Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Názov Deriváty hydroxytetrahydronaftalenylmočoviny Opis PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZUVynález sa týka derivátov hydroxytetrahydronaftalénylmočoviny, ktoré sú užitočné ako účinné látky vo farmaceutických prípravkoch. Deriváty hydroxytetrahydronaftalénylmočoviny podľa vynálezu vykazujú aktivitu antagonistu vaniloidnćho receptora (VR), a je možné ich používať k profylaxii a na liečenie porúch, ktoré súvisia s aktivitou VRI, najmä na liečenie urgentnej inkontinencie moču, hyperaktívneho mechúra, chronickej bolesti,neuropatickej bolesti, pooperačnej bolesti, bolesti pri reumatoidnej artritis, neuralgie,neuropatií, algézie, poškodenia nervov, ischémie, neurodegenerácie, íktu, inkontinenciea/alebo zápalových porúch, ako astma a chronickej obstrukčnej pľúcnej choroby (CHOPN).lnkontinencia moču (UI) je mimovolný únik moču. Urgentná inkontinencia moču(UUI) spolu so stresovou inkontinenciou moču (SUI) predstavuje jeden z najčastejších typov UI, ktorého príčinou je obvykle porucha uzatváracieho mechanizmu močovej trubice. UUI často súvisí s neurologickými poruchami alebo chorobami, pri ktorých dochádza na poškodenie neurónov, ako je demencia, Parkinsonova choroba, roztrúsená skleróza, iktus a diabetes, ale vyskytujú sa tiež pri jedincov, ktorí takou poruchou netrpia. Jednou z obvyklých príčin UUI je hyperaktívny mechúr (OAB), čo je zdravotný stav so symptómami prejavujúcimi sa vo frekvencii a s naliehavosťou danou abnonnálnymi kontrakciami aV súčasnosti je na trhu niekoľko liečiv na liečenie inkontinencie moču, predovšetkým na liečenie UUI. Liečenie OAB sa zameriava na lieky, ktoré pôsobia na kontrolné mechanizmy periférnych neurónov alebo ktoré pôsobia priamo na kontrakcíe hladkého svalstva detruzóra mechúra, s hlavným dôrazom na vývoj anticholinergných činidiel. Tieto činidlá môžu inhibovať parasympatické nervy, ktoré riadia vyprázdňovanie močového mechúra alebo môžu vykazovať priamy spasmolytický účinok na detruzór mechúra. To vediena zníženie intravesikulárneho tlaku, zvýšenie kapacity a zníženie frekvencie kontrakciímechúra. Najčastejšie predpisovanými liečivamí sú perorálne anticholinergiká, ako propantelín (ProBanthine), tolterodín tartrát (Detrol) a oxybutynín (Ditropan). lch najzàvažnejšími nevýhodami však sú neprijateľné vedľajšie účinky, ako pocit sucha V ústach,abnormálne videnie, zápcha a poruchy centrálneho nervového systému. Tieto vedľajšie účinky vedú k zlej kompliancii. V prípade oxybutynínu len samotný pocit sucha V ústach zodpovedá za 70 mieru nekompliancie. Tieto nevýhody súčasnej liečby zvyšujú potrebuvyvinúť nové účinné a bezpečné perorálne liečivá, ktoré by mali menej vedľajších účinkov. DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKYPre vaniloidné zlúčeniny je charakteristická prítomnosť vanilylskupiny alebo funkčne ekvivalentnej skupiny. Ako príklady niekoľkýcha vaniloidných zlúčenín alebo modulátorov vaniloidného receptora je možné uviest vanilín (4-hydroxy-3-metoxybenzaldehydL guajakolKapsaicín, ktorý je okrem iného hlavnou pálivou zložkou pálivých chili papričiek, je špecifickým neurotoxínom, ktorý desenzibilizuje aferentné neuróny C-vlákna. Kapsaicín interaguje s vaniloidnými receptormi (VRl), ktoré sú prevažne exprimované v bunkách ganglií zadných koreňov miešnych alebo nervových zakončeniach aferentných senzorických vlákien, vrátane zakončenía nervových vlákien zo skupiny C. Tominaga M, Caterina MJ,Malmberg AB, Rosen TA, Gilbert H, Skinner K, Raumann BE, Basbaum AI, Julius D The cloned capsaicin receptor integrates multiple pain-producing stimuli. Neuron. 2 l 531-543,1998. Receptor VRl bol nedávno klonovaný Caterina MJ, Schumacher MA, Tominaga M,Rosen TA, Levine JD, Julius D Nature 389 816-824, (1997) a boli identiñkované ako neselektívny katiónový kanál so šiestimi transmembránovými doménami, ktorý štruktúrne prináleží do skupiny TRP kanálov (transient receptor potential). Naviazanie kapsaicínu k VRl umožňuje íónom vápníkov a pravdepodobne draslíka prúdit do miest, kde je ich koncentrácia nižšia, a tak dochádza k počiatočnej depolarizácii a uvoľnenie neurotransmiterov z nervových zakončení. VRl teda je možné považovat za molekulárny ingregrátor chemických a fyzikálnych stimulov, ktoré dávajú signály neurónov pri patologických stavoch aleboExistuje rad priamych aj nepriamych dôkazov o vzťahu medzi aktivitou VR 1 a chorobami, akoje bolesť, ischémia a zápal (napr. W 0 99/00115 a 00/50387). Ďalej sa preukázalo, že VR 1 je transduktorom reflexných signálov, ktoré sa podieľajú na hyperaktívnom mechúri u pacientov s poškodenými alebo abnormálnymi miešnymí reflexnými dráhami De Groat WC A neurologic basis for the overactive bladder. Urology 50 (dopl. 6 A) 36-52, 1997. Ukázalo sa, že desenzibilizácia aferentných nervov depléciou neurotransmíterov pomocou agonistov VR 1, ako kapsaicínu, dáva sľubne výsledky pri liečení dysfunkcie mechúra pri poranení míechy a roztrúsenej skleróze (Maggi CA Therapeutic potential of capsaícin-like molecules - Studies in animals and humans. Life Sciences 51Fowler CJ Intravesical capsaicin as a treatment for refractory detrusor hyperreflexia A dualcenter study with long-term followup. J. Urol. 158 2087-2092,1997).Predpokladá sa, že antagonizácia receptora VR 1 povedie na zablokovanie uvoľňovanianeurotransmiterov, a teda umožnia profylaxiu a liečenie stavu a choroby, ktoré súvisia sMá sa teda za to, že antagonisty receptora VR 1 je možné používať k profylaxii a liečenie stavov a chorôb, ako sú chronická bolesť, neuropatická bolesť, pooperačná bolesť,bolest u reumatoidnej artritis, neuralgie, neuropatie, algézie, poškodenie nervov, ischémie,neurode-generácie, iktus, inkontinencia, zápalové poruchy, ako astma a CHOPN, inkontinencia moču (UI), ako urgentná inkontinencia moču (UUI) a/alebo hyperaktívnyVo W 0 00/50387 sú opísané zlúčeniny s aktivitou vaniloidnćho agonistu všeobecnéhoXP predstavuje atóm kyslíka alebo síry A predstavuje -NHCHZ- alebo -Cl-lyR predstavuje substituovanú alebo nesubstituovanú C 14 alkylskupinu alebo RalCOąkde R predstavuje alkylskupinu s 1 až 18 atómamí uhlíka, alkenylskupinu so 2 až 18 atómami uhlíka alebo substítuovanú alebo nesubstituovanú arylskupinu so 6 až 10Rb predstavuje atóm vodíku, alkylskupinu s l až 6 atómaml uhlíka, alkoxyskupínu s l až 6 atómami uhlíka, halogenalkylskupinu s 1 až 6 a atómarni uhlíka alebo atómRC predstavuje atóm vodíka, alkylskupinu s l až 4 atómami uhlíka, aminoalkylskupinu, monoester dvojsýtnej kyseliny alebo u-alkyl kyselinu a označuje chirálny atóm uhlíka,a ich farmaceuticky vhodné soli.Vo W 0 2000/61581 sú opísané amínové deriváty všeobecného vzorca D, R R 9

MPK / Značky

MPK: A61K 31/17, A61P 13/00, C07C 275/00, A61P 29/00

Značky: hydroxytetrahydronaftalenylmočoviny, deriváty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/82-e2710-derivaty-hydroxytetrahydronaftalenylmocoviny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Deriváty hydroxytetrahydronaftalenylmočoviny</a>

Podobne patenty