV mikroprocesora 216 a vykonáva voľbu jednej z dvojíc jasového a farbonosného signálu, označených ako výstupy YM a CľN. Zvolena dvojica jasových a farbonosných signálov je potom považovaná za hlavný signál a je spracovaná v obvodoch dráhy hlavného signálu. Označenie signálov obsahujúcich M alebo MN sa vzťahuje na dráhu hlavného signálu. Farbonosný signál CľN je procesorom 30 širokouhlého obrazu presmerovaný späť do jednočipového obvodu 202 kvôli vytvoreniu rozdielových signálov farby UM a VM. Z tohto hľadiska je U ekvivalentným označením pre (R-Y) a V ekvivalentným označením pre (B-Y). Signály YM, UM a VM sú potom na ďalšie spracovanie menené procesorom 30 širokouhlého obrazu do čislicového tvaru.Druhý tuner 208, ktorý je funkčne vymedzený ako súčasť procesora 30 širokouhlého obrazu, vytvára obrazový signál TV 2 základného pásma. Prepínač SW 2 vykonáva voľbu medzi signálmi TV 2 a SWITCHED VIDEO ako vstupmi druhého Y/C dekodéra 220. Druhý Y/C dekodér 220 môže byť takisto vyhotovený ako adaptívny riadkový hrebeňový filter. Prepinače SW 3 a SW 4 vykonávajú voľbu medzi jasovými a farbonosnými výstupmi dekodéra 220 a jasnými a farbonosnými signálmi vonkajšieho obrazového zdroja označenými YEXT a CEXT. Signály YEXT a CEXT zzodpovedajú S-VHS vstupu Sl. Dekodér 220 a prepínače SW 3 a SW 4 môžu byť kombinované, napríklad v adaptívnych riadkových hrebeňových filtroch. Výstup prepínačov SW 3 a SW 4 je potom považovaný za pomocný signál a je ďalej spracovaný v obvodoch dráhy pomocného signálu. Zvolený jasový výstup je označený YA. Označenia signálov obsahujúcich A, AX, AUX sa vzťahujú na dráhu pomocného signálu. Zvolený farbonosný signál je menený na rozdielové signály farby UA a VA. Signály YA, UA a VA sú potom na ďalšie spracovanie menené na číslicový tvar. Usporiadanie zariadeni na prepínanie zdrojov obrazových signálov do dráh hlavného a pomocného signálu zabezpečuje maximálnu pružnosť pri vykonávaní voľby zdrojov pre rôzne časti rôznych formátov zobrazenia. Úplný synchronizačný signál COMP SYNC, zzodpovedajúci signálu YM a vytváraný procesorom 30 širokouhlého obrazu, je vedený do oddeľovača 212 synchronizačnćho signálu. Vodorovná synchronizačná zložka H a zvíslá synchronizačná zložka V sú vstupy vertikálneho odčltacieho obvodu 214, ktorý vytvára signál VERTICAL RESET vedený do procesora 30 širokouhlého obrazu. Procesor 30 širokouhlého obrazu vytvára vnútomý vertikálny nulovací Výstupný signál INT VERT RST OUT vedený do druhého voliča 60 v rozhraní farieb. Druhý volič 60 v rozhraní farieb vykonáva voľbu medzi vnútomým vertikálnym nulovacím výstupným signálom a vertikálnou synchronizačnou zložkou vonkajšieho zdroja farebného signálu. Výstupom tohto spínača je volená vertikálne synchronizačná zložka SELVERTSYNC vedená do mapovacieho obvodu 50, vytvoreného ako vychyľovaci obvod. Horizontálne a vertikálne symchronizačné zložky pomocného obrazového signálu sú vytvárané oddeľovačom 250 synchronizačnej zmesi v procesore 30 širokouhlého obrazu. Prevodník 40 signálu lfH na signál ZfH prevádza prekladané obrazové signály na postupne rozkladane neprekladané signály, napríklad také, pri ktorých je každý riadok zobrazovaný dvakrát, alebo také, keď sa interpoláciou susedných riadkov tej

MPK / Značky

MPK: H04N 5/46

Značky: širokouhlá, televízna, zobrazovacia, sústava

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/83-280556-sirokouhla-televizna-zobrazovacia-sustava.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Širokouhlá televízna zobrazovacia sústava</a>

Podobne patenty