Vývojnicová kazeta

Číslo patentu: E 19609

Dátum: 21.03.2011

Autor: Takagi Takeyuki

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Aspekty tohto vynálezu sa týkajú tonerovej kazetyvytváranie obrazu, ako je laserová tlačiareň.0002 Z EP 1 965 274 A 2 je známe zariadenie na vytváranie obrazu, ktoré zahrňuje hlavnú jednotku a tonerovú kazetu(vývojnicu) odnímateľne inštalovanú v hlavnom telese zariadenia. Vývojnica zahrňuje rotačné teleso s rotačnou osou otočnou v smere otáčania a predĺženú časť vytvorenú na rotačnom telese prechádzajúcu pozdĺž osi otáčania, pričom predĺžená časť je otočná okolo rotačnej osi. Hlavná jednotka zahrňuje hnaciu jednotku konfigurovanú na otáčanie rotačného telesa V smere otáčania detekčnú jednotku konfigurovanú na detekciu pohybu predĺženej časti a mieru predĺženia predĺženej časti a určovaciu jednotku konfigurovanú na určenie, či vývojnica je novým produktom, podľa prítomnosti pohybu predĺženej časti detekovaného detekčnou jednotkou, a určenie typu vývojnice na základe miery predĺženia predĺženej časti detekovaného detekčnou jednotkou.0003 Z US 2009/0000423 A 1 je známa vývojnica, ktorá zahrňuje prvý prevod umiestnený otočne na puzdre druhý prevod obsahujúci ozubenú časť aj neozubenú časť a úložnú časť konfigurovanú na uloženie druhého prevodu. Druhý prevod zahrnuje flexibilné rameno rozkladajúce sa V podstate pozdĺž obvodového smeru druhého prevodu. Vnútorný obvodový povrch úložnej časti zahrnuje vyklenutú časť vydutú radiálne smerom dovnútra. Najvyšší bod vyklenutej časti je najbližšie k rotačnému stredu druhéhoprevodu. Pri kontakte s vyklenutou časťou sa rameno vychyľuje.Vychýlenie ramena sa mení od zvyšujúcej sa tendencie ku klesajúcej tendencii v najvyššom bode, označovanom tiež ako základný bod. Prechodom koncovej časti ramena cez najvyšší bod sa ozubená časť druhého prevodu oddelí od prvého prevodu.0004 Z EP 1 696 283 Al je známa Vývojnica zahrňujúca informačný prvok indikujúci počiatočné množstvo developeru. Podľa tohto dokumentu predchádzajúceho stavu techniky zahrňuje zariadenie na vytváranie obrazu teleso, vývojnicu, prvú detekčnú jednotku, druhú detekčnú jednotku a ovládač. Vývojnica je z telesa odnímateľná a vnútri obsahuje developer. Vývojnica zahrňuje informačný prvok, ktorý je počas jej inštalácie do telesa buď v prvej alebo druhej polohe, odlišnej od prvej polohy, V súlade s informáciou vývojnice. Prvá detekčná jednotka detekuje informačný prvok V prvej polohe. Druhá detekčná jednotka detekuje informačný prvok v druhej polohe. ovládač určuje informáciu týkajúcu sa vývojnice na základe výsledku detekcie buď prvej detekčnej jednotky alebo druhej detekčnej jednotky.0005 V zariadení na vytváranie obrazu, ako je laserová tlačiareň, je Vývojnica odnímateľne inštalovaná v telese zariadenia. Vo vývojnici je umiestnený toner. Po spotrebovaní toneru obsiahnutého vo vývojnici je Vývojnica z telesa zariadenia odstránená. POtOHl je do hlavného telesa zariadenia inštalovaná nová Vývojnica. Okrem toho môže nastať situácia,kedy sa v telese zariadenia zasekne papier a je nutné vývojnicu z telesa zariadenia vybrať a po uvoľnení papiera vývojnicu do telesa zariadenia reinštalovať.0006 V týchto typoch zariadení na vytváranie obrazu je na bočnom povrchu vývojnice umiestnený detekčný prevod s dosadacím výstupkom, takže pri inštalácii vývojnice do telesa zariadenia sa získa informácia o vývojnici na základe rotácie detekčného prevodu.0007 Detekčný prevod je uspôsobený na rotáciu okolo osipredĺženej V smere pretínajúcom kolmo bočný povrch vývojnice.Ozubenie prevodu je vytvorené na obvodovom povrchu detekčného prevodu s výnimkou určitej časti tohto povrchu. To znamená, že detekčný prevod je sčasti neozubený. Okrem toho je na bočnom povrchu vývojnice umiestnený hnací prevod otočný okolo osi rovnobežnej s osou detekčného prevodu. Ozubenie prevodu je vytvorené na obvodovonx povrchu hnacieho prevodu po celonl jeho obvode. S novou vývojnicou je ozubenie detekčného prevodu v plnom zábere. Po inštalácii vývojnice do telesa zariadenia je hnacia sila prevedená hnacínt prevodom z motora do detekčnéhoprevodu prostredníctvom ozubenia týchto prevodov.0008 S takto prevedenou hnacou silou sa detekčný prevod otáča a dosadací výstupok sa pri tomto otáčaní detekčného prevodu pohybuje. V telese zariadenia je umiestnený senzor detekujúci posun dosadacieho výstupku. Určovanie, či je vývojnica nová alebo použitá sa potom vykonáva na základe zistenia, či senzor detekoval alebo nedetekoval posun dosadacieho výstupku počas predurčeného časového intervalu po spustení hnacieho motora. Ak detekčný prevod pokračuje v otáčaní a neozubená časť detekčného prevodu sa ocitne proti ozubeniu hnacieho prevodu, dôjde k rozpojeniu záberu ozubenia hnacieho prevodu s ozubením detekčného prevodu, V dôsledku čoho sa detekčný prevod prestane0009 Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť vývojnicu,ktorá bude praktickejšia než je doterajšia konvenčná vývojnica,a súčasne poskytnúť rotačný prvok detekcie, akým je napríklad detekčný prevod.0010 Podľa ilustratívneho uskutočnenia predloženého vynálezu je podľa patentového nároku l daná k dispozícii vývojnica.0011 Podľa uvedenej konfigurácie sú vstupný prvok a rotačný prvok detekcie umiestnené na vonkajšej strane prvej bočnej stenyna otáčanie okolo prvej osi respektíve tretej osi. Okrem toho jemedzi prvú bočnú stenu a druhú bočnú stenu umiestnený vyvíjací valček otáčajúci sa okolo druhej osi rovnobežnej s osou prvou. 0012 Výstupný prvok hnacej sily umiestnený V telese zariadenia je spojený so vstupným prvkom, do ktorého je z výstupného prvku hnacej sily privádzaná hnacia sila. Vyvíjaci valček je otáčaný hnacou silou privádzanou do vstupného prvku (hnacou silou prijatou vstupným prvkom).0013 Rotačný prvok detekcie má detekovateľnú časť a kontaktnú časť. Kontaktná časť je počas inštalácie vývojnice do telesa zariadenia V kontakte s interferenčným prvkom, fixovaným v telese zariadenia. Rotačný prvok detekcie sa teda otáča zo spätnej polohy do polohy východiskovej, z ktorej môže byť rotačný prvok detekcie otáčaný hnacou silou dodávanou do vstupného prvku.0014 Pred inštaláciou vývojnice do telesa zariadenia je otočná poloha rotačného prvku detekcie V spätnej polohe. V tejto polohe je hnacia sila zo vstupného prvku odrezaná a rotačný prvok detekcie nemôže byt otáčaný hnacou silou zo vstupného prvku. 0015 Napríklad, vo výrobnej linke vývojníc môže nastať situácia, V ktorej je skúšaná prevádzkyschopnosť vývojnice po jej zostavení. Pri skúške prevádzkyschopnosti je do vstupného prvku zavedená hnacia sila, V dôsledku čoho sa rotačný prvok detekcie otáča. Pri pohybe detekovateľnej časti, a to aj u novej vývojnice, ak je táto vývojnica inštalovaná do telesa zariadenia, môže prísť k obavám, že táto vývojnica je už použitá vývojnica, na základe detekcie detekovateľnej časti detekčného prvku.0016 Ak je rotačná poloha rotačného prvku detekcie V spätnej polohe, tento rotačný prvok detekcie sa neotáča, hoci je do vstupného prvku privádzaná hnacia sila. Z tohto dôvodu môže byť prevádzkyschopnosť vývojnice po jej zostavení skúšaná aj bez otáčania rotačného prvku detekcie. V dôsledku toho, dokonca aj v prípade, že prevádzkyschopnosť vývojnice je skúšaná, informáciu o inštalovanej vyvíjacej kazete, či je nová alebo

MPK / Značky

MPK: G03G 15/08, G03G 21/16, G03G 21/18

Značky: vývojnicová, kazeta

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/80-e19609-vyvojnicova-kazeta.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vývojnicová kazeta</a>

Podobne patenty