Liečivo uvoľňujúce poťahy pre medicínske zariadenia

Číslo patentu: E 17042

Dátum: 16.05.2008

Autor: Wang Lixiano

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Uskutočnenia tejto prihlášky sa týkajú potiahnutých zdravotníckych prostriedkov a hlavne potiahnutých balónikových kateterov a ich použitia na rýchle podanie terapeutického agens do určitého tkaniva alebo lumen tela na liečbu ochorení a hlavne na zníženie stenózy a neskorej straty lumen pri lumene tela. Uskutočnenia tejto prihlášky sa tiež týkajú spôsobov výroby týchto zdravotníckych prostriedkov, potiahnutí poskytovaných na týchto zdravotníckych prostriedkoch, roztokov na prípravu týchto poťahov a spôsobov liečby lumen tela, ako je napríklad vaskulatúra vrátane hlavne arteriálnej vaskulatúry, využívajúcich tieto potiahnuté zdravotnícke prostriedky.0002 Je stále bežnejšie liečiť mnoho rôznych zdravotných stavov zavedením zdravotníckeho prostriedku do cievneho systému alebo iného lumen ľudského alebo veterinárneho pacienta, ako sú pažerák, priedušnica, hrubé črevo, žlčovod alebo močové cesty. Zdravotnícke prostriedky na liečbu ochorenia ciev zahŕňajú napríklad stenty, katétre, balónikové katétre, zavádzacie drôty,kanyly a podobné. Zatiaľ čo sa tieto zdravotnícke prostriedky zo začiatku javili ako úspešné, prínosy sú po tejto liečbe často kompromítované výskytom komplikácií, ako sú neskorá trombóza alebo opätovný výskyt ochorení, ako je stenóza (restenóza).0003 Pri restenóze napríklad dochádza k fyziologickej odpovedi na poranenie ciev, ku ktorému došlo pri angioplastike. V priebehu času je dôsledkom deendotelizácia a poranenie buniek hladkého svalstva vytvorenie trombu, infiltrácie leukocytov a makrofágov, proliferácia/migrácia buniek hladkého svalstva, fibróza a ukladanie extracelulárneho matrix. Kľúčovú úlohu hrázápal prepájajúci včasné vaskulárne poranenia s eventuálnymi dôsledkami následného neointimálneho rastu a zúženie lumen. V artériách poranených balónikom je recruitment leukocytov obmedzený na včasnú infiltráciu neutrofilov, zatiaľ čo V artériách so stentona je včasný recruitment neutrofilov nasledovaný dlhodobejším hromadením makrofágov. Široké rozšírenie použitia koronárnych stentov zmenilo vaskulárnu odpoveď na poranenia, kedy dochádza k intenzívnejšiemu a dlhodobejšiemu zápalovému stavu vďaka chronickému dráždeniu implantovaným cudzorodým telieskom a v prípade stentov vylučujúcich liečivo (DES) vďaka nedostatočnej biokompatibilite polymérového poťahu.0004 Počas niekoľkých minulých rokov bolo vyvinutých mnoho systémov na lokálne podávanie liečiv na liečbu a/alebo prevenciu restenózy po balónikovej angioplastike alebo vložení stentu. Príklady zahŕňajú katétre na lokálne podávanie liečiva,balónikové katetére na podávanie a stenty s polymérnym poťahom obsahujúcim liečivo. Vzhľadom na to, že mnoho ochorení ovplyvňuje špecifické lokálne miesta alebo orgán v tele, je výhodné preferenčne liečiť len postihnutú oblasť. Tým sa možno vyhnúť vysokým systemickým hladinám liečiva, ktoré môžu vyústiť do nežiaducich vedľajších účinkov, a je možné koncentrovať terapeutické agens v lokálnych oblastiach, kde sú potrebné. Pri liečení postihnutého tkaniva môže byť celkové množstvo použitého liečiva signifikantne znížené. Navyše lokálne podanie liečiva môže dovoliť použitie určitých účinných terapeutických agens, ktoré boli skôr považované za príliš toxické alebo nešpecifické na systémové použitie.0005 Jedným príkladom systému na lokálne podávanie je stent vylučujúci liečivo (DES). Tento stent je potiahnutý polymérom,do ktorého je impregnované liečivo. Pokiaľ je tento stent vložený do krvnej cievy, polymér sa degraduje a liečivo je pomaly uvoľňované. Je uvádzané, že jednou z hlavných výhodpoužitia DES je pomalé uvoľňovanie liečiva, ku ktorému dochádzapočas týždňov až mesiacov. Zatiaľ čo však pomalé uvoľňovanie môže byť výhodné v prípade, že je umiesťované cudzorodé teliesko, ako je stent, ktoré je však zdrojom chronického dráždenia a zápalu, pokiaľ nie je cudzorodé teliesko implantované, je namiesto toho výhodné v čase liečby rýchle podať liečivo do vaskulárneho tkaniva, aby boli inhibované zápal a bunková proliferácia po akútnom poranení. Preto je značnou nevýhodou DES alebo akéhokoľvek iného implantovaného liečebného prostriedku navrhnutého na dlhodobé uvoľňovanie liečiva, že sa toto liečivo nemôže rýchle uvoľniť do cievy.0006 W 0 2004/026357 opisuje prostriedok, ktorý obsahuje mnoho jamiek, kedy každá jamka obsahuje terapeutické agens zaliate do vrstvy s terapeutickým agens a ochrannú vrstvu, ktorá zabraňuje uvoľňovaniu tohto terapeutického agens, dokiaľ nedôjde k významnému narušeniu ochrannej vrstvy. Vrstvy s terapeutickým agens môžu byť pripravené z farmaceutický prijateľných polymérov a výhodným kopolymérom pre vrstvu s terapeutickým agens sú kopolyméry kyseliny mliečnej a kyseliny glykolovej (PLGA).0007 US 2005/123582 opisuje stent, na ktorý je adherovaná biologická látka obsahujúca liečivo. Napriek tomu nie je jasné,ako rýchle sa liečivo uvoľňuje, D 2 opisuje túto biologickú látku tak, že je konfigurovaná a upravená na pomalé uvoľňovanie liečiva.0008 US 2003/235602 opisuje potiahnuté zdravotnícke prostriedky, ktoré umožňujú kontrolované uvoľñovanie terapeutického agens. Uvoľňovacia vrstva obsahuje styrénový kopolymér a ďalší polymér a reguluje rýchlosť uvoľňovania terapeutického agens zo zdravotníckeho prostriedku po implantácii alebo vložení prostriedku do pacienta.0009 US 2005/209664 opisuje také prostriedky na potiahnutie zdravotníckych implantatov alebo implantovateľných elektrických zdravotníckych prostriedkov, že môžu byť podané vybranéterapeutické agens. Je opísaných mnoho výhodných polymérovvyužívaných v systémoch uvoľñujúcich liečivo a výhodná doba uvoľňovania je V rozpätí od 1 do 180 dní alebo až 6 mesiacov. 0010 EP 1586338 a US 2005/222191 opisujú použitie antioxidantov na zabránenie oxidácie a zníženie degradácie liečiva pri zdravotníckych prostriedkoch uvoľňujúcich liečivo. Prostriedok na potiahnutie povrchu implantovateľných zdravotníckych prostriedkov využíva kombináciu dvoch chemicky odlišných polymérov na dosiahnutie potiahnutia, ktoré poskytuje chemickú a fyzickú bariéru na uvoľnenie liečiva. Sú používané polyfluórované kopolyméry, čo vedie k predĺženému podávaniu liečiva (1 až 2000 hodín).0011 W 0 2007/149161 ponúka rozdelenie poťahovej vrstvy na vrstvu s rýchlym a vrstvu s pomalým uvoľňovanim. Aj keď to umožňuje kontrolovať východiskové búrlivé uvoľnenie a následnú dlhodobú elúciu, tu opísané potiahnutie pokračuje v uvoľňovaní liečiva počas mnohých dní.0012 US 2004/202712 opisuje emulziu obsahujúcu alfa-tokoferol stabilizovanú biokompatibilnými surfaktantami ako vehikulum alebo nosič pre terapeutické liečivá, ktorá v podstate neobsahuje etanol a ktorá môže byť podávaná živočíchom alebo0013 US 2004/0127551 opisuje prostriedky založené na taxáne a spôsoby ich použitia na dosiahnutie cieľových hladín taxánu v krvi cicavca, napr. pri liečbe malígnych a nemalígnych ochorení zodpovedajúcich na taxán.0014 Napriek tomu boli stenty uvoľňujúce liečivo spočiatku považované za účinnú techniku na zníženie a prevenciu restenózy,nedávno bola otázka ich účinnosti a bezpečnosti opäť otvorená. Hlavným problémom sa ukázala život ohrozujúca komplikácia tejto technológie - neskorá trombóza. Stenty uvoľňujúce liečivo spôsobujú závažné narušenie uzdravovania artérií vyznačujúce sa neprítomnosťou kompletnej reendotelializácie a pretrvávanímfibrínu v porovnaní s kovovými stentmi bez potiahnutia (BMS), coje považované za príčinu neskorej DES trombózy. Boli tiež

MPK / Značky

MPK: A61L 29/16, A61L 31/16

Značky: zariadenia, uvoľňujúce, liečivo, potahy, medicínske

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/80-e17042-liecivo-uvolnujuce-potahy-pre-medicinske-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Liečivo uvoľňujúce poťahy pre medicínske zariadenia</a>

Podobne patenty