Zámok mechanizmu radenia

Číslo patentu: U 7145

Dátum: 02.06.2015

Autor: Pejchal Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zámku mechanizmu radenia, zahíňajúceho plochý rám, ktorý má na hornej strane ploché štrbinové Vedenie, V ktorom je posuvne uložený posúvač a na ráme je výkyvne uložená zamykacia západka, mechanicky prepojená s posúvačom, pričom na ráme je usporiadaný zamykací element, prepojený s posúvačom.Na zabezpečenie motorových vozidiel proti krádeži sa používa rad známych zariadení, ktorých spoločným cieľom je zablokovať niektorú z konštrukčných skupín vozidla, a tým zabrániť nepovolenému použitiu vozidla. Bez ohľadu na búrlivý rozvoj elektronických systémov sa stále používajú aj mechanické zabezpečovacie zariadenia.Spoločným znakom najrozšírenejšej skupiny mechanických zabezpečovacích zariadení je, že Vysunutím zamykacieho prvku zablokujú pohyb vybranej súčasti, respektíve konštrukčnej skupiny motorového vozidla. Najznámejšie sú zámky mechanizmu radenia, ktoré otočením kľúča V zámkovej Vložke zablokujú mechanizmus radenia. Mechanizmom radenia sa rozumie ako mechanizmus radiacej páky manuálnej prevodovky,tak aj mechanizmus voliča automatickej prevodovky. Pochopiteľne namiesto mechanizmu radenia je možné uzamknúť iné konštrukčné skupiny vozidla, napríklad ovládacie rameno spojky, ovládanie Vstrekovacieho zariadenia, prívod paliva do motora, kapotu a pod.Z českého úžitkového vzoru č. 14483 je známe zariadenie na uzamykanie radiacej páky, zahťňajúce skriňovú konzolu, ktorá má na hornej strane ploché štrbinové vedenie, V ktorom je posuvne uložený posúvač a výkyvne zamykacia západka, pričom posúvač je mechanicky prepojený so zamykacou západkou. Na hornej strane konzoly je usporiadaná zámková vložka, na ktorej otočnom konci je upevnený kotúč s excentricky uloženým kolíkom, ktorý zasahuje do drážky V posúvači. Podľa jedného uskutočnenia je zamykacia západka vracaná do polohy odomknuté pomocou vratnej pružiny, čo je najmä pri nízkych teplotách nevýhodné. Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia môže byť vratná pružina nahradená nosom, ktorý sa s veľkou Vôľou pohybuje medzi bočnými stenami vybrania v západke, čo však vedie k nežiaducemu klepaniu. Preto sa aj pri tomto uskutočnení odporúča použitie vratnej pružiny.Z českého úžitkového vzoru č. 23539 je známy konzolový zámok na blokovanie súčastí motorového vozidla, zahŕňajúci skriňovú konzolu, ktorá má na hornej strane ploché štrbinové vedenie, V ktorom je posuvne uložený posúvač a výkyvne zamykacia západka. Posúvač je mechanicky prepojený so zamykacou západkou. Na hornej strane konzoly je usporiadaná zámková vložka, na ktorej otočnom konci je upevnený kotúč s eXcentricky uloženým kolíkom, ktorý zasahuje do drážky V posúvači. Posúvač má na strane privrátenej k zamykacej západke vytvorenú vačku, ktorá tesne zasahuje do korešpondujúcej tvarovej plochy V zamykacej západke.Nevýhodou takýchto konzolových Zámkov je, že ich je možné použiť iba pri vozidlách, ktoré majú pod stredovým tunelom dostatok voľného priestoru okolo mechanizmu radenia.Uvedené nedostatky odstraňuje zámok mechanizmu radenia, zahŕňajúci plochý rám, ktorý má na hornej strane ploché štrbinové vedenie, V ktorom je posuvne uložený posúvač, a na ráme je výkyvne uložená zamykacia západka, mechanicky prepojená s posúvačom, pričom na ráme je usporiadaný zamykací element, prepojený s posúvačom podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že posúvač má zalomený tvar, tvorený dvoma ramenami, pričom jedno rameno posúvača je posuvne vedené vo Vedení a prvým čapom je prepojené so zamykacou západkou, zatiaľ čo druhé rameno posúvača je druhým čapom prepojené so zamykacím elementom.Mechanizmom radenia sa rozumie ako mechanizmus radiacej páky manuálnej prevodovky, tak aj mechanizmus voliča automatickej prevodovky. Výhodou zámku podľa technického riešenia je, že ho je možné použiť aj pre vozidlá, ktoré majú pod stredovým tunelom minimum miesta okolo mechanizmu radenia.Na zaistenie plynulého chodu a odstránenie možných vibrácií je Výhodné, keď je posúvač predpätý pružinou.Pre vozidlá, ktoré majú dostatok voľného miesta na boku stredového tunela, je výhodné, keď zamykací element zahŕňa zárnkovú vložku, usporiadanú na boku rámu a upravenú na axiálne prestavovanie ťahadla,mechanicky spojeného s posúvačom.Pre vozidlá, pri ktorých nie je možné použit bočné usporiadanie zamykacieho elementu, je výhodné, ked zamykací element zahŕňa zámkovú vložku, usporiadaná na hornej strane rámu, pričom na otočnom koncizámkovej vložky je upevnený kotúč s excentricky uloženým kolíkom, ktorý zasahuje do drážky V posúvači. Pokiaľ sa požaduje elektrické ovládanie zámku, potom zamykací element zahŕňa servomotor, usporiadaný na boku rámu a vybavený axiálne prestaviteľným ťahadlom, mechanicky spojeným s posúvačom.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady uskutočnenia zámku mechanizmu radenia podľa technického riešenia sú zobrazené na priložených výkresoch, na ktorých obrázku 1 zobrazuje zámok s bočným usporiadaním zamykacieho elementu, pričom na obrázku 2 je toto uskutočnenie zobrazené namontované pri voliči automatickej prevodovky. Na obrázku 3 je uskutočnenie zámku so zámkovou vložkou na hornej strane rámu a na obrázku 3 je uskutočnenie so servomotorom.Na obrázku l je zobrazený prvý príklad uskutočnenia zámku mechanizmu radenia podľa technického riešenia. Zámok zahŕňa plochý rám l, ktorý je vybavený otvonni na montáž zámku na originálne skrutky mechanizmu radenia vo vozidle.Rám l má na hornej strane ploché štrbinové vedenie á, v ktorom je posuvne uložený posúvač g. Posúvač g má zalomený tvar, tvorený dvoma ramenami, ktoré spolu zvierajú tupý uhol. Jedno rameno posúvača g je posuvne vedené vo vedení j a prvým čapom Q je prepojené so zamykacou západkou ž, výkyvne upevnenou na ráme l. Druhé rameno posúvača g je druhým čapom Z prepojené so zamykacím elementom A. Na zaistenie plynulého chodu a odstránenie možných vibrácií je posúvač g predpätý pružinou s.Pri uskutočnení podľa obrázka 1 zamykací element í zahŕňa zámkovú vložku 2 upevnenú v kryte Q na boku rámu l. Pod zámkovou vložkou 2 je v kryte Q uložené puzdro Q s dvojitou skrutkovicou, ktorá prevádza rotačný pohyb zámkovej vložky 2 na axiálny pohyb ťahadla Q, uloženého vo vodidle l 7. Ťahadlo Q nesie druhý čap Z, ktorý zasahuje do drážky Q v ramene posúvača g.Na obrázku 2 je zobrazený zámok z obrázka 1, namontovaný pri voliči Q automatickej prevodovky.Pri zamykaní sa do zámkovej vložky 2 zasunie neznázornený kľúč, s pomocou ktorého sa pootočí vnútrajškom zámkovej vložky 2. Otočný pohyb zámkovej vložky 2 sa pomocou puzdra Q s dvojitou skrutkovicou prevedie na axiálny pohyb ťahadla Q, ktoré sa vysunie z vodidla Q a druhý čap Z na ťahadle Q prestaví posúvač g vo vedení i. Pohyb posúvača g sa pomocou prvého čapu Q prenesie na výkyvne uloženú zamykaciu západku i. Zamykacia západka § sa pootočí a jej hlava sa zasunie do otvoru Q na boku skrine voliča Q automatickej prevodovky, kde zablokuje zarážku na radiacom ťahadle, a tým uzamkne volič Q automatickej prevodovky.Pri odomykaní sa kľúčom otočí na opačnú stranu, ťahadlo Q sa čiastočne zasunie späť do vodidla Q a opísané mechanické prepojenie spôsobí, že sa hlava zamykacej západky â vysunie z otvoru Q na boku skrine voliča Q automatickej prevodovky, a tým sa volič Q automatickej prevodovky odomkne.Na obrázku 3 je zobrazený príklad uskutočnenia zámku mechanizmu radenia s horným vyústením zámkovej vložky 2, ktorý sa používa pri vozidlách, kde bočné vyústenie nie je možné. Toto uskutočnenie sa líši od uskutočnenia z obrázka 1 iba tým, že zámková vložka Qje usporiadaná na hornej strane rámu l a na spodnom otočnom konci zámkovej vložky 2 je upevnený kotúč Q s eXcentricky uloženým kolíkom 12, ktorý zasahuje do drážky Q v posúvači g.Pri zamykaní/odomykaní sa do zámkovej vložky 2 zasunie neznázornený kľúč, s pomocou ktorého sa pootočí vnútrajškom zámkovej vložky 2. Otočný pohyb zámkovej vložky 2 sa cez kotúč Q s excentricky uloženým kolíkom Q, ktorý zasahuje do drážky Q v posúvači g, prevedie na posuvný pohyb posúvača g. Funkcia ostatných komponentov pri zamykaní/odomykaní je potom už totožná s uskutočnením podľa obrázka 1.Na obrázku 4 je zobrazený príklad uskutočnenia zámku mechanizmu radenia, pri ktorom je zamykacím elementom í servomotor Q, usporiadaný na boku rámu l. Na výstupe servomotora Q je upevnené ťahadlo Q, ktoré servomotor Q vysúva resp. zasúva. Ostatné diely, rovnako ako funkcia pri zamykania/odomykania,sú rovnaké ako pri uskutočnení podľa obrázka l.l. Zámok mechanizmu radenia, zahŕňajúci plochý rám (l), ktorý má na hornej strane ploché štrbinové vedenie (5), V ktorom je posuvne uložený posúvač (2), a na ráme (1) je výkyvne uložená zamykacia západka(3), mechanicky prepojená s posúvačom (2), pričom na ráme (l) je usporiadaný zamykací element (4), prepojený s posúvačom (2), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že posúvač (2) má zalomený tvar, tvorený dvomaramenami, pričom jedno rameno posúvača (2) je posuvne vedené vo vedení (5) a prvým čapom (6) je prepojené so zamykacou západkou (3), zatiaľ čo druhé rameno posúvača (2) je druhým čapom (7) prepojené so zámykacím elementom (4). 2. Zámok podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že posúvač (2) je predpätý pružinou (8). 5 3. Zámok podľa nároku l alebo 2, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , Že zamykacĺ element (4) zahŕňa zámková vložlcu (9), usporiadanú na boku rámu (l) a upravenú na axiálne prestavovanie ťahadla (10), mechanicky spojeného s posúvačom (2). 4. Zámok podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že zamykacĺ element (4) zahŕňa zámková vložku (9), usporiadanú na hornej strane rámu (l), pričom na otočnom konci zámkovej vložky (9) 10 je upevnený kotúč (11) s excentricky uloženým kolíkom (12), ktorý zasahuje do drážky (13) v posúvači (2). 5. Zámok podľa nároku l alebo 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že zamykacĺ element (4) zahŕňa servomotor (14), usporiadaný na boku rámu (l) a vybavený aXiálne prestaviteľným ťahadlom (10), mechanicky spojeným s posúvačom (2).

MPK / Značky

MPK: B60R 25/06, B60R 25/04

Značky: mechanizmu, radenia, zámok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u7145-zamok-mechanizmu-radenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zámok mechanizmu radenia</a>

Podobne patenty