Spôsob detekcie psieho kolapsu vyvolaného záťažou

Číslo patentu: E 10988

Dátum: 08.04.2009

Autori: Patterson Edward Earl, Minor Katie, Mickelson James, Taylor Susan

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Choroby nervového systému sú zodpovedné za významnú časť zdravotných ťažkosti u človeka. Boli zdokumentované genetické mutácie pri niekoľkých hlavných formách neurologického ochorenia, vrátane epilepsií a neuropatií. V dôsledku väzby zvierat na človeka dostávajú spoločenské zvieratá zdravotnú starostlivosť hneď po ľuďoch, čo zo spoločenských zvierat a predovšetkým psov vytvára ideálne modely pre veľa chorobných stavov. Psie modely napomáhajú pri definícii molekulárnej bázy a liečby pri veľkom množstve neurologických chorôb vrátane narkolepsie, choroby Lafora a lyzozomálnych strádacích chorôb. l ked fyziológia neurotransmiterov a ich príslušných receptorov bola počas posledných desaťročí podrobne opísaná, biológianeurotransmiterových synaptických vezikúl a asociovaných proteínov .ešte len začínabyť objasňovaná. Pre recykláciu synaptických vezikúl počas vysokej hladiny neurologickej stimulácie je kriticky dôležitý dynamin 1 (DNM 1).0002 Labradorský retriever je najčastejšie psie plemeno na svete, len v samotných Spojených štátoch bolo v roku 2006 viac ako 123 760 nových registrácií. Počas posledných 100 rokov sa s nástupom chovateľských klubov psov, výstav psov a vysoko špecifických psích chovných štandardov dramaticky zvýšila príbuzenská plemenitba v psích plemenách. Pri psoch bolo zdokumentovaných viac ako 370 ochorení s mendelovskou dedičnosťou, z ktorých viac ako 70 je autozomálne recesívnych a 46 špecifických pre dané plemeno. Vysoká špecifickosť chovu je najpravdepodobnejšie spôsobená šírením škodlivých recesívnych mutácií a ich koncentrácii pri opakovanom pripúšťaní rovnakými zakladateľmi rodu (efekt zakladateľa) alebo populárnymi samcami.0003 Záťažou vyvolaný kolaps (exercíse induced Collapse - ElC) je novo charakterizovaný syndróm pri psoch. Chorobný stav bol najlepšie opísaný pri labradorských retrieveroch, ale je známe, že podobný chorobný stav majú psiz veľkého množstva ďalších plemien. Pri psoch, ktorí trpia ElC, sa zvyčajne začínajú vyvíjať príznaky záchvatu 5-15 minút po zahájení vysoko vzrušujúcej namáhavej záťaže, ako je napríklad prinášanie cvičných predmetov alebo vtákov. Na začiatkuEIC záchvatu pes začne strácať koordináciu a vyvinie sa pri ňom vrávoravá chôdza,ktorá čoskoro progreduje do straty kontroly zadných končatín. Niekedy záchvat postihuje celé telo, počas ktorého pes nie je schopný pohybu. Záchvat kolapsu zvyčajne trvá 5-10 minút a po 30 minútach je pes takmer kompletne zotavený. Psi postihnutý EIC sú navonok typicky vo vynikajúcom telesnom stave a zvyčajne majú veľmi dobrý svalový tonus, čo je odlišné od mnohých ďalších príčin intolerancie záťaže.0004 Z internetového článku EXERCISA INDUCED COLLAPSA lN LABRADOR RETRlEVERS od Susan M. Taylorové (2008-01-03, XP-002544723) získanéhoz adresy http//www.thelabradorclub.com/upIoads/fíle/E×ercise 20 lnduce 20 CoIlapse.pdf je známe, že EIC je spôsobený autozomálnou recesívnou mutáciou, ktorá by mohla byt detekovaná na stanovenie predispozície k EIC. Avšak článok neposkytuje žiadny detail týkajúci sa toho, kde je mutácia lokalizovaná alebo ako môže byť v praxi0005 Predkladaný vynález uvádza testy na stanovenie toho, či pes trpí záťažou vyvolaným kolapsom (ElC) alebo je vnímavý k jeho rozvoju. Vjednom uskutočnení spôsob zahŕňa stanovenie toho, či alela asociovaná s ochorením je prítomnáv nukleovej kyseline od pacienta. V určitých uskutočneniach alela je dynamín 1(G 767 T) v sekv. id. č. 1. Detekcia alely dynamínu 1 (G 767 T) je indikátorom, že pes má EIC alebo je predisponovaný k rozvoju EIC.0006 Vhodné alely môžu byt detekovaná akýmkoľvek z celého radu prostriedkov vrátane 1) uskutočnenia hybridizačnej reakcie medzi vzorkou nukleovej kyseliny a sondou alebo sondami, ktoré sú schopné hybridizovať s alelou 2) sekvenovania aspoň časti alely alebo 3) stanovenia elektroforetickej pohyblivosti alely alebo jej zložky. Vjednom uskutočnení je alela podrobená kroku amplifikácie, pred vykonaním kroku detekcle alebo v spojení s ním. V určitých uskutočneniach sú kroky ampllfikácie uskutočnené polymerázovou reťazovou reakciou (PCR), ligázovou reťazovou reakciou (LCR), amplifikáciou s vytesnením reťazca (SDA), klonovaním avariáciamí hore uvedených techník (napr. RT-PCR a alelovo špecifická amplifikácia). V jednom uskutočnení je vzorka hybridizovaná so súborom prajmerov, ktoré hybridizujú 5 a 3 k sense alebo antisense sekvencii alely a je podrobená PCR ampliñkácii.0007 V jednom uskutočnení krok detekcie je alelovo špecifická hybridízácia nasledovaná prajmerovo špecifickou extenziou. Vjednom uskutočnení pred detekciou alebo v spojení s detekciou je vzorka nukleovej kyseliny podrobená kroku amplifikácie. V jednom uskutočnení je analýza veľkosti predchádzaná štiepením reštrikčnými enzýmami. V jednom uskutočnení je amplifikovaný dynamín 1 alebo jeho časť. V jednom uskutočnení je aspoň jedna oligonukleotidová sonda imobilizovaná na pevnom povrchu.0008 V ďalšom aspekte vynález uvádza súpravy na realizáciu hore opísaných testov. Súprava môže zahŕňať prostriedky na odber DNA vzorky a prostriedky na stanovenie alely, ktorá je indikátorom EIC pri psovi. Vjednom uskutočnení súprava obsahuje prvý oligonukleotidový prajmer, ktorý hybridizuje 5 alebo 3 s alelou dynamínu 1 (G 767 T) v sekv. id. č. 1. Vjednom uskutočnení súprava ďalej obsahuje druhý oligonukleotidový prajmer, ktorý hybridizuje buď 3 alebo 5 príslušné k alele tak, že alela môže byť amplifikovaná polymerázovou reťazovou reakciou (PCR). Vjednom uskutočnení prvý prajmer a druhý prajmer hybridizujú s oblasťou v rozsahu medzi približne 50 a približne 1000 pármi baz. Vjednom uskutočnení súprava ďalej obsahuje detekčné prostriedky. V určitých uskutočneniach detekčný prostriedok je a) alelovo špecifická hybridízácia b) analýza velkosti c) sekvenovanie d) hybridízácia e) štiepenie 5 nukleázou f) jednovláknový konformačný polymorñzmus g) prajmerovo špecifická extenzia a/alebo h) oligonukleotidový Iigačný test. V určitých uskutočneniach súprava ďalej obsahuje amplifikačné prostriedky.0009 informácie získané pri použití testov a súprav opísaných v tomto texte sú použiteľné na stanovenie toho, či pes má EIC alebo je vnímavý k rozvoju EIC. Okrem toho informácie umožňujú úpravu terapie podľa genetického profilu psa. 0010 Predkladaný vynález poskytuje spôsob detekcie prítomnosti biomarkeru asociovaného s psím záťažou vyvolaným kolapsom (EIC). Vjednom uskutočnení vynálezu spôsob zahŕňa získanie fyziologickej vzorky od psa, pričom vzorka obsahuje nukleovú kyselinu, a stanovenie prítomnosti biomarkeru. Ako sa v tomtotexte používa, termin fyziologická vzorka sa týka biologickej vzorky získanej od cicavca, ktorá obsahuje nukleovú kyselinu. Fyziologická vzorka môže napríklad byť vzorka odoberaná od individuálneho psa, ako je vrátane, bez toho, aby bolo vyratúvanie obmedzujúce, napr. bunkovú vzorku, ako je krvinka, napr. Iymfocyt,periférna krvinka vzorka tkaniva, ako je slíznicová vzorka (napr. bukálny ster) alebo svalové tkanivo, napr. kostrový sval vzorka orgánu, napr. pečene alebo kože vzorka chlpov, napr. vzorka chlpov s korienkami a/alebo vzorka tekutiny, ako je napríklad krv.0011 Príklady plemien postihnutých psov zahŕňajú, bez toho, aby bolo vyratúvanie obmedzujúce, labradorské retrievery, Chesapeake Bay retrievery, Curly Coated retrievery, border kólie alebo ďalšie príbuzné alebo nepríbuzné plemená. Spôsob podľa predkladaného vynálezu tiež zahŕňa psi križených alebo zmiešaných plemien. 0012 Predkladaný vynález ďalej poskytuje spôsob stanovenia toho, či pes má alebo je predisponovaný k rozvoju záťažou vyvolaného kolapsu (ElC), ktorý zahŕňa (a) transport biologickej vzorky od psa, ktorý je suspektný, že má alebo je predisponovaný k rozvoju EIC do diagnostického laboratória, (b) detekciu EIC asociovanej alely v sekv. id. č. 1 vo vzorke nukleovej kyseliny od psa, kde detekcia alely dynamínu 1 (G 767 T) je indikátorom, že pes má alebo je predisponovanýk rozvoju EIC a (c) poskytnutie výsledkov s ohľadom na to, či pes má EIC asociovanú alelu.0013 Termín biomarkeŕ je v tomto texte všeobecne definovaný ako biologický indikátor, ako je napríklad konkrétny molekulárny rys, ktorý môže ovplyvniť alebo môže súvisieť s diagnózou alebo predikciou zdravia jedinca. V určitých uskutočneniach predkladaného vynálezu napríklad biomarker zahŕňa mutantný psí DNM 1 gén, ako je napríklad polymorfná alela DNM 1 majúca nukleotid tymín (T)v polohe 767 zo sekv. id. č. 1, nukleotid cytozín (C) alebo T v polohe 603, nukleotid C alebo T v polohe 633, nukleotid adenin (A) alebo guanin (G) v polohe 1827,a/alebo nukleotid C alebo T v polohe 759. DNM 1 gén, ktorý má T v polohe 767,kóduje proteín majúci substitúciu R (arginín) na L (leucín) v aminokyselinovom zvyšku 256.0014 Termín oligonukleotidová sonda sa môže týkať segmentu nukleovejkyseliny, ako je napríklad prajmer, ktorý je použiteľný na amplifikáciu sekvencie

MPK / Značky

MPK: C12Q 1/68

Značky: vyvolaného, spôsob, psieho, detekcie, záťažou, kolapsu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/81-e10988-sposob-detekcie-psieho-kolapsu-vyvolaneho-zatazou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob detekcie psieho kolapsu vyvolaného záťažou</a>

Podobne patenty