Spôsob hubenia hmyzu, nematód a roztočov, spôsob ochrany rastlín, prostriedok, arylpyroly, spôsob a medziprodukty na ich výrobu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob hubenia hmyzu, nematód a roztočov, spôsob ochrany rastúcich rastlín pred napadnutím týmito škodcami použitím arylpyrolových zlúčenín všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch. Ďalej sa riešenie týka insekticídneho, akaricídneho a nematocídneho prostriedku na báze týchto zlúčenín, nových arylpyrolových zlúčenín samých osebe, spôsobu a medziproduktov na výrobu niektorých z týchto nových arylpyrolových zlúčenín.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu hubenia hmyzu, nematód a roztočov, spôsobu ochrany rastúcich rastlín pred napadnutím týmito škodcami pri použití určitých arylpyrolových zlúčenín. Ďalej sa vynález týka insekticídneho, akaricídneho a nematocídneho prostriedku na báze týchto zlúčením, nových axylpyrolových zlúčenín ako takých, spôsobu a medziproduktov na výrobu niektorých z týchto nových arylpyrolových zlúčenín. Uvedené arylpyrolové zlúčeniny sú veľmi účinnými insekticídnymi, akaricídnymi a hematocídnymi činidlami použiteľnými na hubenie hmyzu, roztočov a háďatiek a na ochranu agronomických plodín, nech už rastúcich alebo zobraných, proti poškodeniu týmito škodcami.Existuje sice rozsiahla literatúra zaoberajúca sa rôznymi prírodnými a syntetickými pyrolmi, ako antibakteriálnymi a fungicídnyqni činidlamí, ale arylpyroly podľa tohto vynálezu sa od známych zlúčenín odlišujú svojou štruktúrou alaleho insekticídnym účinkom.Zo známych pyrolových zlúčenín je napríklad možné uviesť pyrolnitrín vzorcaktorý bol opísaný v US 3 428 648 a pyrolomycíny vzorca a No, a(CEQ-H MIQ-Cl N 04 ci r( H N 0 Cl t uni i x Y x i (Fi) Ir lv pm t lv mt) Bv ci v x (Fa) Cl 0 l ou(US 4 495 358). Pri týchto látkach nebol Oznámený žiadny insekticidny účinok.Oplsané boli ďalej tiež 4,S-dihalogénpyrol-ZZ-yldi- a-trihalogćnmetylketóny (US 3 963 746). Napriek tomu, že bol pri týchto zlúčeninách deklarovaný určitý akaricídny účinok, pri porovnávacích pokusoch uvedených v tomto opise sa tieto zlúčeniny neukázali ako účinne insekticidy, akaricídy a nematocídy.Určite aryl/kyano a aryl/nitropyroly s trisubstituovanou pyrolovou funkčnou skupinou sú dlhšie známe z japonskej patentovej prihlášky J 6900 l 528-B. Tieto zlúčeniny sú deklarované ako rclaxanty svalstva. Zlúčeniny podľa vynálezu sa od nich líšia tým, že obsahujú tetrasubstítuovanú pyrolovú funkčnú skupinu a že vykazujú insekticídny účinok.Určité pyroly sú tiež známe z US 4 563 472, ale ani tie neobsahujú tetrasubstituovanú pyrolovú funkčnú skupinu a nemajú insekticídny účinok.Tiež do rozsahu heterocyklických polovodičov opísaných v japonskej patentovej prihláške J 62098562-A spadajú určité pyroly. Konečne sú tiež určité pyroly zahmute v EP 206 523. Uvedené zlúčeniny sú deklarovane ako fungicidy. Od zlúčenín podľa vynálezu sa výrazne odlišujú svojou štruktúrou.Podľa jedného aspektu je predmetom vynálezu spôsob hubenia hmyzu, nematód a roztočov, ktorý spočíva v tom,že sa hmyz, nematódy a roztoče, miesto, kde sa množia, ich potrava alebo habitat uvedie do styku s insekticídne, nematocidne alebo akaricídne účinným množstvom arylpy rolovej zlúčeniny všeobecného vzorca (l) LX znamená atóm vodíka, íluóru, chlóru, brómu alebo jódu alebo tritluórmetylovú skupinuY predstavuje atóm íluóru, chlóru, brómu alebo jódu, trifluórmetylovú skupinu alebo kyanoskupinuW znamená kyanoskupinu alebo nitroskupinuA predstavuje atóm vodíka, alkylovú skupinu s l až 4 atómamí uhlíka, prípadne substituovanú jedným až tromi atómamí halogénov, jednou hydroxyskupinou, jednou alkoxyskupinou s l až 4 atómamí uhlíka alebo jednou alkyltioskupinou s l až 4 atómamí uhlíka, jednou fenylovou skupinou, pripadne substituovanou alkylovou skupinou s l až 3 atómamí uhlíka, alkoxyskupinou s l až 3 atómamí uhlíka alebo l až 3 atómamí halogénov, ďalej jednou fenoxyskupinou, prípadne substituovanou l až 3 atómamí halogénov alebo jednou benzyloxyskupinou, prípadne substituovanou jedným halogénom, ďalej predstavuje alkoxykarbonylmetylovú skupinu s l až 4 atómamí uhlíka v alkoxylovej častí, alkenylovú skupinu s 3 až 4 atómamí uhlíka,prípadne substituovanú l až 3 atómamí halogénov, kyanoskupinu, alkinylovú skupinu s 3 až 4 atómamí uhlíka prípadne substituovanú jedným atómom halogénu, dialkylaminokarbonylovú skupinu obsahujúcu v každej alkylovej časti 1 až 4 atómy uhlíka alebo cykloalkylaminokarbonylovú skupinu so 4 až 6 atómamí uhlíka v cykloalkylovej častiL znamená atóm vodíka, fluóru, chlóru alebo brómu aM a R bud nezávisle od seba znamenajú vždy atóm vodíka,alkylovú skupinu s l až 3 atómamí uhlíka, alkoxyskupinu s l až 3 atómamí uhlíka, alkyltioskupinu s l až 3 atómamí uhlíka, alkylsulñnylovú skupinu s 1 až 3 atómamí uhlíka,alkylsulfonylovú skupinu s l až 3 atómamí uhlíka, kyanoskupinu, atóm fluóru, chlóru, brómu alebo jódu, nitrosku SK 27 9269 B 6pinu, tritluórmetylovú skupinu, zvyšok vzorca RĺCFgZ,R 2 CO alebo NR 3 R 4, alebo M a R, naviazane V susedných polohách spoločne s uhlíkovými atómami, na ktoré sú naViazanć, môžu tvoriť kruh, v ktorom MR predstavuje zvyšokR 1 predstavuje atóm vodíka, atóm tluóru, dítluónnetylovú skupinu, fluórchlórmetylovú skupinu alebo trifluórmetylovú skupinuR 2 znamená alkylovú skupinu s l až 3 atómami uhlíka, alkoxyskupinu s l až 3 atómami uhlíka alebo zvyšok NR 3 R 4R 3 predstavuje atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 3 atómamí uhlíkaR 4 znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s l až 3 atómami uhlíka alebo zvyšok R 5 COR 5 predstavuje atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s l až 3 atómarni uhlíka aPodľa druhého aspektu je predmetom vynálezu tiež spôsob ochrany rastúcich rastlín pred napadnutím hmyzom,nematódami a roztočmi, ktorý spočíva v tom, že sa na listy týchto rastlín alebo na pôdu alebo do vody, kde tieto rastliny rastú, aplikuje insektícidne, nematocídne alebo akaricídne účinné definované množstvo arylpyrolovej zlúčeniny.Predmetom vynálezu je tiež ínsekticídny, akaricídny a nematocídny prostriedok, ktorý ako účinnú látku obsahuje deñnovanú arylpyrolovú zlúčeninu.Ďalším predmetom vynálezu sú nové arylpyrolové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú uvedený význam, pričom však X nepredstavuje atóm vodíka.Cykloalkylaminokarbonylovou skupinou so 4 až 6 atómami uhlíka v eykloalkylovej časti sa rozumie cykloalkylaminoskupina so 4 až 6 atómarni uhlíka, naviazaná priamo na karbonylovú skupinu cez atóm dusíka.Výhodnú skupinu nových arylpyrolov podľa vynálezu tvoria látky všeobecného vzorca (II)A, L, M, R, W, X a Y majú uvedený význam. Ďalšiu výhodnú skupinu nových arylpyrolov podľa vynálezu tvoria látky všeobecného vzorca (III)Ďalšiu skupinu výhodných arylpyrolov podľa vynálezu predstavujú látky všeobecného vzorca (IV)v ktorom A, L, M, R, W, X a Y majú uvedený význam. Ešte ďalšiu skupinu výhodných arylpyrolov podľa vynálezu predstavujú látky všeobecného vzorca (V) Lv ktorom A, L, M, R, W, X a Y majú uvedený význam a ďalej všeobecných vzorcov (VI) a (VII) LVýhodnými arylpyrolmi všeobecného vzorca (I) podľa vynálezu sú tie látky, v ktorých A znamená atóm vodíka alebo alkoxymetylovú skupinu s 1 až 4 atómamí uhlíka v alkoxylovej časti, W predstavuje kyanoskupinu alebo nitroskupínu, L znamená atóm vodíka alebo fluóru, X a Y nemvisle od seba znamenajú vždy atóm chlóru, atóm brómu alebo trifluórmetylovú skupinu, M predstavuje atóm vodíka, fluóru, chlóru alebo brómu a R znamená atóm fluóru,chlóru alebo brómu, tritluórmetylovú skupinu alebo trifluónnetoxyskupínu.Výhodnými zlúčeninamí všeobecného vzorca (II), ktore sú osobitne účinne ako insekticídne, akaricídne a/alebo nematocídne činidlá, sú tie látky, v ktorých A znamená atóm vodíka alebo alkoxymetylovú skupinu s l až 4 arómami uhlíka v alkoxylovej častí, L predstavuje atóm vodíka,M mamená atóm vodíka, fluóru, chlóru alebo brómu, R predstavuje atóm ñuóru, chlóru alebo brómu, trifluórmetylovú skupinu alebo tritluórmetoxyskupinu, W znamená kyanoskupinu a X a Y nezávisle od seba predstavujú vždy atóm chlóru, atóm brómu alebo triíluónnetylovú skupinu.Ďalšími zlúčeninami všeobecného vzorca (Il), vysoko účínnými ako insekticídy, akaricídy a/alebo nematocídy sú tie látky, v ktorých A znamená atóm vodíka alebo alkoxymetylovú skupinu s l až 4 atómamí uhlíka, L predstavuje atóm vodíka, M mamená atóm vodíka, fluóru, chlóru alebo brómu, R predstavuje atóm fluóru, chlóru alebo brómu,trííluórmetylovú skupinu alebo trífluórmetoxyskupinu, W znamená niooskupínu a X a Y nezávisle od seba znamenajú vždy atóm chlóru, atóm brómu alebo trifluórmetylovú skupinu.Ako ilustratívne príklady ínsekticídne, akaricídne a nematocídne účinných arylpyrolov podľa vynálezu sa uvádzajú nasledujúce zlúčeniny 4,5-dichlór-2-(3,4-dichlórfenyDpyrol-3-karbonitríl,4,5-dichlór-2-p-(tritluórmetoxy)fenylpyrol-3-karbonitríl,4-bróm-5-chlór-Z-(p-chlórfenyl)pyrol-3-karbonitril, SK 279269 B 6

MPK / Značky

MPK: C07D 487/04, C07D 209/00, C07D 209/02, A01N 43/36

Značky: nematód, prostriedok, spôsob, hmyzu, arylpyroly, ochrany, medziprodukty, výrobu, rastlín, roztočov, hubenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/81-279269-sposob-hubenia-hmyzu-nematod-a-roztocov-sposob-ochrany-rastlin-prostriedok-arylpyroly-sposob-a-medziprodukty-na-ich-vyrobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob hubenia hmyzu, nematód a roztočov, spôsob ochrany rastlín, prostriedok, arylpyroly, spôsob a medziprodukty na ich výrobu</a>

Podobne patenty