Zariadenie na adresnú manipuláciu výrobkov

Číslo patentu: U 7275

Dátum: 03.11.2015

Autori: Kajan Miroslav, Matejička Peter, Jančo Martin, Gatial Tomáš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zariadenia na adresnú manipuláciu výrobkov s minimálnym výskytom chyby do 1 , ktoré je určené najmä ako medzioperačný zásobník a sklad rôznych druhov výrobkov.Známe sú zariadenia na adresnú manipuláciu výrobkov, sú tvorené dlhým otvoreným rámovým regálom s veľkým počtom úložných boxov výrobkov umiestnených v rade vedľa seba, ktoré však môžu byť tvorené i viacerými nad sebou umiestnenými radmi, pričom pod alebo nad každým úložným boxom je v pozdĺžnej lište umiestnené V konštrukcii rámového regálu zobrazovacie zariadenie (displej) farebnej svetelnej signalizácie pre obsluhu s aspoň jedným tlačidlovým prepínačom. Obvykle je farebná svetelná signalizácia v zobrazovacom zariadení tvorená červeným a zeleným svetlom tak, aby napr. pri prázdnom úložnom boxe svietilo zelené a pri naplnenom boxe červené signalizačné svetlo alebo opačne, pričom farby svetelnej signalizácie manuálne ovláda obsluha zariadenia tlačidlovým prepínačom po každom vložení alebo vybraní výrobku do alebo z príslušného úložného boxu. Výskyt chyby v takomto zložitom zariadení však závisí od subjektívnej pozornosti obsluhy a priemerne nedosahuje požadovanú úroveň do 1 .Tiež sú známe zariadenia na adresnú manipuláciu výrobkov tvorené dlhým otvoreným rámovým regálom s veľkým počtom úložných boxov výrobkov umiestnených v rade vedľa seba, ktoré môžu byť vytvorené vo viacerých radoch nad sebou, pričom pred každým úložným boxom je v ráme zariadenia upevnená horná a dolná pozdĺžna lišta s vertikálnou optickou zábranou a farebnou signalizáciou, tvorenou aspoň jedným samostatne riadeným zvislým svetelným laserovým lúčom. Vysielač laserového lúča s prijímačom jeho odrazu od dolnej pozdĺžnej lišty a farebná svetelná signalizácia prerušenia lúča sú pritom spoločne osadené na jednom mieste v hornej lište. V zariadení pri prázdnom úložnom boxe pritom svieti napr. zelené alebo červené signalizačné svetlo. Počas naplňovania úložného boxu obsluha zariadenia rukou a výrobkom preruší jeho optickú zábranu, čím sa automaticky zmení farba svetelnej signalizácie nad naplneným boxom na červeno alebo zeleno a opačne. Konštrukcia takéhoto zariadenia vyžaduje osadenie a používanie veľkého počtu vysielačov a prijímačov laserových lúčov so samostatnými elektrickými zapojeniami na zdroj prúdu, čo je technicky zložité, náročné na veľkú spotrebu elektrického prúdu a nákladné. Uvedené zariadenie tiež vykazujú nízku flexibilitu pri potrebe zmeniť organizáciu boxov alebo pri potrebe zmeniť rozmery boxov, a to ako z hľadiska umiestnenia a množstva snímačov, tak aj z hľadiska signalizácie. Pri takejto zmene je potrebné zmeniť inštaláciu, ako aj iným spôsobom namontovať snímače a signalizátory. Tiež sú takéto zariadenia z dôvodu technickej zložitosti v prevádzke často poruchové, čím vyžadujú veľké náklady na údržbu.Známe sú aj modulárne RGB LED pásiky s ovládacími čipmi sériovo zapojených LED zaliatych v pružnom alebo pevnom materiáli, napr. v silikónovej hmote a pod., ako lacnejšia alternatíva LED žiaroviek, ktoré vhodnými vysielanými digitálnymi impulzmi na ovládacie čipy môžu samostatne adresne svietiť rôznou farbou. Tieto modulárne pásiky môžu byť navzájom prepojiteľné formou flexibilných konektorov. Uvedené výrobky majú uplatnenie len v miestach, kde nie je potrebná vysoká intenzita svetla, t. j. v interiéroch, ako napr. v domácnosti, či už na osvetlenie kuchynskej linky, iného nábytku alebo stropových podhľadov, na osvetlenie výkladov, ako dekorácia pre hotely, kluby, bary, nákupné centrá, architektonické dekoratívne osvetlenie a pod., a exteriéroch, najmä v svetelnej reklame. Modulárne RGB LED pásiky sa doposiaľ nepoužívajú vo výrobných a montážnych zariadeniach alebo prevádzkach na označovanie a adresnú manipuláciu výrobkov.Uvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje zariadenie na adresnú manipuláciu výrobkov podľa technického riešenia, ktoré je tvorené úložnou plochou s úložnými boxmi výrobkov, riadiacou jednotkou s ovládacím počítačom, svetelným signalizačným RGB LED pásikom s ovládacím čipom sériovo zapojených LED a aspoň jedným laserovým meračom vzdialenosti. Podstatou technického riešenia je, že na úložnej ploche sú vedľa seba umiestnené úložné boxy výrobkov, pri ktorých je pozdĺžne osadený aspoň jeden svetelný signalizačný RGB LED pásik s ovládacími čipmi sériovo zapojených LED. Nad úložnými boxmi výrobkov je pritom pozdĺžne osadený aspoň jeden laserový merač vzdialenosti s vodorovným svetelným lúčom nad úložnými boxmi, ktorý je so svetelným signalizačným RGB LED pásikom cez riadiacu jednotku prepojený na napájací zdroj prúdu a ovládací počítač.Je pritom výhodné, ak je svetelný signalizačný RGB LED pásik osadený v pozdĺžnych drážkach hliníkovej LED lišty.Ďalej je výhodné, ak je úložná plocha vytvorená v bočne otvoreným rámovom regáli, na zvislej konštruk 1 Dcii ktorého je pozdĺžne osadený aspoň jeden laserový merač vzdialenosti.Rovnako je výhodné, ak je v rámovom regáli umiestnených nad sebou viac radov úložných boxov výrobkov s osadenými samostatnými svetelnými signalizačnými RGB LED pásikmi.Tiež je výhodné, ak sú svetelné signalizačné RGB LED pásiky a laserový merač vzdialenosti osadené z oboch strán úložných boxov výrobkov.Zariadenie na adresnú manipuláciu výrobkov podľa technického riešenia používa rýchle a jednoduché osadenie modulárnych RGB LED pásikov, ktoré sú navzájom jednoducho prepojiteľné cez flexibilné konektory bez použitia ďalších vodičov s malým počtom laserových meračov a technicky jednoduchej riadiacej jednotky pri adresnej manipulácii výrobkov s minimálnym výskytom chyby do l . Z uvedených dôvodov je takéto zariadenie v porovnaní s doterajším stavom techniky technicky jednoduché pri podstatne menšej spotrebe elektrickej energie V prevádzke a menej nákladné. Zároveň je takéto zariadenie v prevádzke spoľahlivé,málo poruchové a vyžaduje len minimálne náklady na údržbu. Rovnako je uvedené zariadenie veľmi flexibilné pri potrebe zmeny v organizácii boxov alebo ich rozmerov, keďže určenie miesta, v ktorom nastalo prerušenie lúča, je záležitosť riadiaceho programu a RGB LED pásik umožňuje nezávislú signalizáciu každých 3 až 5 cm bez zmeny inštalácie či zásahu do montáže zariadenia, keďže je to iba záležitosť programového vybavenia.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétne príklady zariadenia na adresnú manipuláciu výrobkov podľa technického riešenia sú znázornené na pripojených výkresoch, kde na obrázku l je zobrazený v axonometrii pohľad sprava na mechanickú časť zariadenia na adresnú manipuláciu výrobkov tvoreného jedným radom s tromi úložnými boxmi výrobkov v otvorenom rámovom regáli, na obrázku 2 je zobrazený v axonometrii pohľad zľava na zariadenie z obrázka 1, na obrázku 3 je zobrazené schematické elektrické blokové ovládanie zariadenia na vkladanie a vyberanie výrobkov z náprotivných čelných strán úložných s osadenými dvojicami RGB LED pásikov a laserových meračov, na obrázku 4 je zobrazený v axonometrii pohľad sprava a mechanickú časť zariadenia na adresnú manipuláciu výrobkov tvoreného dvomi radmi s viacerými úložnými boxmi výrobkov v otvorenom rámovom regáli a na obrázku 5 je zobrazený v axonometrii pohľad zľava na zariadenie z obrázka 4.Príklad zariadenia na adresnú manipuláciu výrobkov podľa technického riešenia tvoreného jedným radom s tromi úložnými boxmi výrobkov v otvorenom rámovom regáli je zobrazený na obrázku l až 3. Zariadenie je tvorené otvoreným rámovým regálom 11 s úložnou plochou l, troma zobrazenými úložnými boxmi g výrobkov, riadiacou jednotkou j s ovládacím počítačom Z, dvoma svetelnými signalizačnými RGB LED pásikmi ą s ovládacími čipmí g sériovo zapojených LED g a dvoma laserovými meračmi i vzdialenosti. Na úložnej ploche l obojstranne spredu a bočné otvoreného rámového regálu sú pritom vedľa seba umiestnené úložné boxy g výrobkov, pri ktorých je v rámovom regáli v pozdlžnych drážkach hliníkovej LED lišty § (s vonkajším tvarom L profilu) z oboch strán pozdĺžne osadený svetelný signalizačný RGB LED pásik g s ovládacími čipmí g sériovo zapojených LED g. Nad úložnými boxmi g výrobkov je súčasne v rámovom regáli g z oboch strán pozdĺžne osadený laserový merač il vzdialenosti, ktorý je so svetelným signalizačným RGB LED pásikom â cez riadiacu jednotku j prepojený na napájací zdroj Q prúdu a ovládací počítač Z.Po pripojení zariadenia na napájací zdroj Q prúdu sa ovládacím počítačom Z cez riadiacu jednotku i zapne kontrolné rozsvietenie všetkých LED g v oboch modulárnych RGB LED pásikoch 3. Následne sa ovládacím počítačom Z cez riadiacu jednotku j naprogramuje ovládanie zmien potrebných farieb, napr. zelenej na červenú a pod. a opačne, jednotlivých ovládacích čipov g všetkých sériovo zapojených LED g v oboch modulárnych RGB LED pásikoch ą v závislosti od vzdialenosti napr. stredov pre úložné boxy g výrobkov nameraných príslušnými laserovými meračmi í, a potom sa vypne kontrolné rozsvietenie LED g v oboch modulárnych RGB LED pásikoch 3, čím je zariadenie uvedené do prevádzkového stavu s rozsvietenými zelenými alebo červenými LED g modulárnych RGB LED pásikoch â umiestnených, napr. v strede, nad úložnými boxmi g výrobkov. Následne obsluha zariadenia z jednej strany vkladá do úložných boxov g príslušné výrobky, pričom rukou a/alebo výrobkom preruší svetelný lúč g laserového merača il, ktorý podľa zistenej vzdialenosti od polohy laserového merača í cez riadiacu jednotku 5 pripojenú na ovládací počítač Z automaticky adresne zmení farbu LED g v oboch modulárnych RGB LED pásikoch 3 umiestnených v strede nad úložnými boxmi g s vloženým výrobkom, napr. na červenú alebo zelenú. Pri výbere výrobku z úložného boxu g sa rukou a/alebo výrobkom znova preruší svetelný lúč g laserového merača i, ktorý podľa zistenej vzdialenosti od polohy laserového merača í cez riadiacu jednotku j pripoj enú na ovládací počítač Z automaticky adresne spätne zmení farbu LED g v oboch modulárnych RGB LED pásikoch g umiestnených v strede nadúložnými boxmi z s vloženým výrobkom, napr. na zelenú alebo červenú, a takáto pracovná činnosť zariadenia sa neustále opakuje.Zariadenie na adresnú manipuláciu výrobkov podľa technického riešenia zobrazené na obrázku 2 a obrázku 3 môže mať V rámovom regáli Q umiestnených nad sebou dva rady alebo i viac radov úložných boxov g výrobkov s osadenými samostatnými svetelnými signalizačnými RGB LED pásikmi 3, pričom pracovná činnosť a ovládanie tohto Zariadenia je rovnaká ako pri zariadení zobrazenom na obrázku l až 3.Opísané a vyobrazené uskutočnenia nie sú pritom jedinými možnými riešeniami podľa technického riešenia, keďže zariadenie nemusí obsahovať rámový regál alebo môže obsahovať odlišnú konštrukciu otvoreného rámového regálu a ľubovoľný počet úložných boxov. Svetelný signalizačný RGB LED pásik môže byť umiestnený len pri manipulačnej strane úložných boxov, t. j. z ich jednej strany alebo oboch strán, a môže byť upevnený bud priamo v úložnej ploche, alebo V konštrukcii rámového regálu, napr. nasnnutý V priebežnej pozdĺžnej drážke, prilepený na konštrukciu a pod., alebo hliníkových LED lištách s iným vonkajším tvarom, napr. tvaru profilu C, U a pod. Ďalej svetelný signalizačný RGB LED pásik môže byť umiestnený V konštrukcii regálu nad alebo striedavo nad a pod úložnými boxmi, príp. vertikálne alebo vertikálne a horizontálne pri úložných boxoch. Tiež V konštrukcii otvoreného rámového regálu môžu byť pred alebo nad manipulačnou stranou úložných boxov pozdĺžne vedľa seba osadené aj viaceré laserové merače vzdialenosti,ktoré môžu byť upevnené buď na jednej strane konštrukcie rámového regálu, alebo na oboch stranách konštrukcie rámového regálu.Zariadenie na adresnú manipuláciu výrobkov podľa technického riešenia je využiteľné vo výrobných a montážnych zariadeniach alebo V prevádzkach strojárskeho, najmä automobilového priemyslu, elektrotechnického priemyslu, V kuriérskych službách, V logistike a skladoch výrobkov a pod.l. Zariadenie na adresnú manipuláciu výrobkov je tvorené úložnou plochou s úložnými boxmi výrobkov,riadiacou jednotkou s ovládacím počítačom, svetelným signalizačným RGB LED pásikom s ovládacím čipom sériovo zapojených LED a aspoň jedným laserovým meračom vzdialenosti, V y z n a č u j ú c e S a t ý m , že na úložnej ploche (l) sú vedľa seba umiestnené úložné boxy (2) výrobkov, pri ktorých je pozdlžne osadený aspoň jeden svetelný signalizačný RGB LED pásik (3) s ovládacími čipmi (32) sériovo zapojených LED (31) a nad úložnými boxmi (2) výrobkov je pozdĺžne osadený aspoň jeden laserový merač (4) vzdialenosti s vodorovným svetelným lúčom (41) nad úložnými boxmi (2), ktorý je so svetelným signalizačným RGB LED pásikom (3) cez riadiacu jednotku (5) prepojený na napájací zdroj (6) prúdu a ovládací počítač (7).2. Zariadenie na adresnú manipuláciu výrobkov podľa nároku l, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že svetelný si gnalizačný RGB LED pásik (3) je osadený v pozdlžnych drážkach hliníkovej LED lišty (8).3. Zariadenie na adresnú manipuláciu výrobkov podľa nároku l alebo 2, V y z n a č u j ú c e S a t ý m , že úložná plocha (l) je vytvorená V bočne otvorenom rámovom regáli (11), na zvislej konštmkcii ktorého je pozdlžne osadený aspoň jeden laserový merač (4) vzdialenosti.4. Zariadenie na adresnú manipuláciu výrobkov podľa nároku 3, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že v rámovom regáli (1 l) je umiestnených nad sebou viac radov úložných boxov (2) výrobkov s osadenými samostatnými svetelnými signalizačnými RGB LED pásikmi (3).5. Zariadenie na adresnú manipuláciu výrobkov podľa nároku 4, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že svetelné signalizačné RGB LED pásiky (3) a laserový merač (4) vzdialenosti sú osadené z oboch strán úložných boxov (2) výrobkov.

MPK / Značky

MPK: G06K 19/07, B65G 1/137

Značky: adresnú, manipuláciu, zariadenie, výrobkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u7275-zariadenie-na-adresnu-manipulaciu-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na adresnú manipuláciu výrobkov</a>

Podobne patenty