Staurosporínové deriváty ako inhibítory aktivity receptora FLT3 tyrozínkinázy

Číslo patentu: E 1164

Dátum: 29.10.2002

Autori: Manley Paul William, Griffin James Douglas

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka použitia staurosporínových derivátov vzorca A, B, C, D, I, II, III, IV, V, VI a VII (ďalej nazývané STAUROSPORÍNOVĚ DERIVÁTY) na prípravu liečiv pre liečbu ochorení zahŕňajúcich deregulovanú aktivitu receptora FLT 3 tyrozínkinázy, najmä na kuratívnu a profylaktickú liečbu leukěmiíVynález sa týka použitia staurosporínových derivátov vzorcakde R 1 a R 2 sú. navzájonl nezávisle alkyl nesubstituovaný alebo substituovaný halogénom, C 5-C-arylom, hydroxyskupinou, C 1-C 7-alkoxyskupinou, alebo fenyl-C 1-C 7-alkoxyskupinou alebo fenyloxyskupinou, C 1-C 7-alkanoyloxyskupinou alebo benzoyloxyskupinou, aminoskupinou, C 1-C 7-alkylaminoskupinou, C 1-C 7-alkanoylaminoskupinou,fenyl-C 1-C 7 alkylaminoskupinou, N,N-di-C 1-C 7-alkylaminoskupinou,N,N-di(fenyl-C 1-C 7-alkyl)aminoskupinou, kyanoskupinou, merkaptoskupinou, C 1-C 7-alkyltioskupinou, karboxyskupinou, C 1 ~C 7-alkoxykarbonylovou skupinou, karbamoylovou skupinou, N-mono- alebo N-C 1-C 7-alkylkarbamoylovou skupinou alebo N,N-di-C 1-C 7-alkylkarbamoylovou skupinou, sulfoskupinou, C 1-C 7-alkánsulfonylovou skupinou alebo C 1-C 7-alkoxysulfonylovou skupinou, aminosulfonylovou skupinou alebo N-mono- alebo N-C 1-C 7-alkylaminosulfonylovou sku~ pinou alebo N,N-di-Cyłh-alkylaminosulfonylovou skupinou vodík halogên hydroxyl C 1-C 7-alkoxyskupina, C 3-CM-aryloxyskupina C 5-CM-aryl-C 1-C 7-alkoxyskupina, C 1-C 7-alkanoyloxyskupina C 5-C-arylkarbonyloxyskupina aminoskupina aminoskupina monosubstituovaná alebo disubstituovaná C 1-C 7-alkylovou skupinou, C 5-Carylovou skupinou, C 5-CM-aryl-C 1-C 7-alkylovou skupinou, C 1-C 7-alkanoylovou skupinou alebo C 5-Cn-arylkarbonylovou skupinou kyanoskupina nitroskupina merkaptoskupina C 1-C 7-alkyltioskupina C 3-C-aryltioskupina C 3-CM-aryl-C 1-C 7-alkyltioskupina C 1-C 7-alkanoyltioskupina C 3-CM-aryl-C 1-C 7-alkanoyltioskupina karboxyskupina C 1-C 7-alkoxykarbonylová skupina C 5-C-aryl~C 1-C 7-alkoxykarbonylová skupina C 5-CM-aryloxykarbonylová skupina karbamo~ ylová skupina karbamoyl-N-monosubstituovaná alebo N,N-disubstituovaná skupina substituovaná C 1-C 7-alkylovou skupinou, C 8-Carylovou skupinou alebo C 5-CM-aryl-C 1-C 7-alkylovou skupinou sulfoskupina C 5-CM-arylsulfonylová skupina Cg-C-aryl-C 1-C 7-alkánsulfonylová skupina C 1-C 7 ~alkánsulfonylová skupina aminosulfonylová skupina alebo aminosulfonylová skupina N-monosubstituovaná alebo N,N-disubstituovaná C 1-C 7-alkylovou skupinou,Ca-CM-arylovou skupinou alebo C 5-CM-aryl-C 1-C 7-alkylovou skupi noun a m sú navzájom nezávisle celé číslo od 0 do vrátane 4 n a m sú navzájom nezávisle celé číslo od 1 do vrátane 4R 3, R 4, Re a R 10 sú navzájom nezávisle vodík, nasýtená alebo nenasýtená, priama alebo rozvetvená C 1-C 7-alky 1 ová, Cl-Cralkenylová,Cl-Cralkadienylová alebo Cl-Cy-alkinylová skupina, substituovaná acyklickými substituentami, C 1 C 29 karbOCYk 1 iCkÝmi alebo C 1 C 29-karbocyklicko-Cl-Cralkylovými skupinami, Cl-Czg-karbocyklicko-Cl-Cralkenylovými skupinami, heterocyklom až s 20 atómami uhlíka a až s 9 heteroatómami alebo heterocyklo-C 1-C 7-alkylom až s 20 atómami uhlíka a až 9 heteroatőmami, acylovým substituentom vzorca Y-C(W)-, kde W je kyslík, síra alebo iminoskupina a Y je vodík, hydrokarbyl R° až s 29 atómami uhlíka, hydrokarbyloxyskupina R°-O-, aminoskupina alebo substituovaná aminoskupina, najmä skupina vzorca R°HN- alebo R°R°N-, kde R° je Cl-Cy-alkyl aminoC 1 C 7 alkYl, kde aminoskupina je prítomná v nechránenej forme alebo je chránená Cl-Cralkoxykarbonylom tetrahydropyranyloxy-Cl-Cq-alkyl fenyl C 1-C 7-alkoxyfenyl imidazolyl-Cl-Cq-alkoxyfenyl karboxyfenyl C 1-Cy-alkoxykarbonylfenyl halogén-C 1-C 7-a 1 kylfenyl imidazol-l-ylfenyl pyrolidino-Cl-Cralkylfenyl piperazino-nižší alkylfenyl (4-C 1-Cą-alkylpiperazinometyl) fenyl morfolino-Cl-Cralkyl morfolino-Cl-Cy-alkylfenyl piperazinokarbonylfenyl alebo (4-Cl-Cy-alkylpiperazino)fenyl kde R 4 môže byťalebo R 3 je acylsubstituent vzorca Y-C(W) až s 30 atômami uhlíkap je O ak R 4 je neprítomné alebo je 1, ak R 3 a R 4 sú obidve prí tomné a V každom prípade sú jeden zo skôr uvedených skupínR 5 je vodík, nasýtená alebo nenasýtená, priama alebo rozvetvená C 1-C 7-alkylová, Cl-Cralkenylová, Cl-Cralkadienylová alebo C 1-C 7-alkinylová skupina, substituovaná acyklickými substituentami,Cl-Czg-karbocyklickými alebo Cl-Czo-karbocyklo-Cl-Cralkylovými skupinami C 1 Cza-karbocyklo-Cal-Cv-alkenylovými skupinami, hetero cyklom až s 20 atómami uhlíka a až s 9 heteroatómami alebo heterocyklo-Cl-Cralkylom až s 20 atómami uhlíka a až 9 heteroatómami, alebo acylovým substituentom vzorca Y-C(W)-, kde W je kyslík, síra alebo iminoskupina a Y je vodík, hydrokarbyl R° až s 29 atómami uhlíka, hydrokarbyloxyskupina R°-O-, aminoskupina alebo substituovaná aminoskupina, najmä skupina vzorca R°HN- alebo R°R°N-, kde R° je C 1-C 7-alkyl amino-Cl-Cralkyl, kde aminoskupina je prítomná V nechránenej forme alebo je chránená Cl-Cv-alkoxykarbonylom tetrahydropyranyloxy-Cl-C 7-alkyl fenyl C 1-C 7-alkoxyfenyl imidazolyl-Cl-Cy-alkoxyfenyl karboxyfenyl C 1 C 7 al koxykarbonyl fenyl halogén-Cl-Cralkyl fenyl imidazol - l-ylfenyl pyrolidino-Cl-Cralkylfenyl piperazino-Cl-Cy-alkylfenyl (4-C 1-Cy-alkylpiperazinometyl)fenyl morfolino-Cl-Cy-alkyl morfolino-Cl-Cralkylfenyl piperazinokarbonylfenyl alebo (4-C 1-C 7-alkyl piperazino) fenylR 7, R 5 a R 9 sú acylový substituent vzorca Y-C(W) -, kde W je kyslík, síra alebo iminoskupina a Y je vodík, halogên, hydroxyskupina, Cl-Cralkoxyskupina Cs-Cu-aryloxyskupina C 5-C 14-aryl-C 1-C 7-alkoxyskupina, Cl-Cralkanoyloxyskupina, Cs-CH-arylkarbonyloxyskupina aminoskupina, aminoskupina monosubstituovaná alebo disubstituovaná C 1-C 7-alkylovou skupinou, Cg-Cu-arylovou skupinou, Cg-CM-aryl-C 1-C 7-alkylovou skupinou, Cl-Cralkanoylovou skupinou alebo Cs-Clz-arylkarbonylovou skupinou kyanoskupina, nitroskupina, merkaptoskupina, Cl-Cralkyltioskupina Cg-Cn-aryltioskupina Cg-CM-aryl-Cl-Cralkyltioskupina Cl-Cy-alkanoyltioskupina C 3 C 14skupina, aminosulfonylová skupina alebo aminosulfonylová skupina

MPK / Značky

MPK: C07D 487/00, C07D 498/00, C07D 519/00, A61P 35/00, A61K 31/535, A61K 31/55

Značky: tyrozínkinázy, receptora, aktivity, deriváty, staurosporínové, inhibitory

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/82-e1164-staurosporinove-derivaty-ako-inhibitory-aktivity-receptora-flt3-tyrozinkinazy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Staurosporínové deriváty ako inhibítory aktivity receptora FLT3 tyrozínkinázy</a>

Podobne patenty