Tiolaktóny ako inhibítory NAALADázy

Číslo patentu: E 5806

Dátum: 03.03.2004

Autori: Tsukamoto Takashi, Slusher Barbara

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Táto prihláška vynálezu si uplatňuje nárok z US predbežnej patentovej prihlášky č. 60/450,648, podanej 3.marca 3, 2003, ktorej úplný obsah je tu uvádzaný.0002 Tento vynález poskytuje nové zlúčeniny, farmaceutické prostriedky a diagnostické súpravy, ktoré obsahujú takéto zlúčeniny a spôsob použitia takýchto zlúčenín na inhibíciu aktivity enzýmu NAALADázy, stanovenie chorôb kde dochádza k zmenám úrovní NAALADázy, inhibícii angiogenézy, ovplyvneniu aktivity TGF-B alebo neurónovej aktivity a na liečbu glutamátovej abnormality, kompulzívnej poruchy, neuropatie,bolesti, choroby prostaty, rakoviny, Huntingtonovej choroby, diabetesu, retinálnej poruchy alebo glaukómu.0003 Enzým NAALADáza, tiež známy ako prostatický špecifickýmembránový antigén (PSMA) a humánna glutamátová karboxypeptidáza II (GCP II), katalyzujú hydrolýzu neuropeptidu Nacetyl-aspartylglutamátu (NAAG) na Nacetylaspartát (NAA) a glutamát. Na základe homológie sekvencie aminokyselín, NAALADáza bola priradená k rodine M 280004 Štúdie uvádzajú, že inhibitory NAALADázy môžu byť vhodné na liečbu ischémie, poranenia miechy, demyelinizačných chorôb, Parkinsonovej poruchy, amyotrofnej laterálnej sklerózy(ALS), Huntingtonovej choroby, závislosti na alkohole,závislosti na nikotíne, závislosti na kokaíne, závislosti na opiátoch, rakoviny, neuropatie, bolesti a schizofrénie a inhibície angiogenézy. Z pohľadu jej potenciálnych terapeutických aplikácií existuje potreba nových inhibítorov0005 Predložený vynález poskytuje zlúčeninu vzorca I, IIalebo jej farmaceutický prijateľné soli, hydráty a solváty, kdeX je C 1-C 4 alkylén, C 2-C 4 alkenylén, C 2-C 4 alkinylén, C 3-C 3 cykloalkylén, C 5-Cycykloalkenylén alebo Ar, kde alkylén,alkenylén, alkinylén, cykloalkylén alebo cykloalkenylén je nesubstituovaný alebo substituovaný jedným alebo viacerými substituentamiAr je dvojväzbový arylový alebo heteroarylový radikál,ktorý je nesubstituovaný alebo je substituovaný jedným alebo viacerými substituentamiR 1, R 2 , R 3 , R 4 , R 5 a R 6 sú nezávisle vodík, cl-c., alkyl alebo C 2-C 4 alkenyl, kde alkyl alebo alkenyl je nesubstituovaný alebo substituovaný jedným alebo viacerýmisubstituentami R 7 je vodík, fenyl, fenyletyl alebo benzyl kde fenyl, fenyletyl alebo benzyl je nesubstituovaný alebosubstituovaný jedným alebo viacerými substituentami aRÍ R 9, RN a RU sú nezávisle vodík, karboxy, hydroxy, halogén, nitro, kyano, C 1-C 4 alkyl alebo C 1-Cąalkoxypod podmienkou, že keď zlúčenina má vzorec I, n je 2, 3 alebo 4 apod podmienkou, že keď zlúčenina má vzorec I, L je väzba a X je etyl, potom Y nie je -CRĚÚ- apod podmienkou, keď zlúčenina má vzorec III, a keď R 8, R 9, RN,a RH sú vodík a Y a Z sú -CH 2- skupiny, potom R 7 nie je anivodík ani nesubstituovaná fenylová alebo benzylová skupina.0006 Tento vynález ďalej poskytuje farmaceutický prostriedok a diagnostickú súpravu, obsahujúcu zlúčeninu a spôsob použitia zlúčeniny na inhibíciu aktivity enzýmu NAALADázy, detekciu choroby, kde sa menia úrovne NAALADázy,inhibíciu angiogenézy, ovplyvnenie aktivity TGF-B alebo neuronálnej aktivity, a liečbu glutamátovej abnormality, kompulzivnej poruchy, neuropatie, bolesti, choroby prostaty, rakoviny, Huntingtonovej choroby, diabetesu, retinálnejObr. 2 je fotografia 27000-násobného zväčšenia retinálnej krvnej cievy diabetického potkana po šiestich mesiacochObr. 3 je fotografia-27000 násobného zväčšenia retinálnej krvnej cievy diabetického potkana po šiestich mesiacochObr. 4 je graf získaný vynesenim časového priebehu odozvy švihania chvostom myši ošetrenej placebom, inhibítoromNAALADázy, morfínom, alebo inhibítorom NAALADázy sObr. 5 je stĺpcový diagram znázorňujúci priemer i S.E.M.hodnôt plochy pod krivkou (Area Under Curve (AUC) values).PODROBNÝ opxs DEFINÍCIE oooeZlúčenina B sa vzťahuje na kyselinu 2-(3 sulfanylpropyl)pentándiovú.Zlúčenina D sa vzťahuje na kyselinu 2-(2 sulfanyletyl)pentándiovú.Zlúčenina E sa vzťahuje na kyselinu 3-karboxyalfa-(3 sulfanylpropyl)benzénpropánovú.Zlúčenina F sa vzťahuje na kyselinu 3-karboxy-5-(1,1 dimetyletyl)alfa-(3-sulfanylpropyl)benzénpropánovú.Alkyl sa vzťahuje na jednoväzbový, nasýtený uhľovodíkový radikál s priamym alebo rozvetveným reťazcom. Príklady zahŕňajú, bez obmedzenia, metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl, izobutyl, terc-butyl, n-pentyl a n-hexyl.Alkylén sa vzťahuje na dvojväzbový, nasýtený uhľovodíkovýradikál s priamym alebo rozvetveným reťazcom.Alkenyl sa vzťahuje na jednoväzbový, nenasýtený uhľovodíkový radikál s priamym alebo rozvetveným reťazcom, obsahujúcimaspoň jednu dvojitú väzbu uhlík-uhlík. Príklady zahŕňajú, bez

MPK / Značky

MPK: C07D 335/00, A61P 25/00, C07D 495/00, A61K 31/38

Značky: tiolaktóny, inhibitory, naaladázy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/80-e5806-tiolaktony-ako-inhibitory-naaladazy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tiolaktóny ako inhibítory NAALADázy</a>

Podobne patenty