Elektrocentrála – dieselový generátor na špeciálne použitie

Číslo patentu: U 6924

Dátum: 03.10.2014

Autori: Barcík Peter, Kurák Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenia sa týkajú úprav zariadenia (elektrocentrály) - dieselového generátora radu 400 vyrobenej spoločnosťou Caterpillar.Zariadenie (elektrocentrála) je určená primárne ako stacionámy náhradný zdroj elektrickej energie.Zariadenie (elektrocentrála) je schopné prevádzky len na obmedzený počet hodin bez zásahu obsluhy. Čas prevádzky strojaje závislý na veľkosti palivovej nádrže stroja a zaťaženia stroja.V prípade nehody, pri ktorej by došlo k náklonu zariadenia (elektrocentrály) pod uhlom až 90 °, je predpoklad úniku paliva z palivovej nádrže cez odvetrávacie potrubie nádrže. Odvetrávacie potrubie slúži na vyrovnanie tlaku v palivovej nádrži pri plnení alebo odčerpávani paliva. Toto môže byť problematické najmä pri mobilnom využití zariadenia.Skladovateľnosť zariadenia (elektrocentrály) je obmedzená, nakoľko prijeho skladovaní alebo pri dlhšom čase (viac ako 7 dni) bez používania dochádza k usádzaniu sedimentov a vody v spodnej časti palivovej nádrže. Na zariadenie (elektrocentrálu) tiež pri dlhodobom skladovaní nepriaznivo pôsobí vplyv nečistôt, prachu a vlhkosti, pričom najviac ohrozená je elektronika stroja a pohyblivé časti stroja.Pri pohybe zariadenia (elektrocentrály) alebo jeho činnosti dochádza k opätovnému zamiešaniu sedimentov a vody do paliva. Sedimenty a voda sú nežiaduce prímesi, ktoré môžu spôsobiť poškodenie palivového systému.Kapotované zariadenie (elektrocentrála) má z dôvodu požadovaného odhlučnenia tendenciu prehrievať sa. Štandardné dodávaná kapota zariadenia (elektrocentrály) neposkytuje možnosť jednoduchej demontáže,ktorá je nevyhnutná pri väčších opravách stroja ako napriklad výmena alternátora, výmena motora, poškode nie spojky.Uvedené nedostatky odstraňujú nasledujúce riešenia1. Inštaláciou dodatkového čerpadla na prečerpávanie paliva do kapoty zariadenia (elektrocentrály) sa umožnilo automatické plnenie z vonkajšieho zdroja paliva. Ako vonkajší zdroj paliva je možné použiť externú palivovú nádrž ako napr. sudy, kanistre alebo palivovú nádrž mobilného prostriedku (nádrž auta). S týmto cieľom je palivová hadica ukončená rýchlospojkou na jednoduché pripojenie k palivovej nádrži mobilného prostriedku. Aby sa zabránilo poškodeniu palivového čerpadla, boli inštalované kontakty sledujúce pretekajúci elektrický prúd v napájacích vodičoch čerpadla. Pri chode čerpadla naprázdno (vyčerpaný vonkajší zdroj paliva) je pretekajúci elektrický prúd menší ako nastavená hodnota a dôjde k odstaveniu čerpadla.2. Osadením špeciálneho spätného ventilu sa zabráni pretečeniu paliva cez odvetrávacie potrubie, ked je zariadenie (elektrocentrála) naklonené pod uhlom až do 90 ° od horizontálnej roviny.3. Palivová nádrž má v spodnej časti nádrže osobitný odkalovač na separáciu sedimentov a vody v palive. Veľkosť odkalovača je minimálne 3 z celkového objemu nádrže. Aby bolo zabránené premiešaniu paliva pri pohybe zariadenia (elektrocentrály) alebo pri jeho činnosti, osobitný odkaľovač je od ostatnej časti palivovej nádrže oddelený krycimi lištami. Týmto riešením je zabránené premiešaniu paliva až do uhla zvierajúcim 20 ° od horizontálnej roviny.4. Osadením doplnkových ventilátorov za chladič motora bol zvýšený prietok vzduchu cez chladič stroja(elektrocentrály) tak, aby bol stroj schopný trvalej prevádzky pri vonkajšej teplote do 40 °C. Ventilátory sú poháňané elektromotormi.5. Na zvýšenie skladovateľnosti zariadenia (elektrocentrály) až do doby osem rokov boli na kapotu, na nasávacie otvory namontované rolety neprepúšťajúce prach. Pri skladovaní zariadenia (elektrocentrály) je potrebné spustiť rolety a zaistiť ich proti uvoľneniu.6. Na kapotu zariadenia (elektrocentrály) je namontovaná príruba na pripojenie extemého vysúšacieho zariadenia, pomocou ktorého je možné cez prieduch vysušenie vnútomého priestoru generátora suchým vzduchom, čím sa tiež zvýšila schopnosť skladovania stroja až na relatívnu vlhkosť 50 tS . Pri skladovaní sa teplota môže líšiť od vonkajšej od -45 °C do 55 °C.7. Kapota je rozoberateľným spôsobom upevnená o nosný rám stroja. Všetky hlavné komponenty, ktoré majú spojenie s vonkajším prostredím (chladič stroja, rozvádzače stroja), sú pevne spojene s nosným rámom stroja. Po uvoľnení skrutiek, ktorými je kapota pripevnená o nosný rám stroja, je možné kapotu zdvihnúť a vykonať servisný zásah.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázkoch č. l a č. 2 je pohľad na zariadenie (elektrocentrálu) s vyznačením umiestnenia palivového čerpadla na ráme stroj a.Na obrázku č. 3 je zobrazená časť odvetrávacieho potrubia so zaradeným spätným ventilom.Na obrázkoch č. 4 a č. 5 je zobrazená nádrž zariadenia (elektrocentrály) s krycími lištami a osobitným odkaľovačom.Na obrázku č. 6 je viditeľná vnútorná časť zadných dveri zariadenia (elektrocentrály) s nainštalovanýmí doplnkovými ventilátormi.Na obrázku č. 7 je zobrazená roleta v zbalenom stave a upevňovacie kollky na zaistenie spustenej rolety proti uvoľneniu.Na obrázku č. 8 je znázomené umiestnenie príruby na vonkajšej strane kapoty zariadenia (elektrocentrály). Na obrázku č. 9 sa nachádza detail príruby. Na obrázku č. 10 je vnútomý prieduch príruby. Na obrázkoch č. ll a č. 12 je zobrazené umiestnenie skrutiek pripevňujúcich kapotu o nosný rám zariadenia (elektrocentrály).K palivovému čerpadlu E pripájame externý zdroj paliva cez hadicu prostredníctvom rýchlospojky RS umiestnenej na čerpadle a na konci palivovej hadice.Do odvetrávacieho potrubia nádrže Q bol zaradený spätný ventil Sl, kde teleso ventilu Q pri náklone stroja blokuje sedlo ventilu g a tým bráni vytečeniu paliva.Časť palivovej nádrže je upravená ako odkaľovač QQ. Tvar odkaľovača zabraňuje opätovnému zamiešaniu sedimentov do paliva a umožňuje ich jednoduché odstránenie.Z vnútomej strany dverí zariadenia (elektrocentrály) sú za chladičom stroja CH§ nainštalované doplnkové ventilátory 1.Tvar prieduchu VĽ zabraňuje šíreniu elektromagnetického žiarenia ddo zariadenia (elektrocentrály). Kryt príruby Q je ku kapote upevnený pohyblivým lankom L, aby sa zabránilo jeho strateniu v otvorenom stave.Na prípevnenie kapoty o nosný rám zariadenia (elektrocentrály) bolo použitých 34 ks skrutiek M 8 x 20 §§. Po ich odskrutkovaní následne zdvihnutím kapotu oddelíme od nosného rámu, a teda aj ostatných častí zariadenia (elektrocentrály) s ním spojených.1. Elektrocentrála - dieselový generátor na špeciálne použitie, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je umiestnený na nosnom ráme (NR) s palivovou nádržou (PN), na ktorý je prichytená odhlučnená kapota (OK).2. Elektrocentrála - dieselový generátor na špeciálne použitie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kapota (OK) je skrutkami (SS) prichytená o nosný rám stroja (NR).3. Elektrocentrála - dieselový generátor na špeciálne použitie podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jeho palivová nádrž (PN)je vybavená osobitným odkaľovačom paliva (OO), ktorý je oddelený krycími lištami (LL).4. Elektrocentrála - dieselový generátor na špeciálne použitie podľa nároku l až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jeho odvetrávanie palivovej nádrže (OP) je vybavené spätným ventilom (SV).5. Elektrocentrála - dieselový generátor na špeciálne použitie podľa nároku l až 4, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že dvere kapoty (OK) za chladičom (CHS) sú vybavené dodatočnými ventilátormi (DV) na chladenie motora.6. Elektrocentrála - dieselový generátor na špeciálne použitie podľa nároku l až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že V nosnom ráme (NR) je osadené prídavné extemé palivové čerpadlo (PČ) s automatickým režimom, ktoré je pripojené na palivovú nádrž (PN).7. Elektrocentrála- dieselový generátor na špeciálne použitie podľa nároku l až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nasávacie otvory kapoty (OK) sú vybavené vnútomými roletami (RT).8. Elektrocentrála - dieselový generátor na špeciálne použitie podľa nároku l až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kapota (OK) je vybavená prírubou (PR) s vnútorným prieduchom (VP).

MPK / Značky

MPK: F02B 3/00, F02B 63/04

Značky: špeciálne, použitie, generátor, elektrocentrála, dieselový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u6924-elektrocentrala-dieselovy-generator-na-specialne-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrocentrála – dieselový generátor na špeciálne použitie</a>

Podobne patenty