Vývojnicová kazeta

Číslo patentu: E 19603

Dátum: 21.03.2011

Autor: Takagi Takeyuki

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Aspekty tohto vynálezu sa týkajú tonerovej kazetyvytváranie obrazu ako je laserová tlačiareň.0002 Z EP 1 696 284 A 2 je známa tonerová kazeta (vývojnica) zahrñujúca informačný prvok oznamujúci počiatočné množstvo toneru. PH. inštalácii Vývojnice do zaradenia na Vytváranie obrazu sa ozubená časť prevodu senzora umiestnená vo vývojnici dostáva do záberu s ozubeným kolesom miešača umiestneným v zariadení na vytváranie obrazu. Prevod senzora je poháňaný tak, že jeho ozubenie je v zábere s ozubeným kolesom miešača a pohongwevodu senzora sa zastaví hneď, ako sa jeho neozubená časť ocitne naproti ozubenia kolesa miešača. Na kolese prevodu senzora je vytvorený jeden alebo viac kontaktných výstupkov,ktoré sa spoločne s kolesom pohybujú. Detekčný informačnýmechanizmus detekuje počet kontaktných výstupkov kolesa prevodusenzora zistených počas poháňania kolesa senzora. Na základe výsledkov tejto detekcie sa určuje, či inštalovaná vývojnica je alebo nie je novým výrobkmn a aký maximálny počet potlačených strán je možné z tejto Vývojnice získať.0003 Z EP 1 965 274 A 2 je známe zariadenie na vytváranie obrazu, ktoré zahrňuje hlavnú jednotku a tonerovú kazetu(vývojnicu) odnímateľne inštalovanú V hlavnom telese zariadenia. Vývojnica zahrňuje rotačné teleso s rotačnou osou otočnou V smere otáčania a predĺženú časť vytvorenú na rotačnom telese prechádzajúcu pozdĺž osi otáčania, pričom predĺžená časť je otočná okolo rotačnej osi. Hlavná jednotka zahrňuje hnaciujednotku konfigurovanú na otáčanie rotačného telesa v smereotáčania detekčnú jednotku konfigurovanú na detekciu pohybu predĺženej časti a mieru predĺženia predĺženej časti a určovaciu jednotku konfigurovanú na určenie, či vývojnica je novým produktom, podľa prítomnosti pohybu predĺženej časti detekovaného detekčnou jednotkou, a určenie typu vývojnice na základe miery predĺženia predĺženej časti detekovaného detekčnou jednotkou.0004 Z US 2009/0000423 A je známa vývojnica, ktorá zahrňuje prvý prevod umiestnený otočne na puzdre druhý prevod obsahujúci ozubenú časť aj neozubenú časť a úložnú časť konfigurovanú na uloženie druhého prevodu. Druhý prevod zahrnuje flexibilné rameno rozkladajúce sa V podstate pozdĺž obvodového smeru druhého prevodu. Vnútorný obvodový povrch úložnej časti zahrnuje vyklenutú časť vydutú radiálne smerom dovnútra. Najvyšší bod vyklenutej časti je najbližšie k rotačnému stredu druhého prevodu. Pri kontakte s vyklenutou časťou sa rameno vychyľuje. Vychýlenie ramena sa mení od zvyšujúcej sa tendencie ku klesajúcej tendencii v najvyššom bode, označovanom tiež ako základný bod. Prechodom koncovej časti ramena cez najvyšší bod sa ozubená časť druhého prevodu oddelí od prvého prevodu.0005 V zariadeni na vytváranie obrazu, ako je laserová tlačiareň, je vývojnica odnímateľne inštalovaná v telese zariadenia. Vo vývojnici je umiestnený toner. Po spotrebovaní toneru obsiahnutého vo vývojnici je vývojnica z telesa zariadenia odstránená. POtOHl je do hlavného telesa zariadenia inštalovaná nová vývojnica. Okrem toho môže nastať situácia,kedy sa V telese zariadenia zasekne papier a je nutné vývojnicu z telesa zariadenia vybrať a po uvoľneni papiera vývojnicu do telesa zariadenia reinštalovať.0006 V týchto typoch zariadení na vytváranie obrazu je na bočnom povrchu vývojnice umiestnený detekčný prevod s dosadacím výstupkom, takže pri inštalácii vývojnice do telesa zariadenia sa získa informácia o vývojnici na základe rotácie detekčného0007 Detekčný prevod je uspôsobený na rotáciu okolo osi predĺženej v smere pretínajúcom kolmo bočný povrch. vývojnice. Ozubenie prevodu je vytvorené na obvodovom povrchu detekčného prevodu s výnimkou určitej časti tohto povrchu. To znamená, že detekčný prevod je sčasti neozubený. Okrem. toho je na bočnom povrchu vývojnice umiestnený hnací prevod otočný okolo osi rovnobežnej s osou detekčného prevodu. Ozubenie prevodu je vytvorené na obvodovom povrchu hnacieho prevodu po celom jeho obvode. S novou vývojnicou je ozubenie detekčného prevodu V plnom zábere. Po inštalácii vývojnice do telesa zariadenia je hnacia sila prevedená hnacím prevodonl z motora do detekčného prevodu prostredníctvom ozubenia týchto prevodov.0008 S takto prevedenou hnacou silou sa detekčný prevod otáča a dosadací výstupok sa pri tomto otáčani detekčného prevodu pohybuje. V telese zariadenia je umiestnený senzor detekujúci posun dosadacieho výstupku. Určovanie, či je vývojnica nová alebo použitá sa potom vykonáva na základe zistenia, či senzor detekoval alebo nedetekoval posun dosadacieho výstupku počas predurčeného časového intervalu po spustení hnacieho motora. Ak detekčný prevod pokračuje V otáčani a neozubená časť detekčného prevodu sa ocitne proti ozubeniu hnacieho prevodu, dôjde k rozpojeniu záberu ozubenia hnacieho prevodu s ozubením detekčného prevodu, V dôsledku čoho sa detekčný prevod prestane0009 Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť vývojnicu,ktorá bude praktickejšia než je súčasná konvenčná vývojnica,v konfigurácii zahrňujúcej rotačný prvok detekcie, akým je napríklad detekčný prevod.0010 Podľa ilustratívneho uskutočnenia predloženého vynálezu je daná k dispozícii vývojnica, ktorá je odnimateľne inštalovanáv telese zariadenia na vytváranie obrazu, pričom vývojnicaobsahuje puzdro zahrñujúce prvú bočnú stenu a druhú bočnú stenu vzájomne protiľahlé, pričom puzdro je konfigurované na uloženie developera vstupný prvok umiestnený na vonkajšej strane prvej steny otočne okolo prvej osi, prechádzajúcej v smere protiľahlom prvej bočnej stene a druhej bočnej stene, pričom tento vstupný prvok je konfigurovaný na spojenie s výstupným prvkom hnacej sily umiestnenýnl v telese zariadenia. na prívod hnacej sily 2 výstupného prvku hnacej sily vyvíjací valček umiestnený medzi prvou bočnou stenou a druhou bočnou stenou, otočný okolo druhej osi rovnobežnej s prvou osou s priestorom medzi nimi, kde vyvíjací valček je konfigurovaný na otáčanie hnacou silou privedenou vstupným prvkom rotačný prvok detekcie umiestnený na vonkajšej strane prvej bočnej steny, otočný okolo tretej osi rovnobežnej s prvou osou s priestorom medzi nimi, kde rotačný prvok detekcie zahrnuje prvú detekovateľnú časť a druhú detekovateľnú časť umiestnenú vo vzdialenosti od prvej detekovateľnej časti v otočnon 1 smere okolo tretej osi, pričom rotačný prvok detekcie je konfigurovaný na otáčanie hnacou silou privedenou do vstupného prvku z prvej otočnej polohy, v ktorej je prvá detekovateľná časť detekovaná detekčným prvkom umiestneným v telese zariadenia, do druhej otočnej polohy, v ktorej je detekčným prvkom detekovaná druhá detekovateľná časť a vypínací mechanizmus konfigurovaný na prerušenie prevodu hnacej sily zo vstupného prvku do rotačného prvku detekcie v stave, kedy je rotačný prvok detekcie V druhej otočnej polohe.0011 Podľa uvedenej konfigurácie sú vstupný prvok a rotačný prvok detekcie umiestnené na vonkajšej strane prvej bočnej steny na otáčanie okolo prvej respektíve tretej osi. Okrem toho je medzi prvú bočnú stenu a druhú bočnú stenu umiestnený vyvíjací valček otáčajúci sa okolo druhej osi rovnobežnej s osou prvou.0012 Výstupný prvok hnacej sily umiestnený v telese zariadenia je spojený so vstupným prvkom, do ktorého je z výstupného prvkuhnacej sily privádzaná hnacia sila. Vyvijací valček a rotačný

MPK / Značky

MPK: G03G 21/16, G03G 21/18, G03G 15/08

Značky: kazeta, vývojnicová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/82-e19603-vyvojnicova-kazeta.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vývojnicová kazeta</a>

Podobne patenty