Golier, najmä k veste na bojové účely

Číslo patentu: U 6865

Dátum: 05.08.2014

Autor: Hanuš Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka goliera vesty, ktorá sa využíva predovšetkým na bojové účely a ktorá je určená na ochranu životne dôležitých orgánov používateľa proti účinkom bojovej činnosti a súčasne zaisťuje maximálne možný komfort pre bojovú činnosť používateľa.V súčasnej dobe je známy celý rad viest na uvedené účely, ktoré sú vybavené mimo iného relatívne mohutným a pevným golierom na zaistenie ochrany zvlášť dôležitej časti vojaka, teda jeho krčných partií, a to zo všetkých strán jeho krku. Dobré zaistenie ochrany týchto partií ale spôsobuje značné obmedzenie komfortu vojaka pri bojovej činnosti, ktorý je dôležitým aspektom pre optimálne výsledky bojovej činnosti.Najmä v prípadoch, kedy dochádza k činnosti vojaka na svahoch, v budovách na schodoch alebo v ľahu,alebo keď je nutné sledovať objekty vo výške, predstavuje mohutný a pevný ochranný golier prekážku, ktorá obmedzuje pohyb hlavy vojaka predovšetkým smerom nahor, a tým sťažuje jeho možnosti pozorovania dôležitých okolností alebo takú činnosť výmanme spomaľuje. Pritom o úspechu boja často rozhoduje možnosť rýchleho zistenia všetkých konkrétnych okolností vo všetkých smeroch, a to tak rýchlo, ako je to len možné.Uvedené nevýhody sú z podstatnej časti odstránené golierom k veste na bojové účely podľa technického riešenia, ktorých podstata spočíva v tom, že golier pozostáva najmenej z troch častí, ktoré sú prepojené pružným členom. Zadná časť goliera je na vonkajšej strane vybavená tunelom na uloženie pružného člena v požadovanej polohe a súčasne i v spodnej časti pripojovacim členom na spojenie goliera s vestou. Pravá a ľavá bočná časť goliera sú vybavené polohovacím popruhom, ktorý je vybavený najmenej jedným otvorom na prevlečenie pružného člena. Po obidvoch stranách zadnej časti goliera sú na pružnom člene usporiadané samosvorky, ktoré výrazne napomáhajú dobrej funkcii goliera pri potrebe rýchleho pohybu hlavy vojaka smerom nahor.Pružným členom môže byť guma, ktorá je na obidvoch koncoch vybavená zarážkou. Zarážka misťuje,aby sa pružný člen z goliera nevyvliekol a súčasne umožňuje a uľahčuje rýchle uchopenie pružného člena vojakom predovšetkým v prípadoch, kedy potrebuje, aby golier relatívne obopínal a chránil jeho krčné partie. Všetky časti goliera sú vyplnené balistickým materiálom na zvýšenú ochranu vojaka proti bojovej činnosti.Uvedené technické riešenie umožňuje rýchly a jednoduchý pohyb hlavy vojaka, najmä pokial ide o potrebný pohyb jeho hlavy smerom nazad. Pritom súčasne umožňuje, aby golier vesty alebo podobného oblečenia bol rozmerný a chránil v maximálnej možnej miere celú krčnú partiu vojaka.Prehľad obrázkov na výkresochGolier, najmä k veste, na bojové účely je bližšie opísaný na príklade jeho uskutočnenia a pomocou obrázkov na pripojených výkresoch. Obrázok číslo l znázorňuje vojaka v bežnom postoji, kedy zadná časť goliera prekrýva spodnú hranu prilby a všetky časti goliera pevne obopínajú krčnú partiu vojaka, obrázok číslo 2 znázorňuje opäť vojaka v bežnom postoji, ale tentoraz ide o zobrazenie zozadu, obrázok číslo 3 znázorňuje čiastočný rez prilbou vojaka a zadnou časťou goliera. Obrázok číslo 4 znázorňuje vojaka so zaklonenou polohou hlavy z boku, kde golier podľa technického riešenia túto polohu hlavy umožňuje jednoduchým vyklopenírn zadnej časti goliera, obrázok číslo 5 znázorňuje pozíciu vojaka z obrázka číslo 4, ale zozadu. Obrázok číslo 6 znázorňuje detail konkrétneho uskutočnenia goliera v bežnej polohe vojaka so zapnutým golierom a so samosvorkou pred prvým otvorom polohovacieho popruhu a obrázok číslo 7 znázorňuje detail konkrétneho uskutočnenia goliera v bežnej polohe vojaka so zapnutým golierom a samosvorkou za druhým otvorom polohovacieho popruhu. Obrázok číslo 8 znázorňuje golier v polohe, kedy je zadná časť goliera pôsobením tlaku hlavy vojaka odklonená a umožňuje tak bezproblémové sledovanie objektov hore, pričom samosvorka sa nachádza pred prvým otvorom polohovacieho popruhu a obrázok číslo 9 znázorňuje golier v polohe, kedy je zadná časť goliera pôsobením tlaku hlavy vojaka odklonená a umožňuje tak bezproblémové sledovanie objektov hore, pričom samosvorka sa nachádza za druhým otvorom polohovacieho popruhu.V príkladnom uskutočnení golier k veste na bojové účely pozostáva zo štyroch dielov, teda zadnej časti g,pravej časti l a ľavej bočnej časti g, a prednej časti . Predná časť jj ale nepredstavuje časť goliera, ktoráje na dosiahnutie účelu tohto technického riešenia nutná. Pravá bočná časť i a ľavá bočná časť g sú so zadnou časťou g prepojené pružným členom i.Prepojenie zadnej časti g s obidvomi bočnými časťami j, g je uskutočnené gumou, ale rovnaký účel splní i akýkoľvek iný pružný prvok. Pružný člen Q prechádza v zadnej časti g goliera tunelíkom Q, ktorý je vytvorený na vonkajšej časti goliera, a to výhodne v jeho homej polovici. Dole je zadná časť g vybavená pripojovacím členom Q, ktorý zaisťuje spojenie tejto časti goliera s vestou alebo podobnou časťou odevu vojaka. Pripojovacím členom Q môže byť prišitý suchý zips, cvoky, gombíky, bežný zips alebo akýkoľvek iný zvyčajný prostriedok na vzájomné pripojenie dvoch častí odevov na vojenské účely. Pripojovací člen Q vytvára akýsi záves pre zadnú časť g goliera, okolo ktorého sa golier naklápa v prípade, že vojak potrebuje sledovať predmety hore a naopak, ked je potreba golier pevnejšie pritiahnuť ku krku, aby plnil svoje ochranné funkcie. Je výhodné, aby tunelík g bol vytvorený na vonkajšom povrchu zadnej časti g goliera, pretože toto usporiadanie lepšie zaisťuje primknutie homej časti goliera k spodnej časti prilby l 2. To je dôležité najmä preto,že za golier by mohli zapadať produkty bojovej činnosti nepriateľa, ako sú žeravé črepiny a podobne.Zadná časť g je prepojená s bočnými časťami l, g goliera prostredníctvom gumy, ktorá prechádza najmenej jedným otvorom gs, ktorý je vytvorený v polohovacom popruhu 1, ktorý je pripevnený obvyklými prostriedkami k bočným dielom j, g tak, že vytvára tunelík, pre prevlieknutie gumy otvonni §. Na gume sú ustanovené po obidvoch stranách zadnej časti g samosvorky 2, ktoré uľahčujú dobrú funkciu goliera podľa tohto technického riešenia. Je výhodné, aby polohovací popruh 1 bol vybavený viacerými otvormi 3, lebo ťah gumy môže byť realizovaný z rôznych miest, a to umožňuje postaviť zadnú časť g goliera do takej polohy,ktorá momentálne vyhovuje konkrétnym podmienkam určitého vojaka.Otvory § na prevlieknutie gumy by mohli byť uskutočnené priamo v bočných častiach l, g goliera, ale uskutočnenie s polohovacím popruhom 1 zaisťuje funkciu tohto technického riešenia lepšie. Na obidvoch koncoch gumy je upevnená zarážka Q, ktorá má dve základné funkcie. Zabraňuje jednoduchému vyvlieknutiu gumy z jednotlivých častí goliera a umožňuje vojakovi, aby kedykoľvek ťahom za zarážku Q upevnil jednotlivé diely goliera do polohy, ktorá mu v danú chvíľu vyhovuje.Vojakje pri bežnej činnosti dobre chránený golierom, ktorý môže mať dostatočne veľké rozmery, pozostáva z bočných častí l, 2 zadnej časti g a prednej časti u. Všetky tieto časti môžu byť vybavené balistickým materiálom a prispôsobené tak konkrétnym podmienkam, pre ktoré je odev s využitím goliera podľa tohto technického riešenia určený.V prípade, že vojak z akéhokoľvek dôvodu potrebuje rýchlo zakloniť hlavu tlakom hlavy v smere šípky Q, odkloní zadnú časť goliera, a to niekedy až do takej polohy, že prekonáva miemy brzdiaci efekt samosvorky 2. Akonáhle nemá dôvod mať zaklonenú hlavu, guma vracia automaticky zadnú časť g goliera do polohy, ktorá je obvyklá pri bežnej činnosti bez zaklonenia hlavy. Pokiaľ je potrebné celý golier ešte lepšie pritiahnuť ku krčným partiám vojaka, je to možné učiniť zatiahnutím za zarážky Q na obidvoch koncoch gumy.Opisané technické riešenie goliera, najmä k veste na bojové účely, môže byť využité najmä v prípade viest a všetkých ďalších podobných odevov na bojové účely. Ďalej môže byť využité na účely policajné a špeciálne dozomé činnosti. Môže prispieť i k lepšiemu vybaveniu záchranných zborov a činnosti v rámci náročných montážnych prác.l. Golier, najmä k veste na bojové účely, v y z n a č uj ú c i troch častí (l, 2, 3), ktoré sú prepojené pružným členom (4).2. Golier, najmä k veste na bojové účely podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zadná časť 3 goliera, je na vonkajšej strane vybavená tunelíkom (5) na uloženie pružného člena (4) a v spodnej časti pripojovacím členom (6).3. Golier, najmä k veste na bojové účely podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že pravá bočná časť (l) a ľavá bočná časť (2) goliera sú vybavené polohovacím popruhom (7), v ktoromje vytvorený najmenej jeden otvor (8) na prevlieknutie pružného člena (4).s a tý m , že pozostáva najmenej z4. Golier, najmä k veste na bojové účely podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že po obidvoch stranách zadnej častí (3) goliera sú na pružnom člene (4) usporiadané samosvorky (9).5. Golier, najmä k veste na bojové účely podľa nárokov l až 4, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že pružným členom (4) je guma, ktoráje na obidvoch koncoch vybavená zarážkou (10).6. Golier, najmä k veste na bojové účely podľa nárokov l až 4, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že všetky časti (l, 2, 3) golíera sú vyplnené balistickým materiálom.

MPK / Značky

MPK: F41H 1/02, A41D 27/18, A41D 13/05

Značky: najmä, bojové, golier, účely, veste

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u6865-golier-najma-k-veste-na-bojove-ucely.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Golier, najmä k veste na bojové účely</a>

Podobne patenty