Nové deriváty dihydroindolónov, postup ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nové deriváty dihydroindolónov, postup ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré0001 Tento vynález sa týka nových derivátov dihydroindolónov, postupu ich prípravy a0002 Zlúčeniny podľa tohto vynálezu sú nové a vykazujú veľmi zaujímavé farmakologické0003 Potreby protirakovinovej terapie vyžadujú trvalé vyvíjanie nových protinádorovýchliekov s cieľom získať lieky, ktoré by boli súčasne aktívnejšie a lepšie tolerované.0004 Jeden z hlavných problémov kancerológie je daný schopnosťou rakovinových buniek migrovať po vytvorení primárneho nádoru do ďalších miest. Bunková migrácia je kľúčový fyziologický proces pre embryonálny vývoj a udržanie tkanivovej homeostázy. Migrácia má zanásledok dôležité morfologicke zmeny a zahmuje potlačenie medzibunkových signálnych ciest.0005 Pri rakovinových ochoreniach bežne dochádza k deregulácii bunkovej migrácie, a to zvlášť v procese tvorby metastáz (Hanahan D. et al., 2000, Cell, 100, 57-70).ku generalizovanej rakovine a k istej smrti pacienta.Je teda zvlášť dôležité mať schopnosť regulovať tento proces, ktorý nevyhnutne vedie0007 Doterajší stav techniky W 0 Ol/60814 opisuje deriváty dihydroindolónov používané ako inhibítory kináz a ich použitie pri ochoreniach, ktorých sa zúčastňujú tieto kinázy, ako je0008 Zlúčeniny podľa tohto vynálezu predstavujú, okrem toho, že sú nové, prekvapivúínhibičnú in vitro aktivitu migrácie rakovinových buniek, a tým i postupu nádorového ochorení.0009 Zlúčeniny podľa tohto vynálezu teda majú vlastnosti, ktoré ich činia zvlášť vhodnýmina liečbu rakovinových ochorení, a zvlášť pevných metastatíckých nádorov.0010 Tento vynález sa konkrétne týka zlúčenín vzorca (I)(cum o (ľ) NH a. . v ktorom Ó m je l alebo 2,Ó n je l alebo 2,5 Ó A predstavuje pyrolylovú skupinu, nesubstituovanú alebo substituovanú 1 alebo 3lineámymi alebo rozvetvenými (CC 5) alkylovými skupinami,Ó X predstavuje skupinu C(0), S(O) alebo S 02, symboly R 1 a R 2, identické alebo rôzne predstavujú oba lineámu alebo rozvetvenú (C 1 Có) alkylovú skupinu, alebo R. a R 2 tvoria spoločne s dusíkovým atómom, na ktorom sú10 viazané, heterocyklickú skupinu,Q R 3 a R 4 tvoria spoločne s atómami, na ktorých sú viazané, heterocyklickú skupinu, Ó R 5 predstavuje atóm vodíka alebo lineámu alebo rozvetvenú (Cl-Ca) alkylovú15 o heterocyklickou skupinou sa rozumie monocyklická alebo bicyklícká skupina, ktorý môže obsahovať 5 až 8 členov kruhu, môže obsahovať jeden až tri heteroatómy zvolené medzi dusíkom, kyslíkom a sírou a môže obsahovať jednu alebo viac nenasýtených väzieb, pričom takto definovaná heterocyklická skupina môže byť nesubstituovaná alebo substituovaná jednou alebo viacerými skupinami zvolenými medzi lineárnym20 alebo rozvetveným (C l-Có) alkylom, lineárnym alebo rozvetveným (Cl-CG) alkenylom,0 x 0, hydroxy, lineámou alebo rozvetvenou (Cl-CG) alkoxyskupinou, arylom, arylalkylom a arylalkenylom, 10o arylom sa rozumie fenylová skupina, nesubstituovaná alebo substituovaná jednou alebo viacerými skupinami zvolenými medzi halogénovými atómami a lineámou aleborozvetvenou (Cl-Ca) alkylovou skupinou,o označenie × znamená, že dvojitá väzba má konñguráciu Z alebo E, ich optických a geometrických izomérov, ako aj ich adičných solí s farmaceuticky prijateľnou0011 Medzi farmaceuticky prijateľnými kyselinami je možné uviesť okrem iného kyselinu chlorovodíkovú, bromovodíkovú, sírovú, fosfónovú, octovú, trífluóroctovú, mliečnu,pyrohroznovú, malónovú, jantárovú, glutárovú, ñimárovú, vínnu, maleínovú, citrónovú, askorbovú, šťaveľovú, metánsulfonovú, gáfrovú atď.0012 Medzi farmaceuticky prijateľnými bázami je možné uviesť okrem iného hydroxid sodný, hydroxid draselný, trietylamín, terc-butylamín atď.0013 Výhodná hodnota pre n a m je 1.0014 R. a R 2 predstavujú výhodne alkylovú skupinu, ako napríklad etylovú skupinu, alebo spoločne s dusíkovým atómom, na ktorý sú viazané, monocyklickú skupinu s 5 alebo 6 členmi,ako je napríklad skupina piperidinylová, morfolínylová, pyrolidinylová, piperazinylová alebo metylpiperazinylová, alebo bicyklickú skupinu s 6 až 8 členmi, ako je napríklad skupina oktahydrocyklopentapyrolylová alebo azabicyk 1 o 3.l.0 hexanylová. Je výhodné, keď R 1 a R 2tvoria spoločne s dusíkovým atómom, na ktorý sú viazané, morfolinylovú skupinu.0015 Je výhodné, keď R 3 a R 4 tvoria spoločne so skupinou X a atómom dusíka, na ktorý sú viazané, monocyklickú skupinu s 5 alebo 6 členmi, ako sú napriklad skupiny pyrolidinonylová,pyrolidíndionylová, oxazolidinonylová, oxazolidíndíonylová, dimetyloxazolidíndionylová,tiazolídinonylová, tiazolidíndionylová, dimetyltiazolidíndionylová, imidazolidinonylová,imidazolidíndionylová, tiadiazinonylová alebo dihydrotiadiazinonylová, alebo bicyklickú skupinu s 6 členmi, ako napríklad skupiny azabicyklo 3.1.0 hexanonylová alebo azabícyklo 3.1.0 hexandionylová. Je výhodné, keď R 3 a R 4 tvoria spoločne so skupinou X a atómom dusíka, na ktorý sú viazané, skupiny 2,4-dioxo-1,3-tiazolídín-3-ylovú, 2,4-díoxo-l,3 oxazolidín-3-ylovú, 2-oxo-1,3-tiazolidín-3-ylovú, 2-oxo-l,3-oxazolidín-3-ylovú, 4-hydroxy-A 2 oxo-l,3-tiazolidín-3-ylovú a 2,4-dioxo-3-azabícyklo 3.1.0 hex-3-ylovú.0016 R 5 predstavuje výhodne atóm vodíka alebo skupiny metyl a etyl. 0017 X predstavuje výhodne skupinu C(O).0018 A predstavuje výhodne nesubstituovanú pyrolylovú skupinu a hlavne skupinu lH-pyrol-2,4-ylovú.0019 Vynález sa výhodne týka zlúčenín vzorca (I), v ktorých R a R tvoria spoločne s atómom dusíka, na ktorý sú viazané, morfolinylovú skupinu, m a n predstavujú hodnotu l, R 5 aR 5 predstavujú atóm vodíka a A predstavuje H-pyrol-2,4-ylovú skupinu.0020 Exocyklická dvojitá väzba zlúčenín vzorca (I) má konfiguráciu Z alebo E a výhodnejšie konfiguráciu Z.0021 Ešte konkrétnejšie sa vynález týka zlúčenín vzorca (I), ktorými sú0022 Optické a geometrické izoméry, ako aj adičné solí výhodných zlúčenín podľa vynálezus farmaceutický prijateľnou kyselinou alebo bázou tvoria neoddeliteľnú súčasť vynálezu.

MPK / Značky

MPK: C07D 403/12, C07D 413/14, C07D 401/14, C07D 403/14, A61K 31/404, C07D 401/12, C07D 417/14, A61P 35/00

Značky: postup, kompozície, dihydroindolónov, nové, přípravy, deriváty, farmaceutické, obsahujú

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/82-e13772-nove-derivaty-dihydroindolonov-postup-ich-pripravy-a-farmaceuticke-kompozicie-ktore-ich-obsahuju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nové deriváty dihydroindolónov, postup ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú</a>

Podobne patenty