Spájací dielec pre kovové profily

Číslo patentu: U 708

Dátum: 08.02.1995

Autor: Búci Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spájací dielec pre kovové profilyTechnické riešenie sa týka spájacieho dielca určeného na spájanie kovových profilov rôznych tvarov, najmä na spájanie dutých kovových ŕxrőrok s hviezdicovým profilom a kovovýchrárvk. s obdĺžnikovým profilom,ktoré sú po celej svoje dĺžke vybavené otvormi a ktoré spájaním vytvárajú zostavy využiteľné napríklad vo výstavníctve, pri výrobe kovového nábytku, V skladovom hospodárstve, obchodnej sieti a podobne.Pre spájanie kovových fúF 0 k s hviezdicovým profilom a kovových rirak s obdĺžnikovým profilom, vybavených po celej dĺžke telies otvormi, ktoré sa vyrábajú bežne ako konštrukčné dielce najmä pre stavebníctvo nie sú dostupné spájacie dielce. Aj pri širokom využití v tejto oblasti spájali sa tieto dielce navzájom nerozoberateľnými spojmi, najmä zváraníma lepením, čo vylúčilo možnosť ich opakovaného použitia. Podstata technického riešeniaNedostatky opísaného stavu rieši spájací diolec podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom , že pozostáva z aretačnej vložky tvarovo kompatibilnej s vnútornýmpriestorom kovovej rürky obdĺžnikového profilu, ďalej kovové ho kolika valcového tvaru vybaveného lievikovitým otvoroma hlavicou s profilom väcšim ako je profil samotného telesaPri spájani dutých kovových Tľĺrok obdĺžnikového profilu a dutých kovových růruk hviezdicového profilu sa najprv V mieste spoja zasunie do vnútorného priestoru kovovej rúrky obdižnikového profilu aretačná vložka a upevni sa nitovaním. Do spojovacieho otvoru kovovej rúrky hviezdicového profilu sa vloží hlavica kovového kolika a následne sa teleso kolika zasunie do otvoru V aretačnej vložke. Spoj sa upevni zaskrutkovanim aretačnej skrutky do lievikového otvoru kovového koli ka z vonkajšej strany kovovej rúrký obdľžnikového profilu.Spájaci dielec podľa technického riešenia drží spájané kovové rúrky pevne pokope a zabraňuje akémukoľvek posunutiu vo vertikálnom alebo horizontálnom smera. Spojenie je rozoberateľné, čo následne umožňuje opakované využitie jednotlivýchkovových rñmrok na iné účely.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých sú na obr, 1 znázornené rezy profilmi kovových rÚr 0 k, ktorých spájanie s výhodou umožňuje spájaci dielec,a na obr.2 je znázornená aretaćná vložka v reze, v pohľade z predu a v pohľade zvrchu a na obr.3 je znázornený rez kovovým kolikom a dve varianty riešenia kovového kolika v pohľadePríklad uskutočnenia technického riešeniaSpájací dielec l pozostáva z aretačnej vložky ll, kovového kolíka lg valcového tvaru, vybaveného lievikovitým otvorom lg a hlavicou igg, ktorej profil je väčší ako profil samotné ho telesa kovového kolika lg a ďalej z aretačnej skrutky lg.Spájacim dielcom l sa sa na duté kovové rúrky hviezdico~ vého profilu g, tvoriace základ bočnej steny konštrukcie dočasného trhového stánku napojili z dvoch strán V uhle 90 °duté kovové rúrky obdĺžnikového profilu 3. Opakovaným napájaním v rôznych výškach a uhloch sa vytvorila celá konštrukcia do časného trhového stánku.Spájací dielec podľa technického riešenia je určený na spájanie spájanie kovových Phírok rozličného profilu, najmä na spájanie kovových YLXr 0 k hviezdicového profilu a obdlžnikového profilu pri ich využití vo výstavníctve, sklado~Spájací dielec pre kovové profily, určený najmä pre spájanie dutých kovových rćĺrok 5 hviezdicovým profilom s dutými kovovými rúrkami obdĺžnikového profilu, V y z n a Č e n ý t ý m, že pozostáva z aretačnej vložky (ll), kovového kolika (12) valcového tvaru, vybaveného lievikovitým otvorom (l 21) a hlavicou (122), ktorej profil je väčší ako profil samotného

MPK / Značky

MPK: F16S 3/06

Značky: dielec, profily, kovové, spájací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u708-spajaci-dielec-pre-kovove-profily.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spájací dielec pre kovové profily</a>

Podobne patenty